De gecombineerde parentelen
van de Borkingh familie


(direct naar:  Borkink, Borckink, Burkink, Burkunk)

Inleiding/verantwoording

Naar aanleiding van het genealogisch onderzoek van de GRUPPING familie kreeg Marc Borkink, getrouwd met Annemiek Grupping, behoefte om ook onderzoek te doen naar zijn voorouders. Toen we samen met dat onderzoek begonnen kenden we alleen de naam Borkink en een paar familieleden en verwachtten we snel klaar te zijn met die kleine familie. Niets was echter minder waar, want al snel kwamen we er achter dat het een heel uitgebreide familie betrof, waarvan een deel de naam Borkink gebruikte of Borckink, heel vroeger ook de naam Borkingh en weer anderen b.v. de naam Burkink. Inmiddels weten we dat ook de naam Burkunk daarbij hoort. Voor zover we nu weten behoren alle nu nog levende personen met de achternamen Borkink, Borckink, Burkink en Burkunk tot diezelfde familie, afstammend van gemeenschappelijke voorouders: Waander (op) Borkingh, geboren Warner te Menkvelt en zijn echtgenote Geertjen Forckink.
 
Verspredingsgebeiden van de namen
 
Verspreidingsgebieden van de verschillende familietakken volgens de volkstelling van 1947 (bron: Meertens Instituut)
 

De naam: B[o/u/ö/eu/ou/ü]r(c)k[i/u]n[g(h)/(c)k/ks/x]

Bij ons onderzoek kwamen we nog meer alternatieve schrijfwijzen tegen, zoals Börkink, Beurkinck en Bourkinx en vele andere. Die verschillende achternamen zijn het gevolg van het feit dat vroeger de naamgeving en vooral de schriftelijke vastlegging daarvan niet zo nauw werd genomen. De schrijver (pastoor, dominee, koster of klerk schreef op wat hij dacht te horen (of wenste te horen). Dat gold overigens ook voor de voornamen. En de personen waarover het ging konden het niet controleren want die konden meestal lezen noch schrijven. Alle varianten samenvattend is de achternaam zoiets als: B[o/u/ö/eu/ou/ü]r(c)k[i/u]n[g(h)/(c)k/ks/x]. Van al die varianten zijn heden ten dage dus alleen nog de namen Borkink, Borckink, Burkink en Burkunk nog in gebruik. En alle personen met die namen zijn dus familie van elkaar, want nakomelingen van dat éne echtpaar Waander (op) Borkingh en Geertjen Forckink. Om niemand voor het hoofd te stoten stellen wij voor om als naam voor het gehele geslacht de naam Borkingh te gebruiken: de naam van de erve, waar de familienaam van is afgeleid.


Hofstede Oud Borkink te Eibergen, huidige bewoners fam. Woertman


Waar de naam vandaan komt, is nog niet bekend. Het lijkt mogelijk dat de naam iets te maken heeft met de rivier de Berkel. Loo betekent bos; Borculo (Borkelo) zou dan "Bos aan de Berkel" betekenen, waarin met Borc dus de Berkel wordt aangeduid. De herkomst zou dan eerder bij Eibergen liggen dan bij Warnsveld of Vorden. Volgens andere bronnen zou naam Borculo echter niets te maken hebben met de Berkel, maar "Berkenbosch" betekenen. Wat betreft de naam-uitgang "ing of ink": tussen 1600 en 1800 worden ook rond Eibergen veel personen gevonden met een naam, eindigend op "ing" of "ink". Die uitgang "ing" of "ink" heeft dan te maken met de "ing-rune" en staat voor "nakomelingschap". Door sommigen wordt dit vertaald als "van den Bork of Borg".

N.B. Er bestaan overigens heden ten dage ook nog een of meer families die de naam Borking dragen, maar daarmee hebben we geen relatie kunnen vaststellen, tenminste niet ná 1650. Ook hebben we een tijdlang gedacht dat er een relatie bestond met de Burgink familie uit Vierakker (Warnsveld). Bij nader inxien is dat niet het geval. Verderop wordt daar nog nader ingegaan.

De Borkingh Genealogie

De Borkingh genealogie begint met twee verschillende lijnen, met als stamvader respectievelijk Johan Borckinck en Gertt toe MENCKFELT. Dat een Borkingh Genealogie begint met een Borckinck lijkt op het eerste gezicht logisch, maar deze genealogie zou evengoed of misschien beter met een Menkveld/t kunnen beginnen. De reden is dat, evenals bij vele andere families in de Achterhoek, er ook bij de Borkingh's twee lijnen door elkaar lopen: die van de familienaam, resp. die van de boerenerve waar men werkte en woonde en die van de bloedverwantschap. Johan Borckinck is de oudste naamdrager en boer op de erve Borkingh. Zijn zoon Hendrick trouwt met Geertjen Vorckink. Samen krijgen ze twee zonen: Jan en Engbert. Beiden trouwen, maar van geen van hen is momenteel nog levend nageslacht bekend met de naam Borkingh of een andere variant. In ieder geval stammen de personen uit de huidige levende generaties Borkink, Borckink, Burkink of Burkunk van geen van beiden af.

Warner te Menkvelt, alias Waander (op) Borkingh

Na het overlijden van Hendrick hertrouwt Geertjen met Warner te Menkvelt, zoon van Warner, boer op het erve Menkvelt. Na zijn huwelijk met Geertjen wordt Warner de nieuwe boer op erve Borkingh en neemt ook de naam Waander (op) Borkingh aan. Alle nu nog levende nakomelingen uit het geslacht Borkingh stammen aantoonbaar af van Waander en Geertjen. In de zin van bloedverwantschap is daarom Werner? Menkvelt, de betbetovergrootvader van Waander (op) Borkingh, dus de momenteel oudst bekende voorvader. Vanwege die dubbele lijnen zijn de beide parentelen tezamen gebracht in een gecombineerd parenteel. Ze komen samen bij het echtpaar Geertjen Forckink en Waander Borkingh, geboren Te Menkvelt. Van deze Waander en Geertje stammen, voor zover wij hebben kunnen nagaan, alle nu nog levende Borkink's, Borckink's, Burkink's en Burkunk's af.

Burkink en Burkunk

Wat betreft de Burkunk's is de gemeenschappelijke voorvader Hendrik Jan BEURKINK/BURKUNK [4707], geboren te Eibergen op 7 aug. 1757. De Burkink's stammen af van hetzij Bernardus BORKINK/BURKINK [1739], gedoopt te Eibergen op 23 september 1753 of zijn twee jaar oudere broer Waander BORKINK [1740], gedoopt te Geesteren op 5 okt. 1755. Rond die tijd werden de namen Borkink en Burkink nog vaak door elkaar gebruikt, bij dezelfde persoon de ene keer de ene, de andere keer de andere naam. Bij de volgende generatie blijkt de naam echter een vast gegeven, hetzij Borkink, hetzij Burkink. Ook van de huidige Burkink-tak in de Verenigde Staten, afstammend van Lee (Libertus) Burkink [2397], geboren te Enschede op 13 maart 1897, is de precieze plek in de familie bekend.

Burgink

Naast de Borkingh-familie heeft er in die tijd in dezelfde regio (De Achterhoek) op de Erve Burgink te Vierakker een familie met die naam bestaan, waarvan wij in eerste instantie aannamen dat er een relatie met de Borkingh-familie bestond. O.a. omdat er in die omgeving ook heden ten dage nog Burkink's en Borkink's leven. Onze eerste onderzoeken gaven ons redenen om aan te nemen dat tenminste een deel daarvan een familierelatie met die oude familie Burgink had. Inmiddels is echter overtuigend aangetoond dat, zo er een gemeenschappelijke oorsprong is, die vóór 1500 moet liggen. Vrijwel zeker betreft het echter twee verschillende geslachten. Zie de Burgink parenteel

De verwarring is mede veroorzaakt doordat er in Warnsveld een straat bestaat met de naam "Het Burkink". Volgens informatie van de gemeente is die vernoemd naar het oude Erve Burg(el)ink in Vierakker en had dus misschien beter "Het Burgink" kunnen heten. Voor zover wij hebben kunnen nagaan bestaan er momenteel geen nakomelingen van dit geslacht meer, die nog de naam Burgink dragen. En alle (nog levende) personen met de naam Burkink hebben we kunnen herleiden tot die ene voorvader Waander (te Menkvelt) op Borkingh. In ieder geval heeft de familie wel een andere straatnaam kunnen behouden: de Borckinkweg in Hupsel/Eibergen, vernoemd naar de Erve Borkingh.

Onze dank

Bij het samenstellen van deze genealogie hebben we van velen hulp gehad, o.a. van familieleden, waarvan we het bestaan vóór 2000 nog niet eens kenden. Een paar daarvan willen we met name noemen: André Borkink, Harold Borkink, Jan Borckink, Gerrit Burkink, Herman Burkink, Tim Burkink (USA), Rob Burkunk, Marlin Burkunk, Robert Goris, Drika Steege, Albert Menkveld en mijn zus Annemiek Borkink-Grupping. Daarnaast gaat onze grote dank uit naar Jarich Renema te Utrecht, die ons niet alleen veel gegevens heeft aangeleverd over de oudste generaties, maar ons ook met zijn soms wat sarcastisch verpakte adviezen op het rechte spoor van het kronkelige genealogie-pad heeft gehouden. ZIjn kennis over de familiestructuren en boerderij-geschiedenis in de Achterhoek is onovertroffen. En tenslotte gaat onze dank uit naar Maria Vörding en Johan Vrugterman voor hun bijdrage aan de genealogie, gebaseerd op hun kennis over de betreffende regio (De Achterhoek), die wij (liefdevol) nog steeds wel "Borkland" noemen.

Marc Borkink, Uithoorn, (borkink@xs4all.nl)
Jos Grupping, Overasselt, (joscmg@xs4all.nl)

februari 2005.1: Johan (Jan) BORCKINCK

   I. Johan (Jan) BORCKINCK [2150], geboren ca. 1620, overleden te Eibergen vóór 1681, trouwt Lutgertt [2151].
  Johan Borckinck (Borkingh) is boer op het erve Borkingh en de momenteel oudst bekende drager van die naam. Zoals verderop in deze Borkingh-genealogie zal blijken is Johan echter niet de oudst bekende voorvader in de term van bloedverwant. Die rol is weggelegd voor Gertt te Menkvelt, zie aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Berendtken BORCKINCK [2152], gedoopt te Eibergen op 19 okt. 1645.
  2. Jenneken BORCKINCK [2153], gedoopt te Eibergen op 20 dec. 1647, overleden vóór 1649.
  3. Jenneken BORCKINCK [2154], gedoopt te Eibergen op 21 dec. 1649, trouwt aldaar (Hupsel) op 16 dec. 1677 Lambert SCHOLTEN [2155].
  4. Willem BORKINK [2158], geboren te Eibergen ca. 1650, trouwt aldaar op 15 jan. 1682 Hendrikjen ter MEERBECKE [2159], dochter van Berent ter MEERBECKE [2187].

   We hebben lang gedacht dat deze Willem na zijn huwelijk met Hendrikjen naar Vierakker bij Warnsveld vertrekt en daar "zijn eigen Burgink dynastie" opzet. Na 1670 zijn in ieder geval in Eibergen en omgeving geen sporen meer van hem of zijn gezin gevonden. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat het in Vierakker een geheel ander geslacht betreft met de naam Burgink of Borgink. Voor de volledigheid is ook het Burgink-parenteel toegevoegd, zie aldaar.

  5. Gerrit BORKINK [2156], geboren te Eibergen op 29 febr. 1652, trouwt aldaar op 1 mei 1681 Maria (Marijke) ROOSING [2157], eerder gehuwd met Wolbert ten EPSEN [2186].
  6. Anneken BORCKINCK [2241], gedoopt te Eibergen op 2 okt. 1653, trouwt op 6 dec. 1668 Goslig ter TUINTE [2490], zoon van Lambert ter TUINTE (uit AVEST) [2491].
  7. Hendrick BORCKINCK [2160], gedoopt te Eibergen op 18 maart 1655, volgt II.
  8. Stijntje (Stingen) BORCKINCK [2161], gedoopt te Eibergen op 3 aug. 1658, trouwt (1) aldaar op 25 aug. 1686 Johan BOMERS [2162], overleden vóór 1702, trouwt (2) te Rekken (Winterswijk) op 9 juli 1702 Hendrik BOEYINK [2163], eerder gehuwd met Fenneken COOLDENBARGH [2188].
   II. (van I) Hendrick BORCKINCK [2160], gedoopt te Eibergen op 18 maart 1655, bouwman op de erve "Borkingh", overleden te Eibergen vóór 1696, trouwt (1) Aaltjen [2237], geboren ca. 1663, trouwt (2) aldaar ca. 1685 Geertjen FORCKINCK [2202], geboren ca. 1669, die hertrouwt met Warner (Wander, Waander) te MENKVELD , later (op) BORKINGH [1943].
  Uit zijn eerste huwelijk met Aaltjen heeft Hendrick een dochter Hendersken, uit zijn tweede huwelijk met Geertjen Forckink twee zonen Jan en Engbert. Jan en Engbert trouwen beiden, maar van geen van beiden is momenteel nog levend nageslacht bekend met de naam Borkingh of een andere variant. Na het overlijden van Hendrick hertrouwt Geertjen met Warner (Waander), zoon van Warner te Menkvelt. Warner/Waander wordt na zijn huwelijk met Geertjen de nieuwe boer op erve Borkingh en neemt ook die naam aan. Alle nu nog levende nakomelingen uit het geslacht Borkingh stammen af van Waander en Geertjen. Zie verder het parenteel van Warner/Waander.
     Uit de eerste relatie:
  1. Hendersken BORKINK [2238], gedoopt te Groenlo op 14 juli 1689, trouwt te Eibergen in 1712 Hendrik LAMSCHOT [2239].
     Uit de tweede relatie:
  1. Jan BORKINK (op VUNDERINK) [2139], gedoopt te Eibergen op 7 maart 1687, volgt III.
  2. Engbert BURKINCK [2240], gedoopt te Eibergen op 23 juni 1695.
   III. (van II) Jan BORKINK (op VUNDERINK) [2139], gedoopt te Eibergen op 7 maart 1687, trouwt aldaar in 1717 Jenneken VUNDERINK [2140].
     Uit deze relatie:
  1. Gart Derck BORKING [2141], gedoopt te Eibergen op 3 aug. 1732.
  2. Jan BORKING [2142], geboren te Eibergen ca. 1734, volgt IVa.
  3. Aaltjen BORKINK [2143], gedoopt te Eibergen op 11 sept. 1736.
  4. Henders BORCKINCK [2189], volgt IVb.
   IVa. (van III) Jan BORKING [2142], geboren te Eibergen ca. 1734, trouwt aldaar (op Vunderink) op 2 dec. 1757 Janna COELMAN [2144], dochter van Jan COELMAN [2634].
     Uit deze relatie:
  1. Jenneken BORKINK [2145], gedoopt te Eibergen op 1 juli 1759, overleden aldaar vóór 1760.
  2. Jenneken BORKINK (op VUNDERINK) [2146], gedoopt te Eibergen op 24 aug. 1760, overleden aldaar op 25 sept. 1823, trouwt Gosen te VELTHUIS [2525], timmerman, overleden na 1823.
  3. Jan Derk BORKINK [2147], gedoopt te Eibergen op 14 nov. 1762, landbouwer, op erve Vunderink in Mallem, overleden te Eibergen op 20 juni 1831, trouwt Jenneken VUNDERINK [2526], landbouwster.
  4. Garrit BORKINK [2148], gedoopt te Eibergen op 3 febr. 1765.
  5. Jan Henderik BORKINK [2149], gedoopt te Eibergen op 12 april 1767, landbouwer te Mallem, overleden te Eibergen op 17 juni 1835, ongehuwd.
   IVb. (van III) Henders BORCKINCK [2189], trouwt Arent te BIESBECKE [2190].
     Uit deze relatie:
  1. Jenneken te BIESBECKE [2191], gedoopt te Eibergen op 19 okt. 1760.
  2. Jacoba te BIESBECKE [2192], gedoopt te Eibergen op 30 aug. 1767.2: Werner? (te) MENKFELT

   I. Werner? MENKFELT [5162], bouwman op het "Menkfelt", trouwt onbekend [5865].
  Dat de Genealogie Borkink/Burkink begint met een (te) Menkvelt mag op het eerste gezicht merkwaardig heten, maar is dat toch niet. zoals bij vele andere families lopen er twee lijnen dooreen: de bloedverwantschap en de familienaam en die hoeven niet per sé dezelfde te zijn, resp. zijn het zelfs vrij vaak niet.

  Werner? Menkvelt is de momenteel oudst bekende voorvader in de zin van bloedverwantschap, Johan (op) Borkingh de oudste naamdrager. Daarom zijn beide parentelen samengebracht in een gecombineerd parenteel. De persoon waar ze tesamen komen is Waander (op) Borkingh. Deze is geboren als Warner te Menkvelt, maar trouwt in 1696 met Geertjen Forckinck, de weduwe van Hendrick Borckink. Hij trekt bij de weduwe in op het bestaande Erve Borkingh in het plaatsje Hupsel en neemt de naam van het erve aan. Van deze Waander en Geertje stammen, voor zover wij hebben kunen nagaan, alle nu nog levende Borkink's, Borckink's en Burkink's af.
     Uit deze relatie:
  1. Werner MENKVELD [5161], volgt II.
  2. Johan MENKVELD [5163], trouwt Grete ELDERINCK [5164].
   II. (van I) Werner MENKVELD [5161], bouwman op het "Menkveldt", trouwt onbekend [5866].
     Uit deze relatie:
  1. Gertt (Geryt) toe MENCKFELT [2628], geboren te Lochem ca. 1577, volgt IIIa.
  2. Jenneken Wennersen MENKVELD [5165], geboren te Lochem ca. 1586, volgt IIIb.
   IIIa. (van II) Gertt (Geryt) toe MENCKFELT [2628], geboren te Lochem ca. 1577, bouwman op het "Menkfelt", trouwt (rk) ca. 1608 Aelken FOCKINK [2629], geboren ca. 1583.
     Uit deze relatie:
  1. Gerken toe MENCKVELT [2630], gedoopt te Lochem op 8 maart 1609.
  2. Warner te MENCKFELT [2616], geboren te Boschheurne, gedoopt te Lochem op 2 juni 1611, volgt IV.
  3. Harmenn te MENCKFELT [2631], gedoopt te Lochem op 26 dec. 1613, overleden aldaar vóór 21 dec. 1614.
  4. Harmenn te MENCKFELT [2632], gedoopt te Lochem op 21 dec. 1614, bouwman op "Cortenstede", trouwt Berntjen [3697].
  5. Gercken te MENCKFELT [2633], gedoopt te Lochem in 1617.
   IIIb. (van II) Jenneken Wennersen MENKVELD [5165], geboren te Lochem ca. 1586, trouwt (1) te Almen op 3 febr. 1611 Geerlich Lambertsen ten AVERVELDE [5166], geboren ca. 1581, landbouwer op het "AverFelde", overleden vóór 1632, zoon van ten Averfelde LAMBERT [5279], ondertrouw (2) te Almen op 3 febr. 1632 Berent Lubberts MEIJERS [5280], geboren ca. 1600.
     Uit de eerste relatie:
  1. Jenneken Gerlichs AVERVELT [5284], trouwt te Lochem in 1645 Henrick te HERKEL [5287], geboren te Dochteren in 1611.
  2. Sweene Geerlichs AVERVELT [5285], trouwt te Almen op 14 mei 1627 Wessel Everts op 't LITTINK [5288].
  3. Teunisken op AVERVELT [5286], trouwt te Almen op 18 febr. 1638 Lubbert JACOBS [5289].
   IV. (van IIIa) Warner te MENCKFELT [2616], geboren te Boschheurne, gedoopt te Lochem op 2 juni 1611, bouwman op het "Menckfelt", overleden te Boschheurne tussen 1 juli 1666 en 5 juli 1668, ondertrouw te Neede op 13 maart 1636 Gertrude ten CLAVER [2617], geboren ca. 1610.
  Dat erve Menkvelt ten tijde van Warner reeds bestaat, mag blijken uit de "Civiele Processen Hof van Gelre", 1661 no 35: Twee edele Heeren zitten elkaar in de haren over welke rechten (gebruik van gemeenschappelijke gronden e.d.) er bij erve Menkvelt behoren. Kennelijk suggereert een van de partijen dat de ander wel eens een heel andere erve met dezelfde naam zou kunnen bedoelen. Dan wordt er een verklaring ter tafel gebracht d.d. 6-4-1658 van Willem van Linteloe, Heer van de Eza, Borchgraeff en Schultus binnen en buiten Lochem, waarin hij stelt van geen ander Menckvelt te weten: "als allenich dat goett Menckvelt in die buerschap Bushuerne gelegen, soo als hett selve bij den bouwman Warner op Menckvelt tegenwoordig gebruikt wordt ...." (etc.) " op welcken goett die voorss. boumans olderen oock van onverdenckelijcke jaren gewoont hebben, welck ons alsoo kundich, soo hebben wij des waerheijs oirkonde ....".
  Volgens nog een verklaring (van vermoedelijk ook voorjaar 1658) is Werner Menckvelt 47 à 48 jaar.
     Uit deze relatie:
  1. Warner te MENKVELT [2204], geboren te Bosheurne ca. 1637, volgt Va.
  2. Geertruid te MENCKFELT [2618], geboren ca. 1640, trouwt (1) te Lochem op 1 juli 1666 Gerrit Roelofs ten CORNEGOOR [2619], geboren ca. 1625, bouwman op "Kornegoor", overleden vóór 1684, trouwt (2) te Lochem op 26 okt. 1684 Garrit Roelefs van REVEL [2620], geboren in 1650, zoon van Roeleff van REVEL [3698].
  3. Herman te MENGVELD [2621], geboren ca. 1641, trouwt te Lochem op 5 juli 1668 Marie HERBERS [2622], geboren ca. 1643, dochter van Johan HERBERS [3699], laatst weduwe van Bernt WILLEMS [2623], eerder weduwe van Roelof ten DIEVELDE [3701].
  4. Aeltjen te MENCKFELT [2624], geboren ca. 1643, overleden vóór 1704, trouwt (1) te Hengelo (Gld) in aug. 1674 Teunis Meijnts MENNINCK [2625], geboren te Hengelo (Gl) ca. 1643, landbouwer op het "Mennink", overleden vóór 1683, zoon van Meynt MENNINCK [3703], trouwt (2) te Hengelo (Gl) op 29 juli 1683 Hendrik MEMELINK [2626], gedoopt aldaar op 6 juli 1656, zoon van Hendrik MEMELINCK [3704], landbouwer op 't "Memelinck", en Reijntien Hendrixs KLEIJNE [3705], die hertrouwt met Fenneken NEERLAER [2627].
  5. Garrit MENKVELD [3707], geboren ca. 1645, volgt Vb.
   Va. (van IV) Warner te MENKVELT [2204], geboren te Bosheurne ca. 1637, bouwman op "het Menkvelt", overleden te Bosheurne vóór 1693, trouwt te Lochem vóór 1665 Willemken Berntsen op de WEEME [2593], geboren te Almen ca. 1634, dochter van Berent Jans op de WEEME (uit ALMEN) [2594], bouwman op de "Weeme", en Griete Harmens HAMERSTEIN (van HAMERSTEIN in DUGTEREN) [2595].
  Warner (te Menkvelt) woont/werkt op de boerenhoeve "Menkvelt" in Bosheurne, tussen Borculo en Lochem. Zijn zoon Warner (Wander/Waender/Waander) trouwt in 1796 met Geertjen Forcking, weduwe van Hendrik Borkingh uit Hupsel en trekt na het huwelijk bij haar in op de Borkingh hoeve in Hupsel. Zoals gebruikelijk in die tijd en in die streek neemt hij ook de naam van de boerderij aan en ook hun 6 kinderen krijgen de achternaam Borckingh of Borckinck.
     Uit deze relatie:
  1. Berent te MENCKVELT [2597], geboren te Bosheurne ca. 1664, volgt VIa.
  2. Gerrit te MENCKVELT [2596], gedoopt te Lochem op 8 april 1666 (get. Gerrit Mengvelt), overleden aldaar vóór 1671.
  3. Warner (Wander, Waander) te MENKVELD , later (op) BORKINGH [1943], gedoopt te Lochem op 3 nov. 1667 (get. Herman Mengveld), volgt VIb.
  4. Gerrit te MENGHVELD (MENKVELD) later KOESVELD [2607], gedoopt te Bosheurne op 13 aug. 1671, trouwt te Geesteren op 26 jan. 1710 Hermken KOESVELD [2608], gedoopt aldaar op 23 aug. 1685, dochter van Arend ROOSINCK, later KOESVELD [2609], bouwman op het "Koesveld", en Jenneken CATEMANS [5281].
  5. Johannes te MENKVELT [2610], gedoopt te Ruurlo op 13 dec. 1673, volgt VIc.
  6. Geertrui te MENKVELT [2614], gedoopt te Borculo op 11 maart 1677, trouwt te Eibergen op 13 mei 1703 Henrik te WESSELSHUIJS , ook NEERLAER [2601], eerder gehuwd met Aeltjen ter AERT [3711].
   Vb. (van IV) Garrit MENKVELD [3707], geboren ca. 1645, bouwman op 't "Hellinger", overleden te Vorden vóór 1698, trouwt te Lochem op 1 okt. 1676 Jenneken Egberts op het LAER [3708], dochter van Egbert op het LAER [3709] en Jenneken JANSEN [3710].
     Uit deze relatie:
  1. Geertrui MENKVELD [5282], geboren te Vorden ca. 1680.
  2. Philips MENKVELD [5283], geboren te Vorden in 1681, overleden te Warnsveld op 7 aug. 1769.
   VIa. (van Va) Berent te MENCKVELT [2597], geboren te Bosheurne ca. 1664, bouwman op het "Menckvelt", trouwt (1) te Lochem op 29 okt. 1693 Jenneken, gedoopt Fenneken, te NEERLAER [2598], gedoopt aldaar op 15 dec. 1672, overleden aldaar vóór 11 april 1711, dochter van Otto NEERLAER [2599], bouwman op het "Wesselhuijs", en Jenneken te WESSELSHUIJS [3706], trouwt (2) te Lochem op 11 april 1711 Fenneken te WESSELSHUIJS [2600], gedoopt te Borculo op 19 juli 1685, dochter van Henrik te WESSELSHUIJS , ook NEERLAER [2601] en Aeltjen ter AERT [3711].
     Uit de tweede relatie:
  1. Warner te MENKVELT [2602], geboren te Bosheurne op 10 juli 1712.
  2. Fenneken MENKVELT [2603], volgt VIIa.
   VIb. (van Va) Warner (Wander, Waander) te MENKVELD , later (op) BORKINGH [1943], gedoopt te Lochem op 3 nov. 1667 (get. Herman Mengveld), bouwman op de "Erve Borkingh", in Hupsel, trouwt te Eibergen op 25 okt. 1696 Geertjen FORCKINCK [2202], geboren ca. 1669, weduwe van Hendrick BORCKINCK [2160].
  Waander "op Borginck" is de oudst bekende persoon, die zowel bloedverwant is als de geslachtsnaam Borkingh heeft gedragen. Hij is geboren op 3 november 1667 als Warner te Menkvelt (op het gelijknamige Erve Menkvelt te Boschheurne) en trouwt in 1696 met Geertje Forkinck, weduwe van Hendrick Borckinck. Hij wordt de nieuwe boer op het reeds lang bestaande Erve Borkingh en neemt ook die naam aan.

  Van Waander en Geertjen stammen, voor zover nu bekend, alle nu nog levende personen met de naam Borkink, Borckink, Burkink en vermoedelijk ook Borking af. Alle andere in de loop van de geschiedenis gebruikte naamsvarianten zoals b.v. Börkink, Beurckink en Bourkinck zijn inmiddels uitgestorven.
     Uit deze relatie:
  1. Hendrick BORKINGH (ook BEURKING of BURCKINK) [1941], gedoopt te Eibergen op 1 april 1698, volgt VIIb.
  2. Willemken BORKINGH [1947], gedoopt te Eibergen op 24 nov. 1700.
  3. Willem (of Emert, Engbert?) BORKINK (op KOENDERINK in HUPSEL) [2166], gedoopt te Eibergen op 3 juli 1702, volgt VIIc.
  4. Aaltjen BORKINGH [2205], gedoopt te Eibergen op 22 april 1707.
  5. Mechtelt BORKINGH [2206], gedoopt te Eibergen op 17 nov. 1709, overleden aldaar vóór 1714.
  6. Mechteld BORKINGH [1951], gedoopt te Eibergen op 3 juni 1714, volgt VIId.
   VIc. (van Va) Johannes te MENKVELT [2610], gedoopt te Ruurlo op 13 dec. 1673, landbouwer op het "Trepken", overleden te Warnsveld op 22 okt. 1758, trouwt aldaar in maart 1700 Trijntje Jacobs BETTINCK [2611], gedoopt aldaar op 28 sept. 1677, overleden te Warnsveld op 1 aug. 1765, dochter van Jacob Engbertsen BETTINCK [5868] en Jenneken DERKSEN AVERCAMP [5869], eerder gehuwd met Albert MARTENS [2612].
  Jan Menkvelt trouwt in 1700 Trijntjen Jacobs (Bettink), weduwe van Albert Martens. Uit haar eerste huwelijk had Trijntjen een zoon Marten, die ongetrouwd bleef op het ouderlijk huis en die in het begraafregister van Warnsveld voorkomt als Marten Menkveld. Dit wijst er op dat hun huis, het Trepken, inmiddels al Menkveld werd genoemd.
     Uit deze relatie:
  1. Alberdijna MENKVELD [2613], gedoopt te Warnsveld op 25 april 1701, trouwt aldaar op 29 mei 1728 Jan Joost ten DIJKE [3717], gedoopt aldaar op 26 okt. 1704, landbouwer op het "Soerhuis", dochter van Evert Janssen ten DIJKE [3718], rentmeester, en Christijna DEGENERS [3719].
  2. Willem MENKVELD [3720], gedoopt te Warnsveld op 25 maart 1703, landbouwer op de "Luchte", overleden te Warnsveld op 27 april 1753, ondertrouw aldaar op 30 maart 1731 Johanna Hermans EGGINK [3729], gedoopt aldaar op 21 aug. 1703, overleden te Warnsveld op 5 jan. 1780.
  3. Hendrijna MENKVELD [3721], gedoopt te Warnsveld op 27 maart 1707, trouwt Roetert Hendriks van HERRIKHUIZEN [3722], landbouwer op de "Jochemstede".
  4. Derk MENKVELD [3723], gedoopt te Warnsveld op 9 febr. 1710, overleden aldaar op 12 okt. 1784.
  5. Hendrik MENKVELD [3724], gedoopt te Warnsveld op 6 nov. 1712, landbouwer op de "Jochemstede", overleden te Warnsveld op 10 jan. 1788.
  6. Jacomina MENKVELD [3725], geboren te Warnsveld ca. 1713, overleden aldaar op 17 mei 1766.
  7. Wander MENKVELD [3726], gedoopt te Warnsveld op 26 mei 1718, overleden aldaar op 14 maart 1791.
  8. Johanna MENKVELD [3727], gedoopt te Warnsveld op 5 juli 1722, trouwt te Zutphen op 3 mei 1752 Garrit GOTINK [3728].
   VIIa. (van VIa) Fenneken MENKVELT [2603], trouwt te Vorden op 10 mei 1744 Berent KONINK [2604], eerder gehuwd met Mechtelt BLANKVOORT [2605].
     Uit deze relatie:
  1. Berent KONINK [2606], gedoopt op 2 mei 1745.
   VIIb. (van VIb) Hendrick BORKINGH (ook BEURKING of BURCKINK) [1941], gedoopt te Eibergen op 1 april 1698, trouwt te Rekken op 21 juli 1726 Hendersken te MEERBECKE [1942], dochter van Willem te MEERBECKE [2194] en onbekend [5870].
     Uit deze relatie:
  1. Willemijne (Willemina) BEURKINCK [1944], gedoopt te Eibergen op 9 nov. 1727, volgt VIIIa.
  2. Garrit BORKINK (ook MENKVELT) (op MENKVELT) [1738], gedoopt te Eibergen op 22 dec. 1729, volgt VIIIb.
  3. Willem BORKINK [1945], gedoopt te Eibergen op 24 sept. 1731, overleden vóór 1733.
  4. Willem BORKINK, ook BURGINK [1946], gedoopt te Eibergen op 13 sept. 1733, overleden te Vorden op 22 jan. 1805, trouwt (1) aldaar op 29 jan. 1761 Berendjen HEYINK [2176], overleden aldaar op 2 juli 1774, eerder gehuwd met Hendrik HOGENSLAG [2177], trouwt (2) te Vorden op 15 maart 1778 Wolterina van TIL [2178], overleden aldaar op 13 okt. 1802, eerder gehuwd met Wander TERINK [2179].
  5. Geertjen BORKINK [1948], gedoopt te Eibergen op 4 dec. 1735, volgt VIIIc.
  6. Henderick BORKING [1949], gedoopt te Eibergen op 4 mei 1738.
  7. Berent BORKINK [1950], gedoopt te Eibergen op 16 maart 1742.
   VIIc. (van VIb) Willem (of Emert, Engbert?) BORKINK (op KOENDERINK in HUPSEL) [2166], gedoopt te Eibergen op 3 juli 1702, overleden aldaar vóór 29 aug. 1764, trouwt Jenneken ten BRUIL [2529].
     Uit deze relatie:
  1. Jan Hendrik (Joannes Henricus) BORCKINK [2063], geboren te Eibergen ca. 1739, volgt VIIId.
   VIId. (van VIb) Mechteld BORKINGH [1951], gedoopt te Eibergen op 3 juni 1714, trouwt te Rekken op 21 dec. 1738 Gerrit LUTTEKE TANCKINCK op GROOT BARTELS [1952], eerder gehuwd met Jenneken NIJHUIS [2193].
     Uit deze relatie:
  1. Jan LUTJE TANKINK [1953], gedoopt te Rekken op 8 mei 1740.
  2. Gerrit LUTJE TANKINK [1954], gedoopt te Rekken op 9 febr. 1744.
  3. Jan Willem LUTJE TANKINK [1955], gedoopt te Rekken op 16 maart 1749.
  4. Jan Willem LUTJE TANKINK [1956], gedoopt te Rekken op 21 jan. 1753.
   VIIIa. (van VIIb) Willemijne (Willemina) BEURKINCK [1944], gedoopt te Eibergen op 9 nov. 1727, trouwt Hendricus te ROLLER [2100].
     Uit deze relatie:
  1. Jan Hendrik te ROLLER [2101], geboren te Borculo op 28 okt. 1777, trouwt aldaar op 6 mei 1810 Henders MEENGS [2102], geboren aldaar ca. 1782, dochter van N.N. MEENGS [2197] en Derksken SOETENHORST [2198].
  2. Henrica Berendina te ROLLER [2103], geboren te Borculo op 15 dec. 1780.
  3. Garritjen te ROLLER [2104], geboren te Borculo op 14 aug. 1783.
  4. Hendrik te ROLLER [2105], geboren te Borculo op 2 mei 1786, trouwt aldaar op 16 juli 1817 Elsken SMIJS [2887], geboren aldaar in 1785, dochter van Gooze SMIJS [2888] en Aaltjen DERKSEN [2889].
  5. Berent te ROLLER [2106], geboren te Borculo op 25 aug. 1789, trouwt (1) te Neede op 12 juni 1813 Jenneken GEUKES [2884], geboren aldaar in 1793, overleden te Borculo vóór 1824, dochter van Jan GEUKES [2885] en Derksken HUININK [2886], trouwt (2) te Neede op 9 jan. 1824 Siene SCHOLTEN [2890], geboren aldaar in 1793, dochter van Albert SCHOLTEN [2891] en Eliesabeth LOONEMANS [2892].
   VIIIb. (van VIIb) Garrit BORKINK (ook MENKVELT) (op MENKVELT) [1738], gedoopt te Eibergen op 22 dec. 1729, werkman op Menkvelt, overleden te Geesteren op 22 febr. 1813, trouwt te Eibergen op 30 sept. 1747 Garritjen (te) NAHUIS [1750], geboren ca. 1725, overleden te Geesteren op 3 sept. 1794, dochter van Jan te NAHUIS [2195] en onbekend [5871].
     Uit deze relatie:
  1. Willemina BORKINK [4706], geboren te Eibergen op 27 okt. 1748.
   N.B. Willemina komt niet voor in het officiele doopboek dat de dominee werd geacht bij te houden, maar wel in het parallel daaraan bijgehouden doopboek dat de schoolmeester ter plaatse bijhield. Die had dat initiatief genomen omdat de koster het in die tijd liet afweten. Zie ook bij broer Hendrik Jan Burkunk. Met dank aan Albert Menkveld, die ons op attent maakte op deze informatie op de website van het OTGB (http://www.otgb.nl/).
  2. Garrit BORKINK [1939], gedoopt te Eibergen op 4 jan. 1750.
  3. Henderina BORKINK [1940], gedoopt te Eibergen op 15 nov. 1751.
  4. Bernardus BORKINK, ook BURKINK [1739], geboren te Geesteren op 23 sept. 1753, volgt IXa.

   N.B. Alle nu nog levende personen met de achternaam Burkink stammen af van Bernardus Borkink/Burkink [1739] of zijn jongere broer Waander [1740]. Inclusief de bestaande Burkink-tak in de V.S. Zie bij Libertus (Lee) Burkink.

