Alle nakomelingen (descendants)
van
Johannes CREYGHTON (1665-1738) en
Geertruida van der Waeijen (1675-1719)


De genealogische gegevens m.b.t. tot Johannes Creyghton (1665) en zijn nageslacht zijn voor een deel gebaseerd op de stamreeks van het geslacht Creyghton in het Nederland's Patriciaat, deel A, 4e jaargang, 1913. Deze basisgegevens zijn aangevuld met nadere gegevens uit archieven en nieuwe gegevens over de jongere generaties. Daarvoor hartelijk dank aan Maria Creyghton-Lemmens, Ingrid Creyghton, Joep Creyghton, Jos Grupping en vele andere familieleden. Tenslotte is dankbaar gebruik gemaakt van door eerdere generaties verzamelde gegevens, waaronder de in 1986 door de heer J.W. Lugard samengestelde "Proeve van een Creyghton genealogie". Overigens vermeldt het Nederland's Patriciaat als geboortejaar 166o, hetgeen vrijwel zeker onjuist is. Volgens de doopinschrijvingen in het Taufregister Tilsit, Evangelisches Zentral Archiv Berlin is Johannes gedoopt op 19 januari 1665 te Tilsit (Oost Pruissen).

Johannes Creyghton komt in 1686 als 21-jarige van Tilsit naar Nederland. N.B. Tilsit heet nu Sovjetsk en ligt in de wat vreemde Russische enclave aan de Oostzee (tussen Polen en Litouwen). Onder de naam Johannes Crichtonius wordt hij ingeschreven als theologisch student aan de Universiteit van Groningen, later in Franeker. Hij staat ook geregistreerd als refugie (vluchteling)! Al in 1689 wordt hij aangesteld als predikant in het nabijgelegen Pieterburen. Na verdere standplaatsen in Franeker, Leeuwarden en als veldpredikant wordt hij in 1711 beroepen naar Haarlem. Johannes is dan inmiddels getrouwd met de dochter van zijn leermeester prof. Johannes van der Waeijen. Ook van Johannes Creyghton zijn een aantal theologische publicaties bekend.

Johannes is in die tijd niet de enige Creyghton in Nederland. Op de titelpagina van een theologische dissertatie uit 1710, uitgegeven in Leiden (zie illustratie), staat als auteur vermeld Wilhelmus Creyghton uit Borussus (Pruisen). Johannes is hier vermeld als een van de promotores. Wilhelmus is mogelijk een neef? En rond 1750 zijn er in Amsterdam ook nog enkele personen geregistreerd met de achternaam Creyghton, o.a. ene Elsje Creyghton (geboren ca. 1720), dochter van Pieter Creyghton. Deze zijn echter niet te plaatsen in relatie met Johannes Creyghton en van geen van hen is verder nageslacht bekend! Ze worden daarom hier verder buiten beschouwing gelaten.
 
 
 
Dissertatie van Wilhelmus Creyghton uit 1710,
met onder de promotoren o.a. Johannes van der Waeyen en Johannes Creyghton.

 
In het "Taufregister Tilsit", aanwezig in het "Evangelisches Zentral Archiv Berlin (EZAB)" heeft Joep Creyghton het gezin gevonden waaruit Johannes dus met grote waarschijnlijkheid afstamt. Zijn vader Alexander Krechton of Krichton was een uit Schotland afkomstige en in Tilsit woonachtige koopman of reder, die ook zeer actief was in de Evangelische kerk, waar hij o.a. penningmeester was van het armenfonds. Waar hij in Schotland was geboren en waarom hij naar Tilsit was vertrokken is helaas niet bekend. Met zijn echtgenote Maria krijgt Alexander Krichton 9 kinderen, waarvan Johannes de tweede is en de oudste zoon. Het gehele gezin is hieronder aan de parenteel van Johannes Creyghton toegevoegd als voorgeneratie. De spelling van de naam als Krechton of Krichton is typisch onder lokale Duitse (Pruisische) invloed ontstaan.

Door de eeuwen heen is de naam van de wereldwijd verspreide familie op vele wijzen geschreven, waarbij de meest voorkomende schrijfwijzen zijn Creighton en Crichton. Die laatste naam is zelfs enige tijd de voorgeschreven naam in Schotland geweest. Maar ook o.a. Crigton en Creiton, Craton en Crayton zijn en worden nog gebruikt. Zie: Waar komt de naam Creyghton/Creighton/Crichton/...... vandaan?
 
De spelling Creyghton met een "y" is typisch Nederlands en komt elders in de wereld (zelfs in de bakermat Schotland en Engeland) slechts sporadisch en nooit lang blijvend voor. De verandering van de i in de oorspronkelijke naam in een y is overigens kenmerkend voor het Nederland van die tijd. Ook Klein werd geschreven als Kleyn en de Bruin als de Bruyn. Sommige leden van de Nederlandse familietak schrijven hun naam met de (puur Nederlandse) "ij" en vroeger werd de naam ook wel een "K" geschreven i.p.v met de "C".  Zie het bord met de predikanten in de BAVO kerk in Haarlem verderop.

Het mag wel als vaststaand worden aangenomen dat de Nederlandse Creyghton familie afstamt van de zeer oude en uitgebreide, van origine Schotse Creighton/Crichton familie, waarvan de oorsprong aantoonbaar teruggaat tot ca. 1200. Meer informatie hierover in het boek "People of the Rocky Homeland" van wijlen Jim Creighton. Dit wordt ook ondersteund door de sterke gelijkenis van het Creyghton familiewapen met dat van de oorspronkelijke Schotse Creighton/Crichton familie en het gebruik van de Engelstalige wapenspreuk "God Me Guide", die in de variant "God Me Guyde" ook al eerder en nog steeds in Schotland wordt gevoerd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het aparte verhaal over de familiewapens.
 

Zoekt u een bepaald persoon? Kijk in de Personen-index


   I. Alexander KRECHTHON (of: KRICHTON) (geboren in SCHOTLAND) [4710], trouwt Maria ?? [5669].
     Uit deze relatie:
  1. Anna KRECHTHON [5670], gedoopt (Taufregister Tilsit) op 3 juni 1663 te Tilsit (O.Pruissen).
  2. Johannes CREYGHTON (geboren als KRECHTON) [920], gedoopt (Taufregister Tilsit, Evangelisches Zentral Archiv Berlin) op 19 jan. 1665 te Tilsit (O.Pruissen), volgt II.
  N.B. het Nederland's Patriciaat vermeldt 25 jan. 1660 als doopdatum)
  3. Anna Maria KRECHTHON [5671], gedoopt (Taufregister Tilsit) op 28 juni 1666 te Tilsit (O.Pruissen).
  4. Andreas KRICHTHON [5672], gedoopt (Taufregister Tilsit) op 27 juni 1668 te Tilsit (O.Pruissen).
  5. Alexander KRICHTHON [5673], gedoopt (Taufregister Tilsit) op 18 febr. 1670 te Tilsit (O.Pruissen).
  6. Fridrich KRICHTHON [5674], gedoopt (Taufregister Tilsit) op 7 april 1672 te Tilsit (O.Pruissen).
  7. Wilhelmus KRICHTHON [5675], gedoopt (Taufregister Tilsit) op 20 maart 1674 te Tilsit (O.Pruissen).
  8. Alexander KRICHTHON [5676], gedoopt (Taufregister Tilsit) op 21 juli 1676 te Tilsit (O.Pruissen).
  9. Elisabeth KRICHTHON [5677], gedoopt (Taufregister Tilsit) in 1678 te Tilsit (O.Pruissen).

Oost Pruissen met Tilsit (nu Sovjetsk geheten).

Oost Pruissen met Tilsit (nu Sovjetsk geheten)..   II. (van I) Johannes CREYGHTON (geboren als KRECHTON) [920], gedoopt op 19 jan. 1665 (vlg. Taufregister Tilsit, Evangelisches Zentral Archiv Berlin; het Nederlandsch Patriciaat vermeldt 25 jan. 1660 als doopdatum) te Tilsit (O.Pruissen), predikant, o.a. Pieterburen, Franeker, Leeuwarden en Haarlem, overleden op 26 okt. 1738 te Haarlem, begraven op 31 okt. 1738 aldaar (vermelding op predikantenbord in de Grote kerk: "Johannes Kreijghton predikant van 15-11-1711 tot 3-11-1738"), ondertrouw op 26 okt. 1700 te Franeker Geertruida van der WAEIJEN [921], gedoopt op 22 april 1675 te Amsterdam, begraven op 17 aug. 1719 te Haarlem, dochter van Johannes van der WAEIJEN [922], predikant en hoogleraar, en Cornelia VETH [923].
 