  5. Waander BORKINK, ook BURKINK [1740], gedoopt te Geesteren op 5 okt. 1755, volgt IXb.
  6. Hendrik Jan BEURKINK, later BURKUNK [4707], geboren te Eibergen op 7 aug. 1757, volgt IXc.
  7. Geesken BORKINK [1795], gedoopt te Borculo op 7 mei 1762, overleden aldaar op 14 febr. 1789.
  8. Garrit Hendrik BORKINK [1786], gedoopt te Geesteren op 15 juni 1766.
  9. Geertruid BORKINK [1787], gedoopt te Geesteren op 7 aug. 1768, overleden aldaar op 12 febr. 1789.
   VIIIc. (van VIIb) Geertjen BORKINK [1948], gedoopt te Eibergen op 4 dec. 1735, overleden te Groenlo op 1 jan. 1809, trouwt aldaar op 19 april 1755 Derk te NAHUIS [2114], geboren ca. 1735, zoon van Jan te NAHUIS [2195] en onbekend [5871].
     Uit deze relatie:
  1. Hendrikje te NAHUIS [2115], gedoopt te Groenlo op 17 sept. 1758.
  2. Garrit te NAHUIS [2116], gedoopt te Groenlo op 13 maart 1761.
  3. Gerrit Hendrik te NAHUIS [2117], gedoopt te Groenlo op 6 febr. 1767.
  4. Jan te NAHUIS [2118], gedoopt te Groenlo op 2 febr. 1770, trouwt te Beltrum op 1 febr. 1812 Fenneken WEERNEKES [2881], geboren te Geesteren in 1783, dochter van Jan WEERNEKES [2882] en Aaltjen KUIPERS [2883].
  5. Geertjen te NAHUIS [2119], gedoopt te Groenlo op 18 mei 1777, trouwt te Neede op 2 okt. 1807 Jan HENNINK [2120].
   VIIId. (van VIIc) Jan Hendrik (Joannes Henricus) BORCKINK [2063], geboren te Eibergen ca. 1739, landbouwer, op de erve Borking, overleden te Eibergen op 30 nov. 1823, ondertrouw aldaar op 29 aug. 1764 Berendtken (Berendina) STAMMERS (STAMMES) (op KOENDERINK in HUPSEL) [2064], gedoopt te Winterswijk op 19 dec. 1734, overleden te Eibergen op 27 okt. 1810, dochter van Jan STAMMES (ten PASKE) [2196] en Grietje HOEBINK [5605].
  Vrijwel de hele Borkink/Burkink-familie is Nederduits Gereformeerd, althans zodanig gedoopt en getrouwd. Deze tak daarentegen wordt RK gedoopt en trouwt RK, mogelijk omdat Berendtken Stammers van RK afkomst is. In Nederland zijn geen doopregistraties te vinden, maar volgens het boek "Kirche und Kloster Zwillbrock" van Adriaan Roelofs (Vreden) zijn in het RK doopboek van het klooster Zwillbrock, net over de grens in Duitsland, de dopen opgetekend van 5 kinderen Borckinck-Stammes. Vrijwel zeker betreft dat de onderstaande personen.
  Ook de overgang op Latijnse voornamen voor de kinderen van Johannes Henricus en Berendina en (de meeste van) hun kleinkinderen is in overeenstemming met een RK-gezindte. Tenslotte blijkt de familie voor een aantal generaties de (Duitse!) naamsvariant Börkink te gebruiken.
     Uit deze relatie:
  1. Engele (Angela) BÖRKINK [2065], gedoopt (r.k.) te Kloster Zwillbrock (Dld) (get. Joanna Börkink, Gerhardo Stammes) op 22 sept. 1764, volgt IXd.
  2. Gezijne (Gesiena) BÖRKINK [2083], gedoopt (r.k.) te Kloster Zwillbrock (Dld) (get. Wilhelmo Börkink, Gesina te Strote dicta Stammes) op 16 aug. 1769, volgt IXe.
  3. Anneken (Anna) BÖRKINK [2084], gedoopt (r.k.) te Kloster Zwillbrock (Dld) (get. Bernardina Borgerinck, Herm. Stammes) op 4 febr. 1771, volgt IXf.
  4. Gerrit Hendrik (Gerhardus Henricus) BÖRKINK [2071], geboren te Eibergen op 12 jan. 1773, gedoopt (r.k.) te Kloster Zwillbrock (Dld) (get. Gerardo Stammes, Joanna Börkink), volgt IXg.
  5. Joanna BÖRKINK [2121], gedoopt te Kloster Zwillbrock (Dld) (get. Henrica Voss, Joan Stammes) op 19 febr. 1777.
   IXa. (van VIIIb) Bernardus BORKINK, ook BURKINK [1739], geboren te Geesteren op 23 sept. 1753, overleden te Laren (Gld) vóór 1826, trouwt te Borculo op 16 jan. 1780 Reintjen VORKINK (FORKINK) [1764], overleden te Zutphen vóór 1826, eerder gehuwd met Gerrit Jan van DILLEN (uit AMSTERDAM) [1788].
  Vóór 1750 werden de namen BORKINK en BURKINK (met nog vele andere minder frequente schrijfwijzen) vaak door elkaar gebruikt, ook door de personen zelf. Ná de generatie van Bernardus en zijn broer Waander blijken de mensen veel meer aan hun naam vast te houden. Eenmaal de naam Borkink gekregen, blijft het Borkink, zo ook met Burkink en met Burkunk (zie bij broer Hendrik Jan.

  Van alle latere personen met de naam Burkink staat nu vast dat die afstammen of van Bernardus of van Waander. Van Bernardus stamt o.a. de bestaande Burkink familietak in de VS af. Deze tak start met Libertus Burkink [2397], geboren te Enschede op 13 maart 1897. Libertus vertrekt rond 1925 naar de VS, verandert daar zijn naam in "Lee" en werkt daar als boer en bij een wegenbouwbedrijf. In februari 1978 overlijdt hij te Scribner, Nebraska.
     Uit deze relatie:
  1. Hendrik BURKINK [1796], geboren/gedoopt te Borculo op 16/22 okt. 1780, volgt Xa.
  2. Jan Derk BORKINK [1797], geboren te Borculo op 27 maart 1782.

   Rond 1800 duikt in de immigratie- en volkstelling-records van de staat Pennsylvania (USA) opeens de naam John Dirk Borkink op. Naar alle waarschijnlijkheid betreft dat deze Jan Derk. Zijn vertrek moet na 26 april 1803 hebben plaatsgevonden, want op die datum wordt Jan Derk aangenomen als lid van de Nederduits Gereformeerde Kerk te Borculo. Helaas is niet méér over hem bekend.

   De huidige bestaande Burkink familietak in de V.S. is van veel jongere datum en begint met Lee Burkink die rond 1925 naar de V.S. emigreert. Lee stamt af van Jan Dirk's oudere broer Hendrik!

  3. Garrit BURKINK [1798], geboren te Borculo op 2 juli 1783, overleden aldaar op 18 dec. 1788.
  4. Bernardina BORKINK [1765], geboren te Borculo op 4 juli 1785, volgt Xb.
  5. Jan BURKINK [1799], geboren te Borculo op 30 okt. 1786, overleden aldaar op 18 nov. 1786.
  6. Jenneken BURKINK [1800], geboren te Borculo op 2 okt. 1788, overleden aldaar op 15 juni 1791.
   IXb. (van VIIIb) Waander BORKINK, ook BURKINK [1740], gedoopt te Geesteren op 5 okt. 1755, wever/landbouwer, overleden te Borculo op 4 april 1828, trouwt (1) te Geesteren op 11 maart 1792 Alberdina PAGENKOLK (ook: LANGENSCHOT) [1741], geboren ca. 1765, overleden aldaar op 13 jan. 1794, dochter van Lammert PAGENKOLK [1790], trouwt (2) aldaar op 9 juni 1794 Jenneken SCHEGGETMAN (ook: ter SCHEGGET) [1743], geboren te Verwolde op 14 dec. 1766, overleden te Borculo op 19 nov. 1840, dochter van Derk SCHEGGETMAN [1780] en Jenneken NIJLAND [1781].
  Waander's eerste vrouw Alberdina Pagenkolk wordt in de geboorte-acte van haar zoon Alberdina Langenschot genoemd naar de hoeve, waar ze vóór haar huwelijk met haar vader woonde. Zijn tweede vrouw Jenneken Scheggetman wordt, waarschijnlijk om een dergelijke reden, ook wel met de achternaam "ter Schegget" aangeduid.
  Alberdina Pagenkolk woonde voor haar huwelijk op de hoeve Langenschot, onder Lochem, en werd daarom in de gebooorte-acte van zoon Garret hendrik als Alebrdina Langenschot vermeld.
     Uit de eerste relatie:
  1. Garrit Hendrik BORKINK/BURKINK [1699], geboren te Geesteren op 3 jan. 1794, volgt Xc.
     Uit de tweede relatie:
  1. Albert Jan BORKINK [1742], geboren te Geesteren op 4 aug. 1796, volgt Xd.
  2. Derk Jan BORKINK [1744], geboren te Geesteren op 19 mei 1797.
  3. Derksken BORKINK [1779], geboren te Geesteren op 25 aug. 1801, volgt Xe.
   IXc. (van VIIIb) Hendrik Jan BEURKINK, later BURKUNK [4707], geboren te Eibergen op 7 aug. 1757, koorndrager, koornmeter, overleden te Alkmaar op 28 jan. 1827, trouwt aldaar ca. 1790 Harremina JONGBLOED [4871], geboren in 1750.
  Ook Hendrik Jan komt, net als zus Willemina, niet voor in het officiële doopboek van de dominee. In eerste instantie wisten wij dus niet van zijn bestaan en kwam hij dan ook in onze genealogie niet voor. Totdat Rob Burkunk zich meldt met de vraag waarom zijn voorvader ontbreekt. Rob weet ook te vertellen dat volgens de overlijdensacte Hendrik Jan een zoon zou zijn van Garrit Borkink en Garritjen te Nahuis, die wel in de Borkingh genealogie voorkomen. Ongeveer tegelijkertijd blijkt dat Hendrik Jan ook wel, als zoon van Garrit en Garritjen, voorkomt in het door de schoolmeester bijgehouden doopboek. Dan vallen de puzzlestukjes dus op hun plaats.

  Rond 1790 verhuist Hendrik Jan vanuit de Achterhoek naar Alkmaar, waar hij trouwt met Harremina Jongbloed. Hendrik Jan, bij zijn geboorte geregistreerd onder de achternaam Beurkink, verandert zijn naam dan in Burkunk. In ieder geval ondertekenen zowel hij als zijn zoon Gerrit met die naam de huwelijksacte van zoon Gerrit met Lammertje Metz in 1819. Vastgesteld is dat ook alle andere Burkunk´s afstammen van Hendrik Jan. Waarmee tevens vaststaat dat de gehele Burkunk-tak deel uitmaakt van de oudere Borkink/Burkink genealogie en dus ook van die van de Menkveld familie.
     Uit deze relatie:
  1. Gerrit BURKUNK [4758], geboren te Alkmaar ca. 1793, volgt Xf.
   IXd. (van VIIId) Engele (Angela) BÖRKINK [2065], gedoopt (r.k.) te Kloster Zwillbrock (Dld) (get. Joanna Börkink, Gerhardo Stammes) op 22 sept. 1764, overleden te Eibergen op 7 juni 1807, trouwt (r.k.) aldaar op 15 mei 1794 Jan Derk (Joannes Theodorus) GEELINK [2066], geboren aldaar, zoon van Jan Hendrik GIELINK [2199], die hertrouwt met Maria te RIETE [2067].
     Uit deze relatie:
  1. Joannes Henricus GEELINK [2068], gedoopt (r.k.) te Eibergen op 8 jan. 1797.
  2. Bernardina GEELINK [2069], gedoopt (r.k.) te Eibergen op 10 juli 1802.
  3. Gesina GEELINK [2070], gedoopt te Eibergen op 24 aug. 1804.
   IXe. (van VIIId) Gezijne (Gesiena) BÖRKINK [2083], gedoopt (r.k.) te Kloster Zwillbrock (Dld) (get. Wilhelmo Börkink, Gesina te Strote dicta Stammes) op 16 aug. 1769, overleden te Eibergen op 13 maart 1804, trouwt (r.k.) aldaar op 3 aug. 1799 Peter (Petrus) te NIENHUIS of NIJENHUIS (NIJENHUIS) [2085], geboren aldaar op 5 juli 1778, marskramer, zoon van Beerent te NIJENHUIS [2200] en Jenneken AALTINK [2201], die hertrouwt met Johanna Wilhelmina SCHURINK [2086].
     Uit deze relatie:
  1. Joannes Henricus NIJENHUIS [2087], gedoopt te Eibergen op 13 sept. 1801, trouwt aldaar op 23 juli 1828 Berendina Elizabeth TERBRAAK [4883], geboren te Groningen in 1801, dochter van Gerardus TERBRAAK [4884] en Helena JANSEN [4885].
   IXf. (van VIIId) Anneken (Anna) BÖRKINK [2084], gedoopt (r.k.) te Kloster Zwillbrock (Dld) (get. Bernardina Borgerinck, Herm. Stammes) op 4 febr. 1771, trouwt (r.k.) te Eibergen op 19 mei 1797 Jan Berend FRERIKS [2092], geboren te Winterswijk op 7 febr. 1776, zoon van Jan Berend FRERIKS (op 't HAVERLAND) [2093] en Engele VOS(S) [2094].
     Uit deze relatie:
  1. Jan Hendrik FRERIKS op 't HAVERLAND (of VOS) [2095], gedoopt te Winterswijk op 15 okt. 1799, trouwt aldaar op 15 nov. 1826 Margaretha SMEENK (op SMEENK in MISTEL) [2900], gedoopt (r.k.) te Hemden (Kruiskapel) op 26 april 1785, dochter van Wander SMEENK [2901] en Grada MENSINK op KNIKKINK [2902].
  2. Jan Willem FRERICKS op HAVERLAND [5606], geboren te Eibergen op 19 sept. 1801.
  3. Garrit Hindrik FRERIKS [2096], geboren te Eibergen op 11 jan. 1803.
  4. Grades (Gerhard Johann) FRERIKS [2893], geboren te Eibergen op 26 okt. 1807, klompenmaker, overleden te Vreden (Dld) op 18 okt. 1895, trouwt (1) te Eibergen op 16 mei 1840 Johanna Wilhelmina SCHURINK [2894], geboren aldaar op 22 mei 1815, dochter van Jan Derk SCHUURINK [2895], landbouwer, en Janna Geertrui ENGBERS [2896], trouwt (2) te Vreden (Dld) op 24 sept. 1850 (Johanna) Christina LEVERS [5607], geboren aldaar op 4 jan. 1829, gedoopt te Kloster Zwillbrock (Dld), overleden te Vreden (Dld) op 28 maart 1912, dochter van Gerard heinrich Joseph LEVERS [5608] en Fenne Euphemia WAIJERDINK [5609].
  5. Engele Maria FRERIKS [2097], gedoopt te Eibergen op 5 juli 1810, trouwt te Winterswijk op 10 mei 1832 Gerhard Henrich ORIES [2897], geboren aldaar in 1799, zoon van Gerhard Johan ORIES [2898] en Margaretha NEERS [2899].
  6. Jan Berend FRERICKS [5610], geboren te Eibergen op 25 juni 1813.
   IXg. (van VIIId) Gerrit Hendrik (Gerhardus Henricus) BÖRKINK [2071], geboren te Eibergen op 12 jan. 1773, gedoopt (r.k.) te Kloster Zwillbrock (Dld) (get. Gerardo Stammes, Joanna Börkink), landbouwer, overleden te Eibergen op 16 maart 1852, trouwt (r.k.) aldaar op 8 juni 1797 Geertje (Joanna Gertrudis) SCHARENBORG [2072], geboren te Beltrum op 3 aug. 1770, overleden te Eibergen op 8 jan. 1859, dochter van Derk SCHAARENBORG [2073] en Derksken te BRINK [2074].
     Uit deze relatie:
  1. Joanna Bernardina BÖRKINK [2075], gedoopt (r.k.) te Eibergen op 22 mei 1798, overleden aldaar op 15 maart 1803.
  2. Bernardina BÖRKINK [2076], gedoopt (r.k.) te Eibergen op 9 jan. 1800, volgt Xg.
  3. Joanna Gertrudis BÖRKINK [2077], gedoopt (r.k.) te Eibergen op 22 mei 1801, volgt Xh.
  4. Joanna Bernardina BÖRKINK [2082], gedoopt (r.k.) te Eibergen op 22 maart 1803, volgt Xi.
  5. Joannes Theodorus BÖRKINK [2078], gedoopt (r.k.) te Eibergen op 25 dec. 1804, volgt Xj.
  6. Angela Berndiena BÖRKINK [2079], gedoopt (r.k.) te Eibergen op 11 sept. 1806, trouwt te Lichtenvoorde op 16 juli 1830 Gerhardus Joannis HALINK [2980], geboren aldaar in 1801, zoon van Jan Bernd HALINK [2981] en Aeltjen VELDKAMP [2982].
  7. Gerhardus Bernardus BÖRKINK [2080], gedoopt (r.k.) te Eibergen op 18 juni 1809, overleden aldaar op 25 dec. 1810.
  8. Gerhardus Bernardus BÖRKINK [2081], gedoopt (r.k.) te Eibergen op 30 juli 1811, overleden aldaar op 1 febr. 1813.
  9. Grades BÖRKINK [2207], geboren te Eibergen op 13 nov. 1813, trouwt te Neede op 4 juni 1840 Hendrik Jan NIENHUIS [2874], geboren aldaar in 1804, zoon van Albertus NIENHUIS [2875] en Maria NIEHUIS [2876].
  10. Hendrikus Bernardus BORCKINK [2532], geboren te Eibergen in 1815, timmerman, overleden aldaar ongehuwd op 26 maart 1886.
   Xa. (van IXa) Hendrik BURKINK [1796], geboren/gedoopt te Borculo op 16/22 okt. 1780, klompemaker, schilder, overleden aldaar op 5 maart 1849, ondertrouw (1) te Amsterdam op 14 nov. 1803 Harmina HORSTMAN [1830], geboren te Ruurlo ca. 26 juli 1777, werkster, overleden te Borculo op 17 febr. 1823, dochter van Hendrik HORSTMAN [2494] en Aaltje NIJLAND [2495], trouwt (2) aldaar op 28 juli 1826 Anna Catherina DAEMS (DAAMS) [1832], geboren te Zutphen ca. 1769, werkster, dochter van Libertus DAEMS (DAAMS) [1833], fransche meester, en Elsjen van UNEN [1834], eerder gehuwd met Jan Peter URBAAN [1835].