Het lakzegel met familiewapen van Johnnes Creyghton.

Het lakzegel met familiewapen van Johannes Creyghton. Duidelijk afgeleid van het Schotse Crichton wapen.


     Uit deze relatie:
  1. Jan Alexander CREYGHTON [924], geboren/gedoopt op 16/19 nov. 1702 te Franeker, volgt IIIa.
  2. Jacobus Nicolaus CREYGHTON [986], geboren/gedoopt op 27/30 nov. 1704 te Leeuwarden, predikant, o.a. te Haarlem, overleden op 21 aug. 1756 te Haarlem (ongehuwd), begraven op 26 aug. 1756 aldaar (vermelding op predikantenbord in de Grote Kerk: "Jacob NC Kreijghton predikant van 10-4-1738 tot 21-8-1756").
  3. Cornelia Maria CREYGHTON [988], geboren op 11 mei 1706 te Leeuwarden, volgt IIIb.
  4. Barbara Isabella CREYGHTON [4017], geboren op 9 dec. 1707 te Leeuwarden, overleden op 6 mei 1798 te Haarlem (ongehuwd).
  5. Sara Elysabeth CREYGHTON [4018], geboren op 16 sept. 1709 te Leeuwarden, overleden op 3 juni 1720 te Haarlem.
  6. Hubertina CREYGHTON [4019], geboren op 18 maart 1711 te Leeuwarden, overleden te Haarlem (ongehuwd), begraven op 29 sept. 1780 aldaar.
  7. Maria CREYGHTON [4020], geboren op 16 aug. 1713 te Haarlem, overleden aldaar (ongehuwd), begraven op 4 juni 1767 aldaar.
  8. kind CREYGHTON [7321], geboren ca. 1714 te Haarlem, begraven op 23 juni 1717 aldaar.


AlPredikanten in de BAVO-kerk te Haarlem.

Het bord met alle predikanten in de St. Bavo kerk te Haarlem.
Waaronder Johannes en Jacob Nicolaus Creyghton (Kreijghton).   IIIa. (van II) Jan Alexander CREYGHTON [924], geboren/gedoopt op 16/19 nov. 1702 te Franeker, procureur/notaris te Amsterdam, overleden op 18 nov. 1789 te Haarlem, ondertrouw (1) op 22 april 1729 te Amsterdam Anna Maria NOPPEN [925], geboren op 21 aug. 1700 te Haarlem, begraven op 22 april 1757 te Amsterdam, dochter van Casparus NOPPEN [926] en Anna SCHULTINGH [927], trouwt (2) op 29 april 1759 aldaar Wolterdina Elisabeth OJERS [989], geboren ca. 1710 te 't Waal, overleden/begraven op 11/20 nov. 1782 te Haarlem.
     Uit de eerste relatie:
  1. Johannes CREYGHTON [990], geboren op 22 april 1730 te Amsterdam, gedoopt op 26 april 1730 (get. Barbara Creyghton [4017], Johannes Creyghton [920]) aldaar, volgt IVa.
  2. Casparus CREYGHTON [4344], geboren/gedoopt (ned.herv.) op 15/27 mei 1731 te Amsterdam, begraven op 18 juni 1731 aldaar.
  3. Maria Elisabeth CREYGHTON [992], gedoopt (ned.herv.) op 8 febr. 1733 te Amsterdam, overleden te Haarlem, begraven op 4 juni 1767 te Amsterdam.
  4. Jacob CREYGHTON [928], gedoopt (ned.herv.) op 19 sept. 1734 (get: Hubertina Creijghton [4019], Johannes Creyghton [920]) te Amsterdam (Nieuwe Kerk), volgt IVb.
  5. Elisabeth CREYGHTON [991], gedoopt (ned.herv.) op 26 okt. 1735 (get. Lucas de Keijser, Margareta Lulofs) te Amsterdam, volgt IVc.

   IVa. (van IIIa) Johannes CREYGHTON [990], geboren op 22 april 1730 te Amsterdam, gedoopt op 26 april 1730 (get. Barbara Creyghton [4017], Johannes Creyghton [920]) aldaar, notaris, begraven op 4 febr. 1793 aldaar, trouwt (1) op 4 mei 1756 te Amsterdam Geertruyd PAUW [998], gedoopt op 3 april 1726 aldaar, begraven op 13 dec. 1763 aldaar, dochter van Pieter PAUW [999] en Sara WARNSINCK [4554], ondertrouw (2) op 13 juli 1770 te Amsterdam Swaantje MEYERINK [1012], geboren ca. 1745 te Velsen, dochter van Hendrik MEYERINK [4555] en Hendrina JACOBS [4556].
     Uit de eerste relatie:
  1. Anna Maria CREYGHTON [1000], geboren op 10 febr. 1757, gedoopt (ned.herv.) op 13 febr. 1757 (get: Jan Alexander Creyghton [924]) te Amsterdam, volgt Va.
  2. Sara Petronella CREYGHTON [1007], geboren/gedoopt (ned.herv.) op 27/29 aug. 1759 te Amsterdam, volgt Vb.
  3. Johanna Elisabeth CREYGHTON [1009], geboren op 27 nov. 1763 te Amsterdam, gedoopt (ned.herv.) op 2 dec. 1763 (get: Elisabeth Creyghton [991], Jan Noppen) aldaar, volgt Vc.

   Va. (van IVa) Anna Maria CREYGHTON [1000], geboren op 10 febr. 1757, gedoopt (ned.herv.) op 13 febr. 1757 (get: Jan Alexander Creyghton [924]) te Amsterdam, overleden in 1797, trouwt (1) op 28 sept. 1777 aldaar Abraham Willem OLDENHOVEN van RIJNEVELD [1001], geboren in 1749 te Herwijnen, overleden op 14 mei 1782 te Amsterdam, zoon van Johannes van RIJNEVELD [4564], dominee, en Helena van DOORN [4565], trouwt (2) op 31 juli 1785 aldaar Wilhelm SCHERMERTZ [1003], geboren in 1755 te Bremen (Dld), overleden op 8 nov. 1789 te Amsterdam, zoon van Andreas SCHERMERTZ [4568], ondertrouw (3) op 5 febr. 1795 aldaar Joan van AALBURG [1006], geboren in 1772 te Zaandam, kapitein, notaris te Amsterdam, president rechtbank, zoon van Gualtherus Johannes van AALBURG [4566] en Sijmetje Jansvr. de GRAAF [4567], die hertrouwt met Lysbeth HONDIUS [7322].
     Uit de eerste relatie:
  1. Johanna Helena OLDENHOVEN van RIJNEVELD [1002], gedoopt (ned.herv.) op 6 mei 1778 te Amsterdam.
     Uit de tweede relatie:
  1. Johannes Alexander SCHERMERTZ [1004], gedoopt (ned.herv.) op 25 jan. 1786 (tweeling met Zara Elisabeth) te Amsterdam.
  2. Zara Elisabeth SCHERMERTZ [1005], gedoopt (ned.herv.) op 25 jan. 1786 te Amsterdam, overleden op 26 okt. 1843 te Utrecht, trouwt (1) op 29 okt. 1839 te Wijk bij Duurstede Hermannus Josephus van den BERG [4345], geboren in 1767 te Bunnik, zoon van Dominicus van den BERG [6811] en Joanna van BRAKEL [6812], trouwt (2) Henk Christiaan PRANGE [6800].