  Op 22 december 1820 treedt Hendrik Burkink (klompemaker) samen met zijn oom Waander Borkink (landbouwer) op als getuige bij de aangifte van de "onechte" dochter Gerritjen van zijn 19-jarige nichtje Derksken Borkink, dochter van Waander.
  In de trouwacte van Hendrik met zijn 2e echtgenote Anna Catharina Daems wordt eens te meer duidelijk dat de Borkink's en Burkink's één familie vormen. Met de de naamgeving Burkink vulgo Borkink wordt duidelijk gemaakt dat beide namen door elkaar gebruikt (kunnen) worden om dezelfde persoon aan te duiden. Idem met Daems vulgo Daams.
     Uit de eerste relatie:
  1. Gerrit BORKINK [2492], geboren te Amsterdam op 17 juni 1803.
  2. Hendrik Johannes BURKINK/BORKINK [1831], geboren te Amsterdam op 23 mei 1807, volgt XIa.
   Xb. (van IXa) Bernardina BORKINK [1765], geboren te Borculo op 4 juli 1785, overleden aldaar op 18 okt. 1851, trouwt (gescheiden) aldaar op 3 dec. 1809 Matthijs op 't EINDE [1766], geboren te Delsum (Luikerland) ca. 1781, zoon van Jacobus op 't EINDE [1883] en Christina KOOLMA [1884].
     Uit deze relatie:
  1. Jacobus op 't EINDE [1801], geboren te Borculo op 17 april 1810.
  2. Felix Arthur Bernard op 't EIJNDE [2983], geboren te Borculo in 1811, trouwt te Arnhem op 8 febr. 1843 Maria Catrina VERPOORTEN [2984], geboren te Hellevoetsluis in 1816, dochter van Pieter VERPOORTEN [2985] en Christina Johanna AMADIO [2986].
   Xc. (van IXb) Garrit Hendrik BORKINK/BURKINK [1699], geboren te Geesteren op 3 jan. 1794, linnenwever, overleden te Vorden op 23 mei 1845, trouwt aldaar op 19 sept. 1817 Hendrica KLEIN OBBINK [1700], geboren aldaar op 28 febr. 1799, overleden te Vorden vóór 1869, dochter van Jan Willem KLEIN OBBINK [2043] en Janna ROELOFZEN [2044].
  Garret Hendrik wordt volgens zijn eigen geboorteakte ingeschreven onder de naam Borkink, maar komt in de geboorteakten van zijn oudste kinderen ook voor onder de naam Burkink. Nadat hij lezen en schrijven heeft geleerd (vóór de geboorte van zijn zoon Waander), gebruikt hij verder weer de naam Borkink.
  Enkele van zijn kinderen, met name Jan Willem (geb. 1820) en Gerret Jan (geb. 1822) blijven echter de achternaam Burkink gebruiken. Hun nageslacht is die naam trouw gebleven. Het is vrijwel zeker dat alle personen, die nu de naam Burkink voeren, afstammelingen van Garret Hendrik zijn. Overigens blijken ook vóór 1800 meerdere leden van de Borkink-familie officiële akten vaak zelf met Burkink te ondertekenen, resp. onder beide namen voor te komen, waarschijnlijk vooral omdat ze zelf niet konden lezen en schrijven.
     Uit deze relatie:
  1. Alberdina BORKINK [1719], geboren te Vorden op 4 nov. 1818, tapster, overleden op 2 maart 1901, trouwt te Warnsveld op 12 mei 1843 Willem HASSINK [2253], geboren te Holten op 17 okt. 1810, overleden op 26 maart 1889, zoon van Berent HASSINK [3084] en Willemken TOP [3085].
  2. Jan Willem BURKINK [1751], geboren te Vorden op 11 sept. 1820, volgt XIb.
  3. Gerret Jan BURKINK [1754], geboren te Vorden op 1 sept. 1822, volgt XIc.
  4. Waander BORKINK [1697], geboren te Vorden op 10 febr. 1825, volgt XId.
  5. Janna BORKINK [1757], geboren te Vorden op 14 april 1828, volgt XIe.
  6. Antonij BORKINK [1720], geboren te Vorden op 26 nov. 1830, overleden aldaar op 2 dec. 1830.
  7. Garritjen BORKINK [1758], geboren te Vorden op 17 maart 1833, volgt XIf.
  8. Antonia BORKINK [1721], geboren te Vorden op 20 sept. 1835, naaister, overleden aldaar op 7 mei 1863.
  9. Albert Jan BORKINK [1722], geboren te Vorden op 12 sept. 1839, overleden aldaar op 27 dec. 1840.
   Xd. (van IXb) Albert Jan BORKINK [1742], geboren te Geesteren op 4 aug. 1796, wever, slagter, overleden te Borculo op 3 juli 1864, trouwt aldaar op 25 mei 1822 Janna KIESSELS [1759], geboren te Neede ca. 1795, dienstmeid, overleden te Borculo vóór 1877, dochter van Gerrit Jan KIESSEL [1818], dagloner, en Jenneken KEIZERS [1819], weduwe van Jan MORGENSTERN [1817].
     Uit deze relatie:
  1. Garrit Jan BORKINK [1773], geboren te Borculo op 24 aug. 1822, overleden aldaar vóór 1829.
  2. Willem BORKINK [1760], geboren te Borculo op 3 nov. 1824, volgt XIg.
  3. Jenneken BORKINK [1762], geboren te Borculo op 12 nov. 1826, overleden te Groenlo op 20 jan. 1903, trouwt te Borculo op 25 jan. 1856 Gerrit Jan WASSINK [2061], geboren te Ruurlo in 1817, zoon van Reind WASSINK [3078] en Jenneken BROEKGAARDEN [3079].
  4. Garrit Jan BORKINK [1763], geboren te Borculo op 19 mei 1829, arbeider, overleden aldaar op 8 mei 1864.
  5. Hendrik Jan BORKINK [1846], geboren te Borculo op 30 juni 1831, overleden aldaar vóór 1833.
  6. Hendrik Jan BORKINK [1822], geboren te Borculo op 5 mei 1833, volgt XIh.
  7. Garritjen BORKINK [1826], geboren te Borculo op 4 sept. 1835, volgt XIi.
  8. Dina BORKINK [1847], geboren te Borculo op 21 febr. 1839, volgt XIj.
   Xe. (van IXb) Derksken BORKINK [1779], geboren te Geesteren op 25 aug. 1801, overleden te Borculo op 28 jan. 1867, ongehuwde moeder (1) vader onbekend [1789], trouwt (2) aldaar op 7 april 1830 Arend Jan HORSTMAN [1782], geboren aldaar ca. 1787, overleden te Borculo vóór 1867, zoon van Garrit HORSTMAN [3075] en Garritjen SCHOPPERS [3076], weduwnaar van Willemina LENTINK [3077].
     voor-huwelijks kind:
  1. Garritjen BORKINK [1783], geboren te Borculo op 21 dec. 1820, volgt XIk.
     Uit de tweede relatie:
  1. Willem HORSTMAN [3022], geboren te Borculo ca. 1833, trouwt (1) aldaar op 31 juli 1868 Geertrui BANEMAN [3023], geboren aldaar in 1837, overleden te Borculo vóór 1843, dochter van Garrit Jan BANEMAN [3024] en Maria WOLTERS [3025], trouwt (2) aldaar op 27 mei 1870 Aaltjen KOESLAG [3026], geboren aldaar in 1843, dochter van Derk KOESLAG [3027] en Hendrika BOSMAN [3028].
  2. Jenneken HORSTMAN [2925], geboren te Borculo ca. 1839, trouwt aldaar op 2 april 1875 Derk HENDRIKSEN [2926], geboren aldaar in 1828, zoon van Hendrik Jan HENDRIKSEN [2927] en Grietjen WILLEMSEN [2928].
   Xf. (van IXc) Gerrit BURKUNK [4758], geboren te Alkmaar ca. 1793, portier, overleden aldaar op 7 febr. 1882, trouwt (1) aldaar op 22 juli 1819 Lambertha (Lammertje) METZ [4782], geboren te Castricum in 1796, overleden te Alkmaar vóór 1843, dochter van Jan METZ [4783] en Antje BOSMAN [4784], trouwt (2) aldaar op 2 april 1843 Johanna BRUIN [4759], geboren ca. 1818, dochter van Dirk BRUIN [4867] en Johanna DULKES [4868].
     Uit de eerste relatie:
  1. Hendrik BURKUNK [4785], geboren te Alkmaar op 21 jan. 1816, volgt XIl.
  2. Jan Metz BURKUNK [4852], geboren te Alkmaar op 3 juli 1817, volgt XIm.
     Uit de tweede relatie:
  1. Gerardus BURKUNK [4760], geboren te Alkmaar op 18 nov. 1843, volgt XIn.
  2. Hermina Geertruida BURKUNK [4762], geboren te Alkmaar op 18 april 1845, overleden aldaar (Piusgesticht) op 28 juni 1938.
  3. Hendrik Theodorus BURKUNK [4763], geboren te Alkmaar op 20 maart 1847, volgt XIo.
  4. Theodorus Johannes BURKUNK [4747], geboren te Alkmaar op 6 maart 1852, volgt XIp.
  5. Johannes BURKUNK [4765], geboren te Alkmaar op 31 okt. 1853, trouwt aldaar op 3 aug. 1879 Maria Pieternella STIERMAN [4766], geboren te Lekkerkerk op 16 aug. 1851, dochter van Klaas STIERMAN [4869] en Maartje STREEFLAND [4870].
   Xg. (van IXg) Bernardina BÖRKINK [2076], gedoopt (r.k.) te Eibergen op 9 jan. 1800, trouwt te Lichtenvoorde ca. 1830 Gerrit Jan te BRAKE [2987].
     Uit deze relatie:
  1. Antonius te BRAKE [2988], geboren te Lichtenvoorde in 1832, trouwt aldaar op 23 aug. 1882 Antonia SPEKSCHOOR [2992], geboren aldaar in 1851, dochter van Jan Berend SPEKSCHOOR [2993] en Hendrina OLIJSLAGER [2994].
  2. Jan Hendrik te BRAKE [2989], geboren te Lichtenvoorde in 1834, trouwt (1) aldaar op 14 juni 1882 Hendrika PENTERMAN [2995], geboren aldaar in 1850, overleden te Lichtenvoorde vóór 1888, dochter van Gerrit Jan PENTERMAN [2996] en Wilhelmina REIJERDINK [2997], trouwt (2) aldaar op 17 jan. 1888 Johanna Wilhwlmina BACKS [2998], geboren te Eibergen in 1857, dochter van Gerhardus BACKS [2999] en Johanna NIJROLDER [3000].
  3. Hendrikus te BRAKE [2990], geboren te Lichtenvoorde in 1844, trouwt aldaar op 13 aug. 1875 Willemina OLIJSLAGER [3001], geboren aldaar in 1843, dochter van Johannes Henricus OLIJSLAGER [3002] en Johanna Willemina OONK [3003].
  4. Johanna Hendrika te BRAKE [2991], geboren te Lichtenvoorde in 1847, trouwt aldaar op 13 okt. 1886 Jan Hendrik KNIPPENBORGH [3004], geboren te Zelhem in 1823, zoon van Christiaan KNIPPENBORGH [3005] en Dina SPEKSCHOOR [3006].
   Xh. (van IXg) Joanna Gertrudis BÖRKINK [2077], gedoopt (r.k.) te Eibergen op 22 mei 1801, trouwt (1) aldaar ca. 1819 Jan te BIESEBEEK [2915], trouwt (2) te Groenlo op 14 juni 1842 Gerardus MENKHORST [2536].
     Uit de eerste relatie:
  1. Hendrik Jan te BIESEBEEK [2916], geboren te Eibergen in 1819, trouwt aldaar op 30 mei 1850 Johanna Gerritdina ROOKS [2917], geboren aldaar in 1825, dochter van Jan Hendrik ROOKS [2918] en Gerritjen OLTHOFF [2919].
   Xi. (van IXg) Joanna Bernardina BÖRKINK [2082], gedoopt (r.k.) te Eibergen op 22 maart 1803, landbouwster, overleden aldaar op 27 juni 1867, trouwt (1) aldaar op 2 dec. 1837 Johannis SCHURINK [2531], gedoopt te Eibergen op 20 april 1805, landbouwer, overleden aldaar op 3 febr. 1848, zoon van Berend Willem SCHURINCK [5611], landbouwer, en Jenneken GOORMANS [5612], landbouwster, trouwt (2) Bernardus NIJHUIS [2530].
     Uit de eerste relatie:
  1. Johnnes Bernardus SCHURINK [5613], geboren te Eibergen op 1 mei 1839.
  2. Johanna Berendina Gesina SCHURINK [5614], geboren te Eibergen op 19 jan. 1841.
  3. Theodora Wilhelmina SCHURINK [2877], geboren te Eibergen op 16 sept. 1843, overleden aldaar op 27 juli 1881, trouwt aldaar op 8 febr. 1867 Engbert Albertus BOUWMEESTERS [2878], geboren te Haaksbergen op 23 jan. 1836, klompenmaker, zoon van Hermanus BOUWMEESTERS [2879], landbouwer, en Johanna LANKHEET [2880].
   Xj. (van IXg) Joannes Theodorus BÖRKINK [2078], gedoopt (r.k.) te Eibergen op 25 dec. 1804, landbouwer, overleden aldaar op 28 sept. 1855, trouwt aldaar op 17 okt. 1828 Anna Maria TANKINK [2209], geboren te Eibergen in 1809, overleden aldaar op 10 mei 1874, dochter van Joannes Albertus TANKINK [2210] en Hendrika DIJVELAAR [2211].
     Uit deze relatie:
  1. Joannes Hendrikus BÖRKINK [2212], geboren te Eibergen op 11 aug. 1829, overleden aldaar ongehuwd op 25 maart 1886.
  2. Hendrikus BÖRKINK [2213], geboren te Eibergen op 11 febr. 1831, overleden aldaar op 24 febr. 1910.
  3. Johanna Berendina BÖRKINK [2214], geboren te Eibergen op 19 april 1833, overleden aldaar op 5 dec. 1899.
  4. Aleida Maria BÖRKINK [2215], geboren te Eibergen op 14 jan. 1835, volgt XIq.
  5. Aleida Hendrika BÖRKINK [2216], geboren te Eibergen op 20 febr. 1837, volgt XIr.
  6. Gerhardus Johannes BÖRKINK [2217], geboren te Eibergen op 5 febr. 1839, overleden aldaar op 13 juni 1841.
  7. Christina Gezina BÖRKINK [2218], geboren te Eibergen op 22 maart 1841, overleden aldaar op 19 maart 1906.
  8. Grada Berendina BÖRKINK [2219], geboren te Eibergen op 11 mei 1843, overleden aldaar op 9 april 1918, trouwt aldaar op 4 maart 1886 Hermannes KLEIN ROUWELER [3063], geboren te Delden-Ambt in 1843, zoon van Hendrikus KLEIN ROUWELER [3064] en Hendrika GRAVE [3065].
  9. Gerhardus Johannes BÖRKINK [2220], geboren te Eibergen op 15 aug. 1845, volgt XIs.
  10. Gradus Hendrikus BÖRKINK [2221], geboren te Eibergen op 28 sept. 1847, volgt XIt.
  11. Hendrika Jacoba BÖRKINK [2222], geboren te Eibergen op 20 jan. 1851, volgt XIu.
   XIa. (van Xa) Hendrik Johannes BURKINK/BORKINK [1831], geboren te Amsterdam op 23 mei 1807, gepensioneerd mil,huisschilder, overleden te Borculo op 22 dec. 1883, trouwt aldaar op 2 maart 1829 Johanna Diderica URBAAN [1836], geboren aldaar op 11 sept. 1796, overleden te Lonneker in 1881, dochter van Jan Peter URBAAN [1835] en Anna Catherina DAEMS (DAAMS) [1832], werkster.
  Hendrik Johannes Burkink en Johanna Diderica Urbaan hebben een voorechtelijke zoon Herman Bernard, die bij het huwelijk door de vader wordt erkend als zijn natuurlijke zoon.
  De families Burkink en Daems hebben een ingewikkelde relatie. De moeder van Johanna (Urbaan) is als weduwe van Jan Peter Urbaan enkele jaren eerder hertrouwd met de vader van Hendrik Johannes (Burkink).
     Uit deze relatie:
  1. Herman Bernard BURKINK [1837], geboren te Borculo op 26 jan. 1829, volgt XIIa.
  2. Anna Liberta BURKINK [1848], geboren te Borculo op 30 maart 1831, volgt XIIb.
  3. Hendrikus Engelbertus BORKINK [1849], geboren te Borculo op 9 juni 1833, volgt XIIc.
  4. Johanna Elsjen BURKINK [1850], geboren te Borculo op 9 april 1835.
  5. Johannes Diederik BURKINK [1867], geboren te Borculo op 26 febr. 1838, volgt XIId.
  6. Libertus BURKINK [1851], geboren te Borculo op 5 dec. 1839, volgt XIIe.
  7. Anna Catharina BURKINK [1852], geboren te Borculo op 19 dec. 1841, overleden aldaar op 3 febr. 1843.
  8. Karel BURKINK [1853], geboren te Borculo op 29 okt. 1843, overleden aldaar op 8 jan. 1848.
  9. Garret BURKINK [1854], geboren te Borculo op 23 dec. 1845, overleden aldaar op 5 jan. 1846.
   XIb. (van Xc) Jan Willem BURKINK [1751], geboren te Vorden op 11 sept. 1820, wever, overleden aldaar op 23 maart 1889, trouwt aldaar op 28 april 1848 Maria JIMMINK [1752], geboren te Vorden op 13 aug. 1819, dochter van Waander JIMMINK [2045] en Garritjen BOGCHELMAN [2046].
     Uit deze relatie:
  1. Grada Hendrika BURKINK [1753], geboren te Vorden op 28 sept. 1849, overleden aldaar op 11 aug. 1856.
  2. Gerrit BURKINK [1767], geboren te Vorden op 11 sept. 1854, volgt XIIf.
   XIc. (van Xc) Gerret Jan BURKINK [1754], geboren te Vorden op 1 sept. 1822, daghuurder, trouwt aldaar op 30 maart 1855 Hendrika Johanna NIJENHUIS [1755], geboren aldaar op 17 febr. 1831, dochter van Jan NIJENHUIS [2053] en Gerritjen HARMSEN [2054].
     Uit deze relatie:
  1. Garretdina Hendrika BURKINK [1756], geboren te Vorden op 13 mei 1856, overleden aldaar op 27 juni 1856.
  2. Garritjen BURKINK [1774], geboren te Vorden op 31 jan. 1858, volgt XIIg.
  3. Hendrika Johanna BURKINK [1862], geboren te Vorden op 21 nov. 1866, trouwt te Borculo op 8 mei 1895 Johan LANGENBERG [3088], geboren te Zutphen in 1868, zoon van Arend Willem LANGENBERG [3089] en Antonia HAMMERMAN [3090].
   XId. (van Xc) Waander BORKINK [1697], geboren te Vorden op 10 febr. 1825, boerenknecht, overleden aldaar op 28 febr. 1882, trouwt (1) aldaar op 8 mei 1857 Gerritjen BOUWMEESTER [1775], geboren te Vorden op 8 nov. 1828, dienstmeid, overleden aldaar op 5 febr. 1869, dochter van vader onbekend [2056] en Hendrika BOUWMEESTER [2055], trouwt (2) aldaar op 7 mei 1869 Christina BARGEMAN [1698], geboren op 3 jan. 1841, dochter van Berent BARGEMAN [2057] en Willemina KLEIN KRANENBARG [2058].
     Uit de eerste relatie:
  1. Garrit Hendrik BORKINK [1776], geboren te Vorden op 10 jan. 1858, overleden aldaar op 17 jan. 1858.
  2. Gerhard BORKINK [1777], geboren te Vorden op 2 dec. 1861, volgt XIIh.
  3. Hendrik Jan BORKINK [1778], geboren te Vorden op 19 jan. 1866, volgt XIIi.
     Uit de tweede relatie:
  1. Jan Willem BORKINK [1695], geboren te Vorden op 29 juli 1872, volgt XIIj.
  2. Albert Jan BORKINK [1718], geboren te Vorden op 31 juli 1877, huisknecht, overleden te Haarlem op 30 maart 1949, trouwt (1) (gescheiden) te Zutphen op 10 sept. 1903 Henriëtte Maria Elisabeth.A.W. HURRELBRINCK [2979], geboren te Amsterdam in 1858, dochter van Pieter Frederik HURRELBRINK [3052] en Henriëtte GIETHOORN [3053], trouwt (2) te Den Haag op 11 mei 1917 Cornelia Maria WELDAM [1957], geboren te Odijk op 15 juli 1877, overleden na 1949.
   XIe. (van Xc) Janna BORKINK [1757], geboren te Vorden op 14 april 1828, trouwt te Zutphen op 3 aug. 1859 Jan Willem NIJKAMP [2906], geboren te Warnsveld in 1834, zoon van Jan NIJKAMP [2911] en Hendrika WEENINK [2912].
     Uit deze relatie:
  1. Hendrik Jan NIJKAMP [2907], geboren te Zutphen in 1859, trouwt aldaar op 4 maart 1885 Aleida LIEON [2908], geboren te Doesburg in 1863, dochter van Pieter LIEON [2909] en Johanna Sophia JANSEN [2910].
  2. Hendrika Johanna NIJKAMP [2971], geboren te Zutphen in 1863, trouwt aldaar op 6 sept. 1899 Jan Carel Nicolaas de KLEIN [2972], geboren te Amsterdam in 1869, zoon van Cornelis Gijsbertus de KLEIN [2973] en Catharina WENNES [2974].
  3. Jan Egbert NIJKAMP [2975], geboren te Zutphen in 1865, trouwt aldaar op 17 mei 1899 Harmina BRUIL [2976], geboren te Warnsveld in 1875, dochter van Fredrik BRUIL [2977] en Hendrika Maria NIJENDIJK [2978].
   XIf. (van Xc) Garritjen BORKINK [1758], geboren te Vorden op 17 maart 1833, trouwt (1) te Hengelo (Gl) op 5 juni 1858 Antoon HIDDINK [2903], geboren aldaar in 1834, overleden vóór 1873, zoon van Teunis HIDDINK [2904] en Aaltjen HIDDINK [2905], trouwt (2) aldaar op 28 maart 1873 Evert Jan EGGINK [2959], geboren te Warnsveld in 1838, overleden vóór 1890, zoon van Berend EGGINK [3029] en Harmina BAKHUIS [3030], trouwt (3) te Hengelo (Gl) op 7 maart 1890 Harmen HARMSEN [2955], geboren te Steenderen in 1835, zoon van Derk Jan HARMSEN [2957] en Geertruid GAIJKHORST [2958], weduwnaar van Arendjen ARENDSEN [2956].
     Uit de eerste relatie:
  1. Teunis HIDDINK [2960], geboren te Hengelo (Gl) in 1859, trouwt (1) aldaar op 15 febr. 1889 Margrita Frederika HEIJENK [2961], geboren te Vorden in 1856, dochter van Karel HEIJENK [2962] en Johanna ABBINK [2963], trouwt (2) te Hengelo (Gl) op 26 sept. 1901 Berendina DONDERWINKEL [2964], geboren te Steenderen in 1865, dochter van Hendrik DONDERWINKEL [2965] en Grada JANSEN [2966].
  2. Alberdina HIDDINK [2967], geboren te Hengelo (Gl) in 1864, trouwt aldaar op 11 april 1890 Jacob LUCHTENBURG [2968], geboren te Brummen in 1864, zoon van Willem LUCHTENBURG [2969] en Aaltjen SANGERS [2970].
   XIg. (van Xd) Willem BORKINK [1760], geboren te Borculo op 3 nov. 1824, wever, overleden aldaar op 10 maart 1877, trouwt aldaar op 8 mei 1858 Harmina FLOORS [1761], geboren te Borculo in 1826, dienstmeid, dochter van Derk FLOORS [1820] en Teune PASMAN [1821], die hertrouwt met Hendrik BRUNSHORST [1794].
     Uit deze relatie:
  1. Frederik Jan BORKINK [1723], geboren te Borculo op 11 sept. 1860, volgt XIIk.
   XIh. (van Xd) Hendrik Jan BORKINK [1822], geboren te Borculo op 5 mei 1833, slagter, overleden aldaar op 7 nov. 1895, trouwt aldaar op 25 nov. 1859 Fredrika GELTINK [1823], geboren te Ruurlo ca. 1830, dienstmeid, dochter van Jannes GELTINK [1824] en Grietjen NIEUWLAND [1825].
     Uit deze relatie:
  1. Garrit Jan BORKINK [1857], geboren te Borculo op 27 sept. 1860, overleden aldaar op 21 maart 1868.
  2. Johanna Aleida BORKINK [1858], geboren te Borculo op 14 juni 1863, volgt XIIl.
  3. Gerhard BORKINK [1859], geboren te Borculo op 22 febr. 1865, overleden aldaar op 12 juli 1868.
   XIi. (van Xd) Garritjen BORKINK [1826], geboren te Borculo op 4 sept. 1835, dienstmeid, overleden aldaar op 19 okt. 1912, trouwt aldaar op 13 febr. 1864 Antony BOENK [1827], geboren te Borculo ca. 1838, arbeider, zoon van Harmen BOENK [1828], nachtwaker, en Willemina MAATS [1829].
     Uit deze relatie:
  1. Willem BOENK [2939], geboren te Borculo in 1863, trouwt aldaar op 20 juli 1888 Willemina Johanna ten HOOPEN [2943], geboren te Neede in 1862, dochter van Johannes Martinus ten HOOPEN [2944] en Hendrika ELFERINK [2945].
  2. Arend Jan BOENK [2940], geboren te Borculo in 1866, trouwt aldaar op 25 mei 1888 Engelina ter WEEME [2946], geboren aldaar in 1866, dochter van Evert Jan ter WEEME [2947] en Stiene te WINKEL [2948].
  3. Johanna BOENK [2941], geboren te Borculo in 1870, trouwt aldaar op 7 sept. 1894 Jan te RIET [2949], geboren te Lonneker in 1867, zoon van Lefert te RIET [2950] en Hendrika Dora MELLINK [2951].
  4. Harmen BOENK [2942], geboren te Borculo in 1873, trouwt aldaar op 23 juli 1897 Dora Henrietta RADSTAKE [2952], geboren te Wisch in 1877, dochter van Bernard RADSTAKE [2953] en Berndina DUITSHOF [2954].
   XIj. (van Xd) Dina BORKINK [1847], geboren te Borculo op 21 febr. 1839, overleden aldaar op 26 febr. 1900, trouwt aldaar op 18 mei 1860 Jan Hendrik HASSELO [1866], geboren te Borculo in 1825, overleden aldaar vóór 1900, zoon van Garrit Willem HASSELO [3080] en Aaltjen KREBBERS [3081].
     Uit deze relatie:
  1. Gerrit Jan HASSELO [3048], geboren te Borculo in 1862, trouwt aldaar op 13 maart 1903 Gerritdina MELLINK [3049], geboren te Eibergen in 1878, dochter van Jan Willem MELLINK [3050], landbouwer, en Hendrika LEUVELINK [3051].
  2. Arend Jan HASSELO [3054], geboren te Borculo in 1863, trouwt aldaar op 6 okt. 1905 Garritjen DIJKMAN [3055], geboren te Ruurlo in 1878, dochter van Hendrik DIJKMAN [3056] en Geesken KAMPERMAN [3057].
  3. Johanna HASSELO [2537], geboren te Borculo op 16 febr. 1870, volgt XIIm.
  4. Arend Derk HASSELO [3040], geboren te Borculo in 1879, trouwt aldaar op 11 maart 1910 Frederika LANDEWERS [3041], geboren te Eibergen in 1886, dochter van Hendrik Jan LANDEWERS [3042] en Gerritdina ABBINK [3043].
   XIk. (van Xe) Garritjen BORKINK [1783], geboren te Borculo op 21 dec. 1820, overleden aldaar op 23 sept. 1886, trouwt aldaar op 7 aug. 1849 Garrit Jan ONIS [1784], geboren te Borculo ca. 1807, schoenmaker, overleden aldaar op 23 sept. 1871, zoon van Berend ONIS [1839] en Geesken BOSKAMP [1840], weduwnaar van Egberdina ten BUSKEN [1838].
     Uit deze relatie:
  1. Aaltjen ONIS [2920], geboren te Borculo in 1852, trouwt aldaar op 20 aug. 1875 Albert Jan LAMMERTINK [2921], geboren te Laren (Gl) in 1844, zoon van Hendrik LAMMERTINK [2922] en Johanna BATS [2923], weduwnaar van Hendrike BATS [2924].
  2. Evert Derk ONIS [2929], geboren te Borculo in 1853, trouwt (1) aldaar op 2 febr. 1877 Willemina AVINK [2930], geboren aldaar in 1855, overleden vóór 1886, dochter van Arend AVINK [2931] en Janna Wilhelmina GEERDINK [2932], trouwt (2) te Borculo op 3 dec. 1886 Johanna Esselina BATS [2936], geboren te Eibergen in 1862, dochter van Albert BATS [2937] en Garredina Willemina ARFMAN [2938].
  3. Willem ONIS [1785], geboren te Borculo op 5 april 1857, trouwt aldaar op 10 okt. 1884 Harmina LAARBERG [2933], geboren te Laren (Gl) in 1859, dochter van Garrit LAARBERG [2934] en Garritdina KLEIN LANDEWEER [2935].
   XIl. (van Xf) Hendrik BURKUNK [4785], geboren te Alkmaar op 21 jan. 1816, agent levensverz., kaasmeester, fabrikant van schrijfinkt, overleden aldaar op 11 jan. 1892, trouwt aldaar op 19 jan. 1840 Ariaantje KRIJT [4786], geboren in 1815, dochter van Casparus Gerardus KRIJT [4787] en Aaltje van der HEYDE [4788].
     Uit deze relatie:
  1. Gerrit BURKUNK [4789], geboren te Alkmaar op 19 sept. 1841, volgt XIIn.
  2. Hendrik BURKUNK [4925], geboren te Alkmaar in 1848, trouwt aldaar op 18 aug. 1878 Catharina Maria LIJNBACH [4926], geboren aldaar in 1849, dochter van Hermanus LIJNBACH [4927] en Maria van den BOOR [4928].
   XIm. (van Xf) Jan Metz BURKUNK [4852], geboren te Alkmaar op 3 juli 1817, timmerman, trouwt aldaar op 25 juli 1841 Femmetje BOUMAN [4853], geboren aldaar op 25 mei 1815, dochter van Dirk BOUMAN [4865] en Albertje ROEM [4866].
     Uit deze relatie:
  1. Lambertha BURKUNK [4854], geboren te Alkmaar op 8 mei 1843, overleden aldaar op 13 okt. 1866.
  2. Maria Johanna BURKUNK [4855], geboren te Alkmaar op 11 juli 1846, volgt XIIo.
  3. Jan BURKUNK [4856], geboren te Alkmaar op 28 okt. 1847.
  4. Hendrik Gerardus BURKUNK [4857], geboren te Alkmaar op 29 aug. 1852, overleden te Haarlem op 1 maart 1932, trouwt te Leimuiden op 27 mei 1874 Maria Elisabeth NONHEBEL [4859], geboren te Nieuw Loosdrecht op 5 dec. 1847, overleden te Soerabaja (Indo) op 15 juli 1888.
   XIn. (van Xf) Gerardus BURKUNK [4760], geboren te Alkmaar op 18 nov. 1843, timmerman, later vertegenwoordiger "Singer", overleden te Alkmaar op 8 aug. 1923, trouwt aldaar op 2 mei 1869 Catharina VAARTJES [4761], geboren aldaar op 23 juli 1843, overleden te Alkmaar op 1 jan. 1923, dochter van Johannes VAARTJES [4821] en Wilhelmina van REIJEN [4822].
     Uit deze relatie:
  1. Gerrit Johannes BURKUNK [4807], geboren te Alkmaar op 12 febr. 1870, volgt XIIp.
  2. Wilhelmina BURKUNK [4817], geboren te Alkmaar in 1874, volgt XIIq.
  3. Johanna BURKUNK [4803], geboren te Alkmaar ca. 1875, trouwt aldaar op 29 mei 1898 Meile HOEKMA [4804], geboren aldaar ca. 1874, zoon van Anthonij HOEKMA [4805] en Grietje den HARTOG [4806].
  4. Catharina BURKUNK [4767], geboren te Alkmaar op 26 aug. 1880, volgt XIIr.
  5. Gerardus BURKUNK [4861], geboren te Alkmaar op 11 maart 1910, volgt XIIs.
  6. Hermina Geertruida BURKUNK [4864], geboren te Alkmaar in 1884, trouwt aldaar op 27 april 1905 Pieter de BOER [4800], geboren te Zuid-Scharwoude in 1882, zoon van Klaas Cornelisz de BOER [4801] en Trijntje VIS [4802].
   XIo. (van Xf) Hendrik Theodorus BURKUNK [4763], geboren te Alkmaar op 20 maart 1847, schoenmaker, trouwt aldaar op 20 juli 1873 Leentje BOS [4764], geboren te Medemblik op 31 dec. 1845, dochter van Tijs BOS [4773] en Aafje VISSER [4774].
     Uit deze relatie:
  1. Gerrit BURKUNK [4811], geboren te Alkmaar op 20 mei 1877, trouwt te Hoorn op 13 sept. 1901 Aaltje de JONG [4812], geboren aldaar op 9 nov. 1875, dochter van Jacob de JONG [4813] en Johanna van RIEL [4814].
   XIp. (van Xf) Theodorus Johannes BURKUNK [4747], geboren te Alkmaar op 6 maart 1852, trouwt aldaar op 11 april 1880 Adriana Johanna Margaretha Maria MARLET [4748], geboren te Culemborg op 29 juli 1844, dochter van Matthias Nicolaas MARLET [4775] en Johanna Hendrika BIGELAAR [4776], weduwe van Fredericus van DILLEN [4929].
     Uit deze relatie:
  1. Matthias Nicolaas BURKUNK [4750], geboren te Alkmaar op 14 juli 1881, trouwt aldaar op 28 sept. 1915 Sophia Maria Elise KOLLMER [4751], geboren aldaar op 17 juli 1888, dochter van Johann Heinrich KOLLMER [4780] en Geertruida Lisette NOST [4781].
  2. Willem Cornelis BURKUNK [4739], geboren te Alkmaar op 11 febr. 1883, volgt XIIt.
  3. Johan Carel Marie BURKUNK [4752], geboren te Alkmaar op 20 maart 1885.
  4. Theo Cornelus BURKUNK [4749], volgt XIIu.
   XIq. (van Xj) Aleida Maria BÖRKINK [2215], geboren te Eibergen op 14 jan. 1835, overleden aldaar op 26 dec. 1911, trouwt aldaar Johannes RUMATHE [2668], geboren op 20 nov. 1332, klompenmaker.
     Uit deze relatie:
  1. Johanna Theodora RUMATHE [2669], geboren te Eibergen op 3 maart 1868.
  2. Maria Aleida RUMATHE [2670], geboren te Eibergen op 19 juli 1870, trouwt aldaar op 3 april 1891 Joannes PIERIK [3033], geboren te Haaksbergen in 1859, zoon van Roelof PIERIK [3034] en Aleida Harmina KOELINK [3035].
   Vertrekt naar Lichtenvoorde, 13 september 1889.
   XIr. (van Xj) Aleida Hendrika BÖRKINK [2216], geboren te Eibergen op 20 febr. 1837, trouwt aldaar op 27 april 1865 Jan Berend STORTELDER [3066], geboren te Lichtenvoorde in 1830, zoon van Jan Hendrik STORTELDER [3082] en Hendrina KLUMPERINK [3083].
  Vertrekt naar Lichtenvoorde, 27 april 1865.
     Uit deze relatie:
  1. Johanna STORTELDER [3067], geboren te Lichtenvoorde in 1871, trouwt aldaar op 18 jan. 1892 Johannes Wilhelmus ARINK [3069], geboren te Eibergen in 1859, zoon van Jannis ARINK [3070] en Hendrina Maria SCHILDERINK [3071].
  2. Maria STORTELDER [3068], geboren te Lichtenvoorde in 1875, trouwt aldaar op 28 april 1904 Johannes Bernardus HULSHOF [3072], geboren aldaar in 1878, zoon van Johannes Hendrikus HULSHOF [3073] en Harmina DONDERWINKEL [3074].
   XIs. (van Xj) Gerhardus Johannes BÖRKINK [2220], geboren te Eibergen op 15 aug. 1845, landbouwer, timmerman, overleden te Haaksbergen in 1918, trouwt te Eibergen op 3 sept. 1887 Christina BOUWMEESTER [2229], geboren te Haaksbergen in 1867, dochter van Hendrik Jan BOUWMEESTER [2230], landbouwer, en Johanna Geertruida OTTINK [2231].
  Vertrekt met hele gezin naar Haaksbergen, 19 augustus 1893.
     Uit deze relatie:
  1. Joannes Theodorus BORCKINK [2232], geboren te Eibergen op 15 juni 1888, overleden aldaar op 11 nov. 1893.
  2. levenloos kind BÖRKINK [2533], geboren te Eibergen op 5 dec. 1890.
  3. Anna Maria BORCKINK [2233], geboren te Eibergen op 21 jan. 1892, overleden te Haaksbergen in 1896.
   XIt. (van Xj) Gradus Hendrikus BÖRKINK [2221], geboren te Eibergen op 28 sept. 1847, overleden aldaar op 27 okt. 1898, trouwt aldaar op 24 mei 1888 Maria Euphemia GROOT KORMELINK [2223], geboren te Groenlo ca. 3 maart 1854, overleden te Eibergen op 12 juni 1919, dochter van Jan Willem GROOT KORMELINK [2224], landbouwer, en Harmina Berendina GIELINK [2225], die hertrouwt met Gerrit Jan MOLENKAMP [2671].
  Gradus Hendricus en zijn broers en zussen zijn de laatste generatie die de (Duitse) naamsvariant Börkink gebruiken. Vanaf de volgende generatie verandert dat in Borckink, welke naam in deze familietak tot op heden bestaat.
     Uit deze relatie:
  1. Anna Maria Willemina BORCKINK [2226], geboren te Eibergen op 15 maart 1889, overleden aldaar op 26 mei 1894.
  2. Willemina Johanna Maria BORCKINK [2227], geboren te Eibergen op 9 dec. 1890, overleden te Sneek op 16 april 1984, trouwt aldaar op 1 maart 1924 Durk JANSEN [2412], geboren aldaar op 3 dec. 1900, overleden te Sneek op 12 dec. 1959.
  3. Christina Johanna Geziena BORCKINK [2228], geboren te Eibergen op 23 juni 1892, volgt XIIv.
  4. Johannes Theodorus BORCKINCK [2413], geboren te Eibergen op 11 nov. 1893, overleden aldaar op 8 nov. 1976, trouwt aldaar op 25 jan. 1940 Grada Maria BONENKAMP [2414], geboren te Eibergen op 15 dec. 1889, overleden aldaar op 3 maart 1959.
   XIu. (van Xj) Hendrika Jacoba BÖRKINK [2222], geboren te Eibergen op 20 jan. 1851, trouwt (1) te Lichtenvoorde op 26 juli 1877 Gradus RABEN [3060], geboren te Aalten in 1836, zoon van Engelbartus RABEN [3061] en Johanna ten BEITEL [3062], trouwt (2) te Lichtenvoorde ca. 1880 Bernardus KLEIN GEBBINCK [3111].
  Vertrekt naar Lichtenvoorde, 25 juli 1877.
     Uit de tweede relatie:
  1. Johannes Hendrikus KLEIN GEBBINCK [3112], geboren te Lichtenvoorde in 1883, trouwt aldaar op 25 juni 1917 Frederika HULSHOF [3118], geboren aldaar in 1890, dochter van Theodorus Johannes HULSHOF [3119] en Hendrika SCHUTTEN [3120].
  2. Hendrikus Antonius KLEIN GEBBINCK [3113], geboren te Lichtenvoorde in 1886, trouwt aldaar op 17 febr. 1919 Johanna Maria Antonia EEFTINK [3121], geboren aldaar in 1885, dochter van Johannes Bernardus EEFTINK [3122] en Hendrika NIJENHUIS [3123].
  3. Anna Maria KLEIN GEBBINCK [3114], geboren te Lichtenvoorde in 1888, trouwt te Eibergen op 13 nov. 1913 Jan Hendrik PIEPERS [3115], geboren aldaar in 1875, zoon van Jan Hendrik PIEPERS [3116] en Johanna Hendrika te BRAAK [3117].
   XIIa. (van XIa) Herman Bernard BURKINK [1837], geboren te Borculo op 26 jan. 1829, huisschilder, overleden aldaar op 4 juni 1897, trouwt aldaar op 29 okt. 1859 Gerhardina MORSSINK [1841], geboren te Haaksbergen ca. 1835, dienstmeid, dochter van Jan Harmen MORSSINK [1842] en Johanna Geertrui te KIEFTE [1843], arbeidster.
     Uit deze relatie:
  1. Johanna Hendrika BURKINK [1855], geboren te Borculo op 23 jan. 1860, volgt XIIIa.
  2. Arendina Geertruida BURKINK [1856], geboren te Borculo op 23 dec. 1865, volgt XIIIb.
   XIIb. (van XIa) Anna Liberta BURKINK [1848], geboren te Borculo op 30 maart 1831, overleden te Enschede in 1916, trouwt Jannes HAGEN [2496], geboren te Goor op 18 jan. 1826.
     Uit deze relatie:
  1. Hendrik Johannes HAGEN [4886], geboren te Borculo in 1862, trouwt te Enschede op 5 nov. 1885 Gerritdina MEIJRAN [4887], geboren te Lonneker in 1860, dochter van Johann Hermann Heinrich MEIJRAN [4888] en Dina Cornelia HENGSTMAN [4889].
  2. Karel Gerrit HAGEN [4890], geboren te Lonneker in 1866, trouwt te Enschede op 8 nov. 1894 Geertruida Aleida KYSTERS [4891], geboren te Bentheim (Dld) in 1864, dochter van Gerhard KYSTERS [4892] en Hindrika SCHEPERS [4893].
   XIIc. (van XIa) Hendrikus Engelbertus BORKINK [1849], geboren te Borculo op 9 juni 1833, overleden te Deventer in 1927, trouwt Hermina Zwaantje MARTIS [2009], geboren aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Johanna Diederika BORKINK [2010], geboren te Deventer op 1 juni 1858, volgt XIIIc.
  2. Hendrik Johannes BORKINK [1745], geboren te Deventer op 21 maart 1862, overleden te Zwolle op 1 aug. 1934, trouwt aldaar op 7 april 1920 Pieternella ZWAAN [1746], geboren te Katwijk op 16 juni 1879, overleden te Zwolle op 27 nov. 1964, dochter van Jan ZWAAN [2027] en Cornelia KOELEWIJN [2028].