   Vb. (van IVa) Sara Petronella CREYGHTON [1007], geboren/gedoopt (ned.herv.) op 27/29 aug. 1759 te Amsterdam, Vrouwe van Oudorp, begraven op 14 nov. 1827 te Koudekerke, trouwt op 8 nov. 1778 te Amsterdam Frans Jacob SCHUMACHER [1008], gedoopt op 26 maart 1755 aldaar, kapitein der Burgerij, begraven op 12 april 1798 te Amsterdam, zoon van Louis SCHUMACHER [4557] en Lena Jacoba van DUUREN [4558].
     Uit deze relatie:
  1. Lena Jacoba Louise SCHUMACHER [5777], gedoopt (ned.herv.) op 20 okt. 1782 te Amsterdam.
  2. Johannes Petrus SCHUMACHER [4559], gedoopt (ned.herv.) op 11 maart 1787 (get. Johannes [990] en Johanna Elisabeth [1009] Creyghton) te Amsterdam, overleden in 1828 aldaar.
  3. Gerarda Jacoba Louise SCHUMACHER [4560], gedoopt (ned.herv.) op 1 juli 1795 te Amsterdam, overleden in 1862, trouwt Gerardus Johannes van der LAAN [4561].

   Vc. (van IVa) Johanna Elisabeth CREYGHTON [1009], geboren op 27 nov. 1763 te Amsterdam, gedoopt (ned.herv.) op 2 dec. 1763 (get: Elisabeth Creyghton [991], Jan Noppen) aldaar, overleden op 23 febr. 1837 te Katwijk, trouwt op 18 maart 1787 te Den Haag Cornelis Jacob van PERSIJN [1014], geboren op 18 aug. 1752 aldaar, luitenant-kolonel, overleden op 13 juli 1803 te Leiden, begraven te Den Haag, zoon van Nicolaas van PERSIJN [4562] en Johanna Petronella CAMPER [4563].
     Uit deze relatie:
  1. Johannes van PERSIJN [4688], geboren op 4 jan. 1790 te Leiden, overleden op 4 april 1873 te Amersfoort, trouwt op 22 april 1825 te Wassenaar Jacoba Sara HOYNCK van PAPENDRECHT [4689], geboren op 14 okt. 1799 te Leiden.

   IVb. (van IIIa) Jacob CREYGHTON [928], gedoopt (ned.herv.) op 19 sept. 1734 (get: Hubertina Creijghton [4019], Johannes Creyghton [920]) te Amsterdam (Nieuwe Kerk), baljuw, rentmeester, dijkgraaf te Dinteloord, benoeming op 12 januari 1764., eerval ontslagen 1792, overleden op 3 aug. 1794 te Dinteloord, ondertrouw (1) op 5 okt. 1959 te Amsterdam, trouwt op 23 okt. 1759, N.B. huwelijk was eerder gepland op 6 september (akte 903, blz 163): akte is echter doorgestreept! aldaar (Walenkerk) Maria Regista RIETVELD [929], geboren op 15 maart 1742 aldaar, gedoopt op 18 maart 1742 te Amsterdam (Westerkerk), overleden op 5 maart 1777 te Dinteloord, dochter van Hermanus RIETVELD [930] en Regista MUILMAN [931], ondertrouw (2)/trouwt op 29 okt./14 sept. 1778 aldaar/Helmond Wilhelmina Henrica COOIJMAN [4024], geboren op 11 sept. 1735 te Zaltbommel, overleden waarschijnlijk vóór 7 sept. 1795 te Dinteloord, dochter van Adriaan COIJMAN [4569] en Johanna Elisabeth WALKAERT ECHTELIER [4570].

Het lakzegel met familiewapen van Jacob Creyghton.

Het lakzegel met familiewapen van Jacob Creyghton, de kleinzoon van Johnanes.


     Uit de eerste relatie:
  1. Maria Elisabeth CREYGHTON [993], gedoopt (ned.herv.) op 27 juli 1760 te Amsterdam (get. Jan Alexander Cr.), begraven op 14 maart 1763 aldaar.
  2. Hermina Regista CREYGHTON [994], gedoopt op 30 aug. 1761 te Amsterdam (get. Cornelia Maria Cr., Hermanus Rietveld), begraven op 13 dec. 1763 aldaar.
  3. Hermanus CREYGHTON [995], gedoopt op 22 dec. 1762 (get. Hubertina Creyghton, Hermanus Rietveld) te Amsterdam, overleden waarschijnlijk vóór 1764 aldaar, want na zijn geboorte komt Hermanus in geen enkel officieel stuk meer voor. Niet als medebewoner in de kohieren (1780-1795) VAn Dinteloord (waar Jacob in 1764 naar toe verhuist als Hermanus 2 jaar zou zijn), maar ook niet in het testament als Jacob in 1794 overlijdt. We kunnen dus gevoegelijk aannemen dat ook Hermanus jong overleden is, waarschijnlijk vóór 1764.
  4. Jacob CREYGHTON [4021], gedoopt op 29 juli 1764 te Dinteloord, overleden vóór 1767 aldaar.
  5. Jacob CREYGHTON [4022], gedoopt op 11 jan. 1767 te Dinteloord, overleden op 6 febr. 1775 aldaar.
  6. Jan Alexander CREYGHTON [932], gedoopt op 19 juni 1768 te Dinteloord, volgt Vd.
  7. Maria Regista CREYGHTON [996], geboren op 19 okt. 1771 te Dinteloord, gedoopt op 27 okt. 1771 (meerderjarig verklaard 18 dec. 1789) aldaar, volgt Ve.
  8. Jacob CREYGHTON [997], geboren/gedoopt op 11/17 april 1775 te Dinteloord, overleden op 26 mei 1775 aldaar.
  9. kind CREYGHTON [4343], geboren op 11 april 1775, tweeling met Jacob Creyghton [997] te Dinteloord, overleden op 11 april 1775 aldaar.
  10. Jacob CREYGHTON [4023], gedoopt op 2 febr. 1777 te Dinteloord, overleden op 6 febr. 1777 aldaar.

   Vd. (van IVb) Jan Alexander CREYGHTON [932], gedoopt op 19 juni 1768 te Dinteloord, kapitein ter Zee, assessor Landdrost N.B., overleden op 30 mei 1808 te Den Bosch, trouwt op 21 juli 1795 te Dinteloord Martina van der HORST [933], gedoopt op 2 mei 1773 te Doesburg, overleden op 22 febr. 1808 te Den Bosch, dochter van Martinus van der HORST [934] en Agatha Hadewich van LAMZWEERDE [935].
  Na het kort na elkaar overlijden van beide echtelieden in 1808 worden de overgebleven 4 kinderen in huis genomen door oom en tante Wolter Becquer en Maria Regista Creyghton in Doesburg.
     Uit deze relatie:
  1. zoon CREYGHTON [936], geboren op 17 mei 1797 te Dinteloord, overleden op 17 mei 1797 aldaar.
  2. zoon CREYGHTON [937], geboren op 24 maart 1798 te Dinteloord, overleden op 25 maart 1798 aldaar.
  3. Jacob Jan Alexander CREYGHTON [938], geboren op 12 april 1800 te Dinteloord, volgt VIa.
  4. Martinus Johannes CREYGHTON [1013], geboren op 10 sept. 1802 te Dinteloord, gedoopt ca. 1810 aldaar, overleden, bij het overlijden van zijn moeder in 1808 leeft Martinus nog!
  5. Herman Rietveld CREYGHTON [962], geboren op 11 juni 1804 te Den Bosch, volgt VIb.
  6. Herman Henric CREYGHTON [977], geboren op 15 aug. 1805 te Den Bosch, volgt VIc.
  7. zoon CREYGHTON [4025], geboren op 6 jan. 1807 te Den Bosch, overleden op 26 jan. 1807 aldaar.

   VIa. (van Vd) Jacob Jan Alexander CREYGHTON [938], geboren op 12 april 1800 te Dinteloord, directeur postkantoren (Edam, Den Helder, Middelburg, Haarlem), overleden op 14 febr. 1858 te Haarlem, trouwt op 23 juli 1830 te Doesburg Annette Maria BECQUER [939], geboren op 12 jan. 1804 aldaar, overleden op 27 dec. 1885 te Amsterdam, dochter van Wolter Hendrik BECQUER [940], kapitein ter Zee, en Maria Regista CREYGHTON [996].
     Uit deze relatie:
  1. Maria Regista CREYGHTON [942], geboren op 12 april 1833 te Edam, overleden op 6 jan. 1898 te Amsterdam (ongehuwd).
  2. Jan Alexander CREYGHTON [943], geboren op 14 febr. 1835 te Den Helder, volgt VIIa.
  3. Jacoba Maria CREYGHTON [944], geboren op 2 nov. 1836 te Den Helder, overleden op 24 mei 1915 te Haarlem, trouwt op 2 mei 1862 te Amsterdam Jan Pieter WIJS [945], geboren op 21 aug. 1828 aldaar, collecteur Staatsloterij, overleden op 15 jan. 1911 te Amsterdam, zoon van Jacob WIJS [946] en Johanna Maria VISCH [947].
  4. Alexander Eduard Jacob CREYGHTON [948], geboren op 14 aug. 1838 te Den Helder, overleden op 26 april 1840 aldaar.
  5. Julie Martine Annette CREYGHTON [949], geboren op 10 febr. 1843 te Den Helder, overleden op 27 febr. 1846 aldaar.

   VIIa. (van VIa, VId) Jan Alexander CREYGHTON [943], geboren op 14 febr. 1835 te Den Helder, commissionair kol. waarden, overleden op 20 juni 1899 te Ermelo, trouwt op 7 sept. 1865 te Amsterdam Maria Magdalena Anna ANSPACH [950], geboren op 27 sept. 1833 aldaar, overleden op 10 nov. 1906 aldaar, dochter van Tjeerd Johannes ANSPACH [951] en Catharina Elisabeth van HALL [952].
     Uit deze relatie:
  1. Annetta Maria CREYGHTON [953], geboren op 25 juni 1866 te Amsterdam, overleden op 9 jan. 1870 aldaar.
  2. Catharina Elisabeth CREYGHTON [954], geboren op 22 dec. 1867 te Amsterdam, overleden op 20 juni 1893 aldaar (ongehuwd).
  3. Jacob Jan Alexander CREYGHTON [961], geboren op 3 mei 1869 te Amsterdam, overleden op 2 mei 1900 aldaar (ongehuwd).
   Op 27 december 1898 onder curatele gesteld.
  4. Tjeerd Johannes CREYGHTON [955], geboren op 1 juni 1870 te Amsterdam, commissionair, ridder O.N., overleden op 17 febr. 1933 te Den Haag, trouwt op 2 sept. 1920 aldaar Mathilda Maria Jacoba Alida MEIJNERS [956], geboren te Willem Een (Ned.Ind), dochter van Herman Gerard Julius Louis MEIJNERS [4571] en Johanna Catharina RAPPA [4572], eerder gehuwd met Johan Pieter van STRIJEN [4573].
  5. Jan Alexander CREYGHTON [957], geboren op 6 aug. 1871 te Amsterdam, overleden op 25 aug. 1871 aldaar.
  6. Maria Magdalena CREYGHTON [958], geboren op 20 sept. 1872 te Amsterdam, overleden op 3 juli 1873 aldaar.
  7. Gerard CREYGHTON [959], geboren op 13 juni 1874 te Amsterdam, overleden op 3 maart 1876 aldaar.
  8. Herman CREYGHTON [960], geboren op 21 nov. 1877 te Amsterdam, overleden op 10 febr. 1878 aldaar.

   VIb. (van Vd) Herman Rietveld CREYGHTON [962], geboren op 11 juni 1804 te Den Bosch, predikant, laatst Berkhout, overleden op 9 jan. 1894 te Berkhout, trouwt op 27 febr. 1834 te Utrecht Anna (Antje) KOBUS [963], geboren op 30 jan. 1806 aldaar, overleden op 7 april 1881 te Hoogeloon, dochter van Engelbertus KOBUS [964] en Catharina (Trijntje) SLOT [965].
     Uit deze relatie:
  1. Martina Catharina CREYGHTON [4026], geboren op 7 juni 1835 te Wilsum, volgt VIIb.
  2. Alexander Engelbertus Jacobus (Rietveld) CREYGHTON [966], geboren op 28 sept. 1840 te Wilsum, volgt VIIc.

   VIIb. (van VIb) Martina Catharina CREYGHTON [4026], geboren op 7 juni 1835 te Wilsum, overleden op 30 april 1906 te Utrecht, trouwt op 1 juni 1866 te Apeldoorn Gerrit BRINKERINK [4257], geboren op 4 mei 1839 te Obdam, genees-,heel- en verloskundige, overleden op 7 maart 1925 te Utrecht, zoon van Adrianus Jacobus BRINKERINK [4258] en Geeske ALDERTS [4259].
     Uit deze relatie:
  1. Gesine Anna Neline BRINKERINK [4631], geboren op 15 april 1867 te Beekbergen, trouwt op 14 maart 1889 te Berkhout Frederik Lodewijk DETERDING [6815], geboren in 1859 te Amsterdam, arts, zoon van Philip Jacob DETERDING [6816], arts, en Catharina Adolphina Geertruida KAIJSER [6817].
  2. Hermanus Adriaan Jacobus BRINKERINK [4348], geboren op 16 nov. 1868 te Beekbergen, trouwt op 7 juni 1894 te Utrecht Henrietta Carolina VERHOESEN [4349], geboren in 1871 aldaar, dochter van Carolus Petrus VERHOESEN [5305] en Anna Lewina KNOOPS [5306].
  3. Anne Martinus Pieter Gerardus BRINKERINK [4350], geboren op 31 jan. 1871 te Beekbergen, trouwt op 8 juni 1897 te Utrecht Anna Sabina van GINKEL [4351], geboren in 1872 aldaar, dochter van Cornelis Bernardus van GINKEL [5303] en Jantje TROMPETTER [5304].
  4. zoon BRINKERINK [4645], geboren op 14 dec. 1877 te Berkhout.

   VIIc. (van VIb) Alexander Engelbertus Jacobus (Rietveld) CREYGHTON [966], geboren op 28 sept. 1840 te Wilsum, notaris, overleden op 28 april 1907 te Utrecht, trouwt op 13 juli 1865 te Leeuwarden Tjitske van GELDEREN [967], geboren op 29 juni 1846 aldaar, overleden op 17 april 1922 te Utrecht, dochter van Gerrit van GELDEREN [968] en Janneke VEENENDAAL [969].
     Uit deze relatie:
  1. Herman Henri Jacob Alexander CREYGHTON [970], geboren op 16 juli 1865 te Leeuwarden, volgt VIII.

   VIII. (van VIIc) Herman Henri Jacob Alexander CREYGHTON [970], geboren op 16 juli 1865 te Leeuwarden, overleden op 16 mei 1908 te Utrecht, trouwt op 13 mei 1891 aldaar Jannetje LUCA [971], geboren op 25 mei 1863 aldaar, overleden te Utrecht, dochter van Hermanus LUCA [975] en Agatha Maria van der VLIS [976].
     Uit deze relatie:
  1. Tjitske CREYGHTON [972], geboren op 4 juli 1891 te Utrecht, volgt IXa.
  2. Agatha Maria CREYGHTON [973], geboren op 1 mei 1893 te Utrecht, volgt IXb.
  3. Herman Alexander CREIJGHTON [974], geboren op 3 dec. 1894 te Utrecht, volgt IXc.

   IXa. (van VIII) Tjitske CREYGHTON [972], geboren op 4 juli 1891 te Utrecht, overleden op 29 nov. 1982 te Den Haag, trouwt (1) op 22 nov. 1912 aldaar Pieter Age Christiaan STEUNEBRINK [4599], trouwt (2) op 25 jan. 1922 aldaar Hendrik (Han) BAAS [4393], geboren op 23 okt. 1894 te Nieuwer Amstel, overleden op 9 juli 1975 te Den Haag, zoon van Hendrik BAAS [4635] en Geertruida Johanna Maria LUITING [4636].
     Uit de tweede relatie:
  1. Han BAAS [4394], geboren in 1924, overleden op 1 nov. 1947 te Liverpool (UK).
  2. Tjitske BAAS [4395], volgt Xa.

   Xa. (van IXa) Tjitske BAAS [4395], trouwt L.M. van POETEREN [4632].
     Uit deze relatie:
  1. Marianne van POETEREN [4633].
  2. Eveline van POETEREN [4634].