   XIId. (van XIa) Johannes Diederik BURKINK [1867], geboren te Borculo op 26 febr. 1838, huisschilder, overleden te Enschede op 3 nov. 1909, trouwt aldaar op 6 mei 1864 Janna Geertruida du PRÉ [2313], geboren te Winterswijk op 28 aug. 1837, dienstmeid, overleden te Enschede op 15 aug. 1901, dochter van Louis Sebastiaan du PRÉ [2497] en Janna Geertruida KLANDERMANS [2498].
     Uit deze relatie:
  1. Hendrik Johannes BURKINK [2437], geboren te Enschede op 18 okt. 1867, volgt XIIId.
  2. Johanna BURKINK [2314], geboren te Enschede op 15 aug. 1873, volgt XIIIe.
  3. Louisa BURKINK [2316], geboren te Enschede op 18 dec. 1875, volgt XIIIf.
  4. Louis Sebastiaan BURKINK [2327], geboren te Enschede op 23 april 1878, volgt XIIIg.
  5. Herman Bernard BURKINK [2358], geboren te Enschede op 30 juli 1882, volgt XIIIh.
   XIIe. (van XIa) Libertus BURKINK [1851], geboren te Borculo op 5 dec. 1839, overleden te Enschede op 28 maart 1907, trouwt aldaar op 15 okt. 1863 Catharina VERBEEK [2377], geboren aldaar op 10 febr. 1841.
     Uit deze relatie:
  1. Hermanna Catharina BURKINK [2504], geboren te Enschede op 26 febr. 1865, overleden aldaar vóór 1866.
  2. Hermanna Catharina BURKINK [2505], geboren te Lonneker op 23 febr. 1866, overleden te Enschede op 23 sept. 1918, trouwt aldaar op 16 nov. 1901 Jan Willem VALK [2506], geboren op 28 juni 1854, zoon van Jan Willem VALK [4900] en Ernestine Caroline Christine MELCHING [4901], eerder gehuwd met Berendina AFINK [4902].
  3. Hermanus BURKINK [2378], geboren te Lonneker op 5 juli 1868, volgt XIIIi.
  4. Johannes Didericus BURKINK [2395], geboren te Lonneker op 20 febr. 1873, volgt XIIIj.
  5. Willemina Johanna BURKINK [2401], geboren te Lonneker op 7 juli 1877, volgt XIIIk.
  6. Jansje BURKINK [2403], geboren te Lonneker op 8 mei 1882, overleden te Rotterdam op 9 febr. 1961, trouwt te Enschede op 5 mei 1906 Jan LEEMBURG [2404], geboren te Haskerland op 3 febr. 1886, zoon van Libbe LEEMBURG [4909] en Roelofje SLANGE [4910].
   XIIf. (van XIb) Gerrit BURKINK [1767], geboren te Vorden op 11 sept. 1854, landbouwer, overleden ca. 1904, trouwt (1) aldaar op 23 mei 1879 Gardina Johanna JANSSEN [1768], geboren te Warnsveld op 2 okt. 1853, dienstmeid, overleden vóór 1883, dochter van Evert JANSSEN [2047] en Jenneken JANSSEN [2048], trouwt (2) te Vorden op 4 mei 1883 Hendrika REERINK [1770], geboren aldaar op 7 jan. 1863, overleden te Zutphen op 30 nov. 1943, dochter van Antonij REERINK [3086] en Antonia EGGINK [3087].
     Uit de eerste relatie:
  1. Jan Willem BURKINK [1769], geboren te Vorden op 9 maart 1881, volgt XIIIl.
     Uit de tweede relatie:
  1. Gardina Johanna BURKINK [1771], geboren te Vorden op 26 juli 1888, volgt XIIIm.
  2. Jan BURKINK [1772], geboren te Vorden op 26 okt. 1891, volgt XIIIn.
  3. Antonia Maria BURKINK [1863], geboren te Vorden op 27 febr. 1895, overleden aldaar op 3 dec. 1900.
  4. Antonia Maria BURKINK [1864], geboren te Vorden op 29 jan. 1901, volgt XIIIo.
   XIIg. (van XIc) Garritjen BURKINK [1774], geboren te Vorden op 31 jan. 1858, overleden te Ruurlo op 16 april 1948, trouwt te Vorden op 4 nov. 1881 Steven HAVERKAMP [2405], geboren te Ruurlo op 19 sept. 1851, zoon van Garrit HAVERKAMP [2913] en Garritjen NIJEN ES [2914].
     Uit deze relatie:
  1. Hendrika Gardina HAVERKAMP [2406], geboren te Vorden op 18 nov. 1882, trouwt te Ruurlo op 27 april 1905 Gerrit Jan KLEIN KRANENBARG [3007], geboren aldaar in 1876, zoon van Gradus KLEIN KRANENBARG [3008] en Janna MULDERIJE [3009].
  2. Garrit HAVERKAMP [3010], geboren te Vorden in 1885, trouwt te Rheden op 20 juli 1916 Gerritje HAVERSMAN [3011], geboren te Dieren in 1888, dochter van Berend HAVERSMAN [3012] en Derkje van GALEN [3013].
  3. Gerrit Jan HAVERKAMP [3014], geboren te Ruurlo in 1887, trouwt te Vorden op 12 mei 1911 Hendrika Johanna OORTGIESEN [3015], geboren aldaar in 1888, dochter van Arend Jan OORTGIESEN [3016] en Hendrika Johanna VOSKAMP [3017].
  4. Steven HAVERKAMP [3018], geboren te Ruurlo in 1895, trouwt te Lochem op 7 april 1922 Grada Gerritdina MEUTSTEGE [3019], geboren aldaar in 1895, dochter van Reint MEUTSTEGE [3020] en JAnna Hendrika HOENTJEN [3021].
   XIIh. (van XId) Gerhard BORKINK [1777], geboren te Vorden op 2 dec. 1861, trouwt te Warnsveld op 25 febr. 1887 Johanna Harmina AAIJTINK [2029], geboren aldaar op 10 mei 1863, dochter van Jan Albert AAIJTINK [3031] en Harmina SLAGMAN [3032].
     Uit deze relatie:
  1. Johanna Alberta BORKINK [2030], geboren te Warnsveld op 18 jan. 1880, volgt XIIIp.
  2. Garritjen BORKINK [2034], geboren te Warnsveld op 10 mei 1891, volgt XIIIq.
   XIIi. (van XId) Hendrik Jan BORKINK [1778], geboren te Vorden op 19 jan. 1866, boer, overleden op 15 april 1902, trouwt te Warnsveld in 1890 Hendrika MULDER [1977], geboren aldaar op 10 juni 1867, overleden op 13 dec. 1917, dochter van Albertus MYLDER [3036] en Hendrika WAGENDORP [3037], die hertrouwt met Gerrit Jan POTERMAN [2254].
     Uit deze relatie:
  1. Willem Albertus BORKINK [1978], geboren te Warnsveld op 22 dec. 1891, volgt XIIIr.
  2. Gerhard BORKINK [1985], geboren te Warnsveld op 12 nov. 1893, landbouwer, overleden aldaar op 29 april 1975, trouwt aldaar op 20 juli 1935 Hendrika Aleida (Hentje) SPIEKER [1986], geboren te Warnsveld op 18 sept. 1895, overleden op 28 febr. 1988.
  3. Hendrika BORKINK [1987], geboren te Warnsveld op 10 juni 1897, volgt XIIIs.
  4. Hendrik Jan BORKINK [1993], geboren te Warnsveld op 21 jan. 1900, volgt XIIIt.
   XIIj. (van XId) Jan Willem BORKINK [1695], geboren te Vorden op 29 juli 1872, overleden te Ermelo op 28 okt. 1921, trouwt (ned.herv.) te Den Haag op 5 okt. 1906 Aaltje van den BURG [1696], geboren te Kampen op 11 aug. 1869, overleden te Waspik op 20 juli 1959, dochter van Pieter van den BURG [1701] en Grietje ZWOLSMAN [1702], die hertrouwt met Gerrit Hendrik Derk WENSINK [1962].
     Uit deze relatie:
  1. Jan Willem Wander Albert BORKINK [1689], geboren te Voorschoten op 28 maart 1908, volgt XIIIu.
   XIIk. (van XIg) Frederik Jan BORKINK [1723], geboren te Borculo op 11 sept. 1860, fabrieksarbeider, trouwt aldaar op 17 sept. 1880 Berendina ONGENA [1724], geboren te Eibergen ca. 1855, dienstmeid, overleden te Ruurlo op 26 aug. 1926, dochter van Gerrit Jan ONGENA [1844], daghuurder, en Hendrika BOUWMEESTER [1845].
     Uit deze relatie:
  1. Willem BORKINK [1725], geboren te Borculo op 28 aug. 1881, volgt XIIIv.
  2. Gerrit Jan BORKINK [1860], geboren te Borculo op 10 febr. 1883, overleden aldaar op 16 maart 1883.
  3. Gerrit Jan BORKINK [1861], geboren te Borculo op 11 april 1885, overleden aldaar op 9 aug. 1885.
  4. Gerritjen BORKINK [2234], geboren te Ruurlo op 9 juli 1887, overleden aldaar op 2 nov. 1888.
  5. Frederika Willemina BORKINK [2235], geboren te Ruurlo op 9 okt. 1891, overleden aldaar op 23 jan. 1893.
  6. Frederik Willem BORKINK [2236], geboren te Ruurlo op 25 dec. 1893.
   XIIl. (van XIh) Johanna Aleida BORKINK [1858], geboren te Borculo op 14 juni 1863, overleden aldaar op 9 maart 1940, trouwt aldaar op 31 jan. 1896 Albert RHEBERGEN [1874], geboren te Eibergen op 20 aug. 1862, landbouwer, overleden na 1941, zoon van Hendrikus RHEBERGEN [1879], timmerman, en Janna Hendrika ABBINK [1880].
     Uit deze relatie:
  1. Hendrik Jan RHEBERGEN [1875], geboren te Borculo op 18 april 1901, marktmeester, overleden aldaar op 24 jan. 1982, trouwt aldaar op 6 okt. 1927 Johanna Aleida STOMPS [1876], geboren te Borculo op 4 dec. 1901.
  2. Hendrikus RHEBERGEN [1877], geboren te Borculo op 1 maart 1906, landbouwer, trouwt aldaar op 27 sept. 1929 Gerritdina BRANDENBARG [1878], geboren aldaar op 7 sept. 1906, overleden te Borculo op 30 okt. 1991.
   XIIm. (van XIj) Johanna HASSELO [2537], geboren te Borculo op 16 febr. 1870, overleden te Haarlo op 17 okt. 1963, trouwt te Eibergen op 28 mei 1903 Gerrit Jan MELLINK [2538], geboren aldaar op 23 mei 1872, landbouwer, overleden te Haarlo op 17 april 1942, zoon van Jan Willem MELLINK [3050], landbouwer, en Hendrika LEUVELINK [3051].
     Uit deze relatie:
  1. Willem Hendrik MELLINK [3680], geboren te Haarlo op 1 aug. 1905, volgt XIIIw.
  2. Dina MELLINK [3682], geboren te Haarlo op 2 april 1908, overleden aldaar op 6 febr. 1918.
   XIIn. (van XIl) Gerrit BURKUNK [4789], geboren te Alkmaar op 19 sept. 1841, overleden te Den Helder, trouwt aldaar op 1 okt. 1868 Johanna Wilhelmina BRASPENNING [4790], geboren aldaar ca. 1840.
     Uit deze relatie:
  1. Elisabeth Johanna BURKUNK [4834], geboren te Den Helder op 10 nov. 1870, trouwt aldaar op 18 aug. 1892 Reindert Frederik GLADPOOTJES [4835], geboren te Zijpe op 27 juni 1863, overleden te Den Helder op 16 febr. 1907.
  2. Bastiaan Pieter BURKUNK [4791], geboren te Den Helder op 18 juli 1884, volgt XIIIx.
   XIIo. (van XIm) Maria Johanna BURKUNK [4855], geboren te Alkmaar op 11 juli 1846, overleden te Rijswijk (ZH) na 1920, trouwt te Alkmaar op 10 nov. 1867 Hendrik Lammens HONKOOP [4858], geboren aldaar op 14 febr. 1845, overleden te Rijswijk (ZH) op 29 febr. 1920, zoon van Martinus Willem HONKOOP [4923] en Alida FOCKENS [4924].
     Uit deze relatie:
  1. Hendrik HONCOOP [4799], geboren te Alkmaar op 5 aug. 1877, volgt XIIIy.
   XIIp. (van XIn) Gerrit Johannes BURKUNK [4807], geboren te Alkmaar op 12 febr. 1870, trouwt aldaar op 6 aug. 1899 Petronella Maria GROOT [4808], geboren aldaar op 12 mei 1872, dochter van Jan GROOT [4809] en Elisabeth OPMEER [4810].
     Uit deze relatie:
  1. Catharina Elisabeth BURKUNK [4815], geboren te Alkmaar op 23 sept. 1899.
  2. Jan Gerardus BURKUNK [4816], geboren te Alkmaar op 11 febr. 1904, volgt XIIIz.
   XIIq. (van XIn) Wilhelmina BURKUNK [4817], geboren te Alkmaar in 1874, trouwt aldaar op 17 febr. 1901 Dirk KEMP [4818], geboren te De Rijp ca. 1874, zoon van Jan KEMP [4819] en Alida KUIJPER [4820].
     Uit deze relatie:
  1. Jan Gerardus KEMP [4848], geboren te Alkmaar in 1902, trouwt (gescheiden) aldaar op 12 okt. 1922 Trijntje VEEN [4849], geboren aldaar in 1900, dochter van Hendrik VEEN [4850] en Cornelia SMIT [4851].
   XIIr. (van XIn) Catharina BURKUNK [4767], geboren te Alkmaar op 26 aug. 1880, trouwt aldaar op 14 juli 1908 Klaas STEIJN [4777], geboren te Oudkarspel op 8 sept. 1883, zoon van Jacob STEIJN [4778] en Marijtje VELDHUIS [4779].
     Uit deze relatie:
  1. Roelof STEIJN [4847].
   XIIs. (van XIn) Gerardus BURKUNK [4861], geboren te Alkmaar op 11 maart 1910, monteur, trouwt Maria Johanna HOMMA [4862], geboren aldaar op 24 april 1909.
     Uit deze relatie:
  1. Elly BURKUNK [4863], geboren te Alkmaar op 22 mei 1935.
  2. Tine BURKUNK [5872], geboren te Alkmaar op 18 september 1940, trouwt aldaar N. Schager.
   XIIt. (van XIp) Willem Cornelis BURKUNK [4739], geboren te Alkmaar op 11 febr. 1883, overleden te Purmerend op 1 april 1955, trouwt in 1920 Johanna Martha Maria Wilhelmina van HORN [4740], overleden te Maastricht in juli 1970, dochter van Josephus Gerardus Antonius van HORN [4746] en Margaretha Johanna de VISSER [4745].
     Uit deze relatie:
  1. Adriane (Addy) BURKUNK [4741], geboren te Baarn op 26 maart 1921, trouwt Piet van DUIN [4798].
  2. Margaretha BURKUNK [4743], geboren te Baarn op 25 april 1922.
  3. Antoinette Elizabeth Maria Theresa BURKUNK [4733], geboren te Baarn op 25 juni 1925, volgt XIIIaa.
  4. Anneke BURKUNK [4742], geboren te Baarn op 26 nov. 1927, trouwt Jan VERMEULEN [4875].
  5. Aloise BURKUNK [4744], geboren te Utrecht op 11 maart 1933.
   XIIu. (van XIp) Theo Cornelus BURKUNK [4749], trouwt N.N.
     Uit deze relatie:
  1. Wim F.W. BURKUNK [4753], geboren in 1925, auteur, trouwt Mieke GEURTS [4876], auteur.
  2. Cor BURKUNK [4754], volgt XIIIab.
  3. Joop BURKUNK [4755].
  4. Sjaan BURKUNK [4756].
   XIIv. (van XIt) Christina Johanna Geziena BORCKINK [2228], geboren te Eibergen op 23 juni 1892, ongehuwde moeder vader onbekend [2415].
     buiten-echtelijk kind:
  1. Johannes Theodorus BORCKINK [2416], geboren te Eibergen op 25 april 1922, volgt XIIIac.
   XIIIa. (van XIIa) Johanna Hendrika BURKINK [1855], geboren te Borculo op 23 jan. 1860, dienstmeid, overleden te Vorden op 22 juli 1929, trouwt te Borculo op 4 juni 1886 Johan WESSELINK [1871], geboren te Vorden in 1859, zoon van Garrit WESSELINK [1872] en Grada Berendina BARENDSEN [1873].
     Uit deze relatie:
  1. Gerhardina Hermina WESSELINK [3099], geboren te Vorden in 1886, trouwt aldaar op 26 mei 1916 Gerrit Willem de VRIES [3100], geboren te Voorst in 1875, zoon van Gerrit Jan de VRIES [3101] en Teuntjen NIKKELS [3102].
  2. Grada Johanna Arendina WESSELINK [3091], geboren te Vorden in 1888, trouwt aldaar op 19 aug. 1910 Hubertus SCHOUTEN [3092], geboren aldaar in 1887, zoon van Johan SCHOUTEN [3093] en Anna Maria ROUWENHORST [3094].
  3. Johan WESSELINK [3103], geboren te Vorden in 1893, trouwt (gescheiden) te Zutphen op 6 sept. 1918 Hester Arendina KLAASSEN [3104], geboren aldaar in 1896, dochter van Jacobus Johannes KLAASSEN [3105] en Gerritje GROOTHEDDE [3106].
   XIIIb. (van XIIa) Arendina Geertruida BURKINK [1856], geboren te Borculo op 23 dec. 1865, dienstmeid, overleden te Rotterdam op 20 april 1945, trouwt te Borculo op 7 nov. 1890 Arie den BLIJKER [1868], geboren te Rotterdam op 26 febr. 1862, timmerman, overleden aldaar op 18 aug. 1914, zoon van Frans den BLIJKER [1869], boekhouder, en Hermina EKKERS [1870].
     Uit deze relatie:
  1. Francina den BLIJKER [2407], geboren te Rotterdam op 4 mei 1892, trouwt aldaar op 13 okt. 1909 M.F. FOURNIER [2408].
  2. Hermina Bernardina den BLIJKER [2409], geboren te Rotterdam op 19 jan. 1895, trouwt aldaar op 31 dec. 1919 L. CLAUSING [2410].
  3. Arie den BLIJKER [2411], geboren te Rotterdam op 6 sept. 1898, overleden aldaar op 24 febr. 1945.
   XIIIc. (van XIIc) Johanna Diederika BORKINK [2010], geboren te Deventer op 1 juni 1858, overleden aldaar op 9 dec. 1945, trouwt aldaar op 5 aug. 1886 Klaas BAKKER [2011], geboren te Oude Pekela op 24 maart 1860, overleden te Deventer op 17 juni 1943.
     Uit deze relatie:
  1. Albertus Hendrikus BAKKER [2012], geboren te Deventer op 6 dec. 1887, trouwt H.J. HOLVOET [2013].
  2. Jansje BAKKER [2014], geboren te Deventer op 16 juni 1897.
  3. Jonnes Bartholomeus BAKKER [2015], geboren te Deventer op 16 juni 1897.
   XIIId. (van XIId) Hendrik Johannes BURKINK [2437], geboren te Enschede op 18 okt. 1867, huisschilder, overleden ca. 1926, trouwt aldaar op 2 juni 1892 Engele MENGERINK [2438], geboren te Neede op 6 juni 1866, overleden te Hengelo (Ov) op 5 dec. 1939, dochter van Hendrik MENGERINK [2439] en Geesken SCHREURS [2440].
     Uit deze relatie:
  1. Janna Geertruid BURKINK [2441], geboren te Enschede op 5 mei 1893, overleden te Hengelo (Ov) op 7 dec. 1965, trouwt te Enschede op 26 sept. 1918 Willem Herman LUIJCKX [2442], geboren te Hengelo (Ov) op 25 sept. 1893, zoon van Charles Jean LUIJCKX [4911] en Trijntje van LEIDEN [4912].
   XIIIe. (van XIId) Johanna BURKINK [2314], geboren te Enschede op 15 aug. 1873, overleden aldaar op 25 sept. 1936, trouwt aldaar op 13 aug. 1898 Gerrit SOMBERG [2315], geboren te Enschede op 19 dec. 1870, zoon van Diederich SOMBERG [4903] en Gezina SCHIPDAM [4904].
     Uit deze relatie:
  1. Gezina Catharina SOMBERG [4913], geboren te Enschede in 1899, trouwt aldaar op 10 sept. 1921 Albertus RIETMAN [4914], geboren aldaar in 1894, zoon van Jan Hendrik RIETMAN [4915] en Hermina ter MORS [4916].
   XIIIf. (van XIId) Louisa BURKINK [2316], geboren te Enschede op 18 dec. 1875, overleden te Amsterdam op 18 mei 1957, trouwt (1) te Enschede op 25 maart 1905 Jan GERRITSEN [2317], geboren te Lonneker op 26 dec. 1874, overleden te Enschede op 28 febr. 1918, zoon van Jan Hendrik GERRITSEN [2783] en Hermina BEKKER [2784], trouwt (2) te Hengelo (Ov) op 22 jan. 1921 Berend Jan VREDEVELD [2321], geboren te Dalfsen op 18 nov. 1864, overleden te Hengelo (Ov) op 22 nov. 1942, zoon van Gerrit Jan VREDEVELD [4917] en Elisabeth OTTENHOF [4918], eerder gehuwd met Gerridina BOSSINK [2782].
     Uit de eerste relatie:
  1. Johanna Hendrika GERRITSEN [2318], geboren te Enschede op 26 okt. 1906, overleden te Almelo op 8 febr. 1986, trouwt te Hengelo (Ov) op 22 mei 1930 Dirk KNOTTER [2503], geboren te Leiden op 29 dec. 1900, overleden te Amsterdam op 26 okt. 1974.
  2. Johannes Diederik GERRITSEN [2319], geboren te Enschede op 31 okt. 1908, overleden te Hengelo (Ov) op 10 juni 1944.
  3. Janna Geertruida Hermina GERRITSEN [2320], geboren te Enschede op 3 april 1911, overleden te Hengelo (Ov) op 17 mei 1936.
   XIIIg. (van XIId) Louis Sebastiaan BURKINK [2327], geboren te Enschede op 23 april 1878, zandvormer, overleden aldaar op 11 nov. 1942, trouwt aldaar op 7 mei 1903 Aaltje DORMAN [2328], geboren te Stad Hardenberg op 24 sept. 1878, dochter van Hendrik Jan DORMAN [4905] en Fennigje TIEMAN [4906].
     Uit deze relatie:
  1. Johannes Diederik BURKINK [2329], geboren te Enschede op 10 maart 1904, volgt XIVa.
  2. Hendrik Jan Frederik BURKINK [2335], geboren te Enschede op 7 febr. 1907, volgt XIVb.
  3. Louis Sebastiaan BURKINK [2341], geboren te Enschede op 4 aug. 1909, afzetter, overleden aldaar op 9 maart 1984, trouwt aldaar op 5 juli 1947 Margje POUW [2342], geboren te Zuidwolde op 25 okt. 1908.
  4. Fenna BURKINK [2343], geboren te Enschede op 11 maart 1912, trouwt aldaar op 14 mei 1938 Arp KRUITHOF [2344].
  5. Jan Gerrit BURKINK [2345], geboren te Enschede op 28 febr. 1915, volgt XIVc.
  6. Janna Geertruid BURKINK [2351], geboren te Enschede op 24 febr. 1917.
  7. Albert BURKINK [2352], geboren te Lonneker op 7 april 1919, volgt XIVd.
  8. Engelbert Hendrik BURKINK [2357], geboren te Lonneker op 29 april 1921.
   XIIIh. (van XIId) Herman Bernard BURKINK [2358], geboren te Enschede op 30 juli 1882, smid-vuurwerker, overleden aldaar op 3 dec. 1951, trouwt (1) aldaar op 3 mei 1906 Ebelina JOOSTEN [2359], geboren te Groningen op 4 febr. 1878, overleden te Enschede op 29 sept. 1916, dochter van Jan JOOSTEN [4907] en Ebeltje WERKMAN [4908], trouwt (2) te Hoensbroek op 26 april 1919 Everdina Maria Johanna SCHUT [2372], geboren te Meiderich (Dld) op 24 juni 1895, dochter van Jan Willem SCHUT [3107] en Everdina Gerarda Johanna ONCK [3108].
     Uit de eerste relatie:
  1. Janna Geertrui BURKINK [2360], geboren te Enschede op 18 juli 1906, overleden te Heerlen op 5 dec. 1972, trouwt aldaar op 15 juli 1926 Gerhard WASSING [2361], geboren te Mülheim a/d Ruhr (Dld) op 6 juli 1904.
  2. Ebelina Adriana BURKINK [2362], geboren te Enschede op 4 juni 1908, overleden aldaar op 26 aug. 1966, trouwt aldaar op 5 mei 1939 Jan de BOER [2363], geboren te Enschede op 2 okt. 1909.
  3. Maria Francisca BURKINK [2364], geboren te Enschede op 7 nov. 1910, volgt XIVe.
  4. Arnoldus Bartholomeus BURKINK [2370], geboren te Enschede op 28 sept. 1914, trouwt aldaar op 29 aug. 1935 Johanna Maria KLAVERS [2371], geboren op 25 sept. 1914.
     Uit de tweede relatie:
  1. Margaretha Louisa BURKINK [2373], geboren te Hoensbroek op 26 mei 1919, trouwt op 13 maart 1948 H.J. GEUVERINK [2374].
  2. Herman Jan Willem BURKINK [2375], geboren te Heerlen op 4 sept. 1922.
  3. Everdina Hermina BURKINK [2376], geboren te Enschede op 3 juni 1932.
   XIIIi. (van XIIe) Hermanus BURKINK [2378], geboren te Lonneker op 5 juli 1868, overleden te Enschede op 21 jan. 1956, trouwt aldaar op 15 juni 1893 Johanna LANSINK [2379], geboren te Lonneker op 4 okt. 1867, overleden te Enschede op 9 maart 1901, dochter van Bernardus LANSINK [4894] en Hermina ASSINK [4895].
     Uit deze relatie:
  1. Hermina Catharina BURKINK [2380], geboren te Enschede op 7 juli 1893, volgt XIVf.
  2. Libertus BURKINK [2386], geboren te Enschede op 22 dec. 1894, volgt XIVg.
  3. Catharina BURKINK [2385], geboren te Enschede op 22 febr. 1897, overleden aldaar op 10 febr. 1901.
  4. Bernardus BURKINK [2390], geboren te Enschede op 29 nov. 1899, volgt XIVh.
   XIIIj. (van XIIe) Johannes Didericus BURKINK [2395], geboren te Lonneker op 20 febr. 1873, wever, overleden te Enschede op 8 jan. 1959, trouwt aldaar op 31 okt. 1896 Johanna Gezina ter HEEGE [2396], geboren te Lonneker op 24 jan. 1875, overleden te Enschede op 29 nov. 1954, dochter van Marten ter HEEGE [4896] en Zwaantje KISJES [4897].
     Uit deze relatie:
  1. Libertus (Lee) BURKINK [2397], geboren te Enschede op 13 maart 1897, volgt XIVi.
  2. Zwaantje BURKINK [2398], geboren te Enschede op 19 jan. 1903, volgt XIVj.
   XIIIk. (van XIIe) Willemina Johanna BURKINK [2401], geboren te Lonneker op 7 juli 1877, overleden te Enschede op 22 febr. 1944, trouwt aldaar op 19 febr. 1898 Herman TIMMERS [2402], geboren te Lonneker op 12 febr. 1876, zoon van Jan Hendrik TIMMERS [4898] en Hendrina SNUIVERINK [4899].
     Uit deze relatie:
  1. Geertruida Catharina TIMMERS [4919], geboren te Lonneker in 1900, trouwt te Enschede op 9 dec. 1922 Gerhard SCHOLTEN [4920], geboren aldaar in 1898, zoon van Jan SCHOLTEN [4921] en Johanna WOOLDRIK [4922].
   XIIIl. (van XIIf) Jan Willem BURKINK [1769], geboren te Vorden op 9 maart 1881, overleden te Warnsveld op 17 mei 1953, trouwt (1) te Vorden op 14 mei 1909 Hendrika KORNEGOOR [1791], geboren te Hengelo (Gld) op 24 juli 1886, overleden op 1 febr. 1919, dochter van Marten KORNEGOOR [2051] en Johanna REGELINK [2052], trouwt (2) op 14 mei 1920 Willemina GROOT OBBINK [1890], geboren op 8 jan. 1894, overleden op 12 jan. 1975, dochter van Willem GROOT OBBINK [3109] en Alberta Johanna LEBBINK [3110].
     Uit de eerste relatie:
  1. Johanna Gerritdina BURKINK [1886], geboren te Warnsveld op 24 okt. 1912, overleden aldaar op 25 aug. 1998, trouwt aldaar op 1 okt. 1937 Hendrik Jan Martinus MEMELINK [1887], geboren op 18 sept. 1908, overleden op 4 mei 1985.
  2. Martha BURKINK [1891], geboren te Warnsveld op 28 dec. 1914, trouwt op 17 dec. 1937 John KLEIN KRANENBARG [1892], geboren op 19 aug. 1911.
  3. Garrit Hendrik BURKINK [1893], geboren te Warnsveld in 1915, overleden aldaar in 1915.
  4. Garrit Hendrik BURKINK [1894], geboren te Warnsveld op 31 dec. 1916, overleden aldaar op 12 dec. 1927.
     Uit de tweede relatie:
  1. Hendrik BURKINK [1885], geboren te Warnsveld op 21 mei 1921, volgt XIVk.
  2. Willemina Hendrika BURKINK [1905], geboren te Warnsveld op 20 juli 1924, trouwt aldaar op 11 juni 1948 Hendrik RIEFEL [1906], geboren op 28 aug. 1920, overleden op 18 maart 1996.
   XIIIm. (van XIIf) Gardina Johanna BURKINK [1771], geboren te Vorden op 26 juli 1888, overleden te Hengelo (Gld) op 7 mei 1969, trouwt te Vorden op 17 maart 1916 Hendrik Jan NORDE [1792], geboren aldaar op 8 okt. 1886, overleden te Hengelo (Gld) op 11 juni 1953, zoon van Garrit NORDE [3097] en Antonia Maria ESSELENBROEK [3098].
     Uit deze relatie:
  1. Gerrit NORDE [2434], geboren te Hengelo (Gld) op 8 sept. 1917, trouwt aldaar op 8 nov. 1946 G. STEENBLIK [2435].
  2. Herman NORDE [2436], geboren te Hengelo (Gld) op 7 juni 1919.
   XIIIn. (van XIIf) Jan BURKINK [1772], geboren te Vorden op 26 okt. 1891, overleden aldaar op 23 dec. 1983, trouwt aldaar op 26 mei 1916 Reindina Hendrika STEENBLIK [1793], geboren te Vorden op 22 jan. 1888, overleden te Zutphen op 31 maart 1965, dochter van Derk STEENBLIK [3095] en Fredrika Johanna PARDIJS [3096].
     Uit deze relatie:
  1. kind BURKINK [1865], geboren te Vorden op 10 april 1926, overleden aldaar op 10 april 1926.
   XIIIo. (van XIIf) Antonia Maria BURKINK [1864], geboren te Vorden op 29 jan. 1901, overleden te Steenderen op 4 maart 1963, trouwt te Vorden op 12 juni 1925 Garrit Jan STEEGE [1907], geboren te Steenderen op 21 juni 1894, boer van "Walterslag", overleden te Zutphen op 7 mei 1955.
     Uit deze relatie:
  1. levenloos kind STEEGE [2443], geboren te Vorden op 20 febr. 1925.
  2. Derk STEEGE [2167], geboren te Steenderen op 12 mei 1929, boer op "Walterslag", trouwt te Warnsveld op 14 sept. 1956 Hendrika REGELINK [2168], dochter van Garrit Jan REGELINK [2444] en Maria BORGMAN [2445].
  3. Hendrika Catherina STEEGE [2049], geboren te Steenderen op 9 mei 1934, volgt XIVl.
   XIIIp. (van XIIh) Johanna Alberta BORKINK [2030], geboren te Warnsveld op 18 jan. 1880, overleden te Zutphen op 6 maart 1967, trouwt te Warnsveld op 15 mei 1908 Gerrit Jan LUNNEKER [2031], geboren aldaar op 23 april 1880, overleden te Zutphen op 24 aug. 1949, zoon van Willem LUNNEKER [3038] en Herewiena Johanna Hendrica NIJEMEISLAND [3039].
     Uit deze relatie:
  1. Herewiena Johanna Hendrika LUNNEKER [2032], geboren te Warnsveld op 26 maart 1910.
  2. Gerrit Jan LUNNEKER [2033], geboren te Zutphen op 20 juni 1915.
   XIIIq. (van XIIh) Garritjen BORKINK [2034], geboren te Warnsveld op 10 mei 1891, overleden te Zutphen op 17 dec. 1985, trouwt te Warnsveld op 28 nov. 1913 Gerrit SAALMINK [2035], geboren te Zutphen op 2 sept. 1884, overleden te Warnsveld op 28 mei 1968, zoon van Herman SAALMINK [3044] en Aleida Hendrika STEMERDINK [3045].
     Uit deze relatie:
  1. Gerharda SAALMINK [2036], geboren te Warnsveld op 29 maart 1915, trouwt aldaar op 7 juli 1938 H.J. JANSEN [2037].
  2. Herman SAALMINK [2038], geboren te Warnsveld op 2 jan. 1917, trouwt op 12 nov. 1941 A. WESTERHOLT [2039].
  3. Johan SAALMINK [2040], geboren te Warnsveld op 13 sept. 1918, trouwt op 13 juni 1945 J. van de BUNT [2041].
  4. Gerrit SAALMINK [2042], geboren te Warnsveld op 23 juni 1922.
   XIIIr. (van XIIi) Willem Albertus BORKINK [1978], geboren te Warnsveld op 22 dec. 1891, landbouwer, overleden te Brummen op 21 okt. 1969, trouwt aldaar op 1 mei 1920 Gerritje WILBRINK [1979], geboren aldaar op 3 jan. 1896, overleden op 21 nov. 1986, dochter van Evert WILBRINK [3046] en Willemina ZEGERS [3047].
     Uit deze relatie:
  1. Hendrik Jan (Henk) BORKINK [1980], geboren te Brummen op 30 jan. 1922, landbouwer, trouwt op 26 aug. 1956 Gerritje Berendina CARMIGGELT [1981], geboren op 28 juni 1932, dochter van Gerrit Marinus CARMIGGELT [2539] en Johanna Hendrica SCHOONHOVEN [2542].
  2. Wilhelmina Hendrika BORKINK [1982], geboren te Brummen op 8 sept. 1925, overleden aldaar op 24 febr. 1926.
  3. Willem Gerrit BORKINK [1983], geboren te Brummen op 16 sept. 1927, trouwt op 22 juni 1966 Catharina Geertrude (Tiny) VERWEY [1984], geboren op 15 jan. 1932.
   XIIIs. (van XIIi) Hendrika BORKINK [1987], geboren te Warnsveld op 10 juni 1897, overleden aldaar op 11 mei 1982, trouwt te Lochem op 11 nov. 1926 Gerhard BILJARDT [1988], geboren aldaar op 30 dec. 1900, overleden aldaar op 17 maart 1970.
     Uit deze relatie:
  1. Hendrika (Riek) BILJARDT [1989], geboren te Lochem op 13 juli 1928, volgt XIVm.
  2. Reindina Hendrika (Reina) BILJARDT [1991], geboren te Lochem op 19 mei 1933, volgt XIVn.
   XIIIt. (van XIIi) Hendrik Jan BORKINK [1993], geboren te Warnsveld op 21 jan. 1900, bosarbeider, overleden aldaar op 10 aug. 1978, trouwt op 4 nov. 1921 Antonia GARRITS [1994], geboren te Voorst op 29 april 1903, overleden te Zutphen op 29 dec. 1948, dochter van Evert Jan GARRETS [3058] en Aaltje BRUGGEMAN [3059].
     Uit deze relatie:
  1. Hendrika (Riek) BORKINK [1995], geboren te Vorden op 1 febr. 1922, volgt XIVo.
  2. Everdina Johanna BORKINK [1996], geboren te Laren (Gld) op 18 febr. 1923, overleden te Zutphen op 15 juni 1926.
  3. Antonia BORKINK [1997], geboren te Laren (Gld) op 1 juli 1924, volgt XIVp.
  4. Hendrik Jan (Henk) BORKINK [1999], geboren te Laren (Gld) op 30 mei 1926, volgt XIVq.
  5. Everdiena Johanna (Johanna) BORKINK [2001], geboren te Laren (Gld) op 30 aug. 1928, volgt XIVr.
  6. Gerritje (Gerrie) BORKINK [2003], geboren te Laren (Gld) op 30 aug. 1928, volgt XIVs.
  7. Gerrit Jan BORKINK [2005], geboren te Laren (Gld) op 20 jan. 1933, volgt XIVt.
  8. Evert Jan BORKINK [2007], geboren te Zutphen op 30 juli 1943, volgt XIVu.
   XIIIu. (van XIIj) Jan Willem Wander Albert BORKINK [1689], geboren te Voorschoten op 28 maart 1908, overleden te Amstelveen op 17 juli 1984, trouwt te Eindhoven op 23 juni 1933 Maria Theresia GUBBELS [1690], geboren te Gestel (Eindhoven) op 3 april 1906, overleden te Amstelveen op 10 juni 1988, dochter van Johannes GUBBELS [1715], aannemer, en Anna Maria Theresia DARIS [1716].
     Uit deze relatie:
  1. Wander Jan BORKINK [1692], geboren te Eindhoven op 14 dec. 1935, volgt XIVv.
  2. Maria Elisabeth (Marise) BORKINK [1691], geboren te Tilburg op 19 maart 1941, trouwt te Amstelveen op 23 juni 2004 Aalbert Willem (Pim) BOERMA [5615], geboren te Rotterdam op 11 maart 1917, zoon van Jan Willem BOERMA [5616] en Niesje POS [5617].
  3. Markus Johannes (Marc) BORKINK [132], geboren te Den Haag op 12 aug. 1948, volgt XIVw.
   XIIIv. (van XIIk) Willem BORKINK [1725], geboren te Borculo op 28 aug. 1881, schilder, overleden te Ruurlo op 29 aug. 1947, trouwt aldaar op 20 juni 1907 Roelofje LAMMERS [1726], geboren te Borculo op 19 dec. 1880, overleden te Warnsveld op 5 april 1956, dochter van Jan Hendrik LAMMERS [1958] en Grietje HARMS [1959].
     Uit deze relatie:
  1. Jan Hendrik BORKINK [1747], geboren te Ruurlo op 24 okt. 1907, volgt XIVx.
  2. Jan BORKINK [1727], geboren te Ruurlo op 1 febr. 1912, volgt XIVy.
   XIIIw. (van XIIm) Willem Hendrik MELLINK [3680], geboren te Haarlo op 1 aug. 1905, landbouwer, overleden te Beltrum op 7 jan. 1993, trouwt te Eibergen op 23 okt. 1936 Remmeltine BOSKLOPPER [3681], geboren op 17 april 1908, overleden te Amsterdam op 17 dec. 1945.
     Uit deze relatie:
  1. Gerrit Jan MELLINK [3683], geboren te Haarlo op 18 dec. 1936, volgt XIVz.
   XIIIx. (van XIIn) Bastiaan Pieter BURKUNK [4791], geboren te Den Helder op 18 juli 1884, o.a. wethouder Hansweert, overleden te Zandvoort op 17 juli 1953, trouwt te Velsen op 11 okt. 1906 Maartje KRAAIJENOORD [4792], geboren te Zandvoort op 24 okt. 1885, overleden te Heemstede op 17 april 1974.
     Uit deze relatie:
  1. Wilhelmina Marijtje BURKUNK [4840], geboren te Velsen op 2 nov. 1908, overleden te Terneuzen op 26 juni 1993, trouwt aldaar August VERMAST [4841], geboren aldaar op 25 mei 1914, overleden te Terneuzen op 15 febr. 1990.
  2. Gerrit Jan BURKUNK [4831], geboren te Velsen op 29 juni 1912, volgt XIVaa.
  3. Maartje Mengsje BURKUNK [4836], geboren te Velsen op 18 april 1915, volgt XIVab.
  4. Bastiaan Pieter BURKUNK [4793], geboren te Hansweert op 28 aug. 1925, volgt XIVac.
   XIIIy. (van XIIo) Hendrik HONCOOP [4799], geboren te Alkmaar op 5 aug. 1877, overleden te Hilversum op 30 juni 1949, trouwt te Amsterdam op 21 dec. 1899 Sara ROSELAAR [4879], geboren aldaar op 9 april 1879.
     Uit deze relatie:
  1. Remina Johanna HONKOOP [4880], geboren te Amsterdam op 13 febr. 1907, overleden te Naarden op 15 nov. 1976, trouwt te Amsterdam op 5 juni 1930 Jacob Adriaan Marie ROZENBROEK [4881], geboren aldaar op 23 sept. 1902, overleden te Den Haag op 6 juni 1996.
   XIIIz. (van XIIp) Jan Gerardus BURKUNK [4816], geboren te Alkmaar op 11 febr. 1904, overleden ca. 1979, trouwt Carolina Jacoba KARSEBOOM [4823], geboren te Amsterdam op 5 jan. 1910.
     Uit deze relatie:
  1. Alexander Andreas BURKUNK [4824], geboren te Amsterdam op 2 aug. 1933, volgt XIVad.
   XIIIaa. (van XIIt) Antoinette Elizabeth Maria Theresa BURKUNK [4733], geboren te Baarn op 25 juni 1925, trouwt Maarten Johannes Bosco GORIS [4732], geboren te Elst op 12 nov. 1932, overleden te Roermond op 21 okt. 1995, zoon van Gertrude GORIS [4757].
     Uit deze relatie:
  1. Desiree Johanna Martha Maria GORIS [4734], geboren te Maastricht op 21 nov. 1962, volgt XIVae.
  2. Robert Guillaume Marie GORIS [4731], geboren te Maastricht op 8 mei 1966.
  3. Mirjam Christina Margaretha GORIS [4735], geboren te Maastricht op 21 nov. 1970, volgt XIVaf.
   XIIIab. (van XIIu) Cor BURKUNK [4754], trouwt Corrie ?? [4877].
     Uit deze relatie:
  1. Godelieve BURKUNK [4878], geboren te Breda op 15 okt. 1970.
   XIIIac. (van XIIv) Johannes Theodorus BORCKINK [2416], geboren te Eibergen op 25 april 1922, wever, overleden aldaar op 16 juli 1981, trouwt aldaar op 5 okt. 1946 Agnes Geertruida REIJERINK [2417], geboren te Eibergen op 7 maart 1925.
     Uit deze relatie:
  1. Johannes Gerardus BORCKINK [2418], geboren te Eibergen op 9 april 1947, volgt XIVag.
  2. Christina Gerharda Johanna BORCKINK [2421], geboren te Eibergen op 17 nov. 1948, trouwt aldaar op 22 dec. 1971 J.L.M. PONDS [2431].
  3. Hendricus Marinus BORCKINK [2422], geboren te Eibergen op 14 mei 1950, trouwt aldaar op 15 aug. 1975 M.G.B. STOVERINK [2432].