   IXb. (van VIII) Agatha Maria CREYGHTON [973], geboren op 1 mei 1893 te Utrecht, overleden op 18 febr. 1974 te Leidschendam, trouwt (1) op 16 dec. 1914 te Den Haag Laurens LAVERMAN [4574], geboren op 28 maart 1885 te Leiden, handelsreiziger, trouwt (2) Pieter Johannes Gerardus MOOYMAN [4396], geboren in 1886, overleden op 17 dec. 1952 te Den Haag.
     Uit de eerste relatie:
  1. Agatha maria LAVERMAN [4575], geboren op 10 okt. 1915 te Den Haag.
  2. Johanna Cornelia LAVERMAN [4577], geboren op 3 sept. 1917 te Haarlemmerliede.
  3. Willem Abraham LAVERMAN [4576], geboren op 7 sept. 1918 te Haarlemmerliede.

   IXc. (van VIII) Herman Alexander CREIJGHTON [974], geboren op 3 dec. 1894 te Utrecht, kok, overleden op 11 maart 1973 aldaar, trouwt op 1 juni 1946 aldaar Anna WITSCHEN [4027], geboren op 29 dec. 1906 te Haselünne (Dld), overleden op 24 maart 1991 te Bilthoven.
     Uit deze relatie:
  1. Johanna Maria (Ans) CREYGHTON [4028], geboren op 6 nov. 1946 te Utrecht.
  2. Herman Anthonius (Hans) CREIJGHTON [4029], geboren op 14 okt. 1947 te Utrecht, volgt Xb.

   Xb. (van IXc) Herman Anthonius (Hans) CREIJGHTON [4029], geboren op 14 okt. 1947 te Utrecht, trouwt op 9 mei 1980 aldaar Jetty DUIJNHOUWER [4032], geboren op 18 juni 1951 de Bilt, dochter van Laban DUIJNHOUWER [4578] en Esther den HARTOG [4579].
     Uit deze relatie:
  1. Miriam CREIJGHTON [4030], geboren op 19 febr. 1981 te Utrecht.
  2. Susan CREIJGHTON [4031], geboren op 30 maart 1983 te Utrecht.

   VIc. (van Vd) Herman Henric CREYGHTON [977], geboren op 15 aug. 1805 te Den Bosch, luit.kol infanterie O.I.L. (ridder MWO), overleden op 20 mei 1871 te Tongeren, trouwt op 6 nov. 1843 te Batavia (Indo) Johanna Maria BREST van KEMPEN [978], geboren op 2 febr. 1808 te Breda, overleden op 8 jan. 1898 te Nijmegen, dochter van Jacobus Johannes BREST van KEMPEN [979] en Maria Frederica van ENGELEN [980].

Herman Henric Creyghton

Herman Henric Creyghton, Luitenant-Kolonel in het Nederlandse leger.


     Uit deze relatie:
  1. Jacob Carel Adolf CREYGHTON [981], geboren op 19 nov. 1844 te Batavia (Indo), overleden op 14 aug. 1865 aldaar.
  2. Herman Pierre CREYGHTON [982], geboren op 5 mei 1848 te Batavia (Indo), overleden op 8 maart 1916 te St.Joost t. Noode (B), trouwt op 22 aug. 1884 te Amsterdam Maria Albertina gravin van LIMBURG STIRUM [983], geboren op 22 febr. 1839 te Brussel (B), overleden op 24 febr. 1886 te Amsterdam, dochter van Albert Otto Ernst graaf van LIMBURG STIRUM [984] en Francona Diderica van HALTEREN [985].

   Ve. (van IVb) Maria Regista CREYGHTON [996], geboren op 19 okt. 1771 te Dinteloord, gedoopt op 27 okt. 1771 (meerderjarig verklaard 18 dec. 1789) aldaar, overleden op 4 nov. 1842 te Doesburg, ongehuwde moeder (1) vader onbekend [5416], trouwt (2) op 28 juni 1795 te Amsterdam Wolter Hendrik BECQUER [940], gedoopt op 28 febr. 1765 te Doesburg, kapitein ter Zee, overleden op 9 nov. 1836 te Doesburg, zoon van Marten Andries BECQUER [4539], luit.kolonel, en Maria Juliana de ROODE van HEECKEREN [4540].

  Het volgende is enigszins speculatief. Rond 1820 duikt in Leiden plotseling ene Jacobus Creyghton op, getrouwd met Maria Anna Brandte. Van de momenteel nog levende Creyghton's stamt de overgrote meerderheid af van dit echtpaar. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de genealogie van Jacobus Creyghton en echtgenote Maria Anna Bran(d)te met hun nageslacht onderdeel vormt van de oudere genealogie van Johannes Creyghton, geboren in 1660 in Tilsit (Oost Pruisen). Hoe de precieze samenhang is, is echter nog niet duidelijk. De persoon van Jacobus is met veel geheimzinnigheid omgeven. Noch zijn geboorte- of doopregistratie, noch zijn huwelijksakte zijn tot op heden gevonden.

  Het is mogelijk dat Jacobus een zoon is van Hermanus Creyghton, geboren in 1762. Van Hermanus is echter geen huwelijk, noch nageslacht bekend. Hij komt ook niet meer voor als gezinslid in de kohieren van Dinteloord, waar zijn vader kort na Hermanus' geboorte naartoe verhuist. Dit doet vermoeden dat Hermanus waarschijnlijk op jonge leeftijd is overleden.

  Een andere mogelijkheid is dat Jacobus een voorechtelijk kind is van Hermanus' jongere zuster Maria Regista, die later trouwt met Wolter Becquer. Minder waarschijnlijk lijkt het dat Jacobus zelf net als de stamvader van de oudere Creyghton tak rechtstreeks of via een omweg uit Schotland afkomstig zou zijn. Dat Jacobus afstamt van de oudere Creyghton tak lijkt ook waarschijnlijk vanwege het feit dan er buiten die tak geen andere personen aan te wijzen zijn, die zijn ouders zouden kunnen zijn geweest.

  Opvallend is wel dat Jacobus en zijn nageslacht katholiek zijn, terwijl de oudere Creyghton familie protestant is. Jacobus is overigens de katholieke variant van de ook in die oudere familie veel gebruikte voornaam Jacob. Jacobus Creyghton komt rond 1820 met echtgenote naar Leiden, vestigt zich daar als koperslager en wordt stamvader van een zeer uitgebreid nageslacht.
     voor-echtelijk kind:
  1. Jacobus CREYGHTON [769], geboren op 1 april 1791 (bron: volkstelling Leiden 1846) te Amsterdam, koperslager, overleden op 3 okt. 1849 te Leiden, trouwt Maria Anna (Anna Maria) BRANT (of BRANTE of BRANDTE) [770], gedoopt (r.k.) op 26 sept. 1793 (get. Maria de Bie, Arnoldus de Bree) te Den Bosch, overleden op 22 jan. 1864 te Leiden, dochter van Petrus (Pieter) BRANTE(N) (of BRANT of BRANTEN) [4362] en (Jo)anna Maria (Annemie) de BIE (BEIJ) [4363].

  Zie verder het Jacobus-parenteel.
     Uit de tweede relatie:
  1. Juliana Andrea BECQUER [4346], geboren/gedoopt (ned.herv.) op 25 maart/4 april 1796 te Doesburg, overleden op 23 mei 1873 aldaar, trouwt op 10 okt. 1816 aldaar Folkert RIJPPERDA [4347], geboren op 18 sept. 1786 te Oosterwijk, burgemeester, overleden op 13 sept. 1863 te Doesburg, zoon van Sjoerd RYPERDA [4542], leger-kapitein, en Rebecca de WITH [4543].
  2. Carel Willem Frans de Roode BECQUER [4424], geboren op 31 dec. 1797 te Alkmaar, cadet, overleden op 12 maart 1815 te Gouda.
  3. Jacoba Maria BECQUER [4544], geboren op 26 aug. 1799 te Den Haag, overleden op 8 mei 1898 te Doesburg.
  4. Marten Andries BECQUER [4353], geboren op 8 maart 1801 te Doesburg, overleden op 12 mei 1804 aldaar.
  5. Annette Maria BECQUER [939], geboren op 12 jan. 1804 te Doesburg, volgt VId.
  6. Jan Alexander BECQUER [4397], gedoopt (ned.herv.) op 11 jan. 1809 te Doesburg, volgt VIe.

   VId. (van Ve) Annette Maria BECQUER [939], geboren op 12 jan. 1804 te Doesburg, overleden op 27 dec. 1885 te Amsterdam, trouwt op 23 juli 1830 te Doesburg Jacob Jan Alexander CREYGHTON [938], geboren op 12 april 1800 te Dinteloord, directeur postkantoren (Edam, Den Helder, Middelburg, Haarlem), overleden op 14 febr. 1858 te Haarlem, zoon van Jan Alexander CREYGHTON [932], kapitein ter Zee, assessor Landdrost N.B., en Martina van der HORST [933].
   VIe. (van Ve) Jan Alexander BECQUER [4397], gedoopt (ned.herv.) op 11 jan. 1809 te Doesburg, commissionair in effecten, overleden op 5 okt. 1883 te Nunspeet, trouwt op 9 april 1840 te Bergen op Zoom Cornelia Theodora Pieternella Wilhelmina Leonina WIJNMALEN [4407], geboren op 22 aug. 1822 te Rembang (Indo), overleden op 28 okt. 1886 te Utrecht, dochter van Cornelius Storgius Rupertus WIJNMALEN [5050] en Theodora Charlotte Lionne ONDAATJE [5051].
     Uit deze relatie:
  1. Maria Regista Creyghton BECQUER [4545], geboren op 17 april 1842 te Bergen op Zoom, overleden op 18 sept. 1911 te Den Haag, trouwt op 18 juni 1865 Jan Christiaan KIST [4546].
  2. Cornelius Sturgius Rupertus BECQUER [4547], geboren op 25 maart 1844 te Bergen op Zoom, overleden op 21 sept. 1844 aldaar.

   IVc. (van IIIa) Elisabeth CREYGHTON [991], gedoopt (ned.herv.) op 26 okt. 1735 (get. Lucas de Keijser, Margareta Lulofs) te Amsterdam, begraven op 19 febr. 1776 aldaar, ondertrouw op 12 sept. 1755 aldaar Jan NOPPEN [1010], gedoopt op 6 mei 1735 te Amsterdam, begraven op 6 april 1796 aldaar, zoon van Pieter Casparusz NOPPEN [4601] en Maria van der LINDEN [4602], die hertrouwt met Juliana REUTER [1011].
     Uit deze relatie:
  1. Maria Sara NOPPEN [5773], gedoopt (ned.herv.) op 11 april 1759 (get. Jan Alexander Creyghton) te Amsterdam.
  2. Jan Alexander CREYGHTON [5772], gedoopt (ned.herv.) op 27 febr. 1762 te Amsterdam (get. Wolferdina Ojers, Jan Alexander Cr.).
  3. Geertruijd Elisabeth NOPPEN [5774], gedoopt (ned.herv.) op 25 jan. 1765 (get. Johannes Creyghton) te Amsterdam.
  4. Johanna Elisabeth NOPPEN [5775], geboren op 3 nov. 1766, gedoopt (ned.herv.) op 9 nov. 1766 (get. Jan Alexander Creyghton) te Amsterdam.
  5. Jan Pieter NOPPEN [5776], gedoopt (ned.herv.) op 22 mei 1771 (get. Jan Alexander Creyghton) te Amsterdam.

   IIIb. (van II) Cornelia Maria CREYGHTON [988], geboren op 11 mei 1706 te Leeuwarden, begraven op 31 okt. 1789 te Haarlem, trouwt (NG) op 29 okt. 1726 aldaar Arent METELERKAMP [4551], gedoopt op 13 nov. 1693 te Amsterdam, predikant te Zeist, overleden op 1 jan. 1744 te Zeist, zoon van Hendrik METELERKAMP [4552] en Elisabeth van DOMSELAAR [4553].
     Uit deze relatie:
  1. Cornelia Maria METELERKAMP [4712], geboren op 23 juni 1735 te Zeist, volgt IVd.

   IVd. (van IIIb) Cornelia Maria METELERKAMP [4712], geboren op 23 juni 1735 te Zeist, trouwt op 20 mei 1764 te Gouda Willem van der WAGT [4713], geboren op 30 aug. 1729 aldaar, overleden op 17 april 1805 aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Cornelia Arnolda van der WAGT [4714], geboren op 17 april 1765 te Gouda, volgt Vf.
  2. Antonia Maria van der WAGT [4715], geboren op 16 febr. 1767 te Gouda, overleden op 8 april 1796 aldaar.
  3. Abraham Dirk van der WAGT [4716], geboren op 28 okt. 1770 te Gouda, overleden op 16 aug. 1771 aldaar.

   Vf. (van IVd) Cornelia Arnolda van der WAGT [4714], geboren op 17 april 1765 te Gouda, overleden op 26 april 1805 aldaar, trouwt op 11 aug. 1799 aldaar Pieter SWANENBURG [4717], geboren ca. 1769 te Gouda, overleden op 4 febr. 1843 te Amsterdam.
     Uit deze relatie:
  1. Pieter Willem SWANENBURG [4718], geboren ca. 1800.

Opgemaakt met het programma GENKWA

Jos Grupping
Prinses Irenestraat 60
6611 BK Overasselt, Nederland
tel. (31)-24-6221771
e-mail: joscmg@xs4all.nl


Overasselt, 1 oktober2007.