  4. Anna Johanna Geertruida Maria (Annie) BORCKINK [2423], geboren te Eibergen op 17 okt. 1951.
  5. Aloysius Johannes Maria BORCKINK [2424], geboren te Eibergen op 28 juni 1953.
  6. Alphonsus Bernardus Maria BORCKINK [2425], geboren te Eibergen op 28 juni 1953, trouwt te Groenlo op 16 dec. 1977 S.M. WOLTERS [2433].
  7. Antonius Aloisius Maria BORCKINK [2426], geboren te Eibergen op 4 juli 1956, overleden aldaar op 26 sept. 1961.
  8. Hermanus Gerardus Maria BORCKINK [2427], geboren te Eibergen op 18 sept. 1958.
  9. Franciscus Marinus Maria BORCKINK [2428], geboren te Eibergen op 24 juni 1961.
  10. Agnes Geertruida Theodora BORCKINK [2429], geboren te Eibergen op 5 dec. 1964.
  11. Robertus Johannes Gerardus BORCKINK [2430], geboren te Groenlo op 8 juli 1969.
   XIVa. (van XIIIg) Johannes Diederik BURKINK [2329], geboren te Enschede op 10 maart 1904, overleden aldaar op 27 juli 1973, trouwt te Lonneker op 24 mei 1930 Johanna Geertruida CARÉ [2330], geboren te Enschede op 11 jan. 1907.
     Uit deze relatie:
  1. Alida Catharina BURKINK [2331], geboren te Enschede op 11 juni 1931, trouwt aldaar op 23 dec. 1950 Pieter BOEVERS [2332].
  2. Johannes Gradus Marinus BURKINK [2333], geboren te Enschede op 28 nov. 1938, trouwt aldaar op 29 okt. 1965 B.G. STAM [2334].
   XIVb. (van XIIIg) Hendrik Jan Frederik BURKINK [2335], geboren te Enschede op 7 febr. 1907, katoenkrasser, overleden aldaar op 2 maart 1977, trouwt te Lonneker op 21 dec. 1929 Frederika Johanna DUIVELSHOF [2336], geboren te Oldenzaal op 2 aug. 1909.
     Uit deze relatie:
  1. Aaltje Margje BURKINK [2337], geboren te Lonneker op 12 mei 1930, trouwt aldaar op 15 juli 1949 Willem SEINEN [2338].
  2. Louis Sebastiaan BURKINK [2339], geboren te Lonneker op 6 dec. 1933, trouwt te Apeldoorn op 13 dec. 1957 Johanna Maria ALFERINK [2340].
   XIVc. (van XIIIg) Jan Gerrit BURKINK [2345], geboren te Enschede op 28 febr. 1915, huisschilder, overleden aldaar op 28 april 1989, trouwt te Apeldoorn op 12 jan. 1944 Hinderika WITWERTS [2346], geboren te Onstwedde op 17 sept. 1917, overleden te Enschede op 26 okt. 1982.
     Uit deze relatie:
  1. Louis Sebastiaan BURKINK [2347], geboren te Enschede op 13 juli 1944, trouwt aldaar op 10 dec. 1965 W.G. SCHUURHUIS [2348].
  2. Willem BURKINK [2349], geboren te Enschede op 31 aug. 1947, volgt XVa.
   XIVd. (van XIIIg) Albert BURKINK [2352], geboren te Lonneker op 7 april 1919, textielarbeider, overleden te Enschede op 2 dec. 1988, trouwt aldaar op 26 nov. 1949 Hendrika VINKE [2353], geboren te Wijhe op 31 okt. 1918.
     Uit deze relatie:
  1. Aaltje Martina BURKINK [2354], geboren te Enschede op 25 febr. 1951, trouwt aldaar op 20 nov. 1970 R. van den BERG [2355].
  2. Herman Martinus BURKINK [2356], geboren te Enschede op 9 mei 1953.
   XIVe. (van XIIIh) Maria Francisca BURKINK [2364], geboren te Enschede op 7 nov. 1910, overleden aldaar op 10 nov. 1987, trouwt aldaar op 28 april 1938 Franciscus Gerhardus Hendrikus MOEKOTTE [2365], geboren te Hengelo (Ov) op 27 nov. 1912, overleden te Enschede op 21 jan. 1976.
     Uit deze relatie:
  1. Hermina Ebelina MOEKOTTE [2366], geboren te Enschede op 23 okt. 1940, trouwt aldaar op 15 juli 1961 B. LUTJE SCHIPHOLT [2367].
  2. Ferdinand MOEKOTTE [2368], geboren te Enschede op 2 juni 1946, trouwt aldaar op 28 febr. 1968 B.H. KWEKKEBOOM [2369].
   XIVf. (van XIIIi) Hermina Catharina BURKINK [2380], geboren te Enschede op 7 juli 1893, overleden te Winschoten op 21 mei 1974, trouwt te Nieuweschans op 20 juli 1923 Berend WILLEMS [2381], geboren te Beerta op 19 maart 1895, overleden te Nieuweschans op 4 aug. 1960.
     Uit deze relatie:
  1. Bruno WILLEMS [2382], geboren te Bellingwolde op 7 april 1924, trouwt te Finsterwolde op 14 okt. 1950 R. MEULENKAMP [2383].
  2. Jan Jans WILLEMS [2384], geboren te Nieuweschans op 27 juni 1925.
   XIVg. (van XIIIi) Libertus BURKINK [2386], geboren te Enschede op 22 dec. 1894, betonwerker, overleden te Herten (Dld) op 10 april 1943, trouwt te Enschede op 11 febr. 1928 Berendina Hendrika LEEFTINK [2387], geboren aldaar op 3 april 1899, dochter van Albert LEEFTINK [4673] en Everdina HEUPERS [4674].
     Uit deze relatie:
  1. Johanna (pleegdochter) LODE [2389], geboren te Haarlem op 15 aug. 1917.
  2. Albert Herman BURKINK [2388], geboren te Enschede op 5 juli 1931, volgt XVb.
   XIVh. (van XIIIi) Bernardus BURKINK [2390], geboren te Enschede op 29 nov. 1899, weefmeester, overleden aldaar op 12 jan. 1957, trouwt aldaar op 2 april 1927 Hendrikje WESSELSON [2391], geboren te Steenwijk op 4 okt. 1900.
     Uit deze relatie:
  1. Johanna Elisabeth BURKINK [2392], geboren te Enschede op 15 jan. 1928, trouwt aldaar op 7 febr. 1953 A. de VOS [2393].
  2. Elisabeth BURKINK [2394], geboren te Enschede op 7 febr. 1938.
   XIVi. (van XIIIj) Libertus (Lee) BURKINK [2397], geboren te Enschede op 13 maart 1897, farmer, county roads employee, overleden te Scribner, NE (USA) in febr. 1978, trouwt ca. 1925 Odetta Lynn SCHULZ [2527], geboren ca. 2 juni 1906.
  Libertus vertrekt naar de VS, waar hij bekend wordt als Lee Burkink en overlijdt in februari 1978.
     Uit deze relatie:
  1. Lee Jr BURKINK [2488], geboren te Scribner, NE (USA) op 12 juni 1926, volgt XVc.
  2. Bertie Mae BURKINK [2643], geboren te Scribner, NE (USA) op 16 juli 1928, volgt XVd.
  3. Joann BURKINK [2642], geboren te Scribner, NE (USA), volgt XVe.
  4. Larry Jef BURKINK [2485], geboren te Scribner, NE (USA) in 1935, volgt XVf.
   XIVj. (van XIIIj) Zwaantje BURKINK [2398], geboren te Enschede op 19 jan. 1903, overleden aldaar op 20 mei 1976, trouwt aldaar op 8 dec. 1928 Klaas ROOSEBOOM [2399], geboren te Ambt Hardenberg op 21 sept. 1899, overleden te Tubbergen op 17 febr. 1956.
     Uit deze relatie:
  1. Jan Piet ROOSEBOOM [2400], geboren te Enschede op 10 juni 1929.
   XIVk. (van XIIIl) Hendrik BURKINK [1885], geboren te Warnsveld op 21 mei 1921, trouwt te Vorden op 20 mei 1949 Reintje WESSELINK [1895], geboren op 16 nov. 1924.
     Uit deze relatie:
  1. Willemina BURKINK [1897], geboren op 29 april 1951, volgt XVg.
  2. Gerrit BURKINK [1888], geboren op 1 dec. 1953, volgt XVh.
  3. Jan Willem BURKINK [1901], geboren op 19 dec. 1956, volgt XVi.
   XIVl. (van XIIIo) Hendrika Catherina STEEGE [2049], geboren te Steenderen op 9 mei 1934, trouwt aldaar op 18 juli 1956 Gerrit STRAATMAN [2050], geboren op 19 dec. 1929, overleden op 14 juni 1993, zoon van Arend STRAATMAN [2446] en Hentje KRAMP [2447].
     Uit deze relatie:
  1. Anja STRAATMAN [2448], geboren in 1960.
  2. Heidi STRAATMAN [2449], geboren ca. 1967.
   XIVm. (van XIIIs) Hendrika (Riek) BILJARDT [1989], geboren te Lochem op 13 juli 1928, trouwt aldaar op 30 juli 1949 Gerhard Marinus ROTHMAN [1990], geboren te Laren (Gld) op 9 mei 1929.
     Uit deze relatie:
  1. Harry ROTHMAN [2255], geboren te Lochem op 5 april 1953.
  2. Hanny ROTHMAN [2256], geboren te Lochem op 4 okt. 1954.
  3. Erik ROTHMAN [2257], geboren te Lochem op 1 aug. 1957.
   XIVn. (van XIIIs) Reindina Hendrika (Reina) BILJARDT [1991], geboren te Lochem op 19 mei 1933, trouwt (1) (gescheiden) op 21 dec. 1957 Willem Gerrit Jan ENDEMAN [1992], trouwt (2) te Goor op 8 aug. 1988 Jan Hendrik TIMMERIJ [2260], geboren te Neede op 26 okt. 1929.
     Uit de eerste relatie:
  1. Albert ENDEMAN [2258], geboren te Goor op 18 juni 1961.
  2. Gerrard ENDEMAN [2259], geboren te Goor op 9 sept. 1965.
   XIVo. (van XIIIt) Hendrika (Riek) BORKINK [1995], geboren te Vorden op 1 febr. 1922, overleden te Zutphen op 26 jan. 1993, trouwt aldaar op 31 juli 1946 Albert (Ap) WILBRINK [2016], geboren aldaar op 6 dec. 1921, overleden te Zutphen in 1997.
     Uit deze relatie:
  1. Antonia Maria WILBRINK [2261], geboren te Zutphen op 13 sept. 1947, volgt XVj.
  2. Gerrit Jan WILBRINK [2262], geboren te Zutphen op 16 jan. 1950, volgt XVk.
  3. Hendrika Johanna (Hennie) WILBRINK [2263], geboren te Zutphen op 30 juni 1951, overleden op 20 april 1952.
   XIVp. (van XIIIt) Antonia BORKINK [1997], geboren te Laren (Gld) op 1 juli 1924, trouwt aldaar op 30 sept. 1949 Ruurd MEIJER [1998], geboren op 5 jan. 1918, overleden te Hamilton (Can) op 16 okt. 1989.
     Uit deze relatie:
  1. Antonia (Ann) MEIJER [2266], geboren te Apeldoorn op 3 april 1951, volgt XVl.
  2. Wiebe MEIJER [2267], geboren te Hamilton (Can) op 13 jan. 1953, volgt XVm.
  3. Hendrik Jan MEIJER [2268], geboren te Hamilton (Can) op 2 mei 1954, volgt XVn.
   XIVq. (van XIIIt) Hendrik Jan (Henk) BORKINK [1999], geboren te Laren (Gld) op 30 mei 1926, chauffeur, overleden te Zutphen op 27 sept. 1992, trouwt te Gorssel op 20 juni 1952 Gerritdina Frederica ter MAAT [2000], geboren te Warnsveld op 29 juli 1926.
     Uit deze relatie:
  1. Gerritdina Frederica (Gerrie) BORKINK [2017], geboren te Gorssel op 5 aug. 1952, volgt XVo.
  2. Antonia (Toos) BORKINK [2019], geboren te Gorssel op 19 juni 1954, volgt XVp.
  3. Johanna Hendrika (Jannie) BORKINK [2021], geboren te Gorssel op 29 dec. 1955, volgt XVq.
  4. Hendrika Gerritdina (Hennie) BORKINK [2022], geboren te Gorssel op 22 april 1957, volgt XVr.
  5. Johanna Lammerdina Harmke (Joke) BORKINK [2023], geboren te Gorssel op 26 jan. 1959, volgt XVs.
  6. Hendrik Jan (Erik) BORKINK [2024], geboren te Gorssel op 10 febr. 1961, volgt XVt.
  7. Wilhelmina (Wilma) BORKINK [2025], geboren te Gorssel op 1 aug. 1962, volgt XVu.
  8. Gerrit Hendrik BORKINK [2026], geboren te Gorssel op 25 april 1964, overleden aldaar op 28 mei 1964.
   XIVr. (van XIIIt) Everdiena Johanna (Johanna) BORKINK [2001], geboren te Laren (Gld) op 30 aug. 1928, trouwt te Steenderen op 5 juli 1956 Johan (Jan) PREUTER [2002], geboren op 27 jan. 1927.
     Uit deze relatie:
  1. Gerrit Hendrik (Henk) PREUTER [2283], geboren op 20 nov. 1958, volgt XVv.
  2. Antonia PREUTER [2284], geboren op 6 febr. 1962, overleden op 1 april 1964.
  3. Johanna Gerritdina (Hannie) PREUTER [2285], geboren op 6 febr. 1962, volgt XVw.
  4. Antonia Johanna (Ans) PREUTER [2286], geboren op 18 april 1965, volgt XVx.
   XIVs. (van XIIIt) Gerritje (Gerrie) BORKINK [2003], geboren te Laren (Gld) op 30 aug. 1928, trouwt te Gorssel op 24 febr. 1951 Albertus (Bertus) SMALLEGOOR [2004], geboren op 10 sept. 1926, overleden aldaar op 30 sept. 1980.
     Uit deze relatie:
  1. Gerard SMALLEGOOR [2295], geboren op 26 mei 1951.
  2. Antonia (Tonny) SMALLEGOOR [2296], geboren op 8 febr. 1953.
  3. Harry SMALLEGOOR [2297], geboren op 17 febr. 1955.
  4. Maria Geertruida (Marja) SMALLEGOOR [2298], geboren op 10 jan. 1957.
  5. André SMALLEGOOR [2299], geboren op 17 sept. 1959.
  6. Carla SMALLEGOOR [2300], geboren op 12 juli 1961.
   XIVt. (van XIIIt) Gerrit Jan BORKINK [2005], geboren te Laren (Gld) op 20 jan. 1933, overleden te Gorssel op 30 sept. 1998, trouwt te Voorst op 28 juli 1956 Heintje Johanna Hermina (Hennie) van REEN [2006], geboren aldaar op 22 juli 1929.
     Uit deze relatie:
  1. Hendrik Jan (Henk) BORKINK [2301], geboren te Gorssel op 24 aug. 1958, volgt XVy.
  2. Albertus Johannes (André) BORKINK [2060], geboren te Gorssel op 23 maart 1962, volgt XVz.
   XIVu. (van XIIIt) Evert Jan BORKINK [2007], geboren te Zutphen op 30 juli 1943, trouwt te Gorssel op 10 dec. 1970 Janny MEIJERRINK [2008], geboren te Enschede op 28 mei 1944.
     Uit deze relatie:
  1. Hendrika Johanna (Marjan) BORKINK [2309], geboren te Gorssel op 25 maart 1974, trouwt Henk Jan SCHONEVELD [2311], geboren aldaar op 2 juli 1970.
  2. Evelien BORKINK [2310], geboren te Gorssel op 11 okt. 1975, trouwt Richartd Hendrikus JANSEN [2312], geboren te Winterswijk op 29 juni 1968.
   XIVv. (van XIIIu) Wander Jan BORKINK [1692], geboren te Eindhoven op 14 dec. 1935, overleden te Amstelveen op 30 dec. 1998, trouwt (gescheiden) aldaar op 22 juni 1967 Corinne OVERWATER [1694].
     Uit deze relatie:
  1. Olaf Wander BORKINK [1693], geboren te Amsterdam op 17 maart 1972, trouwt te Uithoorn op 3 okt. 2003 Marianne ROUWENHORST [5153], geboren te Amstelveen op 12 juni 1980.
   XIVw. (van XIIIu) Markus Johannes (Marc) BORKINK [132], geboren te Den Haag op 12 aug. 1948, trouwt te Amstelveen op 2 dec. 1969 Anna Maria (Annemiek) GRUPPING [60], geboren te Nieuwer-Amstel op 31 maart 1947, dochter van Carolus Aloysius Josephus (Karel) GRUPPING [33] en Louise Josine Hermine (Loes) VERHOEVEN [56].
     Uit deze relatie:
  1. Jeroen Alexander (Coen) BORKINK [133], geboren te Amstelveen op 9 jan. 1971, volgt XVaa.
  2. Victorien Maria BORKINK [134], geboren te Amstelveen op 10 nov. 1973, volgt XVab.
   XIVx. (van XIIIv) Jan Hendrik BORKINK [1747], geboren te Ruurlo op 24 okt. 1907, constructiewerker, overleden te De Bilt op 8 jan. 1993, trouwt aldaar op 30 juni 1939 Harmpje HAVERKAMP [1748], geboren aldaar op 17 dec. 1912, overleden te Utrecht op 26 okt. 1999.
     Uit deze relatie:
  1. Roelofje Martha BORKINK [1749], geboren te De Bilt op 27 jan. 1948, volgt XVac.
   XIVy. (van XIIIv) Jan BORKINK [1727], geboren te Ruurlo op 1 febr. 1912, smid, overleden te Arnhem op 18 aug. 1980, trouwt te Vorden op 30 juli 1937 Hendrika WENNINK [1728], geboren aldaar op 16 maart 1916, overleden te Doetinchem op 10 juni 1984, dochter van Hendrik Jan WENNINK [1960] en Berendina Harmina HUURNEMAN [1961].
     Uit deze relatie:
  1. Willem Hendrik Jan BORKINK [1729], geboren te Doetinchem op 24 dec. 1937, volgt XVad.
   XIVz. (van XIIIw) Gerrit Jan MELLINK [3683], geboren te Haarlo op 18 dec. 1936, chauffeur, trouwt Willemina KNOEF [3684], geboren te Vorden op 30 okt. 1939, dochter van Evert Jan KNOEF [3685], landbouwer, en Hendrika Louise GOSSELINK [3686].
     Uit deze relatie:
  1. Willem Hendrik MELLINK [3687], geboren op 19 mei 1963.
  2. Everdina Louise MELLINK [3688], geboren op 9 aug. 1964, trouwt Anne van der DUIN [3689], geboren te Workum op 14 aug. 1962.
   XIVaa. (van XIIIx) Gerrit Jan BURKUNK [4831], geboren te Velsen op 29 juni 1912, sluisbeheerder, overleden te Haarlem op 30 okt. 1963, trouwt in 1937 te Hansweert? Marie OPENEER [4837], geboren op 12 februari 1915 te Kruiningen.
     Uit deze relatie:
  1. Bastiaan BURKUNK [4833], geboren op 9 mei 1937 te Hansweert.
  2. Marinus (Marijn) BURKUNK [4832], geboren op 1 september 1944 te Wijk bij Duurstede, volgt XVae.
   XIVab. (van XIIIx) Maartje Mengsje BURKUNK [4836], geboren te Velsen op 18 april 1915, overleden te Santpoort op 16 jan. 1970, trouwt (1) (gescheiden) vóór 1940 Jaap van den BROECKE [4845], trouwt (2) na 1940 Jan SCHORTEMEIER [4838].
     Uit de eerste relatie:
  1. Pieter van den BROECKE [4846].
     Uit de tweede relatie:
  1. Johannes Cornelis (John) SCHORTEMEIER [4839], geboren te Zandvoort ca. 1957.
   XIVac. (van XIIIx) Bastiaan Pieter BURKUNK [4793], geboren te Hansweert op 28 aug. 1925, trouwt op 14 aug. 1947 Petronella Jacoba van NISPEN [4794], geboren te Bergen op Zoom op 17 febr. 1924.
     Uit deze relatie:
  1. Robert Bastiaan Christiaan Johannes (Rob) BURKUNK [4795], geboren te Hoek van Holland op 18 aug. 1953, volgt XVaf.
   XIVad. (van XIIIz) Alexander Andreas BURKUNK [4824], geboren te Amsterdam op 2 aug. 1933, trouwt Johanna C.J. BEEKES [4825], geboren op 11 aug. 1931.
     Uit deze relatie:
  1. Denise BURKUNK [4827], geboren te Amsterdam op 25 jan. 1959.
  2. Caroline BURKUNK [4828], geboren te Amsterdam op 21 dec. 1961.
  3. Marlin BURKUNK [4826], geboren te Amsterdam op 25 juli 1966, volgt XVag.
  4. Cecile BURKUNK [4829], geboren te Amsterdam op 8 febr. 1969.
   XIVae. (van XIIIaa) Desiree Johanna Martha Maria GORIS [4734], geboren te Maastricht op 21 nov. 1962, trouwt Adrianus van der HOEVEN [4738].
     Uit deze relatie:
  1. Marjolein van der HOEVEN [4736], geboren te Horn op 3 okt. 1990.
  2. Camille van der HOEVEN [4737], geboren te Horn op 10 aug. 1992.
   XIVaf. (van XIIIaa) Mirjam Christina Margaretha GORIS [4735], geboren te Maastricht op 21 nov. 1970, trouwt Joost GIJBELS [4771].
     Uit deze relatie:
  1. Olivier GIJBELS [4772], geboren te Venlo op 22 nov. 2002.
   XIVag. (van XIIIac) Johannes Gerardus BORCKINK [2418], geboren te Eibergen op 9 april 1947, trouwt te Lichtenvoorde op 22 dec. 1972 Catharina Johanna Maria Berendina NIJHOF [2419], geboren aldaar op 15 nov. 1949.
     Uit deze relatie:
  1. Nick Vincentius Christina BORCKINK [2420], geboren te Groenlo op 10 mei 1977, overleden te Eibergen op 23 sept. 1977.
  2. Feike Suzanne Alphonsus BORCKINK [8173], geboren te Groenlo op 2 februari 1979, volgt XVag2.
  3. Auke Wilfridus Leonarda BORCKINK [8174], geboren te Beltrum op 30 juli 1982.
   XVag2. (van XIVag) Feike Suzanne Alphonsus BORCKINK [8173], geboren te Groenlo op 2 februari 1979, woont te Winterswijk samen met Evelyn KLEIN POELHUIS[8175].
     Uit deze relatie:
  1. Max BORCKINK [8176], geboren te Winterswijk op 29 mei 2008.
   XVa. (van XIVc) Willem BURKINK [2349], geboren te Enschede op 31 aug. 1947, trouwt (1) aldaar op 3 april 1970 M. GROOTHUIS [2350], trouwt (2) Rute Helena dos SANTOS DIAS [4336].
     Uit de eerste relatie:
  1. Michel BURKINK [4337], geboren te Enschede in 1976.
     Uit de tweede relatie:
  1. Tiago BURKINK [4338], geboren in 1999.
   XVb. (van XIVg) Albert Herman BURKINK [2388], geboren te Enschede op 5 juli 1931, trouwt te Sneek op 21 juli 1960 Antje VISSER [4675], geboren aldaar op 10 juli 1933, dochter van Dijderik VISSER [4676] en Willemke BUSTER [4677].
     Uit deze relatie:
  1. Willemke Dini (Wilma) BURKINK [4678], geboren te Enschede op 30 jan. 1961, trouwt John BAKKER [4679].
  2. Bregina (Ina) BURKINK [4680], geboren te Sneek op 26 juni 1969.
   XVc. (van XIVi) Lee Jr BURKINK [2488], geboren te Scribner, NE (USA) op 12 juni 1926, grocer, trouwt te West Point, NB (USA) op 19 febr. 1950 Catherine (Teena) TOELLE [2644], geboren op 9 nov. 1926, homemaker, overleden te Scribner, NE (USA) op 14 okt. 2004.
     Uit deze relatie:
  1. Catherine Lee (Cathy) BURKINK [2645], geboren te Scribner, NE (USA) op 10 mei 1951, volgt XVIa.
  2. Michael Lee (Mike) BURKINK [2489], geboren te Scribner, NE (USA) op 15 febr. 1953, volgt XVIb.
  3. Jeffery Lynn (Jeff) BURKINK [2646], geboren te Scribner, NE (USA) op 21 jan. 1958, volgt XVIc.
  4. Timothy (Tim) BURKINK [2647], geboren te Scribner, NE (USA) op 5 mei 1963, volgt XVId.
  5. Patrick (Pat) BURKINK [2648], geboren te Scribner, NE (USA) op 17 dec. 1965, grocer.
   XVd. (van XIVi) Bertie Mae BURKINK [2643], geboren te Scribner, NE (USA) op 16 juli 1928, trouwt te Columbus, NB (USA) op 4 febr. 1952 John F. MODELSKI [4001], overleden aldaar op 17 juni 1999.
     Uit deze relatie:
  1. Gary L. MODELSKI [4002], geboren te Columbus, NB (USA) op 18 aug. 1952, volgt XVIe.
  2. Barbara MODELSKI [4003], geboren te Columbus, NB (USA) op 5 nov. 1954, volgt XVIf.
  3. Joan MODELSKI [4004], geboren te Columbus, NB (USA) op 17 maart 1962.
  4. Janette MODELSKI [4005], geboren te Columbus, NB (USA) op 18 nov. 1965.
   XVe. (van XIVi) Joann BURKINK [2642], geboren te Scribner, NE (USA), trouwt Elwood DAHL [5316].
     Uit deze relatie:
  1. Robert DAHL [5317].
   XVf. (van XIVi) Larry Jef BURKINK [2485], geboren te Scribner, NE (USA) in 1935, trouwt N.N.
     Uit deze relatie:
  1. Doug BURKINK [2486], trouwt Beata ?? [2487].
   XVg. (van XIVk) Willemina BURKINK [1897], geboren op 29 april 1951, trouwt op 2 nov. 1973 Jan VISSCHERS [1898], geboren op 29 sept. 1948.
     Uit deze relatie:
  1. Sandra VISSCHERS [1899], geboren op 27 april 1975.
  2. Kasper VISSCHERS [1900], geboren op 26 jan. 1978.
   XVh. (van XIVk) Gerrit BURKINK [1888], geboren op 1 dec. 1953, trouwt op 24 juni 1983 Geertruide van BENTHEM [1896], geboren op 30 jan. 1955.
     Uit deze relatie:
  1. Jasper BURKINK [1889], geboren op 24 maart 1986.
   XVi. (van XIVk) Jan Willem BURKINK [1901], geboren op 19 dec. 1956, trouwt op 5 maart 1982 Mariet HUMMELINK [1902], geboren op 21 juli 1957.
     Uit deze relatie:
  1. Koen BURKINK [1903], geboren op 24 nov. 1983.
  2. Hilde BURKINK [1904], geboren op 26 sept. 1985.
   XVj. (van XIVo) Antonia Maria WILBRINK [2261], geboren te Zutphen op 13 sept. 1947, trouwt op 25 maart 1971 Gerrit Willem BERKENBOSCH [2264], geboren op 31 maart 1943.
     Uit deze relatie:
  1. Alberdina Hendrika Christina (Crista) BERKENBOSCH [2559], geboren te Gorssel op 15 dec. 1971, trouwt Edmund HULSDOUW [2560], geboren te Utrecht op 16 april 1960.
  2. Helena Maria (Helma) BERKENBOSCH [2561], geboren te Gorssel op 19 mei 1974, trouwt Arian REURSLAG [2562], geboren te Laren (Gld) op 27 april 1974.
   XVk. (van XIVo) Gerrit Jan WILBRINK [2262], geboren te Zutphen op 16 jan. 1950, trouwt (gescheiden) op 6 aug. 1971 Joke van de BROEK [2265], geboren op 26 nov. 1948.
     Uit deze relatie:
  1. Tjarda WILBRINK [2563], geboren te Dronrijp op 22 aug. 1973.
  2. Sirkka WILBRINK [2564], geboren te Dronrijp op 13 jan. 1976.
   XVl. (van XIVp) Antonia (Ann) MEIJER [2266], geboren te Apeldoorn op 3 april 1951, trouwt te St Catharines (Can) op 9 aug. 1980 Stephen Ralph PARKER [2269], geboren te Owen Sound (Can) op 19 aug. 1957.
     Uit deze relatie:
  1. Jeanette Marlene Joyce PARKER [2270], geboren te St Catharines (Can) op 10 aug. 1975.
  2. Juliana Rose PARKER [2271], geboren te Cambridge (Can) op 3 mei 1982.
   XVm. (van XIVp) Wiebe MEIJER [2267], geboren te Hamilton (Can) op 13 jan. 1953, trouwt te St Catharines (Can) op 20 nov. 1982 Marguerite Anne JOBES [2272], geboren te North Sydney (Can) op 23 maart 1955.
     Uit deze relatie:
  1. Brie Anne Kristina MEIJER [2273], geboren te Hamilton (Can) op 5 mei 1985.
  2. Justin Wiebe MEIJER [2274], geboren te Hamilton (Can) op 8 juli 1988.
   XVn. (van XIVp) Hendrik Jan MEIJER [2268], geboren te Hamilton (Can) op 2 mei 1954, trouwt te Vineland (Can) op 3 mei 1980 Janet Rose MEEBOER [2275], geboren te Welland (Can) op 17 sept. 1959.
     Uit deze relatie:
  1. Stephanie Kristin MEIJER [2276], geboren te Hamilton (Can) op 17 jan. 1981.
  2. Amanda Rachel MEIJER [2279], geboren te Welland (Can) op 24 april 1983.
  3. Rebecca Jennifer MEIJER [2277], geboren te Welland (Can) op 17 jan. 1986.
  4. Brandon John MEIJER [2278], geboren te Welland (Can) op 17 jan. 1986.
   XVo. (van XIVq) Gerritdina Frederica (Gerrie) BORKINK [2017], geboren te Gorssel op 5 aug. 1952, trouwt op 26 okt. 1973 Willem SPIEKER [2018], geboren aldaar op 17 juli 1951.
     Uit deze relatie:
  1. Dennis SPIEKER [2565], geboren te Gorssel op 11 april 1977.
  2. Marcel SPIEKER [2566], geboren te Gorssel op 29 dec. 1979.
   XVp. (van XIVq) Antonia (Toos) BORKINK [2019], geboren te Gorssel op 19 juni 1954, trouwt te Lochem op 25 april 1975 Jan Willem Antonia SCHEPERS [2020], geboren te Laren (Gld) op 3 sept. 1952.
     Uit deze relatie:
  1. Remco SCHEPERS [2567], geboren te Laren (Gld) op 26 aug. 1978.
  2. Irma SCHEPERS [2568], geboren te Laren (Gld) op 2 mei 1981.
  3. Marco SCHEPERS [2569], geboren te Laren (Gld) op 11 sept. 1984.
   XVq. (van XIVq) Johanna Hendrika (Jannie) BORKINK [2021], geboren te Gorssel op 29 dec. 1955, trouwt Frederik Theodorus (Frits) WOLTERS [2570], geboren aldaar op 6 jan. 1946.
     Uit deze relatie:
  1. Monique WOLTERS [2571], geboren te Oosterbeek op 9 jan. 1973.
  2. Frederik Hendrik (Frits) WOLTERS [2572], geboren te Gorssel op 21 okt. 1977.
   XVr. (van XIVq) Hendrika Gerritdina (Hennie) BORKINK [2022], geboren te Gorssel op 22 april 1957, trouwt op 24 nov. 1977 Roelof OONK [2573], geboren aldaar op 24 juni 1955.
     Uit deze relatie:
  1. Erwin OONK [2574], geboren te Leliestad op 15 jan. 1981.
   XVs. (van XIVq) Johanna Lammerdina Harmke (Joke) BORKINK [2023], geboren te Gorssel op 26 jan. 1959, trouwt op 8 dec. 1980 Hendrik Jan (Henk) BERENPAS [2575], geboren aldaar op 17 april 1952.
     Uit deze relatie:
  1. Gerritdina Frederika (Gerdien) BERENPAS [2576], geboren te Gorssel op 25 okt. 1983.
  2. Hanna (Hanneke) BERENPAS [2577], geboren te Schoonheten op 22 okt. 1986.
  3. Johanna Lammerdina (Harmke) BERENPAS [2578], geboren te Schoonheten op 11 mei 1989.
   XVt. (van XIVq) Hendrik Jan (Erik) BORKINK [2024], geboren te Gorssel op 10 febr. 1961, trouwt aldaar op 29 nov. 1991 Cristina Harmina (Crista) ADDINK [2280], geboren aldaar op 8 maart 1960.
     Uit deze relatie:
  1. Gerritdina Frederika (Gea) BORKINK [2281], geboren te Gorssel op 12 okt. 1992.
  2. Hendrik Jan (Han) BORKINK [2282], geboren te Gorssel op 8 aug. 1994.
   XVu. (van XIVq) Wilhelmina (Wilma) BORKINK [2025], geboren te Gorssel op 1 aug. 1962, trouwt op 11 nov. 1987 Willem Johan BOERS [2579], geboren aldaar.
     Uit deze relatie:
  1. Nathalie BOERS [2580], geboren te Gorssel op 4 mei 1989.
  2. Frederique BOERS [2581], geboren te Gorssel op 18 dec. 1991.
   XVv. (van XIVr) Gerrit Hendrik (Henk) PREUTER [2283], geboren op 20 nov. 1958, trouwt op 15 sept. 1982 Everdientje DOORNHEIM [2287], geboren op 7 aug. 1957.
     Uit deze relatie:
  1. Juan Carlos PREUTER [2288], geboren te Colombia op 3 sept. 1984.
  2. Pedro Raphaël PREUTER [2289], geboren te Colombia op 3 aug. 1987.
  3. Miguel Andrés PREUTER [2290], geboren te Colombia op 11 okt. 1989.
   XVw. (van XIVr) Johanna Gerritdina (Hannie) PREUTER [2285], geboren op 6 febr. 1962, trouwt op 16 mei 1992 Erwin Jos van HAM [2291], geboren op 28 april 1966.
     Uit deze relatie:
  1. Kilian Alexander van HAM [2292], geboren op 10 maart 1994.
   XVx. (van XIVr) Antonia Johanna (Ans) PREUTER [2286], geboren op 18 april 1965, trouwt op 6 nov. 1986 Gerard Johan Cornelis UENK [2293], geboren op 20 okt. 1962.
     Uit deze relatie:
  1. Niels UENK [2294], geboren op 27 juni 1992.
   XVy. (van XIVt) Hendrik Jan (Henk) BORKINK [2301], geboren te Gorssel op 24 aug. 1958, trouwt aldaar op 16 dec. 1983 Frederika Theodora (Frieda) VELTMEIJER [2302], geboren te Zutphen op 7 juni 1961.
     Uit deze relatie:
  1. Sander BORKINK [2303], geboren te Gorssel op 14 aug. 1985.
  2. Laura BORKINK [2304], geboren te Gorssel op 18 juni 1991.
  3. Marleen BORKINK [2305], geboren te Zutphen op 29 okt. 1995, overleden aldaar op 29 okt. 1995.
  4. Ruben BORKINK [2306], geboren te Zutphen op 30 sept. 1996.
   XVz. (van XIVt) Albertus Johannes (André) BORKINK [2060], geboren te Gorssel op 23 maart 1962, trouwt aldaar op 20 juni 1997 Johanna Berendina (Jolanda) VOLKERINK [2307], geboren aldaar op 28 dec. 1965.
     Uit deze relatie:
  1. Bram BORKINK [2308], geboren te Zutphen op 15 juli 1998.
   XVaa. (van XIVw) Jeroen Alexander (Coen) BORKINK [133], geboren te Amstelveen op 9 jan. 1971, trouwt te Rhoon op 28 aug. 2004 Philippine Babette (Pien) HENGEVELD [4931], geboren op 17 juni 1970.
     Uit deze relatie:
  1. Thijs Hidde BORKINK [5315], geboren te Haarlem op 20 maart 2004.
  2. Youp Sanne BORKINK[7499], geboren te Haarlem op 12 juli 2007.
   XVab. (van XIVw) Victorien Maria BORKINK [134], geboren te Amstelveen op 10 nov. 1973, trouwt/tr. kerkel. te New York (USA)/Amsterdam op 12 maart/27 juli 2002 Christen Kevin MADSEN [3842], geboren te Taastrup, Denmark op 23 mei 1968, zoon van Svend Anker MADSEN [3843] en Gale STRUTHERS [3844].
     Uit deze relatie:
  1. Eva Louise MADSEN [4930], geboren/gedoopt te Hellerup (Den) op 6 nov. 2003/25 april 2004.
  2. Svend Alexander MADSEN [6219], geboren/gedoopt te Hellerup (Den) op 9 december 2005/16 april 2006.
   XVac. (van XIVx) Roelofje Martha BORKINK [1749], geboren te De Bilt op 27 jan. 1948, trouwt te De Bilt op 18 dec. 1970 Johannes Antonius WILDSCHUT [1881], geboren aldaar op 12 okt. 1944.
     Uit deze relatie:
  1. Robin WILDSCHUT [1882], geboren te Utrecht op 7 jan. 1973.
   XVad. (van XIVy) Willem Hendrik Jan BORKINK [1729], geboren te Doetinchem op 24 dec. 1937, overleden aldaar op 21 april 2000, trouwt aldaar op 20 dec. 1962 Hermina Jacoba EENINK [1730], geboren te Doetinchem op 30 juni 1934.
     Uit deze relatie:
  1. Jan Gerhard Harold BORKINK [1731], geboren te Doetinchem op 22 nov. 1963, volgt XVIg.
  2. Gerhard Jan Michel BORKINK [1735], geboren te Doetinchem op 29 juli 1966.
   XVae. (van XIVaa) Marinus (Marijn) BURKUNK [4832], geboren te Wijk bij Duurstede in 1944, trouwt in 1977 Marijke DUURKOOP [4872], geboren op 22 februari 1946 te Zwolle, dochter van Hendrik DUURKOOP en Antje WOLMA.
     Uit deze relatie:
  1. Jesse Johannes BURKUNK [4873], geboren op 1 september 1979 te Groningen, volgt XVIh.
  2. Boaz Bastiaan BURKUNK [4874], geboren op 27 juli 1985 te Amersfoort.
   XVIh. (van XVae) Jesse Johannes BURKUNK [4873], geboren in 1979 te Groningen, woont samen met Suzanne Johanna Elisabeth van TONGEREN [7466], geboren op 6 maart 1973 te Alkmaar, dochter van Johannes Theodorus Maria van TONGEREN en Joanna Dominica Maria van de WEYER.
     Uit deze relatie:
  1. Oscar Marijn Johannes BURKUNK [7467], geboren op 17 april 2007.
   XVaf. (van XIVac) Robert Bastiaan Christiaan Johannes (Rob) BURKUNK [4795], geboren te Hoek van Holland op 18 aug. 1953, water-huishouder, trouwt op 15 dec. 1977 Marlene den BOER [4796], geboren te Rotterdam op 24 juli 1955.
     Uit deze relatie:
  1. Sabine Marlene BURKUNK [4830], geboren te Genemuiden op 9 aug. 1980.
  2. Menno Bastiaan Willem BURKUNK [4797], geboren te Genemuiden op 17 nov. 1982.
   XVag. (van XIVad) Marlin BURKUNK [4826], geboren te Amsterdam op 25 juli 1966, trouwt Irene M.J. van DAM [4842].
     Uit deze relatie:
  1. Merel BURKUNK [4843], geboren te Amsterdam in 1999.
  2. Jan BURKUNK [4860], geboren te Amsterdam op 2 okt. 2001.
  3. Kees BURKUNK [4844], geboren te Amsterdam op 24 juli 2003.
   XVIa. (van XVc) Catherine Lee (Cathy) BURKINK [2645], geboren te Scribner, NE (USA) op 10 mei 1951, nurse, trouwt aldaar op 5 april 1975 Leonard (Len) O'NEILL [2649], geboren op 21 jan. 1948, physician.
     Uit deze relatie:
  1. Jill O'NEILL [2650], geboren te Kalamazoo, MI (USA) op 21 sept. 1978.
  2. Meghan O'NEILL [2651], geboren te Kalamazoo, MI (USA) op 9 febr. 1981.
  3. Scott O'NEILL [2652], geboren te Kalamazoo, MI (USA) op 13 sept. 1984.
   XVIb. (van XVc) Michael Lee (Mike) BURKINK [2489], geboren te Scribner, NE (USA) op 15 febr. 1953, grocer, trouwt aldaar op 7 juli 1971 Jackie KELLY [2493].
     Uit deze relatie:
  1. Joe BURKINK [2528], geboren te Cozad, NB (USA) op 20 april 1972, grocer, trouwt te Holdredge, NB (USA) in dec. 1998 Jamie ?? [2653].
  2. Chris BURKINK [2654], geboren te Cozad, NB (USA) op 17 sept. 1980.
   XVIc. (van XVc) Jeffery Lynn (Jeff) BURKINK [2646], geboren te Scribner, NE (USA) op 21 jan. 1958, trouwt aldaar Sue DABERKOW [2655], geboren op 3 mei 1958, nurse.
     Uit deze relatie:
  1. Marla BURKINK [2656], trouwt Chuck BAUMGARTNER [2657].
   XVId. (van XVc) Timothy (Tim) BURKINK [2647], geboren te Scribner, NE (USA) op 5 mei 1963, univ. professor, trouwt te Lincoln, NB (USA) op 11 mei 1987 Laura LUNDECK [2658], geboren op 21 april 1965, elementary teacher.
     Uit deze relatie:
  1. David Lee BURKINK [2659], geboren te Worthington, MN (USA) op 16 juni 1993.
  2. Anna Lynn BURKINK [2660], geboren te Chadron, NE (USA) op 14 okt. 1999.
  3. Emily Catherine BURKINK [5860], geboren te Chandler, AZ (USA) op 27 okt. 2000.
   XVIe. (van XVd) Gary L. MODELSKI [4002], geboren te Columbus, NB (USA) op 18 aug. 1952, trouwt aldaar op 12 febr. 1972 Vickie HILGER [4006], geboren aldaar op 31 mei 1953.
     Uit deze relatie:
  1. Stacy MODELSKI [4007], geboren te Columbus, NB (USA) op 2 febr. 1974, trouwt aldaar op 10 okt. 1998 Mark DEISLEY [4010].
  2. Amy MODELSKI [4008], geboren te Columbus, NB (USA) op 7 aug. 1978.
  3. Marc MODELSKI [4009], geboren te Columbus, NB (USA) op 22 sept. 1978.
   XVIf. (van XVd) Barbara MODELSKI [4003], geboren te Columbus, NB (USA) op 5 nov. 1954, trouwt aldaar op 26 maart 1983 Dale HOESSEL [4011], geboren aldaar op 6 okt. 1522.
     Uit deze relatie:
  1. Andrea HOESSEL [4012], geboren te Columbus, NB (USA) op 5 dec. 1985.
  2. Abigail HOESSEL [4013], geboren te Columbus, NB (USA) op 18 jan. 1988.
   XVIg. (van XVad) Jan Gerhard Harold BORKINK [1731], geboren te Doetinchem op 22 nov. 1963, trouwt te Sneek op 24 nov. 1989 Anke-Rinske van KOOTEN [1732], geboren te Utrecht op 29 okt. 1964.
     Uit deze relatie:
  1. Sebastiaan Harmen (Bas) BORKINK [1733], geboren te Heerlen op 29 jan. 1996.
  2. Amber Rinske BORKINK [1734], geboren te Heerlen op 18 okt. 1998.3: Hendrick op BURGINCK