Personen-index

|A|B|C|D|E|G|H|J|K|L|M|N|O|P|R|S|V|W|

<

                                   - ? -
[5669]??, Maria ......................................................... {I}
                                   - A -
[4566]Aalburg, Gualtherus Johannes van .................................. {Va}
[1006]Aalburg, Joan van (1772- ) ........................................ {Va}
[4259]Alderts, Geeske ................................................... {VIIb}
 [950]Anspach, Maria Magdalena Anna (1833-1906) ......................... {VIIa}
 [951]Anspach, Tjeerd Johannes .......................................... {VIIa}
                                   - B -
[4394]Baas, Han (1924-1947) ............................................. IXa(2).1
[4635]Baas, Hendrik ..................................................... {IXa}
[4393]Baas, Hendrik (Han) (1894-1975) ................................... {IXa}
[4395]Baas, Tjitske ..................................................... IXa(2).2, Xa
 [939]Becquer, Annette Maria (1804-1885) ................................ {VIa}, Ve(2).5, VId
[4424]Becquer, Carel Willem Frans de Roode (1797-1815) .................. Ve(2).2
[4547]Becquer, Cornelius Sturgius Rupertus (1844-1844) .................. VIe.2
[4544]Becquer, Jacoba Maria (1799-1898) ................................. Ve(2).3
[4397]Becquer, Jan Alexander (1809-1883) ................................ Ve(2).6, VIe
[4346]Becquer, Juliana Andrea (1796-1873) ............................... Ve(2).1
[4545]Becquer, Maria Regista Creyghton (1842-1911) ...................... VIe.1
[4539]Becquer, Marten Andries (1721-1786) ............................... {Ve}
[4353]Becquer, Marten Andries (1801-1804) ............................... Ve(2).4
 [940]Becquer, Wolter Hendrik (1765-1836) ............................... {VIa}, {Ve}
[6811]Berg, Dominicus van den ........................................... {Va(2).2}
[4345]Berg, Hermannus Josephus van den (1767- ) ......................... {Va(2).2}
[4363]Bie (Beij), (Jo)anna Maria (Annemie) de (1753-1829) ............... {Ve(1).1}
[6812]Brakel, Joanna van ................................................ {Va(2).2}
 [770]Brant (of Brante of Brandte), Maria Anna (Anna Maria) (1793-1864) . {Ve(1).1}
[4362]Brante(n) (of Brant of Branten), Petrus (Pieter) (1751-1803) ...... {Ve(1).1}
 [979]Brest van Kempen, Jacobus Johannes ................................ {VIc}
 [978]Brest van Kempen, Johanna Maria (1808-1898) ....................... {VIc}
[4258]Brinkerink, Adrianus Jacobus ...................................... {VIIb}
[4350]Brinkerink, Anne Martinus Pieter Gerardus (1871- ) ................ VIIb.3
[4257]Brinkerink, Gerrit (1839-1925) .................................... {VIIb}
[4631]Brinkerink, Gesine Anna Neline (1867- ) ........................... VIIb.1
[4348]Brinkerink, Hermanus Adriaan Jacobus (1868- ) ..................... VIIb.2
[4645]Brinkerink, zoon (1877- ) ......................................... VIIb.4
                                   - C -
[4563]Camper, Johanna Petronella ........................................ {Vc}
[4569]Coijman, Adriaan .................................................. {IVb}
[4024]Cooijman, Wilhelmina Henrica (1735-1795) .......................... {IVb}
 [973]Creyghton, Agatha Maria (1893-1974) ............................... VIII.2, IXb
 [948]Creyghton, Alexander Eduard Jacob (1838-1840) ..................... VIa.4
 [966]Creyghton, Alexander Engelbertus Jacobus (Rietveld) (1840-1907) ... VIb.2, VIIc
[1000]Creyghton, Anna Maria (1757-1797) ................................. IVa(1).1, Va
 [953]Creyghton, Annetta Maria (1866-1870) .............................. VIIa.1
[4017]Creyghton, Barbara Isabella (1707-1798) ........................... II.4
[4344]Creyghton, Casparus (1731-1731) ................................... IIIa(1).2
 [954]Creyghton, Catharina Elisabeth (1867-1893) ........................ VIIa.2
 [988]Creyghton, Cornelia Maria (1706-1789) ............................. II.3, IIIb
 [991]Creyghton, Elisabeth (1735-1776) .................................. IIIa(1).5, IVc
 [959]Creyghton, Gerard (1874-1876) ..................................... VIIa.7
 [960]Creyghton, Herman (1877-1878) ..................................... VIIa.8
 [974]Creijghton, Herman Alexander (1894-1973) .......................... VIII.3, IXc
[4029]Creijghton, Herman Anthonius (Hans) (1947- ) ...................... IXc.2, Xb
 [970]Creyghton, Herman Henri Jacob Alexander (1865-1908) ............... VIIc.1, VIII
 [977]Creyghton, Herman Henric (1805-1871) .............................. Vd.6, VIc
 [982]Creyghton, Herman Pierre (1848-1916) .............................. VIc.2
 [962]Creyghton, Herman Rietveld (1804-1894) ............................ Vd.5, VIb
 [995]Creyghton, Hermanus (1762-1764) ................................... IVb(1).3
 [994]Creyghton, Hermina Regista (1761-1763) ............................ IVb(1).2
[4019]Creyghton, Hubertina (1711-1780) .................................. II.6
 [928]Creyghton, Jacob (1734-1794) ...................................... IIIa(1).4, IVb
[4021]Creyghton, Jacob (1764-1767) ...................................... IVb(1).4
[4022]Creyghton, Jacob (1767-1775) ...................................... IVb(1).5
 [997]Creyghton, Jacob (1775-1775) ...................................... IVb(1).8
[4023]Creyghton, Jacob (1777-1777) ...................................... IVb(1).10
 [981]Creyghton, Jacob Carel Adolf (1844-1865) .......................... VIc.1
 [938]Creyghton, Jacob Jan Alexander (1800-1858) ........................ Vd.3, VIa, {VId}
 [961]Creyghton, Jacob Jan Alexander (1869-1900) ........................ VIIa.3
 [944]Creyghton, Jacoba Maria (1836-1915) ............................... VIa.3
 [769]Creyghton, Jacobus (1791-1849) .................................... Ve(1).1
 [986]Creyghton, Jacobus Nicolaus (1704-1756) ........................... II.2
 [924]Creyghton, Jan Alexander (1702-1789) .............................. II.1, IIIa
[5772]Creyghton, Jan Alexander (1762- ) ................................. IVc.2
 [932]Creyghton, Jan Alexander (1768-1808) .............................. IVb(1).6, Vd, {VId}
 [943]Creyghton, Jan Alexander (1835-1899) .............................. VIa.2, VIIa
 [957]Creyghton, Jan Alexander (1871-1871) .............................. VIIa.5
[1009]Creyghton, Johanna Elisabeth (1763-1837) .......................... IVa(1).3, Vc
[4028]Creyghton, Johanna Maria (Ans) (1946- ) ........................... IXc.1
 [990]Creyghton, Johannes (1730-1793) ................................... IIIa(1).1, IVa
 [949]Creyghton, Julie Martine Annette (1843-1846) ...................... VIa.5
[7321]Creyghton, kind (1714-1717) ....................................... II.8
[4343]Creyghton, kind (1775-1775) ....................................... IVb(1).9
[4020]Creyghton, Maria (1713-1767) ...................................... II.7
 [992]Creyghton, Maria Elisabeth (1733-1767) ............................ IIIa(1).3
 [993]Creyghton, Maria Elisabeth (1760-1763) ............................ IVb(1).1
 [958]Creyghton, Maria Magdalena (1872-1873) ............................ VIIa.6
 [996]Creyghton, Maria Regista (1771-1842) .............................. IVb(1).7, {VIa}, Ve
 [942]Creyghton, Maria Regista (1833-1898) .............................. VIa.1
[4026]Creyghton, Martina Catharina (1835-1906) .......................... VIb.1, VIIb
[1013]Creyghton, Martinus Johannes (1802- ) ............................. Vd.4
[4030]Creijghton, Miriam (1981- ) ....................................... Xb.1
[4018]Creyghton, Sara Elysabeth (1709-1720) ............................. II.5
[1007]Creyghton, Sara Petronella (1759-1827) ............................ IVa(1).2, Vb
[4031]Creijghton, Susan (1983- ) ........................................ Xb.2
 [955]Creyghton, Tjeerd Johannes (1870-1933) ............................ VIIa.4
 [972]Creyghton, Tjitske (1891-1982) .................................... VIII.1, IXa
 [936]Creyghton, zoon (1797-1797) ....................................... Vd.1
 [937]Creyghton, zoon (1798-1798) ....................................... Vd.2
[4025]Creyghton, zoon (1807-1807) ....................................... Vd.7
 [920]Creyghton (geboren als KRECHTON), Johannes (1665-1738) ............ I.2, II
                                   - D -
[6815]Deterding, Frederik Lodewijk (1859- ) ............................. {VIIb.1}
[6816]Deterding, Philip Jacob ........................................... {VIIb.1}
[4553]Domselaar, Elisabeth van .......................................... {IIIb}
[4565]Doorn, Helena van ................................................. {Va}
[4032]Duijnhouwer, Jetty (1951- ) ....................................... {Xb}
[4578]Duijnhouwer, Laban ................................................ {Xb}
[4558]Duuren, Lena Jacoba van ........................................... {Vb}
                                   - E -
 [980]Engelen, Maria Frederica van ...................................... {VIc}
                                   - G -
 [968]Gelderen, Gerrit van .............................................. {VIIc}
 [967]Gelderen, Tjitske van (1846-1922) ................................. {VIIc}
[4351]Ginkel, Anna Sabina van (1872- ) .................................. {VIIb.3}
[5303]Ginkel, Cornelis Bernardus van .................................... {VIIb.3}