   I. Hendrick op BURGINCK [5864], trouwt N.N.
     Uit deze relatie:
  1. Engbert Hendricksen op BURGINCK [2125], volgt II.
   II. (van I) Engbert Hendricksen op BURGINCK [2125], trouwt (1) Jenneken TEUNISSEN [2451], overleden vóór 1680, trouwt (2) te Vorden op 7 aug. 1680 Marritjen THEUNISSEN [2590], dochter van Teunis MEIJERINK [2591].
     Uit de eerste relatie:
  1. Lambertjen ENGBERTS [2452], gedoopt in 1674.
  2. Reintien BURGINK [2592], gedoopt te Warnsveld op 3 febr. 1678.
  3. Reintje Engberts BORGINKS [2169], gedoopt te Warnsveld op 2 maart 1679, volgt IIIa.
     Uit de tweede relatie:
  1. Jenneken ENGBERTS [2124], gedoopt in 1676, volgt IIIb.
   IIIa. (van II) Reintje Engberts BORGINKS [2169], gedoopt te Warnsveld op 2 maart 1679, ondertrouw (1) aldaar op 21 sept. 1708 Jan Harmsen KLIJN GRAFFEL [2170], zoon van Herman Derks (op) KLEIN GRAFFEL [2635], ondertrouw (2) aldaar op 13 sept. 1715 Aelbert Willems WOESTEN ENK [2636], zoon van Willem Derksen WOESTEN ENK [2637].
     Uit de eerste relatie:
  1. Janna KLIJN GRASSEL [2171], gedoopt te Warnsveld in mei 1711.
     Uit de tweede relatie:
  1. Willem WOESTEN ENK [2638], gedoopt te Warnsveld op 13 sept. 1716.
  2. Tonis WOESTEN ENK [2639], gedoopt te Warnsveld op 16 okt. 1718.
  3. Anna Maria (Anneken) WOESTEN ENK [2640], gedoopt te Warnsveld op 22 sept. 1720, trouwt Christiaan GERRITSEN [2522], die hertrouwt met Lessia (Lucie) BURGELINKS [2521].
  4. Stijntien WOESTEN ENK [2641], gedoopt te Warnsveld op 9 mei 1723.
   IIIb. (van II) Jenneken ENGBERTS [2124], gedoopt in 1676, trouwt ca. 1700 Willem Willemsen (op) BORGERINCK (ook wel WILLEM OBBINK genoemd) [2123], geboren te Warnsveld ca. 1670, zoon van Willem ?? (te VIERAKKER) [2122].
  Protocol Scholtambt Zutphen [0216-237] 28-8-1738: Jenneken Engberts wed Willem Willemsen op Borgerink, Vierakker voor zich zelf en voor haar onmondige kinderen Teunis en Lucie Willemsen, geass met haar broeder Engbert Willemsen, Willem Willemsen en hvr Willemke Janssen, Henrik Jansen Abbink en Maria Willemsen, Engbert en Anna Maria Willemsen geass met haar broeder Engbert Willemsen zijn geleend geld schuldig aan Evert ten Dijke Pand is Erve & Goet Borgerink. Op 16-11-1768 heeft Jan Joost ten Dijk het geld terug gehad.
     Uit deze relatie:
  1. Willem op BURGELINK [2062], geboren te Warnsveld ca. 1700, ondertrouw aldaar op 6 dec. 1727 Willemke JANSSEN [2164], overleden aldaar op 4 nov. 1751, dochter van Jan ABBINK [2583], eerder gehuwd met Jan HEYINK [2165].
  2. Engbert BURGINCK [2126], gedoopt te Warnsveld op 12 febr. 1702, overleden vóór 1708.
  3. Maria (Marritje) BURGINCK [2128], geboren te Warnsveld ca. 14 febr. 1703, volgt IVa.
  4. Tonnis BURGINCK [2127], gedoopt te Warnsveld op 27 juli 1704, overleden aldaar vóór 1706.
  5. Tonis WILLEMSEN [2584], gedoopt te Warnsveld op 29 aug. 1706, overleden vóór 1720.
  6. Engbert (Willemsen) BURGINCK [2130], gedoopt te Warnsveld op 18 nov. 1708, volgt IVb.
  7. Jan Evert BURGINCK [2137], gedoopt te Warnsveld op 9 maart 1710.
  8. Anna Maria Willemsen BURGINK [2585], geboren te Warnsveld op 18 juli 1717, volgt IVc.
  9. Teunis Willemsen BURGELINK [2138], gedoopt te Warnsveld op 21 jan. 1720, volgt IVd.
  10. Lessia (Lucie) BURGELINKS [2521], gedoopt te Warnsveld op 28 sept. 1722, trouwt (1) aldaar op 10 sept. 1752 Christiaan GERRITSEN [2522], eerder gehuwd met Anna Maria (Anneken) WOESTEN ENK [2640], trouwt (2) aldaar op 21 mei 1780 Gradus REMMELINK [2524].
   IVa. (van IIIb) Maria (Marritje) BURGINCK [2128], geboren te Warnsveld ca. 14 febr. 1703, ondertrouw aldaar op 7 juli 1725 Hendrik ABBINK [2129], zoon van Jan ABBINK [2172] en Maria WILLEMS (d.v. BORGINK in VIERAKKER) [2582].
     Uit deze relatie:
  1. Eva ABBINK [5154], trouwt Willem Teunissen MULDER [2587], gedoopt te Warnsveld op 13 febr. 1746, zoon van Hermen TEUNISSEN [2586] en Anna Maria Willemsen BURGINK [2585].
   IVb. (van IIIb) Engbert (Willemsen) BURGINCK [2130], gedoopt te Warnsveld op 18 nov. 1708, overleden aldaar op 't Rietger (in Warken) op 27 april 1760, trouwt (1) aldaar ca. 1740 Grietje Waanders POLLERS [2131], overleden te Warnsveld op 4 nov. 1751, dochter van Waander POLDER (POLLERS) [2535], trouwt (2) aldaar in 1751 Catharina KLEIN OBBINK [2135], overleden aldaar op 22 aug. 1754.
  Egbert Willemsen Borgerink behoorde als jongeman tot degenen, die op Pinxter Maandag 1735 in gelag "aan't Reve" hebben gedronken en vervolgens de schijf hebben geschoten. Dat was een volksvermaak dat verboden was omdat het steevast uitliep op dronkemansvechtpartijen. De deelnemers kregen een daalder boete, de koningsschutter twee daalders.
     Uit de eerste relatie:
  1. Willem BURGINK [2132], gedoopt te Warnsveld op 3 febr. 1742, overleden aldaar op 27 juli 1764.
  2. Waender Egberts BURGINK [2534], gedoopt te Warnsveld op 27 jan. 1743, landbouwer, op Keeming in Werkeren (Warken), overleden te Warnsveld op 30 dec. 1778.
  3. Maria BURGINK [2133], gedoopt te Warnsveld op 27 dec. 1744.
  4. Janna BURGELINKS [2507], gedoopt te Warnsveld op 8 mei 1746, overleden vóór 1749.
  5. Janna (Jenneken) BURGINK (BURGELINKS) [2134], gedoopt te Warnsveld op 22 juni 1749.
  6. Jan Evert BURGELINKS [2508], gedoopt te Warnsveld op 6 sept. 1750.
     Uit de tweede relatie:
  1. Jan BURGINK [2136], gedoopt te Warnsveld op 18 aug. 1754.
   IVc. (van IIIb) Anna Maria Willemsen BURGINK [2585], geboren te Warnsveld op 18 juli 1717, trouwt aldaar op 29 april 1745 Hermen TEUNISSEN [2586].
     Uit deze relatie:
  1. Willem Teunissen MULDER [2587], gedoopt te Warnsveld op 13 febr. 1746, trouwt Eva ABBINK [5154], dochter van Hendrik ABBINK [2129] en Maria (Marritje) BURGINCK [2128].
   IVd. (van IIIb) Teunis Willemsen BURGELINK [2138], gedoopt te Warnsveld op 21 jan. 1720, boekholder, overleden aldaar op 16 jan. 1796, trouwt aldaar op 10 sept. 1752 Geesken Jurriens KLOOSTERHOF [2450].
     Uit deze relatie:
  1. Jenneken BURGELINK [2510], gedoopt te Warnsveld op 12 mei 1754, volgt Va.
  2. Aaltjen BURGINK [2181], geboren te Warnsveld ca. 9 april 1756, volgt Vb.
  3. Willem BURGINK [2175], gedoopt te Steenderen op 20 aug. 1758, volgt Vc.
  4. Jan BURGELINK [2509], geboren te Warnsveld op 22 dec. 1760.
   Va. (van IVd) Jenneken BURGELINK [2510], gedoopt te Warnsveld op 12 mei 1754, trouwt (1) aldaar op 23 febr. 1772 Harmen BEEKMAN [2512], trouwt (2) aldaar op 1 juli 1774 Barent PASMAN [2173].
     Uit de eerste relatie:
  1. Willem BEEKMAN [2513], geboren te Warnsveld op 2 febr. 1773.
  2. Harmen BEEKMAN [2514], geboren te Warnsveld op 27 maart 1774.
     Uit de tweede relatie:
  1. Maria PASMAN [2515], geboren te Warnsveld op 26 maart 1776.
  2. Maria PASMAN [2516], geboren te Warnsveld op 23 april 1777.
  3. Teuntjen PASMAN [2517], geboren te Warnsveld op 16 jan. 1779.
  4. Bartjen PASMAN [2588], geboren te Warnsveld op 7 mei 1780.
  5. Gerrit Jan PASMAN [2518], geboren te Warnsveld op 10 aug. 1781.
  6. Geesken PASMAN [2519], geboren te Warnsveld op 14 dec. 1784.
  7. Harmanus PASMAN [2174], geboren te Warnsveld op 6 april 1786.
  8. Leentjen PASMAN [2520], geboren te Warnsveld op 10 nov. 1789.
  9. Garrit Jan PASMAN [2589], geboren te Warnsveld op 16 mei 1798.
   Vb. (van IVd) Aaltjen BURGINK [2181], geboren te Warnsveld ca. 9 april 1756, overleden aldaar op 24 jan. 1822, trouwt aldaar op 31 aug. 1788 Hendrikus ABERSON [2183], gedoopt te Steenderen op 1 jan. 1764, overleden te Warnsveld op 28 jan. 1839, zoon van Willem ABERSON [2182], boer, en Jenneken BLOEMENDAAL [2244].
  Hendrikus Aberson was boer op "De Hooge Weide" te Baak.
     Uit deze relatie:
  1. Jan Willem ABERSON [2242], geboren te Steenderen op 13 sept. 1789, volgt VIa.
  2. Antony ABERSON [2243], geboren te Steenderen op 1 maart 1791, volgt VIb.
  3. Geesken ABERSON [2184], geboren te Steenderen op 23 dec. 1792, overleden te Warnsveld op 14 okt. 1811.
  4. Jenneken ABERSON [2185], geboren te Steenderen op 19 aug. 1797, overleden te Warnsveld op 8 febr. 1884.
   Vc. (van IVd) Willem BURGINK [2175], gedoopt te Steenderen op 20 aug. 1758, trouwt aldaar op 18 mei 1788 Teuntjen ABERSON [2107], gedoopt aldaar op 4 okt. 1761, dochter van Willem ABERSON [2182], boer, en Jenneken BLOEMENDAAL [2244].
  De familienaam Burgink komt momenteel niet meer voor in Nederland. Van de kinderen uit dit gezin (voor zover bekend de laatste dragers van de naam) is na 1805 geen spoor meer te vinden. Mogelijk dat dit gezin in een keer is overleden aan een van de besmettelijke ziekten zoals "de rode dood" (cholera), die in die tijd in die streek veel voorkwamen. Ook in de verwante familie Aberson heeft deze ziekte veel slachtoffers gemaakt.
  Het kan ook heel goed zijn dat de mannelijke nakomelingen verder hebben geleefd onder hun patroniem (Willems/Willemsen) of onder de naam van de hoeve. Maar hoe dan ook, de naam is momenteel in Nederland niet meer in gebruik.
     Uit deze relatie:
  1. Antoni BURGINK [2108], geboren te Warnsveld op 16 jan. 1789.
  2. Jan Willem BURGINK [2109], geboren te Warnsveld op 20 nov. 1790, volgt VIc.
  3. Geesken BURGERINK [2511], geboren te Warnsveld op 23 juli 1792.
  4. Jenneken BURGINK [2110], geboren te Warnsveld op 13 aug. 1794, trouwt te Zutphen op 6 april 1825 Garrit HENDRIKS [5158].
  5. Gerrit Jan BURGINK [2111], geboren te Warnsveld op 8 nov. 1796, overleden aldaar vóór 1805.
  6. Lambartus BURGINK [2112], geboren te Warnsveld op 13 april 1799, trouwt te Rheden op 15 sept. 1849 Hendrika Johanna KLAASSEN [5159].
  7. Hendrika BURGINK [2113], geboren te Warnsveld op 19 okt. 1802, trouwt te Rheden op 3 nov. 1827 Cornelis JANSEN [5160].
  8. Gerrit Jan BURGINK [2180], geboren te Warnsveld op 18 maart 1805.
   VIa. (van Vb) Jan Willem ABERSON [2242], geboren te Steenderen op 13 sept. 1789, leerlooier, overleden te Sneek op 18 okt. 1857, trouwt (1) te Aalten op 22 juni 1815 Isabella PETERS [2458], geboren aldaar op 7 febr. 1796, overleden te Almelo op 8 nov. 1835, trouwt (2) te Schoterland op 14 mei 1843 Klaaske van der VLUGT [2477], geboren aldaar op 17 nov. 1816, overleden te Deventer op 2 sept. 1888.
     Uit de eerste relatie:
  1. Gerrit ABERSON [2465], geboren te Warnsveld op 20 aug. 1816, overleden te Brooklyn, NY (USA), trouwt Elisa Sophia DULL [2466].
  2. Hendrica ABERSON [2467], geboren te Warnsveld op 4 jan. 1819, overleden te Zwolle op 2 april 1867, trouwt Hendrikus JOLINK [2468], geboren te Warnsveld ca. 1815.
  3. Albertus Johannes ABERSON [2469], geboren te Warnsveld op 5 aug. 1821, adjudant, ridder MWO 4e kl.
  4. Johannes ABERSON [2470], geboren te Warnsveld op 8 mei 1827, overleden te Olst op 2 febr. 1908, trouwt Aaltjen JOLINK [2471].
  5. Harmen Jan ABERSON [2472], geboren te Warnsveld op 8 mei 1829, overleden te Zwolle op 24 dec. 1899, trouwt Gerridiena BOMHOF [2473].
  6. Johanna Margaretha ABERSON [2474], geboren te Warnsveld op 19 dec. 1829, overleden te Almelo op 16 dec. 1919, trouwt Cornelis BRUINS [2475], geboren te Warnsveld ca. 1825.
  7. Johanna Catharina Isabella ABERSON [2476], geboren te Warnsveld op 17 maart 1833, overleden aldaar op 25 juni 1834.
     Uit de tweede relatie:
  1. Sybrigje ABERSON [2478], geboren te Heerenveen op 31 dec. 1843, overleden te Deventer op 3 maart 1919, trouwt Hendrik Johan MELLINK [2479], geboren te Heerenveen ca. 1839.
  2. Hendrik ABERSON [2480], geboren te Sneek op 30 maart 1846, overleden aldaar op 10 okt. 1919, trouwt aldaar op 26 nov. 1871 Hiltje Everts van der WAL [2481], overleden te Sneek vóór 1919.
  3. Vrouwkje ABERSON [2482], geboren te Sneek op 8 okt. 1849, overleden te Amsterdam op 11 juni 1935, trouwt te Sneek op 19 maart 1871 Sjouke KAMP [2483], geboren aldaar ca. 1845.
  4. Jan Willem ABERSON [2484], geboren te Sneek op 17 febr. 1852, zendeling, overleden te Meester Cornelis (Indo) op 29 okt. 1879.
   VIb. (van Vb) Antony ABERSON [2243], geboren te Steenderen op 1 maart 1791, landbouwer, klompenmaker, overleden te Vorden op 13 febr. 1866, trouwt aldaar op 5 maart 1819 Hendrika Alberdina GALLEE [2459], geboren aldaar op 3 dec. 1784, overleden te Vorden op 3 febr. 1851.
     Uit deze relatie:
  1. Aaltjen ABERSON [2460], geboren te Vorden op 11 sept. 1819.
  2. Johanna Aleida ABERSON [2461], geboren te Vorden op 16 juni 1823, overleden aldaar op 22 febr. 1910, trouwt Berend ZWEVERINK [2462], geboren aldaar in 1819.
  3. Johan Lucas ABERSON [2463], geboren te Vorden op 8 maart 1828, overleden te Doorwerth op 16 april 1903, trouwt Hendrika MEERDINK [2464].
   VIc. (van Vc) Jan Willem BURGINK [2109], geboren te Warnsveld op 20 nov. 1790, trouwt te Zelhem op 6 febr. 1826 Berendjen HOOGESTEEG [5155].
     Uit deze relatie:
  1. Gezna Maria BURGINK [5156], trouwt te Arnhem op 21 jan. 1874 Derk DUIJTS [5157].

Opgemaakt met het programma GENKWA

Jos Grupping
Prinses Irenestraat 60
6611 BK Overasselt, Nederland
tel. (31)-24-6221771
e-mail: joscmg@xs4all.nl

Overasselt, 6 juni 2007.


Personenindex bij de
gecombineerde Borkingh parentelen

|(|?|A|B|C|D|E|F|G|H|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|U|V|W|Z|

(of direct naar:  Borkink, Borckink, Burkink, Burkunk)                                   - ( -
[2123](op) Borgerinck (ook wel Willem Obbink genoemd), Willem Willemsen (1670- ) 3:{IIIb}
[2635](op) Klein Graffel, Herman Derks .................................. 3:{IIIa}
[1750](te) Nahuis, Garritjen (1725-1794) ................................ 2:{VIIIb}
                                   - ? -
[2487]??, Beata ......................................................... 2:{XVf.1}
[4877]??, Corrie ........................................................ 2:{XIIIab}
[2653]??, Jamie ......................................................... 2:{XVIb.1}
[2122]?? (te Vierakker), Willem (1650- ) ................................ 3:{IIIb}
                                   - A -
[3031]Aaijtink, Jan Albert .............................................. 2:{XIIh}
[2029]Aaijtink, Johanna Harmina (1863- ) ................................ 2:{XIIh}
[2201]Aaltink, Jenneken ................................................. 2:{IXe}
[2237]Aaltjen (1663- ) .................................................. 1:{II}
[5154]Abbink, Eva ....................................................... 3:IVa.1, {IVc.1}
[3043]Abbink, Gerritdina ................................................ 2:{XIj.4}
[2129]Abbink, Hendrik ................................................... 3:{IVa}, {IVc.1}
[2583]Abbink, Jan ....................................................... 3:{IIIb.1}
[2172]Abbink, Jan ....................................................... 3:{IVa}
[1880]Abbink, Janna Hendrika (1836-1910) ................................ 2:{XIIl}
[2963]Abbink, Johanna ................................................... 2:{XIf(1).1}
[2460]Aberson, Aaltjen (1819- ) ......................................... 3:VIb.1
[2469]Aberson, Albertus Johannes (1821- ) ............................... 3:VIa(1).3
[2243]Aberson, Antony (1791-1866) ....................................... 3:Vb.2, VIb
[2184]Aberson, Geesken (1792-1811) ...................................... 3:Vb.3
[2465]Aberson, Gerrit (1816- ) .......................................... 3:VIa(1).1
[2472]Aberson, Harmen Jan (1829-1899) ................................... 3:VIa(1).5
[2467]Aberson, Hendrica (1819-1867) ..................................... 3:VIa(1).2
[2480]Aberson, Hendrik (1846-1919) ...................................... 3:VIa(2).2
[2183]Aberson, Hendrikus (1764-1839) .................................... 3:{Vb}
[2242]Aberson, Jan Willem (1789-1857) ................................... 3:Vb.1, VIa
[2484]Aberson, Jan Willem (1852-1879) ................................... 3:VIa(2).4
[2185]Aberson, Jenneken (1797-1884) ..................................... 3:Vb.4
[2463]Aberson, Johan Lucas (1828-1903) .................................. 3:VIb.3
[2461]Aberson, Johanna Aleida (1823-1910) ............................... 3:VIb.2
[2476]Aberson, Johanna Catharina Isabella (1833-1834) ................... 3:VIa(1).7
[2474]Aberson, Johanna Margaretha (1829-1919) ........................... 3:VIa(1).6
[2470]Aberson, Johannes (1827-1908) ..................................... 3:VIa(1).4
[2478]Aberson, Sybrigje (1843-1919) ..................................... 3:VIa(2).1
[2107]Aberson, Teuntjen (1761- ) ........................................ 3:{Vc}
[2482]Aberson, Vrouwkje (1849-1935) ..................................... 3:VIa(2).3
[2182]Aberson, Willem (1714-1805) ....................................... 3:{Vb}, {Vc}
[2280]Addink, Cristina Harmina (Crista) (1960- ) ........................ 2:{XVt}
[3711]Aert, Aeltjen ter ................................................. 2:{Va.6}, {VIa}
[4902]Afink, Berendina .................................................. 2:{XIIe.2}
[2340]Alferink, Johanna Maria ........................................... 2:{XIVb.2}
[2986]Amadio, Christina Johanna ......................................... 2:{Xb.2}
[2956]Arendsen, Arendjen ( -1890) ....................................... 2:{XIf}
[2938]Arfman, Garredina Willemina ....................................... 2:{XIk.2}
[3070]Arink, Jannis ..................................................... 2:{XIr.1}
[3069]Arink, Johannes Wilhelmus (1859- ) ................................ 2:{XIr.1}
[4895]Assink, Hermina ................................................... 2:{XIIIi}
[5166]Avervelde, Geerlich Lambertsen ten (1581-1632) .................... 2:{IIIb}
[5284]Avervelt, Jenneken Gerlichs ....................................... 2:IIIb(1).1
[5285]Avervelt, Sweene Geerlichs ........................................ 2:IIIb(1).2
[5286]Avervelt, Teunisken op ............................................ 2:IIIb(1).3
[2931]Avink, Arend ...................................................... 2:{XIk.2}
[2930]Avink, Willemina (1855-1886) ...................................... 2:{XIk.2}
                                   - B -
[2999]Backs, Gerhardus .................................................. 2:{Xg.2}
[2998]Backs, Johanna Wilhwlmina (1857- ) ................................ 2:{Xg.2}
[3030]Bakhuis, Harmina .................................................. 2:{XIf}
[2012]Bakker, Albertus Hendrikus (1887- ) ............................... 2:XIIIc.1
[2014]Bakker, Jansje (1897- ) ........................................... 2:XIIIc.2
[4679]Bakker, John ...................................................... 2:{XVb.1}
[2015]Bakker, Jonnes Bartholomeus (1897- ) .............................. 2:XIIIc.3
[2011]Bakker, Klaas (1860-1943) ......................................... 2:{XIIIc}
[3024]Baneman, Garrit Jan ............................................... 2:{Xe(2).1}
[3023]Baneman, Geertrui (1837-1843) ..................................... 2:{Xe(2).1}
[1873]Barendsen, Grada Berendina ........................................ 2:{XIIIa}
[2057]Bargeman, Berent .................................................. 2:{XId}
[1698]Bargeman, Christina (1841- ) ...................................... 2:{XId}
[2937]Bats, Albert ...................................................... 2:{XIk.2}
[2924]Bats, Hendrike ( -1875) ........................................... 2:{XIk.1}
[2923]Bats, Johanna ..................................................... 2:{XIk.1}
[2936]Bats, Johanna Esselina (1862- ) ................................... 2:{XIk.2}
[2657]Baumgartner, Chuck ................................................ 2:{XVIc.1}
[4825]Beekes, Johanna C.J. (1931- ) ..................................... 2:{XIVad}
[2512]Beekman, Harmen ................................................... 3:{Va}
[2514]Beekman, Harmen (1774- ) .......................................... 3:Va(1).2
[2513]Beekman, Willem (1773- ) .......................................... 3:Va(1).1
[3062]Beitel, Johanna ten ............................................... 2:{XIu}
[2784]Bekker, Hermina ................................................... 2:{XIIIf}
[1896]Benthem, Geertruide van (1955- ) .................................. 2:{XVh}
[2576]Berenpas, Gerritdina Frederika (Gerdien) (1983- ) ................. 2:XVs.1
[2577]Berenpas, Hanna (Hanneke) (1986- ) ................................ 2:XVs.2
[2575]Berenpas, Hendrik Jan (Henk) (1952- ) ............................. 2:{XVs}
[2578]Berenpas, Johanna Lammerdina (Harmke) (1989- ) .................... 2:XVs.3
[2355]Berg, R. van den .................................................. 2:{XIVd.1}
[2559]Berkenbosch, Alberdina Hendrika Christina (Crista) (1971- ) ....... 2:XVj.1
[2264]Berkenbosch, Gerrit Willem (1943- ) ............................... 2:{XVj}
[2561]Berkenbosch, Helena Maria (Helma) (1974- ) ........................ 2:XVj.2
[3697]Berntjen .......................................................... 2:{IIIa.4}
[5868]Bettinck, Jacob Engbertsen ........................................ 2:{VIc}
[2611]Bettinck, Trijntje Jacobs (1677-1765) ............................. 2:{VIc}
[1944]Beurkinck, Willemijne (Willemina) (1727- ) ........................ 2:VIIb.1, VIIIa
[4707]Beurkink, later Burkunk, Hendrik Jan (1757-1827) .................. 2:VIIIb.6, IXc
[2190]Biesbecke, Arent te ............................................... 1:{IVb}
[2192]Biesbecke, Jacoba te (1767- ) ..................................... 1:IVb.2
[2191]Biesbecke, Jenneken te (1760- ) ................................... 1:IVb.1
[2916]Biesebeek, Hendrik Jan te (1819- ) ................................ 2:Xh(1).1
[2915]Biesebeek, Jan te ................................................. 2:{Xh}
[4776]Bigelaar, Johanna Hendrika ........................................ 2:{XIp}
[1988]Biljardt, Gerhard (1900-1970) ..................................... 2:{XIIIs}
[1989]Biljardt, Hendrika (Riek) (1928- ) ................................ 2:XIIIs.1, XIVm
[1991]Biljardt, Reindina Hendrika (Reina) (1933- ) ...................... 2:XIIIs.2, XIVn
[2605]Blankvoort, Mechtelt .............................................. 2:{VIIa}
[1868]Blijker, Arie den (1862-1914) ..................................... 2:{XIIIb}
[2411]Blijker, Arie den (1898-1945) ..................................... 2:XIIIb.3
[2407]Blijker, Francina den (1892- ) .................................... 2:XIIIb.1
[1869]Blijker, Frans den ................................................ 2:{XIIIb}
[2409]Blijker, Hermina Bernardina den (1895- ) .......................... 2:XIIIb.2
[2244]Bloemendaal, Jenneken (1731-1772) ................................. 3:{Vb}, {Vc}
[1827]Boenk, Antony (1838- ) ............................................ 2:{XIi}
[2940]Boenk, Arend Jan (1866- ) ......................................... 2:XIi.2
[1828]Boenk, Harmen ..................................................... 2:{XIi}
[2942]Boenk, Harmen (1873- ) ............................................ 2:XIi.4
[2941]Boenk, Johanna (1870- ) ........................................... 2:XIi.3
[2939]Boenk, Willem (1863- ) ............................................ 2:XIi.1
[2363]Boer, Jan de (1909- ) ............................................. 2:{XIIIh(1).2}
[4801]Boer, Klaas Cornelisz de .......................................... 2:{XIn.6}
[4796]Boer, Marlene den (1955- ) ........................................ 2:{XVaf}
[4800]Boer, Pieter de (1882- ) .......................................... 2:{XIn.6}
[5615]Boerma, Aalbert Willem (Pim) (1917- ) ............................. 2:{XIIIu.2}
[5616]Boerma, Jan Willem (1886- ) ....................................... 2:{XIIIu.2}
[2581]Boers, Frederique (1991- ) ........................................ 2:XVu.2
[2580]Boers, Nathalie (1989- ) .......................................... 2:XVu.1
[2579]Boers, Willem Johan ............................................... 2:{XVu}
[2332]Boevers, Pieter ................................................... 2:{XIVa.1}
[2163]Boeyink, Hendrik .................................................. 1:{I.8}
[2046]Bogchelman, Garritjen ( -1837) .................................... 2:{XIb}
[2162]Bomers, Johan ( -1702) ............................................ 1:{I.8}
[2473]Bomhof, Gerridiena ................................................ 3:{VIa(1).5}
[2414]Bonenkamp, Grada Maria (1889-1959) ................................ 2:{XIt.4}
[4928]Boor, Maria van den ............................................... 2:{XIl.2}
[2241]Borckinck, Anneken (1653- ) ....................................... 1:I.6
[2152]Borckinck, Berendtken (1645- ) .................................... 1:I.1
[2189]Borckinck, Henders ................................................ 1:III.4, IVb
[2160]Borckinck, Hendrick (1655-1696) ................................... 1:I.7, II, 2:{VIb}
[2153]Borckinck, Jenneken (1647-1649) ................................... 1:I.2
[2154]Borckinck, Jenneken (1649- ) ...................................... 1:I.3
[2150]Borckinck, Johan (Jan) (1620-1681) ................................ 1:I
[2413]Borckinck, Johannes Theodorus (1893-1976) ......................... 2:XIt.4
[2161]Borckinck, Stijntje (Stingen) (1658- ) ............................ 1:I.8
[2429]Borckink, Agnes Geertruida Theodora (1964- ) ...................... 2:XIIIac.10
[2424]Borckink, Aloysius Johannes Maria (1953- ) ........................ 2:XIIIac.5
[2425]Borckink, Alphonsus Bernardus Maria (1953- ) ...................... 2:XIIIac.6
[2423]Borckink, Anna Johanna Geertruida Maria (Annie) (1951- ) .......... 2:XIIIac.4
[2233]Borckink, Anna Maria (1892-1896) .................................. 2:XIs.3
[2226]Borckink, Anna Maria Willemina (1889-1894) ........................ 2:XIt.1
[2426]Borckink, Antonius Aloisius Maria (1956-1961) ..................... 2:XIIIac.7
[2421]Borckink, Christina Gerharda Johanna (1948- ) ..................... 2:XIIIac.2
[2228]Borckink, Christina Johanna Geziena (1892- ) ...................... 2:XIt.3, XIIv
[2428]Borckink, Franciscus Marinus Maria (1961- ) ....................... 2:XIIIac.9
[2422]Borckink, Hendricus Marinus (1950- ) .............................. 2:XIIIac.3
[2532]Borckink, Hendrikus Bernardus (1815-1886) ......................... 2:IXg.10
[2427]Borckink, Hermanus Gerardus Maria (1958- ) ........................ 2:XIIIac.8
[2232]Borckink, Joannes Theodorus (1888-1893) ........................... 2:XIs.1
[2418]Borckink, Johannes Gerardus (1947- ) .............................. 2:XIIIac.1, XIVag
[2416]Borckink, Johannes Theodorus (1922-1981) .......................... 2:XIIv.1, XIIIac
[2420]Borckink, Nick Vincentius Christina (1977-1977) ................... 2:XIVag.1
[2430]Borckink, Robertus Johannes Gerardus (1969- ) ..................... 2:XIIIac.11
[2227]Borckink, Willemina Johanna Maria (1890-1984) ..................... 2:XIt.2
[2169]Borginks, Reintje Engberts (1679- ) ............................... 3:II(1).3, IIIa
[2445]Borgman, Maria .................................................... 2:{XIIIo.2}
[2141]Borking, Gart Derck (1732- ) ...................................... 1:III.1
[1949]Borking, Henderick (1738- ) ....................................... 2:VIIb.6
[2142]Borking, Jan (1734- ) ............................................. 1:III.2, IVa
[2205]Borkingh, Aaltjen (1707- ) ........................................ 2:VIb.4
[1951]Borkingh, Mechteld (1714- ) ....................................... 2:VIb.6, VIId
[2206]Borkingh, Mechtelt (1709-1714) .................................... 2:VIb.5
[1947]Borkingh, Willemken (1700- ) ...................................... 2:VIb.2
[1941]Borkingh (ook Beurking of Burckink), Hendrick (1698- ) ............ 2:VIb.1, VIIb
[2143]Borkink, Aaltjen (1736- ) ......................................... 1:III.3
[1719]Borkink, Alberdina (1818-1901) .................................... 2:Xc.1
[1742]Borkink, Albert Jan (1796-1864) ................................... 2:IXb(2).1, Xd
[1722]Borkink, Albert Jan (1839-1840) ................................... 2:Xc.9
[1718]Borkink, Albert Jan (1877-1949) ................................... 2:XId(2).2
[2060]Borkink, Albertus Johannes (André) (1962- ) ....................... 2:XIVt.2, XVz
[2216]Börkink, Aleida Hendrika (1837- ) ................................. 2:Xj.5, XIr
[2215]Börkink, Aleida Maria (1835-1911) ................................. 2:Xj.4, XIq
[1734]Borkink, Amber Rinske (1998- ) .................................... 2:XVIg.2
[2079]Börkink, Angela Berndiena (1806- ) ................................ 2:IXg.6
[2084]Börkink, Anneken (Anna) (1771- ) .................................. 2:VIIId.3, IXf
[1721]Borkink, Antonia (1835-1863) ...................................... 2:Xc.8
[1997]Borkink, Antonia (1924- ) ......................................... 2:XIIIt.3, XIVp
[2019]Borkink, Antonia (Toos) (1954- ) .................................. 2:XIVq.2, XVp
[1720]Borkink, Antonij (1830-1830) ...................................... 2:Xc.6
[1950]Borkink, Berent (1742- ) .......................................... 2:VIIb.7
[1765]Borkink, Bernardina (1785-1851) ................................... 2:IXa.4, Xb
[2076]Börkink, Bernardina (1800- ) ...................................... 2:IXg.2, Xg
[2308]Borkink, Bram (1998- ) ............................................ 2:XVz.1
[2218]Börkink, Christina Gezina (1841-1906) ............................. 2:Xj.7
[1744]Borkink, Derk Jan (1797- ) ........................................ 2:IXb(2).2
[1779]Borkink, Derksken (1801-1867) ..................................... 2:IXb(2).3, Xe
[1847]Borkink, Dina (1839-1900) ......................................... 2:Xd.8, XIj
[2065]Börkink, Engele (Angela) (1764-1807) .............................. 2:VIIId.1, IXd
[2310]Borkink, Evelien (1975- ) ......................................... 2:XIVu.2
[2001]Borkink, Everdiena Johanna (Johanna) (1928- ) ..................... 2:XIIIt.5, XIVr
[1996]Borkink, Everdina Johanna (1923-1926) ............................. 2:XIIIt.2
[2007]Borkink, Evert Jan (1943- ) ....................................... 2:XIIIt.8, XIVu
[1723]Borkink, Frederik Jan (1860- ) .................................... 2:XIg.1, XIIk
[2236]Borkink, Frederik Willem (1893- ) ................................. 2:XIIk.6
[2235]Borkink, Frederika Willemina (1891-1893) .......................... 2:XIIk.5
[1939]Borkink, Garrit (1750- ) .......................................... 2:VIIIb.2
[2148]Borkink, Garrit (1765- ) .......................................... 1:IVa.4
[1786]Borkink, Garrit Hendrik (1766- ) .................................. 2:VIIIb.8
[1776]Borkink, Garrit Hendrik (1858-1858) ............................... 2:XId(1).1
[1773]Borkink, Garrit Jan (1822-1829) ................................... 2:Xd.1
[1763]Borkink, Garrit Jan (1829-1864) ................................... 2:Xd.4
[1857]Borkink, Garrit Jan (1860-1868) ................................... 2:XIh.1
[1783]Borkink, Garritjen (1820-1886) .................................... 2:Xe(1).1, XIk
[1758]Borkink, Garritjen (1833- ) ....................................... 2:Xc.7, XIf
[1826]Borkink, Garritjen (1835-1912) .................................... 2:Xd.7, XIi
[2034]Borkink, Garritjen (1891-1985) .................................... 2:XIIh.2, XIIIq
[1948]Borkink, Geertjen (1735-1809) ..................................... 2:VIIb.5, VIIIc
[1787]Borkink, Geertruid (1768-1789) .................................... 2:VIIIb.9
[1795]Borkink, Geesken (1762-1789) ...................................... 2:VIIIb.7
[1777]Borkink, Gerhard (1861- ) ......................................... 2:XId(1).2, XIIh
[1859]Borkink, Gerhard (1865-1868) ...................................... 2:XIh.3
[1985]Borkink, Gerhard (1893-1975) ...................................... 2:XIIi.2
[1735]Borkink, Gerhard Jan Michel (1966- ) .............................. 2:XVad.2
[2080]Börkink, Gerhardus Bernardus (1809-1810) .......................... 2:IXg.7
[2081]Börkink, Gerhardus Bernardus (1811-1813) .......................... 2:IXg.8
[2217]Börkink, Gerhardus Johannes (1839-1841) ........................... 2:Xj.6
[2220]Börkink, Gerhardus Johannes (1845-1918) ........................... 2:Xj.9, XIs
[2156]Borkink, Gerrit (1652- ) .......................................... 1:I.5
[2492]Borkink, Gerrit (1803- ) .......................................... 2:Xa(1).1
[2026]Borkink, Gerrit Hendrik (1964-1964) ............................... 2:XIVq.8
[2071]Börkink, Gerrit Hendrik (Gerhardus Henricus) (1773-1852) .......... 2:VIIId.4, IXg
[1860]Borkink, Gerrit Jan (1883-1883) ................................... 2:XIIk.2
[1861]Borkink, Gerrit Jan (1885-1885) ................................... 2:XIIk.3
[2005]Borkink, Gerrit Jan (1933-1998) ................................... 2:XIIIt.7, XIVt
[2017]Borkink, Gerritdina Frederica (Gerrie) (1952- ) ................... 2:XIVq.1, XVo
[2281]Borkink, Gerritdina Frederika (Gea) (1992- ) ...................... 2:XVt.1
[2003]Borkink, Gerritje (Gerrie) (1928- ) ............................... 2:XIIIt.6, XIVs
[2234]Borkink, Gerritjen (1887-1888) .................................... 2:XIIk.4
[2083]Börkink, Gezijne (Gesiena) (1769-1804) ............................ 2:VIIId.2, IXe
[2219]Börkink, Grada Berendina (1843-1918) .............................. 2:Xj.8
[2207]Börkink, Grades (1813- ) .......................................... 2:IXg.9
[2221]Börkink, Gradus Hendrikus (1847-1898) ............................. 2:Xj.10, XIt
[1940]Borkink, Henderina (1751- ) ....................................... 2:VIIIb.3
[2238]Borkink, Hendersken (1689- ) ...................................... 1:II(1).1
[1846]Borkink, Hendrik Jan (1831-1833) .................................. 2:Xd.5
[1822]Borkink, Hendrik Jan (1833-1895) .................................. 2:Xd.6, XIh
[1778]Borkink, Hendrik Jan (1866-1902) .................................. 2:XId(1).3, XIIi
[1993]Borkink, Hendrik Jan (1900-1978) .................................. 2:XIIi.4, XIIIt
[2024]Borkink, Hendrik Jan (Erik) (1961- ) .............................. 2:XIVq.6, XVt
[2282]Borkink, Hendrik Jan (Han) (1994- ) ............................... 2:XVt.2
[1980]Borkink, Hendrik Jan (Henk) (1922- ) .............................. 2:XIIIr.1
[1999]Borkink, Hendrik Jan (Henk) (1926-1992) ........................... 2:XIIIt.4, XIVq
[2301]Borkink, Hendrik Jan (Henk) (1958- ) .............................. 2:XIVt.1, XVy
[1745]Borkink, Hendrik Johannes (1862-1934) ............................. 2:XIIc.2
[1987]Borkink, Hendrika (1897-1982) ..................................... 2:XIIi.3, XIIIs
[1995]Borkink, Hendrika (Riek) (1922-1993) .............................. 2:XIIIt.1, XIVo
[2022]Borkink, Hendrika Gerritdina (Hennie) (1957- ) .................... 2:XIVq.4, XVr
[2222]Börkink, Hendrika Jacoba (1851- ) ................................. 2:Xj.11, XIu
[2309]Borkink, Hendrika Johanna (Marjan) (1974- ) ....................... 2:XIVu.1
[2213]Börkink, Hendrikus (1831-1910) .................................... 2:Xj.2
[1849]Borkink, Hendrikus Engelbertus (1833-1927) ........................ 2:XIa.3, XIIc
[1727]Borkink, Jan (1912-1980) .......................................... 2:XIIIv.2, XIVy
[2147]Borkink, Jan Derk (1762-1831) ..................................... 1:IVa.3
[1797]Borkink, Jan Derk (1782- ) ........................................ 2:IXa.2
[1731]Borkink, Jan Gerhard Harold (1963- ) .............................. 2:XVad.1, XVIg
[2149]Borkink, Jan Henderik (1767-1835) ................................. 1:IVa.5
[1747]Borkink, Jan Hendrik (1907-1993) .................................. 2:XIIIv.1, XIVx
[2063]Borkink, Jan Hendrik (Joannes Henricus) (1739-1823) ............... 2:VIIc.1, VIIId
[1695]Borkink, Jan Willem (1872-1921) ................................... 2:XId(2).1, XIIj
[1689]Borkink, Jan Willem Wander Albert (1908-1984) ..................... 2:XIIj.1, XIIIu
[1757]Borkink, Janna (1828- ) ........................................... 2:Xc.5, XIe
[2145]Borkink, Jenneken (1759-1760) ..................................... 1:IVa.1
[1762]Borkink, Jenneken (1826-1903) ..................................... 2:Xd.3
 [133]Borkink, Jeroen Alexander (Coen) (1971- ) ......................... 2:XIVw.1, XVaa
[2121]Börkink, Joanna (1777- ) .......................................... 2:VIIId.5
[2075]Börkink, Joanna Bernardina (1798-1803) ............................ 2:IXg.1
[2082]Börkink, Joanna Bernardina (1803-1867) ............................ 2:IXg.4, Xi
[2077]Börkink, Joanna Gertrudis (1801- ) ................................ 2:IXg.3, Xh
[2212]Börkink, Joannes Hendrikus (1829-1886) ............................ 2:Xj.1
[2078]Börkink, Joannes Theodorus (1804-1855) ............................ 2:IXg.5, Xj
[2030]Borkink, Johanna Alberta (1880-1967) .............................. 2:XIIh.1, XIIIp
[1858]Borkink, Johanna Aleida (1863-1940) ............................... 2:XIh.2, XIIl
[2214]Börkink, Johanna Berendina (1833-1899) ............................ 2:Xj.3
[2010]Borkink, Johanna Diederika (1858-1945) ............................ 2:XIIc.1, XIIIc
[2021]Borkink, Johanna Hendrika (Jannie) (1955- ) ....................... 2:XIVq.3, XVq
[2023]Borkink, Johanna Lammerdina Harmke (Joke) (1959- ) ................ 2:XIVq.5, XVs
[2304]Borkink, Laura (1991- ) ........................................... 2:XVy.2
[2533]Börkink, levenloos kind (1890- ) .................................. 2:XIs.2
[1691]Borkink, Maria Elisabeth (Marise) (1941- ) ........................ 2:XIIIu.2
 [132]Borkink, Markus Johannes (Marc) (1948- ) .......................... 2:XIIIu.3, XIVw
[2305]Borkink, Marleen (1995-1995) ...................................... 2:XVy.3
[1693]Borkink, Olaf Wander (1972- ) ..................................... 2:XIVv.1
[1749]Borkink, Roelofje Martha (1948- ) ................................. 2:XIVx.1, XVac
[2306]Borkink, Ruben (1996- ) ........................................... 2:XVy.4
[2303]Borkink, Sander (1985- ) .......................................... 2:XVy.1
[1733]Borkink, Sebastiaan Harmen (Bas) (1996- ) ......................... 2:XVIg.1
[5315]Borkink, Thijs Hidde (2004- ) ..................................... 2:XVaa.1
 [134]Borkink, Victorien Maria (1973- ) ................................. 2:XIVw.2, XVab
[1697]Borkink, Waander (1825-1882) ...................................... 2:Xc.4, XId
[1692]Borkink, Wander Jan (1935-1998) ................................... 2:XIIIu.1, XIVv
[2025]Borkink, Wilhelmina (Wilma) (1962- ) .............................. 2:XIVq.7, XVu
[1982]Borkink, Wilhelmina Hendrika (1925-1926) .......................... 2:XIIIr.2
[2158]Borkink, Willem (1650- ) .......................................... 1:I.4
[1945]Borkink, Willem (1731-1733) ....................................... 2:VIIb.3
[1760]Borkink, Willem (1824-1877) ....................................... 2:Xd.2, XIg
[1725]Borkink, Willem (1881-1948) ....................................... 2:XIIk.1, XIIIv
[1978]Borkink, Willem Albertus (1891-1969) .............................. 2:XIIi.1, XIIIr
[1983]Borkink, Willem Gerrit (1927- ) ................................... 2:XIIIr.3
[1729]Borkink, Willem Hendrik Jan (1937-2000) ........................... 2:XIVy.1, XVad
[4706]Borkink, Willemina (1748- ) ....................................... 2:VIIIb.1
[7499]Borkink, Youp Sanne (2007- ) ...................................... 2:XVaa.2
[1738]Borkink (ook Menkvelt) (op Menkvelt), Garrit (1729-1813) .......... 2:VIIb.2, VIIIb
[2166]Borkink (op Koenderink in Hupsel), Willem (of Emert, Engbert?) (1702-1764) 2:VIb.3, VIIc
[2139]Borkink (op Vunderink), Jan (1687- ) .............................. 1:II(2).1, III
[2146]Borkink (op Vunderink), Jenneken (1760-1823) ...................... 1:IVa.2
[1946]Borkink, ook Burgink, Willem (1733-1805) .......................... 2:VIIb.4
[1739]Borkink, ook Burkink, Bernardus (1753-1826) ....................... 2:VIIIb.4, IXa
[1740]Borkink, ook Burkink, Waander (1755-1828) ......................... 2:VIIIb.5, IXb
[1699]Borkink/Burkink, Garrit Hendrik (1794-1845) ....................... 2:IXb(1).1, Xc
[4764]Bos, Leentje (1845- ) ............................................. 2:{XIo}
[4773]Bos, Tijs ......................................................... 2:{XIo}
[1840]Boskamp, Geesken .................................................. 2:{XIk}
[3681]Bosklopper, Remmeltine (1908-1945) ................................ 2:{XIIIw}
[4784]Bosman, Antje ..................................................... 2:{Xf}
[3028]Bosman, Hendrika .................................................. 2:{Xe(2).1}
[2782]Bossink, Gerridina ................................................ 2:{XIIIf}
[4865]Bouman, Dirk ...................................................... 2:{XIm}
[4853]Bouman, Femmetje (1815- ) ......................................... 2:{XIm}
[2229]Bouwmeester, Christina (1867- ) ................................... 2:{XIs}
[1775]Bouwmeester, Gerritjen (1828-1869) ................................ 2:{XId}
[2230]Bouwmeester, Hendrik Jan (1838- ) ................................. 2:{XIs}
[2055]Bouwmeester, Hendrika ............................................. 2:{XId}
[1845]Bouwmeester, Hendrika ............................................. 2:{XIIk}
[2878]Bouwmeesters, Engbert Albertus (1836- ) ........................... 2:{Xi(1).3}
[2879]Bouwmeesters, Hermanus ............................................ 2:{Xi(1).3}
[3117]Braak, Johanna Hendrika te ........................................ 2:{XIu(2).3}
[2988]Brake, Antonius te (1832- ) ....................................... 2:Xg.1
[2987]Brake, Gerrit Jan te .............................................. 2:{Xg}
[2990]Brake, Hendrikus te (1844- ) ...................................... 2:Xg.3
[2989]Brake, Jan Hendrik te (1834- ) .................................... 2:Xg.2
[2991]Brake, Johanna Hendrika te (1847- ) ............................... 2:Xg.4
[1878]Brandenbarg, Gerritdina (1906-1991) ............................... 2:{XIIl.2}
[4790]Braspenning, Johanna Wilhelmina (1840- ) .......................... 2:{XIIn}
[2074]Brink, Derksken te ................................................ 2:{IXg}
[4845]Broecke, Jaap van den ............................................. 2:{XIVab}
[4846]Broecke, Pieter van den ........................................... 2:XIVab(1).1
[2265]Broek, Joke van de (1948- ) ....................................... 2:{XVk}
[3079]Broekgaarden, Jenneken ............................................ 2:{Xd.3}
[3059]Bruggeman, Aaltje ................................................. 2:{XIIIt}
[2977]Bruil, Fredrik .................................................... 2:{XIe.3}
[2976]Bruil, Harmina (1875- ) ........................................... 2:{XIe.3}
[2529]Bruil, Jenneken ten ............................................... 2:{VIIc}
[4867]Bruin, Dirk ....................................................... 2:{Xf}
[4759]Bruin, Johanna (1818- ) ........................................... 2:{Xf}
[2475]Bruins, Cornelis (1825- ) ......................................... 3:{VIa(1).6}
[1794]Brunshorst, Hendrik ............................................... 2:{XIg}
[2041]Bunt, J. van de ................................................... 2:{XIIIq.3}
[1696]Burg, Aaltje van den (1869-1959) .................................. 2:{XIIj}
[1701]Burg, Pieter van den (1843- ) ..................................... 2:{XIIj}
[2509]Burgelink, Jan (1760- ) ........................................... 3:IVd.4
[2510]Burgelink, Jenneken (1754- ) ...................................... 3:IVd.1, Va
[2138]Burgelink, Teunis Willemsen (1720-1796) ........................... 3:IIIb.9, IVd
[2062]Burgelink, Willem op (1700- ) ..................................... 3:IIIb.1
[2508]Burgelinks, Jan Evert (1750- ) .................................... 3:IVb(1).6
[2507]Burgelinks, Janna (1746-1749) ..................................... 3:IVb(1).4
[2521]Burgelinks, Lessia (Lucie) (1722- ) ............................... 3:{IIIa(2).3}, IIIb.10
[2511]Burgerink, Geesken (1792- ) ....................................... 3:Vc.3
[2126]Burginck, Engbert (1702-1708) ..................................... 3:IIIb.2
[2130]Burginck, Engbert (Willemsen) (1708-1760) ......................... 3:IIIb.6, IVb
[2125]Burginck, Engbert Hendricksen op .................................. 3:I.1, II
[5864]Burginck, Hendrick op ............................................. 3:I
[2137]Burginck, Jan Evert (1710- ) ...................................... 3:IIIb.7
[2128]Burginck, Maria (Marritje) (1703- ) ............................... 3:IIIb.3, IVa, {IVc.1}
[2127]Burginck, Tonnis (1704-1706) ...................................... 3:IIIb.4
[2181]Burgink, Aaltjen (1756-1822) ...................................... 3:IVd.2, Vb
[2585]Burgink, Anna Maria Willemsen (1717- ) ............................ 3:IIIb.8, {IVa.1}, IVc
[2108]Burgink, Antoni (1789- ) .......................................... 3:Vc.1
[2111]Burgink, Gerrit Jan (1796-1805) ................................... 3:Vc.5
[2180]Burgink, Gerrit Jan (1805- ) ...................................... 3:Vc.8
[5156]Burgink, Gezna Maria .............................................. 3:VIc.1
[2113]Burgink, Hendrika (1802- ) ........................................ 3:Vc.7
[2136]Burgink, Jan (1754- ) ............................................. 3:IVb(2).1
[2109]Burgink, Jan Willem (1790- ) ...................................... 3:Vc.2, VIc
[2110]Burgink, Jenneken (1794- ) ........................................ 3:Vc.4
[2112]Burgink, Lambartus (1799- ) ....................................... 3:Vc.6
[2133]Burgink, Maria (1744- ) ........................................... 3:IVb(1).3
[2592]Burgink, Reintien (1678- ) ........................................ 3:II(1).2
[2534]Burgink, Waender Egberts (1743-1778) .............................. 3:IVb(1).2
[2132]Burgink, Willem (1742-1764) ....................................... 3:IVb(1).1
[2175]Burgink, Willem (1758- ) .......................................... 3:IVd.3, Vc
[2134]Burgink (Burgelinks), Janna (Jenneken) (1749- ) ................... 3:IVb(1).5
[2240]Burkinck, Engbert (1695- ) ........................................ 1:II(2).2
[2337]Burkink, Aaltje Margje (1930- ) ................................... 2:XIVb.1
[2354]Burkink, Aaltje Martina (1951- ) .................................. 2:XIVd.1
[2352]Burkink, Albert (1919-1988) ....................................... 2:XIIIg.7, XIVd
[2388]Burkink, Albert Herman (1931- ) ................................... 2:XIVg.2, XVb
[2331]Burkink, Alida Catharina (1931- ) ................................. 2:XIVa.1
[1852]Burkink, Anna Catharina (1841-1843) ............................... 2:XIa.7
[1848]Burkink, Anna Liberta (1831-1916) ................................. 2:XIa.2, XIIb
[2660]Burkink, Anna Lynn (1999- ) ....................................... 2:XVId.2
[1863]Burkink, Antonia Maria (1895-1900) ................................ 2:XIIf(2).3
[1864]Burkink, Antonia Maria (1901-1963) ................................ 2:XIIf(2).4, XIIIo
[1856]Burkink, Arendina Geertruida (1865-1945) .......................... 2:XIIa.2, XIIIb
[2370]Burkink, Arnoldus Bartholomeus (1914- ) ........................... 2:XIIIh(1).4
[2390]Burkink, Bernardus (1899-1957) .................................... 2:XIIIi.4, XIVh
[2643]Burkink, Bertie Mae (1928- ) ...................................... 2:XIVi.2, XVd
[4680]Burkink, Bregina (Ina) (1969- ) ................................... 2:XVb.2
[2385]Burkink, Catharina (1897-1901) .................................... 2:XIIIi.3
[2645]Burkink, Catherine Lee (Cathy) (1951- ) ........................... 2:XVc.1, XVIa
[2654]Burkink, Chris (1980- ) ........................................... 2:XVIb.2
[2659]Burkink, David Lee (1993- ) ....................................... 2:XVId.1
[2486]Burkink, Doug ..................................................... 2:XVf.1
[2362]Burkink, Ebelina Adriana (1908-1966) .............................. 2:XIIIh(1).2
[2394]Burkink, Elisabeth (1938- ) ....................................... 2:XIVh.2
[5860]Burkink, Emily Catherine (2000- ) ................................. 2:XVId.3
[2357]Burkink, Engelbert Hendrik (1921- ) ............................... 2:XIIIg.8
[2376]Burkink, Everdina Hermina (1932- ) ................................ 2:XIIIh(2).3
[2343]Burkink, Fenna (1912- ) ........................................... 2:XIIIg.4
[1771]Burkink, Gardina Johanna (1888-1969) .............................. 2:XIIf(2).1, XIIIm
[1854]Burkink, Garret (1845-1846) ....................................... 2:XIa.9
[1756]Burkink, Garretdina Hendrika (1856-1856) .......................... 2:XIc.1
[1798]Burkink, Garrit (1783-1788) ....................................... 2:IXa.3
[1893]Burkink, Garrit Hendrik (1915-1915) ............................... 2:XIIIl(1).3
[1894]Burkink, Garrit Hendrik (1916-1927) ............................... 2:XIIIl(1).4
[1774]Burkink, Garritjen (1858-1948) .................................... 2:XIc.2, XIIg
[1754]Burkink, Gerret Jan (1822- ) ...................................... 2:Xc.3, XIc
[1767]Burkink, Gerrit (1854-1904) ....................................... 2:XIb.2, XIIf
[1888]Burkink, Gerrit (1953- ) .......................................... 2:XIVk.2, XVh
[1753]Burkink, Grada Hendrika (1849-1856) ............................... 2:XIb.1
[1796]Burkink, Hendrik (1780-1849) ...................................... 2:IXa.1, Xa
[1885]Burkink, Hendrik (1921- ) ......................................... 2:XIIIl(2).1, XIVk
[2335]Burkink, Hendrik Jan Frederik (1907-1977) ......................... 2:XIIIg.2, XIVb
[2437]Burkink, Hendrik Johannes (1867-1926) ............................. 2:XIId.1, XIIId
[1862]Burkink, Hendrika Johanna (1866- ) ................................ 2:XIc.3
[1837]Burkink, Herman Bernard (1829-1897) ............................... 2:XIa.1, XIIa
[2358]Burkink, Herman Bernard (1882-1951) ............................... 2:XIId.5, XIIIh
[2375]Burkink, Herman Jan Willem (1922- ) ............................... 2:XIIIh(2).2
[2356]Burkink, Herman Martinus (1953- ) ................................. 2:XIVd.2
[2504]Burkink, Hermanna Catharina (1865-1866) ........................... 2:XIIe.1
[2505]Burkink, Hermanna Catharina (1866-1918) ........................... 2:XIIe.2
[2378]Burkink, Hermanus (1868-1956) ..................................... 2:XIIe.3, XIIIi
[2380]Burkink, Hermina Catharina (1893-1974) ............................ 2:XIIIi.1, XIVf
[1904]Burkink, Hilde (1985- ) ........................................... 2:XVi.2
[1799]Burkink, Jan (1786-1786) .......................................... 2:IXa.5
[1772]Burkink, Jan (1891-1983) .......................................... 2:XIIf(2).2, XIIIn
[2345]Burkink, Jan Gerrit (1915-1989) ................................... 2:XIIIg.5, XIVc
[1751]Burkink, Jan Willem (1820-1889) ................................... 2:Xc.2, XIb
[1769]Burkink, Jan Willem (1881-1953) ................................... 2:XIIf(1).1, XIIIl
[1901]Burkink, Jan Willem (1956- ) ...................................... 2:XIVk.3, XVi
[2360]Burkink, Janna Geertrui (1906-1972) ............................... 2:XIIIh(1).1
[2441]Burkink, Janna Geertruid (1893-1965) .............................. 2:XIIId.1
[2351]Burkink, Janna Geertruid (1917- ) ................................. 2:XIIIg.6
[2403]Burkink, Jansje (1882-1961) ....................................... 2:XIIe.6
[1889]Burkink, Jasper (1986- ) .......................................... 2:XVh.1
[2646]Burkink, Jeffery Lynn (Jeff) (1958- ) ............................. 2:XVc.3, XVIc
[1800]Burkink, Jenneken (1788-1791) ..................................... 2:IXa.6
[2642]Burkink, Joann .................................................... 2:XIVi.3, XVe
[2528]Burkink, Joe (1972- ) ............................................. 2:XVIb.1
[2314]Burkink, Johanna (1873-1936) ...................................... 2:XIId.2, XIIIe
[2392]Burkink, Johanna Elisabeth (1928- ) ............................... 2:XIVh.1
[1850]Burkink, Johanna Elsjen (1835- ) .................................. 2:XIa.4
[1886]Burkink, Johanna Gerritdina (1912-1998) ........................... 2:XIIIl(1).1
[1855]Burkink, Johanna Hendrika (1860-1929) ............................. 2:XIIa.1, XIIIa
[2395]Burkink, Johannes Didericus (1873-1959) ........................... 2:XIIe.4, XIIIj
[1867]Burkink, Johannes Diederik (1838-1909) ............................ 2:XIa.5, XIId
[2329]Burkink, Johannes Diederik (1904-1973) ............................ 2:XIIIg.1, XIVa
[2333]Burkink, Johannes Gradus Marinus (1938- ) ......................... 2:XIVa.2
[1853]Burkink, Karel (1843-1848) ........................................ 2:XIa.8
[1865]Burkink, kind (1926-1926) ......................................... 2:XIIIn.1
[1903]Burkink, Koen (1983- ) ............................................ 2:XVi.1
[2485]Burkink, Larry Jef (1935- ) ....................................... 2:XIVi.4, XVf
[2488]Burkink, Lee Jr (1926- ) .......................................... 2:XIVi.1, XVc
[1851]Burkink, Libertus (1839-1907) ..................................... 2:XIa.6, XIIe
[2386]Burkink, Libertus (1894-1943) ..................................... 2:XIIIi.2, XIVg
[2397]Burkink, Libertus (Lee) (1897-1978) ............................... 2:XIIIj.1, XIVi
[2327]Burkink, Louis Sebastiaan (1878-1942) ............................. 2:XIId.4, XIIIg
[2341]Burkink, Louis Sebastiaan (1909-1984) ............................. 2:XIIIg.3
[2339]Burkink, Louis Sebastiaan (1933- ) ................................ 2:XIVb.2
[2347]Burkink, Louis Sebastiaan (1944- ) ................................ 2:XIVc.1
[2316]Burkink, Louisa (1875-1957) ....................................... 2:XIId.3, XIIIf
[2373]Burkink, Margaretha Louisa (1919- ) ............................... 2:XIIIh(2).1
[2364]Burkink, Maria Francisca (1910-1987) .............................. 2:XIIIh(1).3, XIVe
[2656]Burkink, Marla .................................................... 2:XVIc.1
[1891]Burkink, Martha (1914- ) .......................................... 2:XIIIl(1).2
[2489]Burkink, Michael Lee (Mike) (1953- ) .............................. 2:XVc.2, XVIb
[4337]Burkink, Michel (1976- ) .......................................... 2:XVa(1).1
[2648]Burkink, Patrick (Pat) (1965- ) ................................... 2:XVc.5
[4338]Burkink, Tiago (1999- ) ........................................... 2:XVa(2).1
[2647]Burkink, Timothy (Tim) (1963- ) ................................... 2:XVc.4, XVId
[2349]Burkink, Willem (1947- ) .......................................... 2:XIVc.2, XVa
[1897]Burkink, Willemina (1951- ) ....................................... 2:XIVk.1, XVg
[1905]Burkink, Willemina Hendrika (1924- ) .............................. 2:XIIIl(2).2
[2401]Burkink, Willemina Johanna (1877-1944) ............................ 2:XIIe.5, XIIIk
[4678]Burkink, Willemke Dini (Wilma) (1961- ) ........................... 2:XVb.1
[2398]Burkink, Zwaantje (1903-1976) ..................................... 2:XIIIj.2, XIVj
[1831]Burkink/Borkink, Hendrik Johannes (1807-1883) ..................... 2:Xa(1).2, XIa
[4741]Burkunk, Adriane (Addy) (1921- ) .................................. 2:XIIt.1
[4824]Burkunk, Alexander Andreas (1933- ) ............................... 2:XIIIz.1, XIVad
[4744]Burkunk, Aloise (1933- ) .......................................... 2:XIIt.5
[4742]Burkunk, Anneke (1927- ) .......................................... 2:XIIt.4
[4733]Burkunk, Antoinette Elizabeth Maria Theresa (1925- ) .............. 2:XIIt.3, XIIIaa
[4833]Burkunk, Bastiaan (1937- ) ........................................ 2:XIVaa.1
[4791]Burkunk, Bastiaan Pieter (1884-1953) .............................. 2:XIIn.2, XIIIx
[4793]Burkunk, Bastiaan Pieter (1925- ) ................................. 2:XIIIx.4, XIVac
[4874]Burkunk, Boaz (1985- ) ............................................ 2:XVae.2
[4828]Burkunk, Caroline (1961- ) ........................................ 2:XIVad.2
[4767]Burkunk, Catharina (1880- ) ....................................... 2:XIn.4, XIIr
[4815]Burkunk, Catharina Elisabeth (1899- ) ............................. 2:XIIp.1
[4829]Burkunk, Cecile (1969- ) .......................................... 2:XIVad.4
[4754]Burkunk, Cor ...................................................... 2:XIIu.2, XIIIab
[4827]Burkunk, Denise (1959- ) .......................................... 2:XIVad.1
[4834]Burkunk, Elisabeth Johanna (1870- ) ............................... 2:XIIn.1
[4863]Burkunk, Elly (1935- ) ............................................ 2:XIIs.1
[4760]Burkunk, Gerardus (1843-1923) ..................................... 2:Xf(2).1, XIn
[4861]Burkunk, Gerardus (1910- ) ........................................ 2:XIn.5, XIIs
[4758]Burkunk, Gerrit (1793-1882) ....................................... 2:IXc.1, Xf
[4789]Burkunk, Gerrit (1841- ) .......................................... 2:XIl.1, XIIn
[4811]Burkunk, Gerrit (1877- ) .......................................... 2:XIo.1
[4831]Burkunk, Gerrit Jan (1912-1963) ................................... 2:XIIIx.2, XIVaa
[4807]Burkunk, Gerrit Johannes (1870- ) ................................. 2:XIn.1, XIIp
[4878]Burkunk, Godelieve (1970- ) ....................................... 2:XIIIab.1
[4785]Burkunk, Hendrik (1816-1892) ...................................... 2:Xf(1).1, XIl
[4925]Burkunk, Hendrik (1848- ) ......................................... 2:XIl.2
[4857]Burkunk, Hendrik Gerardus (1852-1932) ............................. 2:XIm.4
[4763]Burkunk, Hendrik Theodorus (1847- ) ............................... 2:Xf(2).3, XIo
[4762]Burkunk, Hermina Geertruida (1845-1938) ........................... 2:Xf(2).2
[4864]Burkunk, Hermina Geertruida (1884- ) .............................. 2:XIn.6
[4856]Burkunk, Jan (1847- ) ............................................. 2:XIm.3
[4860]Burkunk, Jan (2001- ) ............................................. 2:XVag.2
[4816]Burkunk, Jan Gerardus (1904-1979) ................................. 2:XIIp.2, XIIIz
[4852]Burkunk, Jan Metz (1817- ) ........................................ 2:Xf(1).2, XIm
[4873]Burkunk, Jesse (1979- ) ........................................... 2:XVae.1
[4752]Burkunk, Johan Carel Marie (1885- ) ............................... 2:XIp.3
[4803]Burkunk, Johanna (1875- ) ......................................... 2:XIn.3
[4765]Burkunk, Johannes (1853- ) ........................................ 2:Xf(2).5
[4755]Burkunk, Joop ..................................................... 2:XIIu.3
[4844]Burkunk, Kees (2003- ) ............................................ 2:XVag.3
[4854]Burkunk, Lambertha (1843-1866) .................................... 2:XIm.1
[4836]Burkunk, Maartje Mengsje (1915-1970) .............................. 2:XIIIx.3, XIVab
[4743]Burkunk, Margaretha (1922- ) ...................................... 2:XIIt.2
[4855]Burkunk, Maria Johanna (1846-1920) ................................ 2:XIm.2, XIIo
[4832]Burkunk, Marinus (Marijn) (1944- ) ................................ 2:XIVaa.2, XVae
[4826]Burkunk, Marlin (1966- ) .......................................... 2:XIVad.3, XVag
[4750]Burkunk, Matthias Nicolaas (1881- ) ............................... 2:XIp.1
[4797]Burkunk, Menno Bastiaan Willem (1982- ) ........................... 2:XVaf.2
[4843]Burkunk, Merel (1999- ) ........................................... 2:XVag.1
[4795]Burkunk, Robert Bastiaan Christiaan Johannes (Rob) (1953- ) ....... 2:XIVac.1, XVaf
[4830]Burkunk, Sabine Marlene (1980- ) .................................. 2:XVaf.1
[4756]Burkunk, Sjaan .................................................... 2:XIIu.4
[5872]Burkunk, Tine (1940- ) ............................................ 2:XIIs.2
[4749]Burkunk, Theo Cornelus ............................................ 2:XIp.4, XIIu
[4747]Burkunk, Theodorus Johannes (1852- ) .............................. 2:Xf(2).4, XIp
[4817]Burkunk, Wilhelmina (1874- ) ...................................... 2:XIn.2, XIIq
[4840]Burkunk, Wilhelmina Marijtje (1908-1993) .......................... 2:XIIIx.1
[4739]Burkunk, Willem Cornelis (1883-1955) .............................. 2:XIp.2, XIIt
[4753]Burkunk, Wim F.W. (1925- ) ........................................ 2:XIIu.1
[1838]Busken, Egberdina ten ( -1849) .................................... 2:{XIk}
[4677]Buster, Willemke .................................................. 2:{XVb}
                                   - C -
[2330]Caré, Johanna Geertruida (1907- ) ................................. 2:{XIVa}
[2539]Carmiggelt, Gerrit Marinus (1894- ) ............................... 2:{XIIIr.1}
[1981]Carmiggelt, Gerritje Berendina (1932- ) ........................... 2:{XIIIr.1}
[5281]Catemans, Jenneken ................................................ 2:{Va.4}
[2410]Clausing, L. ...................................................... 2:{XIIIb.2}
[2617]Claver, Gertrude ten (1610- ) ..................................... 2:{IV}
[2634]Coelman, Jan ...................................................... 1:{IVa}
[2144]Coelman, Janna .................................................... 1:{IVa}
[2188]Cooldenbargh, Fenneken ............................................ 1:{I.8}
[2619]Cornegoor, Gerrit Roelofs ten (1625-1684) ......................... 2:{IV.2}
                                   - D -
[2655]Daberkow, Sue (1958- ) ............................................ 2:{XVIc}
[1832]Daems (Daams), Anna Catherina (1769- ) ............................ 2:{Xa}, {XIa}
[1833]Daems (Daams), Libertus ........................................... 2:{Xa}
[5316]Dahl, Elwood ...................................................... 2:{XVe}
[5317]Dahl, Robert ...................................................... 2:XVe.1
[4842]Dam, Irene M.J. van ............................................... 2:{XVag}
[1716]Daris, Anna Maria Theresia (1876-1962) ............................ 2:{XIIIu}
[3719]Degeners, Christijna .............................................. 2:{VIc.1}
[4010]Deisley, Mark ..................................................... 2:{XVIe.1}
[2889]Derksen, Aaltjen .................................................. 2:{VIIIa.4}
[5869]Derksen Avercamp, Jenneken ........................................ 2:{VIc}
[3701]Dievelde, Roelof ten ( -1667) ..................................... 2:{IV.3}
[3718]Dijke, Evert Janssen ten .......................................... 2:{VIc.1}
[3717]Dijke, Jan Joost ten (1704- ) ..................................... 2:{VIc.1}
[3055]Dijkman, Garritjen (1878- ) ....................................... 2:{XIj.2}
[3056]Dijkman, Hendrik .................................................. 2:{XIj.2}
[2211]Dijvelaar, Hendrika ............................................... 2:{Xj}
[4929]Dillen, Fredericus van ( -1880) ................................... 2:{XIp}