[4567]Graaf, Sijmetje Jansvr. de ........................................ {Va}
                                   - H -
 [952]Hall, Catharina Elisabeth van ..................................... {VIIa}
 [985]Halteren, Francona Diderica van ................................... {VIc.2}
[4579]Hartog, Esther den ................................................ {Xb}
[7322]Hondius, Lysbeth .................................................. {Va}
 [933]Horst, Martina van der (1773-1808) ................................ {Vd}, {VId}
 [934]Horst, Martinus van der ........................................... {Vd}
[4689]Hoynck van Papendrecht, Jacoba Sara (1799- ) ...................... {Vc.1}
                                   - J -
[4556]Jacobs, Hendrina .................................................. {IVa}
                                   - K -
[6817]Kaijser, Catharina Adolphina Geertruida ........................... {VIIb.1}
[4546]Kist, Jan Christiaan .............................................. {VIe.1}
[5306]Knoops, Anna Lewina ............................................... {VIIb.2}
 [963]Kobus, Anna (Antje) (1806-1881) ................................... {VIb}
 [964]Kobus, Engelbertus ................................................ {VIb}
[5670]Krechthon, Anna (1663- ) .......................................... I.1
[5671]Krechthon, Anna Maria (1666- ) .................................... I.3
[4710]Krechthon (ook: Krichton) (geboren in Schotland), Alexander ....... I
[5673]Krichthon, Alexander (1670- ) ..................................... I.5
[5676]Krichthon, Alexander (1676- ) ..................................... I.8
[5672]Krichthon, Andreas (1668- ) ....................................... I.4
[5677]Krichthon, Elisabeth (1678- ) ..................................... I.9
[5674]Krichthon, Fridrich (1672- ) ...................................... I.6
[5675]Krichthon, Wilhelmus (1674- ) ..................................... I.7
                                   - L -
[4561]Laan, Gerardus Johannes van der ................................... {Vb.3}
 [935]Lamzweerde, Agatha Hadewich van ................................... {Vd}
[4575]Laverman, Agatha maria (1915- ) ................................... IXb(1).1
[4577]Laverman, Johanna Cornelia (1917- ) ............................... IXb(1).2
[4574]Laverman, Laurens (1885- ) ........................................ {IXb}
[4576]Laverman, Willem Abraham (1918- ) ................................. IXb(1).3
 [984]Limburg Stirum, Albert Otto Ernst graaf van ....................... {VIc.2}
 [983]Limburg Stirum, Maria Albertina gravin van (1839-1886) ............ {VIc.2}
[4602]Linden, Maria van der ............................................. {IVc}
 [975]Luca, Hermanus .................................................... {VIII}
 [971]Luca, Jannetje (1863- ) ........................................... {VIII}
[4636]Luiting, Geertruida Johanna Maria (1867-1954) ..................... {IXa}
                                   - M -
[4571]Meijners, Herman Gerard Julius Louis .............................. {VIIa.4}
 [956]Meijners, Mathilda Maria Jacoba Alida ............................. {VIIa.4}
[4551]Metelerkamp, Arent (1693-1744) .................................... {IIIb}
[4712]Metelerkamp, Cornelia Maria (1735- ) .............................. IIIb.1, IVd
[4552]Metelerkamp, Hendrik .............................................. {IIIb}
[4555]Meyerink, Hendrik ................................................. {IVa}
[1012]Meyerink, Swaantje (1745- ) ....................................... {IVa}
[4396]Mooyman, Pieter Johannes Gerardus (1886-1952) ..................... {IXb}
 [931]Muilman, Regista .................................................. {IVb}
                                   - N -
 [925]Noppen, Anna Maria (1700-1757) .................................... {IIIa}
 [926]Noppen, Casparus .................................................. {IIIa}
[5774]Noppen, Geertruijd Elisabeth (1765- ) ............................. IVc.3
[1010]Noppen, Jan (1735-1796) ........................................... {IVc}
[5776]Noppen, Jan Pieter (1771- ) ....................................... IVc.5
[5775]Noppen, Johanna Elisabeth (1766- ) ................................ IVc.4
[5773]Noppen, Maria Sara (1759- ) ....................................... IVc.1
[4601]Noppen, Pieter Casparusz .......................................... {IVc}
                                   - O -
 [989]Ojers, Wolterdina Elisabeth (1710-1782) ........................... {IIIa}
[1001]Oldenhoven van Rijneveld, Abraham Willem (1749-1782) .............. {Va}
[1002]Oldenhoven van Rijneveld, Johanna Helena (1778- ) ................. Va(1).1
[5051]Ondaatje, Theodora Charlotte Lionne (1799-1827) ................... {VIe}
                                   - P -
 [998]Pauw, Geertruyd (1726-1763) ....................................... {IVa}
 [999]Pauw, Pieter ...................................................... {IVa}
[1014]Persijn, Cornelis Jacob van (1752-1803) ........................... {Vc}
[4688]Persijn, Johannes van (1790-1873) ................................. Vc.1
[4562]Persijn, Nicolaas van ............................................. {Vc}
[4634]Poeteren, Eveline van ............................................. Xa.2
[4632]Poeteren, L.M. van ................................................ {Xa}
[4633]Poeteren, Marianne van ............................................ Xa.1
[6800]Prange, Henk Christiaan ........................................... {Va(2).2}
                                   - R -
[4572]Rappa, Johanna Catharina .......................................... {VIIa.4}
[1011]Reuter, Juliana (1751- ) .......................................... {IVc}
 [930]Rietveld, Hermanus ................................................ {IVb}
 [929]Rietveld, Maria Regista (1742-1777) ............................... {IVb}
[4564]Rijneveld, Johannes van ........................................... {Va}
[4347]Rijpperda, Folkert (1786-1863) .................................... {Ve(2).1}
[4540]Roode van Heeckeren, Maria Juliana de ( -1794) .................... {Ve}
[4542]Ryperda, Sjoerd ................................................... {Ve(2).1}
                                   - S -
[4568]Schermertz, Andreas ............................................... {Va}
[1004]Schermertz, Johannes Alexander (1786- ) ........................... Va(2).1
[1003]Schermertz, Wilhelm (1755-1789) ................................... {Va}
[1005]Schermertz, Zara Elisabeth (1786-1843) ............................ Va(2).2
 [927]Schultingh, Anna .................................................. {IIIa}
[1008]Schumacher, Frans Jacob (1755-1798) ............................... {Vb}
[4560]Schumacher, Gerarda Jacoba Louise (1795-1862) ..................... Vb.3
[4559]Schumacher, Johannes Petrus (1787-1828) ........................... Vb.2
[5777]Schumacher, Lena Jacoba Louise (1782- ) ........................... Vb.1
[4557]Schumacher, Louis ................................................. {Vb}
 [965]SLot, Catharina (Trijntje) ........................................ {VIb}
[4599]Steunebrink, Pieter Age Christiaan ................................ {IXa}
[4573]Strijen, Johan Pieter van ......................................... {VIIa.4}
[4717]Swanenburg, Pieter (1769-1843) .................................... {Vf}
[4718]Swanenburg, Pieter Willem (1800- ) ................................ Vf.1
                                   - T -
[5304]Trompetter, Jantje ................................................ {VIIb.3}
                                   - V -
[5416]vader onbekend .................................................... {Ve}
 [969]Veenendaal, Janneke ............................................... {VIIc}
[5305]Verhoesen, Carolus Petrus ......................................... {VIIb.2}
[4349]Verhoesen, Henrietta Carolina (1871- ) ............................ {VIIb.2}
 [923]Veth, Cornelia ( -1696) ........................................... {II}
 [947]Visch, Johanna Maria .............................................. {VIa.3}
 [976]Vlis, Agatha Maria van der ........................................ {VIII}
                                   - W -
 [921]Waeijen, Geertruida van der (1675-1719) ........................... {II}
 [922]Waeijen, Johannes van der (1639-1701) ............................. {II}
[4716]Wagt, Abraham Dirk van der (1770-1771) ............................ IVd.3
[4715]Wagt, Antonia Maria van der (1767-1796) ........................... IVd.2
[4714]Wagt, Cornelia Arnolda van der (1765-1805) ........................ IVd.1, Vf
[4713]Wagt, Willem van der (1729-1805) .................................. {IVd}
[4570]Walkaert Echtelier, Johanna Elisabeth ............................. {IVb}
[4554]Warnsinck, Sara ................................................... {IVa}
[4407]Wijnmalen, Cornelia Theodora Pieternella Wilhelmina Leonina (1822-1886) {VIe}
[5050]Wijnmalen, Cornelius Storgius Rupertus (1797-1861) ................ {VIe}
 [946]Wijs, Jacob ....................................................... {VIa.3}
 [945]Wijs, Jan Pieter (1828-1911) ...................................... {VIa.3}
[4543]With, Rebecca de .................................................. {Ve(2).1}
[4027]Witschen, Anna (1906-1991) ........................................ {IXc}


Overasselt, 1 oktober 2007.