[1788]Dillen (uit Amsterdam), Gerrit Jan van ............................ 2:{IXa}
[2964]Donderwinkel, Berendina (1865- ) .................................. 2:{XIf(1).1}
[3074]Donderwinkel, Harmina ............................................. 2:{XIr.2}
[2965]Donderwinkel, Hendrik ............................................. 2:{XIf(1).1}
[2287]Doornheim, Everdientje (1957- ) ................................... 2:{XVv}
[2328]Dorman, Aaltje (1878- ) ........................................... 2:{XIIIg}
[4905]Dorman, Hendrik Jan ............................................... 2:{XIIIg}
[5157]Duijts, Derk ...................................................... 3:{VIc.1}
[3689]Duin, Anne van der (1962- ) ....................................... 2:{XIVz.2}
[4798]Duin, Piet van .................................................... 2:{XIIt.1}
[2954]Duitshof, Berndina ................................................ 2:{XIi.4}
[2336]Duivelshof, Frederika Johanna (1909- ) ............................ 2:{XIVb}
[4868]Dulkes, Johanna ................................................... 2:{Xf}
[2466]Dull, Elisa Sophia ................................................ 3:{VIa(1).1}
[4872]Duurkoop, Marijke ................................................. 2:{XVae}
                                   - E -
[3121]Eeftink, Johanna Maria Antonia (1885- ) ........................... 2:{XIu(2).2}
[3122]Eeftink, Johannes Bernardus ....................................... 2:{XIu(2).2}
[1730]Eenink, Hermina Jacoba (1934- ) ................................... 2:{XVad}
[3087]Eggink, Antonia ................................................... 2:{XIIf}
[3029]Eggink, Berend .................................................... 2:{XIf}
[2959]Eggink, Evert Jan (1838-1890) ..................................... 2:{XIf}
[3729]Eggink, Johanna Hermans (1703-1780) ............................... 2:{VIc.2}
[2983]Eijnde, Felix Arthur Bernard op 't (1811- ) ....................... 2:Xb.2
[1883]Einde, Jacobus op 't .............................................. 2:{Xb}
[1801]Einde, Jacobus op 't (1810- ) ..................................... 2:Xb.1
[1766]Einde, Matthijs op 't (1781- ) .................................... 2:{Xb}
[1870]Ekkers, Hermina ( -1891) .......................................... 2:{XIIIb}
[5164]Elderinck, Grete .................................................. 2:{I.2}
[2945]Elferink, Hendrika ................................................ 2:{XIi.1}
[2258]Endeman, Albert (1961- ) .......................................... 2:XIVn(1).1
[2259]Endeman, Gerrard (1965- ) ......................................... 2:XIVn(1).2
[1992]Endeman, Willem Gerrit Jan ........................................ 2:{XIVn}
[2896]Engbers, Janna Geertrui ........................................... 2:{IXf.4}
[2124]Engberts, Jenneken (1676- ) ....................................... 3:II(2).1, IIIb
[2452]Engberts, Lambertjen (1674- ) ..................................... 3:II(1).1
[2186]Epsen, Wolbert ten ................................................ 1:{I.5}
[3098]Esselenbroek, Antonia Maria ....................................... 2:{XIIIm}
                                   - F -
[1820]Floors, Derk ( -1858) ............................................. 2:{XIg}
[1761]Floors, Harmina (1826- ) .......................................... 2:{XIg}
[4924]Fockens, Alida .................................................... 2:{XIIo}
[2629]Fockink, Aelken (1583- ) .......................................... 2:{IIIa}
[2202]Forckinck, Geertjen (1669- ) ...................................... 1:{II}, 2:{VIb}
[2408]Fournier, M.F. .................................................... 2:{XIIIb.1}
[5610]Frericks, Jan Berend (1813- ) ..................................... 2:IXf.6
[5606]Frericks op Haverland, Jan Willem (1801- ) ........................ 2:IXf.2
[2097]Freriks, Engele Maria (1810- ) .................................... 2:IXf.5
[2096]Freriks, Garrit Hindrik (1803- ) .................................. 2:IXf.3
[2893]Freriks, Grades (Gerhard Johann) (1807-1895) ...................... 2:IXf.4
[2092]Freriks, Jan Berend (1776- ) ...................................... 2:{IXf}
[2093]Freriks (op 't Haverland), Jan Berend ............................. 2:{IXf}
[2095]Freriks op 't Haverland (of VOS), Jan Hendrik (1799- ) ............ 2:IXf.1
                                   - G -
[2958]Gaijkhorst, Geertruid ............................................. 2:{XIf}
[3013]Galen, Derkje van ................................................. 2:{XIIg.2}
[2459]Gallee, Hendrika Alberdina (1784-1851) ............................ 3:{VIb}
[3058]Garrets, Evert Jan ................................................ 2:{XIIIt}
[1994]Garrits, Antonia (1903-1948) ...................................... 2:{XIIIt}
[2069]Geelink, Bernardina (1802- ) ...................................... 2:IXd.2
[2070]Geelink, Gesina (1804- ) .......................................... 2:IXd.3
[2066]Geelink, Jan Derk (Joannes Theodorus) ............................. 2:{IXd}
[2068]Geelink, Joannes Henricus (1797- ) ................................ 2:IXd.1
[2932]Geerdink, Janna Wilhelmina ........................................ 2:{XIk.2}
[1823]Geltink, Fredrika (1830- ) ........................................ 2:{XIh}
[1824]Geltink, Jannes ................................................... 2:{XIh}
[2522]Gerritsen, Christiaan ............................................. 3:{IIIa(2).3}, {IIIb.10}
[2317]Gerritsen, Jan (1874-1918) ........................................ 2:{XIIIf}
[2783]Gerritsen, Jan Hendrik ............................................ 2:{XIIIf}
[2320]Gerritsen, Janna Geertruida Hermina (1911-1936) ................... 2:XIIIf(1).3
[2318]Gerritsen, Johanna Hendrika (1906-1986) ........................... 2:XIIIf(1).1
[2319]Gerritsen, Johannes Diederik (1908-1944) .......................... 2:XIIIf(1).2
[2885]Geukes, Jan ....................................................... 2:{VIIIa.5}
[2884]Geukes, Jenneken (1793-1824) ...................................... 2:{VIIIa.5}
[4876]Geurts, Mieke ..................................................... 2:{XIIu.1}
[2374]Geuverink, H.J. ................................................... 2:{XIIIh(2).1}
[2225]Gielink, Harmina Berendina ........................................ 2:{XIt}
[2199]Gielink, Jan Hendrik .............................................. 2:{IXd}
[3053]Giethoorn, Henriëtte .............................................. 2:{XId(2).2}
[4771]Gijbels, Joost .................................................... 2:{XIVaf}
[4772]Gijbels, Olivier (2002- ) ......................................... 2:XIVaf.1
[4835]Gladpootjes, Reindert Frederik (1863-1907) ........................ 2:{XIIn.1}
[5612]Goormans, Jenneken ................................................ 2:{Xi}
[4734]Goris, Desiree Johanna Martha Maria (1962- ) ...................... 2:XIIIaa.1, XIVae
[4757]Goris, Gertrude (1895-1993) ....................................... 2:{XIIIaa}
[4732]Goris, Maarten Johannes Bosco (1932-1995) ......................... 2:{XIIIaa}
[4735]Goris, Mirjam Christina Margaretha (1970- ) ....................... 2:XIIIaa.3, XIVaf
[4731]Goris, Robert Guillaume Marie (1966- ) ............................ 2:XIIIaa.2
[3686]Gosselink, Hendrika Louise ........................................ 2:{XIVz}
[3728]Gotink, Garrit .................................................... 2:{VIc.8}
[3065]Grave, Hendrika ................................................... 2:{Xj.8}
[4809]Groot, Jan ........................................................ 2:{XIIp}
[4808]Groot, Petronella Maria (1872- ) .................................. 2:{XIIp}
[2224]Groot Kormelink, Jan Willem ....................................... 2:{XIt}
[2223]Groot Kormelink, Maria Euphemia (1854-1919) ....................... 2:{XIt}
[3109]Groot Obbink, Willem .............................................. 2:{XIIIl}
[1890]Groot Obbink, Willemina (1894-1975) ............................... 2:{XIIIl}
[3106]Groothedde, Gerritje .............................................. 2:{XIIIa.3}
[2350]Groothuis, M. ..................................................... 2:{XVa}
  [60]Grupping, Anna Maria (Annemiek) (1947- ) .......................... 2:{XIVw}
  [33]Grupping, Carolus Aloysius Josephus (Karel) (1895-1981) ........... 2:{XIVw}
[1715]Gubbels, Johannes (1876-1928) ..................................... 2:{XIIIu}
[1690]Gubbels, Maria Theresia (1906-1988) ............................... 2:{XIIIu}
                                   - H -
[4886]Hagen, Hendrik Johannes (1862- ) .................................. 2:XIIb.1
[2496]Hagen, Jannes (1826- ) ............................................ 2:{XIIb}
[4890]Hagen, Karel Gerrit (1866- ) ...................................... 2:XIIb.2
[2980]Halink, Gerhardus Joannis (1801- ) ................................ 2:{IXg.6}
[2981]Halink, Jan Bernd ................................................. 2:{IXg.6}
[2291]Ham, Erwin Jos van (1966- ) ....................................... 2:{XVw}
[2292]Ham, Kilian Alexander van (1994- ) ................................ 2:XVw.1
[2595]Hamerstein (van Hamerstein in Dugteren), Griete Harmens (1608- ) .. 2:{Va}
[3090]Hammerman, Antonia ................................................ 2:{XIc.3}
[1959]Harms, Grietje (1846- ) ........................................... 2:{XIIIv}
[2957]Harmsen, Derk Jan ................................................. 2:{XIf}
[2054]Harmsen, Gerritjen ................................................ 2:{XIc}
[2955]Harmsen, Harmen (1835- ) .......................................... 2:{XIf}
[4806]Hartog, Grietje den ............................................... 2:{XIn.3}
[3040]Hasselo, Arend Derk (1879- ) ...................................... 2:XIj.4
[3054]Hasselo, Arend Jan (1863- ) ....................................... 2:XIj.2
[3080]Hasselo, Garrit Willem ............................................ 2:{XIj}
[3048]Hasselo, Gerrit Jan (1862- ) ...................................... 2:XIj.1
[1866]Hasselo, Jan Hendrik (1825-1900) .................................. 2:{XIj}
[2537]Hasselo, Johanna (1870-1963) ...................................... 2:XIj.3, XIIm
[3084]Hassink, Berent ................................................... 2:{Xc.1}
[2253]Hassink, Willem (1810-1889) ....................................... 2:{Xc.1}
[2913]Haverkamp, Garrit ................................................. 2:{XIIg}
[3010]Haverkamp, Garrit (1885- ) ........................................ 2:XIIg.2
[3014]Haverkamp, Gerrit Jan (1887- ) .................................... 2:XIIg.3
[1748]Haverkamp, Harmpje (1912-1999) .................................... 2:{XIVx}
[2406]Haverkamp, Hendrika Gardina (1882- ) .............................. 2:XIIg.1
[2405]Haverkamp, Steven (1851- ) ........................................ 2:{XIIg}
[3018]Haverkamp, Steven (1895- ) ........................................ 2:XIIg.4
[3012]Haversman, Berend ................................................. 2:{XIIg.2}
[3011]Haversman, Gerritje (1888- ) ...................................... 2:{XIIg.2}
[2396]Heege, Johanna Gezina ter (1875-1954) ............................. 2:{XIIIj}
[4896]Heege, Marten ter ................................................. 2:{XIIIj}
[2962]Heijenk, Karel .................................................... 2:{XIf(1).1}
[2961]Heijenk, Margrita Frederika (1856- ) .............................. 2:{XIf(1).1}
[5158]Hendriks, Garrit .................................................. 3:{Vc.4}
[2926]Hendriksen, Derk (1828- ) ......................................... 2:{Xe(2).2}
[2927]Hendriksen, Hendrik Jan ........................................... 2:{Xe(2).2}
[4931]Hengeveld, Philippine Babette (Pien) (1970- ) ..................... 2:{XVaa}
[4889]Hengstman, Dina Cornelia .......................................... 2:{XIIb.1}
[2120]Hennink, Jan ...................................................... 2:{VIIIc.5}
[3699]Herbers, Johan .................................................... 2:{IV.3}
[2622]Herbers, Marie (1643- ) ........................................... 2:{IV.3}
[5287]Herkel, Henrick te (1611- ) ....................................... 2:{IIIb(1).1}
[3722]Herrikhuizen, Roetert Hendriks van ................................ 2:{VIc.3}
[4674]Heupers, Everdina ................................................. 2:{XIVg}
[4788]Heyde, Aaltje van der ............................................. 2:{XIl}
[2176]Heyink, Berendjen ( -1774) ........................................ 2:{VIIb.4}
[2165]Heyink, Jan ....................................................... 3:{IIIb.1}
[2905]Hiddink, Aaltjen .................................................. 2:{XIf}
[2967]Hiddink, Alberdina (1864- ) ....................................... 2:XIf(1).2
[2903]Hiddink, Antoon (1834-1873) ....................................... 2:{XIf}
[2904]Hiddink, Teunis ................................................... 2:{XIf}
[2960]Hiddink, Teunis (1859- ) .......................................... 2:XIf(1).1
[4006]Hilger, Vickie (1953- ) ........................................... 2:{XVIe}
[5605]Hoebink, Grietje .................................................. 2:{VIIId}
[4805]Hoekma, Anthonij .................................................. 2:{XIn.3}
[4804]Hoekma, Meile (1874- ) ............................................ 2:{XIn.3}
[3021]Hoentjen, JAnna Hendrika .......................................... 2:{XIIg.4}
[4013]Hoessel, Abigail (1988- ) ......................................... 2:XVIf.2
[4012]Hoessel, Andrea (1985- ) .......................................... 2:XVIf.1
[4011]Hoessel, Dale (1522- ) ............................................ 2:{XVIf}
[4738]Hoeven, Adrianus van der .......................................... 2:{XIVae}
[4737]Hoeven, Camille van der (1992- ) .................................. 2:XIVae.2
[4736]Hoeven, Marjolein van der (1990- ) ................................ 2:XIVae.1
[2177]Hogenslag, Hendrik ................................................ 2:{VIIb.4}
[2013]Holvoet, H.J. ..................................................... 2:{XIIIc.1}
[4862]Homma, Maria Johanna (1909- ) ..................................... 2:{XIIs}
[4799]Honcoop, Hendrik (1877-1949) ...................................... 2:XIIo.1, XIIIy
[4858]Honkoop, Hendrik Lammens (1845-1920) .............................. 2:{XIIo}
[4923]Honkoop, Martinus Willem .......................................... 2:{XIIo}
[4880]Honkoop, Remina Johanna (1907-1976) ............................... 2:XIIIy.1
[5155]Hoogesteeg, Berendjen ............................................. 3:{VIc}
[2944]Hoopen, Johannes Martinus ten ..................................... 2:{XIi.1}
[2943]Hoopen, Willemina Johanna ten (1862- ) ............................ 2:{XIi.1}
[4740]Horn, Johanna Martha Maria Wilhelmina van ( -1970) ................ 2:{XIIt}
[4746]Horn, Josephus Gerardus Antonius van .............................. 2:{XIIt}
[1782]Horstman, Arend Jan (1787-1867) ................................... 2:{Xe}
[3075]Horstman, Garrit .................................................. 2:{Xe}
[1830]Horstman, Harmina (1777-1823) ..................................... 2:{Xa}
[2494]Horstman, Hendrik ................................................. 2:{Xa}
[2925]Horstman, Jenneken (1839- ) ....................................... 2:Xe(2).2
[3022]Horstman, Willem (1833- ) ......................................... 2:Xe(2).1
[2886]Huinink, Derksken ................................................. 2:{VIIIa.5}
[2560]Hulsdouw, Edmund (1960- ) ......................................... 2:{XVj.1}
[3118]Hulshof, Frederika (1890- ) ....................................... 2:{XIu(2).1}
[3072]Hulshof, Johannes Bernardus (1878- ) .............................. 2:{XIr.2}
[3073]Hulshof, Johannes Hendrikus ....................................... 2:{XIr.2}
[3119]Hulshof, Theodorus Johannes ....................................... 2:{XIu(2).1}
[1902]Hummelink, Mariet (1957- ) ........................................ 2:{XVi}
[2979]Hurrelbrinck, Henriëtte Maria Elisabeth.A.W. (1858- ) ............. 2:{XId(2).2}
[3052]Hurrelbrink, Pieter Frederik ...................................... 2:{XId(2).2}
[1961]Huurneman, Berendina Harmina (1890- ) ............................. 2:{XIVy}
                                   - J -
[5289]Jacobs, Lubbert ................................................... 2:{IIIb(1).3}
[5160]Jansen, Cornelis .................................................. 3:{Vc.7}
[2412]Jansen, Durk (1900-1959) .......................................... 2:{XIt.2}
[2966]Jansen, Grada ..................................................... 2:{XIf(1).1}
[2037]Jansen, H.J. ...................................................... 2:{XIIIq.1}
[4885]Jansen, Helena .................................................... 2:{IXe.1}
[3710]Jansen, Jenneken .................................................. 2:{Vb}
[2910]Jansen, Johanna Sophia ............................................ 2:{XIe.1}
[2312]Jansen, Richartd Hendrikus (1968- ) ............................... 2:{XIVu.2}
[2047]Janssen, Evert ( -1859) ........................................... 2:{XIIf}
[1768]Janssen, Gardina Johanna (1853-1883) .............................. 2:{XIIf}
[2048]Janssen, Jenneken ................................................. 2:{XIIf}
[2164]Janssen, Willemke ( -1751) ........................................ 3:{IIIb.1}
[1752]Jimmink, Maria (1819- ) ........................................... 2:{XIb}
[2045]Jimmink, Waander ( -1828) ......................................... 2:{XIb}
[2272]Jobes, Marguerite Anne (1955- ) ................................... 2:{XVm}
[2471]Jolink, Aaltjen ................................................... 3:{VIa(1).4}
[2468]Jolink, Hendrikus (1815- ) ........................................ 3:{VIa(1).2}
[4812]Jong, Aaltje de (1875- ) .......................................... 2:{XIo.1}
[4813]Jong, Jacob de .................................................... 2:{XIo.1}
[4871]Jongbloed, Harremina (1750- ) ..................................... 2:{IXc}
[2359]Joosten, Ebelina (1878-1916) ...................................... 2:{XIIIh}
[4907]Joosten, Jan ...................................................... 2:{XIIIh}
                                   - K -
[2483]Kamp, Sjouke (1845- ) ............................................. 3:{VIa(2).3}
[3057]Kamperman, Geesken ................................................ 2:{XIj.2}
[4823]Karseboom, Carolina Jacoba (1910- ) ............................... 2:{XIIIz}
[1819]Keizers, Jenneken ( -1817) ........................................ 2:{Xd}
[2493]Kelly, Jackie ..................................................... 2:{XVIb}
[4818]Kemp, Dirk (1874- ) ............................................... 2:{XIIq}
[4819]Kemp, Jan ......................................................... 2:{XIIq}
[4848]Kemp, Jan Gerardus (1902- ) ....................................... 2:XIIq.1
[1843]Kiefte, Johanna Geertrui te ....................................... 2:{XIIa}
[1818]Kiessel, Gerrit Jan ( -1822) ...................................... 2:{Xd}
[1759]Kiessels, Janna (1795-1877) ....................................... 2:{Xd}
[4897]Kisjes, Zwaantje .................................................. 2:{XIIIj}
[5159]Klaassen, Hendrika Johanna ........................................ 3:{Vc.6}
[3104]Klaassen, Hester Arendina (1896- ) ................................ 2:{XIIIa.3}
[3105]Klaassen, Jacobus Johannes ........................................ 2:{XIIIa.3}
[2498]Klandermans, Janna Geertruida (1805- ) ............................ 2:{XIId}
[2371]Klavers, Johanna Maria (1914- ) ................................... 2:{XIIIh(1).4}
[3705]Kleijne, Reijntien Hendrixs ....................................... 2:{IV.4}
[2973]Klein, Cornelis Gijsbertus de ..................................... 2:{XIe.2}
[2972]Klein, Jan Carel Nicolaas de (1869- ) ............................. 2:{XIe.2}
[3114]Klein Gebbinck, Anna Maria (1888- ) ............................... 2:XIu(2).3
[3111]Klein Gebbinck, Bernardus ......................................... 2:{XIu}
[3113]Klein Gebbinck, Hendrikus Antonius (1886- ) ....................... 2:XIu(2).2
[3112]Klein Gebbinck, Johannes Hendrikus (1883- ) ....................... 2:XIu(2).1
[3007]Klein Kranenbarg, Gerrit Jan (1876- ) ............................. 2:{XIIg.1}
[3008]Klein Kranenbarg, Gradus .......................................... 2:{XIIg.1}
[1892]Klein Kranenbarg, John (1911- ) ................................... 2:{XIIIl(1).2}
[2058]Klein Kranenbarg, Willemina ....................................... 2:{XId}
[2935]Klein Landeweer, Garritdina ....................................... 2:{XIk.3}
[2135]Klein Obbink, Catharina ( -1754) .................................. 3:{IVb}
[1700]Klein Obbink, Hendrica (1799-1869) ................................ 2:{Xc}
[2043]Klein Obbink, Jan Willem .......................................... 2:{Xc}
[3064]Klein Rouweler, Hendrikus ......................................... 2:{Xj.8}
[3063]Klein Rouweler, Hermannes (1843- ) ................................ 2:{Xj.8}
[2170]Klijn Graffel, Jan Harmsen ........................................ 3:{IIIa}
[2171]Klijn Grassel, Janna (1711- ) ..................................... 3:IIIa(1).1
[2450]Kloosterhof, Geesken Jurriens ..................................... 3:{IVd}
[3083]Klumperink, Hendrina .............................................. 2:{XIr}
[3005]Knippenborgh, Christiaan .......................................... 2:{Xg.4}
[3004]Knippenborgh, Jan Hendrik (1823- ) ................................ 2:{Xg.4}
[3685]Knoef, Evert Jan .................................................. 2:{XIVz}
[3684]Knoef, Willemina (1939- ) ......................................... 2:{XIVz}
[2503]Knotter, Dirk (1900-1974) ......................................... 2:{XIIIf(1).1}
[2028]Koelewijn, Cornelia ............................................... 2:{XIIc.2}
[3035]Koelink, Aleida Harmina ........................................... 2:{XIq.2}
[3026]Koeslag, Aaltjen (1843- ) ......................................... 2:{Xe(2).1}
[3027]Koeslag, Derk ..................................................... 2:{Xe(2).1}
[2608]Koesveld, Hermken (1685- ) ........................................ 2:{Va.4}
[4780]Kollmer, Johann Heinrich .......................................... 2:{XIp.1}
[4751]Kollmer, Sophia Maria Elise (1888- ) .............................. 2:{XIp.1}
[2604]Konink, Berent .................................................... 2:{VIIa}
[2606]Konink, Berent (1745- ) ........................................... 2:VIIa.1
[1884]Koolma, Christina ................................................. 2:{Xb}
[1732]Kooten, Anke-Rinske van (1964- ) .................................. 2:{XVIg}
[1791]Kornegoor, Hendrika (1886-1919) ................................... 2:{XIIIl}
[2051]Kornegoor, Marten ................................................. 2:{XIIIl}
[4792]Kraaijenoord, Maartje (1885-1974) ................................. 2:{XIIIx}
[2447]Kramp, Hentje ..................................................... 2:{XIVl}
[3081]Krebbers, Aaltjen ................................................. 2:{XIj}
[4786]Krijt, Ariaantje (1815- ) ......................................... 2:{XIl}
[4787]Krijt, Casparus Gerardus .......................................... 2:{XIl}
[2344]Kruithof, Arp ..................................................... 2:{XIIIg.4}
[4820]Kuijper, Alida .................................................... 2:{XIIq}
[2883]Kuipers, Aaltjen .................................................. 2:{VIIIc.4}
[2369]Kwekkeboom, B.H. .................................................. 2:{XIVe.2}
[4891]Kysters, Geertruida Aleida (1864- ) ............................... 2:{XIIb.2}
[4892]Kysters, Gerhard .................................................. 2:{XIIb.2}
                                   - L -
[2934]Laarberg, Garrit .................................................. 2:{XIk.3}
[2933]Laarberg, Harmina (1859- ) ........................................ 2:{XIk.3}
[3709]Laer, Egbert op het ............................................... 2:{Vb}
[3708]Laer, Jenneken Egberts op het ..................................... 2:{Vb}
[5279]Lambert, ten Averfelde ............................................ 2:{IIIb}
[1958]Lammers, Jan Hendrik (1845- ) ..................................... 2:{XIIIv}
[1726]Lammers, Roelofje (1880-1956) ..................................... 2:{XIIIv}
[2921]Lammertink, Albert Jan (1844- ) ................................... 2:{XIk.1}
[2922]Lammertink, Hendrik ............................................... 2:{XIk.1}
[2239]Lamschot, Hendrik ................................................. 1:{II(1).1}
[3041]Landewers, Frederika (1886- ) ..................................... 2:{XIj.4}
[3042]Landewers, Hendrik Jan ............................................ 2:{XIj.4}
[3089]Langenberg, Arend Willem .......................................... 2:{XIc.3}
[3088]Langenberg, Johan (1868- ) ........................................ 2:{XIc.3}
[2880]Lankheet, Johanna ................................................. 2:{Xi(1).3}
[4894]Lansink, Bernardus ................................................ 2:{XIIIi}
[2379]Lansink, Johanna (1867-1901) ...................................... 2:{XIIIi}
[3110]Lebbink, Alberta Johanna .......................................... 2:{XIIIl}
[4673]Leeftink, Albert .................................................. 2:{XIVg}
[2387]Leeftink, Berendina Hendrika (1899- ) ............................. 2:{XIVg}
[2404]Leemburg, Jan (1886- ) ............................................ 2:{XIIe.6}
[4909]Leemburg, Libbe ................................................... 2:{XIIe.6}
[4912]Leiden, Trijntje van .............................................. 2:{XIIId.1}
[3077]Lentink, Willemina ( -1830) ....................................... 2:{Xe}
[3051]Leuvelink, Hendrika ............................................... 2:{XIj.1}, {XIIm}
[5607]Levers, (Johanna) Christina (1829-1912) ........................... 2:{IXf.4}
[5608]Levers, Gerard heinrich Joseph .................................... 2:{IXf.4}
[2908]Lieon, Aleida (1863- ) ............................................ 2:{XIe.1}
[2909]Lieon, Pieter ..................................................... 2:{XIe.1}
[4926]Lijnbach, Catharina Maria (1849- ) ................................ 2:{XIl.2}
[4927]Lijnbach, Hermanus ................................................ 2:{XIl.2}
[5288]Littink, Wessel Everts op 't ...................................... 2:{IIIb(1).2}
[2389]Lode, Johanna (pleegdochter) (1917- ) ............................. 2:XIVg.1
[2892]Loonemans, Eliesabeth ............................................. 2:{VIIIa.5}
[2968]Luchtenburg, Jacob (1864- ) ....................................... 2:{XIf(1).2}
[2969]Luchtenburg, Willem ............................................... 2:{XIf(1).2}
[4911]Luijckx, Charles Jean ............................................. 2:{XIIId.1}
[2442]Luijckx, Willem Herman (1893- ) ................................... 2:{XIIId.1}
[2658]Lundeck, Laura (1965- ) ........................................... 2:{XVId}
[2031]Lunneker, Gerrit Jan (1880-1949) .................................. 2:{XIIIp}
[2033]Lunneker, Gerrit Jan (1915- ) ..................................... 2:XIIIp.2
[2032]Lunneker, Herewiena Johanna Hendrika (1910- ) ..................... 2:XIIIp.1
[3038]Lunneker, Willem .................................................. 2:{XIIIp}
[2151]Lutgertt .......................................................... 1:{I}
[2367]Lutje Schipholt, B. ............................................... 2:{XIVe.1}
[1954]Lutje Tankink, Gerrit (1744- ) .................................... 2:VIId.2
[1953]Lutje Tankink, Jan (1740- ) ....................................... 2:VIId.1
[1955]Lutje Tankink, Jan Willem (1749- ) ................................ 2:VIId.3
[1956]Lutje Tankink, Jan Willem (1753- ) ................................ 2:VIId.4
[1952]Lutteke Tanckinck op Groot Bartels, Gerrit ........................ 2:{VIId}
                                   - M -
[2000]Maat, Gerritdina Frederica ter (1926- ) ........................... 2:{XIVq}
[1829]Maats, Willemina ( -1864) ......................................... 2:{XIi}
[3842]Madsen, Christen Kevin (1968- ) ................................... 2:{XVab}
[4930]Madsen, Eva Louise (2003- ) ....................................... 2:XVab.1
[6219]Madsen, Svend Alexander (2005- ) .................................. 2:XVab.2
[3843]Madsen, Svend Anker (1936- ) ...................................... 2:{XVab}
[4748]Marlet, Adriana Johanna Margaretha Maria (1844- ) ................. 2:{XIp}
[4775]Marlet, Matthias Nicolaas ......................................... 2:{XIp}
[2612]Martens, Albert ................................................... 2:{VIc}
[2009]Martis, Hermina Zwaantje .......................................... 2:{XIIc}
[2275]Meeboer, Janet Rose (1959- ) ...................................... 2:{XVn}
[2102]Meengs, Henders (1782- ) .......................................... 2:{VIIIa.1}
[2197]Meengs, N.N. (1710- ) ............................................. 2:{VIIIa.1}
[2187]Meerbecke, Berent ter ............................................. 1:{I.4}
[1942]Meerbecke, Hendersken te .......................................... 2:{VIIb}
[2159]Meerbecke, Hendrikjen ter ......................................... 1:{I.4}
[2194]Meerbecke, Willem te .............................................. 2:{VIIb}
[2464]Meerdink, Hendrika ................................................ 3:{VIb.3}
[2279]Meijer, Amanda Rachel (1983- ) .................................... 2:XVn.2
[2266]Meijer, Antonia (Ann) (1951- ) .................................... 2:XIVp.1, XVl
[2278]Meijer, Brandon John (1986- ) ..................................... 2:XVn.4
[2273]Meijer, Brie Anne Kristina (1985- ) ............................... 2:XVm.1
[2268]Meijer, Hendrik Jan (1954- ) ...................................... 2:XIVp.3, XVn
[2274]Meijer, Justin Wiebe (1988- ) ..................................... 2:XVm.2
[2277]Meijer, Rebecca Jennifer (1986- ) ................................. 2:XVn.3
[1998]Meijer, Ruurd (1918-1989) ......................................... 2:{XIVp}
[2276]Meijer, Stephanie Kristin (1981- ) ................................ 2:XVn.1
[2267]Meijer, Wiebe (1953- ) ............................................ 2:XIVp.2, XVm
[2591]Meijerink, Teunis ................................................. 3:{II}
[2008]Meijerrink, Janny (1944- ) ........................................ 2:{XIVu}
[5280]Meijers, Berent Lubberts (1600- ) ................................. 2:{IIIb}
[4887]Meijran, Gerritdina (1860- ) ...................................... 2:{XIIb.1}
[4888]Meijran, Johann Hermann Heinrich .................................. 2:{XIIb.1}
[4901]Melching, Ernestine Caroline Christine ............................ 2:{XIIe.2}
[3682]Mellink, Dina (1908-1918) ......................................... 2:XIIm.2
[3688]Mellink, Everdina Louise (1964- ) ................................. 2:XIVz.2
[2538]Mellink, Gerrit Jan (1872-1942) ................................... 2:{XIIm}
[3683]Mellink, Gerrit Jan (1936- ) ...................................... 2:XIIIw.1, XIVz
[3049]Mellink, Gerritdina (1878- ) ...................................... 2:{XIj.1}
[2479]Mellink, Hendrik Johan (1839- ) ................................... 3:{VIa(2).1}
[2951]Mellink, Hendrika Dora ............................................ 2:{XIi.3}
[3050]Mellink, Jan Willem (1838-1903) ................................... 2:{XIj.1}, {XIIm}
[3680]Mellink, Willem Hendrik (1905-1993) ............................... 2:XIIm.1, XIIIw
[3687]Mellink, Willem Hendrik (1963- ) .................................. 2:XIVz.1
[3704]Memelinck, Hendrik ................................................ 2:{IV.4}
[2626]Memelink, Hendrik (1656- ) ........................................ 2:{IV.4}
[1887]Memelink, Hendrik Jan Martinus (1908-1985) ........................ 2:{XIIIl(1).1}
[2624]Menckfelt, Aeltjen te (1643-1704) ................................. 2:IV.4
[2618]Menckfelt, Geertruid te (1640- ) .................................. 2:IV.2
[2633]Menckfelt, Gercken te (1617- ) .................................... 2:IIIa.5
[2628]Menckfelt, Gertt (Geryt) toe (1577- ) ............................. 2:II.1, IIIa
[2631]Menckfelt, Harmenn te (1613-1614) ................................. 2:IIIa.3
[2632]Menckfelt, Harmenn te (1614- ) .................................... 2:IIIa.4
[2616]Menckfelt, Warner te (1611-1666) .................................. 2:IIIa.2, IV
[2597]Menckvelt, Berent te (1664- ) ..................................... 2:Va.1, VIa
[2630]Menckvelt, Gerken toe (1609- ) .................................... 2:IIIa.1
[2596]Menckvelt, Gerrit te (1666-1671) .................................. 2:Va.2
[2438]Mengerink, Engele (1866-1939) ..................................... 2:{XIIId}
[2439]Mengerink, Hendrik ................................................ 2:{XIIId}
[2607]Menghveld (Menkveld) later KOESVELD, Gerrit te (1671- ) ........... 2:Va.4
[2621]Mengveld, Herman te (1641- ) ...................................... 2:IV.3
[5162]Menkfelt, Werner? ................................................. 2:I
[2536]Menkhorst, Gerardus ............................................... 2:{Xh}
[2613]Menkveld, Alberdijna (1701- ) ..................................... 2:VIc.1
[3723]Menkveld, Derk (1710-1784) ........................................ 2:VIc.4
[3707]Menkveld, Garrit (1645-1698) ...................................... 2:IV.5, Vb
[5282]Menkveld, Geertrui (1680- ) ....................................... 2:Vb.1
[3721]Menkveld, Hendrijna (1707- ) ...................................... 2:VIc.3
[3724]Menkveld, Hendrik (1712-1788) ..................................... 2:VIc.5
[3725]Menkveld, Jacomina (1713-1766) .................................... 2:VIc.6
[5165]Menkveld, Jenneken Wennersen (1586- ) ............................. 2:II.2, IIIb
[5163]Menkveld, Johan ................................................... 2:I.2
[3727]Menkveld, Johanna (1722- ) ........................................ 2:VIc.8
[5283]Menkveld, Philips (1681-1769) ..................................... 2:Vb.2
[3726]Menkveld, Wander (1718-1791) ...................................... 2:VIc.7
[5161]Menkveld, Werner .................................................. 2:I.1, II
[3720]Menkveld, Willem (1703-1753) ...................................... 2:VIc.2
[1943]Menkveld , later (op) BORKINGH, Warner (Wander, Waander) te (1667- ) 1:{II}, 2:Va.3, VIb
[2603]Menkvelt, Fenneken ................................................ 2:VIa(2).2, VIIa
[2614]Menkvelt, Geertrui te (1677- ) .................................... 2:Va.6
[2610]Menkvelt, Johannes te (1673-1758) ................................. 2:Va.5, VIc
[2204]Menkvelt, Warner te (1637-1693) ................................... 2:IV.1, Va
[2602]Menkvelt, Warner te (1712- ) ...................................... 2:VIa(2).1
[3703]Menninck, Meynt ................................................... 2:{IV.4}
[2625]Menninck, Teunis Meijnts (1643-1683) .............................. 2:{IV.4}
[2902]Mensink op Knikkink, Grada ........................................ 2:{IXf.1}
[4783]Metz, Jan ......................................................... 2:{Xf}
[4782]Metz, Lambertha (Lammertje) (1796-1843) ........................... 2:{Xf}
[2383]Meulenkamp, R. .................................................... 2:{XIVf.1}
[3019]Meutstege, Grada Gerritdina (1895- ) .............................. 2:{XIIg.4}
[3020]Meutstege, Reint .................................................. 2:{XIIg.4}
[4008]Modelski, Amy (1978- ) ............................................ 2:XVIe.2
[4003]Modelski, Barbara (1954- ) ........................................ 2:XVd.2, XVIf
[4002]Modelski, Gary L. (1952- ) ........................................ 2:XVd.1, XVIe
[4005]Modelski, Janette (1965- ) ........................................ 2:XVd.4
[4004]Modelski, Joan (1962- ) ........................................... 2:XVd.3
[4001]Modelski, John F. ( -1999) ........................................ 2:{XVd}
[4009]Modelski, Marc (1978- ) ........................................... 2:XVIe.3
[4007]Modelski, Stacy (1974- ) .......................................... 2:XVIe.1
[2368]Moekotte, Ferdinand (1946- ) ...................................... 2:XIVe.2
[2365]Moekotte, Franciscus Gerhardus Hendrikus (1912-1976) .............. 2:{XIVe}
[2366]Moekotte, Hermina Ebelina (1940- ) ................................ 2:XIVe.1
[2671]Molenkamp, Gerrit Jan (1865- ) .................................... 2:{XIt}
[1817]Morgenstern, Jan ( -1822) ......................................... 2:{Xd}
[4916]Mors, Hermina ter ................................................. 2:{XIIIe.1}
[1841]Morssink, Gerhardina (1835- ) ..................................... 2:{XIIa}
[1842]Morssink, Jan Harmen ( -1859) ..................................... 2:{XIIa}
[1977]Mulder, Hendrika (1867-1917) ...................................... 2:{XIIi}
[2587]Mulder, Willem Teunissen (1746- ) ................................. 3:{IVa.1}, IVc.1
[3009]Mulderije, Janna .................................................. 2:{XIIg.1}
[3036]Mylder, Albertus .................................................. 2:{XIIi}
                                   - N -
[2114]Nahuis, Derk te (1735- ) .......................................... 2:{VIIIc}
[2116]Nahuis, Garrit te (1761- ) ........................................ 2:VIIIc.2
[2119]Nahuis, Geertjen te (1777- ) ...................................... 2:VIIIc.5
[2117]Nahuis, Gerrit Hendrik te (1767- ) ................................ 2:VIIIc.3
[2115]Nahuis, Hendrikje te (1758- ) ..................................... 2:VIIIc.1
[2195]Nahuis, Jan te .................................................... 2:{VIIIb}, {VIIIc}
[2118]Nahuis, Jan te (1770- ) ........................................... 2:VIIIc.4
[2627]Neerlaer, Fenneken (1680- ) ....................................... 2:{IV.4}
[2598]Neerlaer, Jenneken, gedoopt Fenneken, te (1672-1711) .............. 2:{VIa}
[2599]Neerlaer, Otto .................................................... 2:{VIa}
[2899]Neers, Margaretha ................................................. 2:{IXf.5}
[2876]Niehuis, Maria .................................................... 2:{IXg.9}
[2875]Nienhuis, Albertus ................................................ 2:{IXg.9}
[2874]Nienhuis, Hendrik Jan (1804- ) .................................... 2:{IXg.9}
[2085]Nienhuis of Nijenhuis (Nijenhuis), Peter (Petrus) te (1778- ) ..... 2:{IXe}
[1825]Nieuwland, Grietjen ............................................... 2:{XIh}
[3039]Nijemeisland, Herewiena Johanna Hendrica .......................... 2:{XIIIp}
[2914]Nijen Es, Garritjen ............................................... 2:{XIIg}
[2978]Nijendijk, Hendrika Maria ......................................... 2:{XIe.3}
[2200]Nijenhuis, Beerent te ............................................. 2:{IXe}
[3123]Nijenhuis, Hendrika ............................................... 2:{XIu(2).2}
[1755]Nijenhuis, Hendrika Johanna (1831- ) .............................. 2:{XIc}
[2053]Nijenhuis, Jan .................................................... 2:{XIc}
[2087]Nijenhuis, Joannes Henricus (1801- ) .............................. 2:IXe.1
[2419]Nijhof, Catharina Johanna Maria Berendina (1949- ) ................ 2:{XIVag}
[2530]Nijhuis, Bernardus ................................................ 2:{Xi}
[2193]Nijhuis, Jenneken ................................................. 2:{VIId}
[2907]Nijkamp, Hendrik Jan (1859- ) ..................................... 2:XIe.1
[2971]Nijkamp, Hendrika Johanna (1863- ) ................................ 2:XIe.2
[2911]Nijkamp, Jan ...................................................... 2:{XIe}
[2975]Nijkamp, Jan Egbert (1865- ) ...................................... 2:XIe.3
[2906]Nijkamp, Jan Willem (1834- ) ...................................... 2:{XIe}
[2495]Nijland, Aaltje ................................................... 2:{Xa}
[1781]Nijland, Jenneken (1725-1799) ..................................... 2:{IXb}
[3000]Nijrolder, Johanna ................................................ 2:{Xg.2}
[3102]Nikkels, Teuntjen ................................................. 2:{XIIIa.1}
[4794]Nispen, Petronella Jacoba van (1924- ) ............................ 2:{XIVac}
[4859]Nonhebel, Maria Elisabeth (1847-1888) ............................. 2:{XIm.4}
[3097]Norde, Garrit ..................................................... 2:{XIIIm}
[2434]Norde, Gerrit (1917- ) ............................................ 2:XIIIm.1
[1792]Norde, Hendrik Jan (1886-1953) .................................... 2:{XIIIm}
[2436]Norde, Herman (1919- ) ............................................ 2:XIIIm.2
[4781]Nost, Geertruida Lisette .......................................... 2:{XIp.1}
                                   - O -
[2650]O'Neill, Jill (1978- ) ............................................ 2:XVIa.1
[2649]O'Neill, Leonard (Len) (1948- ) ................................... 2:{XVIa}
[2651]O'Neill, Meghan (1981- ) .......................................... 2:XVIa.2
[2652]O'Neill, Scott (1984- ) ........................................... 2:XVIa.3
[2994]Olijslager, Hendrina .............................................. 2:{Xg.1}
[3002]Olijslager, Johannes Henricus ..................................... 2:{Xg.3}
[3001]Olijslager, Willemina (1843- ) .................................... 2:{Xg.3}
[2919]Olthoff, Gerritjen ................................................ 2:{Xh(1).1}
[5866]onbekend .......................................................... 2:{II}
[5865]onbekend .......................................................... 2:{I}
[5870]onbekend .......................................................... 2:{VIIb}
[5871]onbekend .......................................................... 2:{VIIIb}, {VIIIc}
[3108]Onck, Everdina Gerarda Johanna .................................... 2:{XIIIh}
[1724]Ongena, Berendina (1855-1926) ..................................... 2:{XIIk}
[1844]Ongena, Gerrit Jan ................................................ 2:{XIIk}
[2920]Onis, Aaltjen (1852- ) ............................................ 2:XIk.1
[1839]Onis, Berend (1776- ) ............................................. 2:{XIk}
[2929]Onis, Evert Derk (1853- ) ......................................... 2:XIk.2
[1784]Onis, Garrit Jan (1807-1871) ...................................... 2:{XIk}
[1785]Onis, Willem (1857- ) ............................................. 2:XIk.3
[2574]Oonk, Erwin (1981- ) .............................................. 2:XVr.1
[3003]Oonk, Johanna Willemina ........................................... 2:{Xg.3}
[2573]Oonk, Roelof (1955- ) ............................................. 2:{XVr}
[3016]Oortgiesen, Arend Jan ............................................. 2:{XIIg.3}
[3015]Oortgiesen, Hendrika Johanna (1888- ) ............................. 2:{XIIg.3}
[4837]OPENEER, Marie .................................................... 2:{XIVaa}
[4810]Opmeer, Elisabeth ................................................. 2:{XIIp}
[2897]Ories, Gerhard Henrich (1799- ) ................................... 2:{IXf.5}
[2898]Ories, Gerhard Johan .............................................. 2:{IXf.5}
[4918]Ottenhof, Elisabeth ............................................... 2:{XIIIf}
[2231]Ottink, Johanna Geertruida (1837- ) ............................... 2:{XIs}
[1694]Overwater, Corinne ................................................ 2:{XIVv}
                                   - P -
[1790]Pagenkolk, Lammert ................................................ 2:{IXb}
[1741]Pagenkolk (ook: LANGENSCHOT), Alberdina (1765-1794) ............... 2:{IXb}
[3096]Pardijs, Fredrika Johanna ......................................... 2:{XIIIn}
[2270]Parker, Jeanette Marlene Joyce (1975- ) ........................... 2:XVl.1
[2271]Parker, Juliana Rose (1982- ) ..................................... 2:XVl.2
[2269]Parker, Stephen Ralph (1957- ) .................................... 2:{XVl}
[2173]Pasman, Barent .................................................... 3:{Va}
[2588]Pasman, Bartjen (1780- ) .......................................... 3:Va(2).4
[2589]Pasman, Garrit Jan (1798- ) ....................................... 3:Va(2).9
[2519]Pasman, Geesken (1784- ) .......................................... 3:Va(2).6
[2518]Pasman, Gerrit Jan (1781- ) ....................................... 3:Va(2).5
[2174]Pasman, Harmanus (1786- ) ......................................... 3:Va(2).7
[2520]Pasman, Leentjen (1789- ) ......................................... 3:Va(2).8
[2515]Pasman, Maria (1776- ) ............................................ 3:Va(2).1
[2516]Pasman, Maria (1777- ) ............................................ 3:Va(2).2
[1821]Pasman, Teune ( -1858) ............................................ 2:{XIg}
[2517]Pasman, Teuntjen (1779- ) ......................................... 3:Va(2).3
[2996]Penterman, Gerrit Jan ............................................. 2:{Xg.2}
[2995]Penterman, Hendrika (1850-1888) ................................... 2:{Xg.2}
[2458]Peters, Isabella (1796-1835) ...................................... 3:{VIa}
[3116]Piepers, Jan Hendrik .............................................. 2:{XIu(2).3}
[3115]Piepers, Jan Hendrik (1875- ) ..................................... 2:{XIu(2).3}
[3033]Pierik, Joannes (1859- ) .......................................... 2:{XIq.2}
[3034]Pierik, Roelof .................................................... 2:{XIq.2}
[2535]Polder (Pollers), Waander ......................................... 3:{IVb}
[2131]Pollers, Grietje Waanders ( -1751) ................................ 3:{IVb}
[2431]Ponds, J.L.M. ..................................................... 2:{XIIIac.2}
[5617]Pos, Niesje (1885- ) .............................................. 2:{XIIIu.2}
[2254]Poterman, Gerrit Jan (1874-1953) .................................. 2:{XIIi}
[2342]Pouw, Margje (1908- ) ............................................. 2:{XIIIg.3}
[2313]Pré, Janna Geertruida du (1837-1901) .............................. 2:{XIId}
[2497]Pré, Louis Sebastiaan du (1801- ) ................................. 2:{XIId}
[2284]Preuter, Antonia (1962-1964) ...................................... 2:XIVr.2
[2286]Preuter, Antonia Johanna (Ans) (1965- ) ........................... 2:XIVr.4, XVx
[2283]Preuter, Gerrit Hendrik (Henk) (1958- ) ........................... 2:XIVr.1, XVv
[2002]Preuter, Johan (Jan) (1927- ) ..................................... 2:{XIVr}
[2285]Preuter, Johanna Gerritdina (Hannie) (1962- ) ..................... 2:XIVr.3, XVw
[2288]Preuter, Juan Carlos (1984- ) ..................................... 2:XVv.1
[2290]Preuter, Miguel Andrés (1989- ) ................................... 2:XVv.3
[2289]Preuter, Pedro Raphaël (1987- ) ................................... 2:XVv.2
                                   - R -
[3061]Raben, Engelbartus ................................................ 2:{XIu}
[3060]Raben, Gradus (1836- ) ............................................ 2:{XIu}
[2953]Radstake, Bernard ................................................. 2:{XIi.4}
[2952]Radstake, Dora Henrietta (1877- ) ................................. 2:{XIi.4}
[2006]Reen, Heintje Johanna Hermina (Hennie) van (1929- ) ............... 2:{XIVt}
[3086]Reerink, Antonij .................................................. 2:{XIIf}
[1770]Reerink, Hendrika (1863-1943) ..................................... 2:{XIIf}
[2444]Regelink, Garrit Jan .............................................. 2:{XIIIo.2}
[2168]Regelink, Hendrika ................................................ 2:{XIIIo.2}
[2052]Regelink, Johanna ................................................. 2:{XIIIl}
[4822]Reijen, Wilhelmina van ............................................ 2:{XIn}
[2997]Reijerdink, Wilhelmina ............................................ 2:{Xg.2}
[2417]Reijerink, Agnes Geertruida (1925- ) .............................. 2:{XIIIac}
[2524]Remmelink, Gradus ................................................. 3:{IIIb.10}
[2562]Reurslag, Arian (1974- ) .......................................... 2:{XVj.2}
[2620]Revel, Garrit Roelefs van (1650- ) ................................ 2:{IV.2}
[3698]Revel, Roeleff van ................................................ 2:{IV.2}
[1874]Rhebergen, Albert (1862-1941) ..................................... 2:{XIIl}
[1875]Rhebergen, Hendrik Jan (1901-1982) ................................ 2:XIIl.1
[1879]Rhebergen, Hendrikus (1825-1907) .................................. 2:{XIIl}
[1877]Rhebergen, Hendrikus (1906- ) ..................................... 2:XIIl.2
[1906]Riefel, Hendrik (1920-1996) ....................................... 2:{XIIIl(2).2}
[4814]Riel, Johanna van ................................................. 2:{XIo.1}
[2949]Riet, Jan te (1867- ) ............................................. 2:{XIi.3}
[2950]Riet, Lefert te ................................................... 2:{XIi.3}
[2067]Riete, Maria te (1775- ) .......................................... 2:{IXd}
[4914]Rietman, Albertus (1894- ) ........................................ 2:{XIIIe.1}
[4915]Rietman, Jan Hendrik .............................................. 2:{XIIIe.1}
[2044]Roelofzen, Janna ( -1802) ......................................... 2:{Xc}
[4866]Roem, Albertje .................................................... 2:{XIm}
[2106]Roller, Berent te (1789- ) ........................................ 2:VIIIa.5
[2104]Roller, Garritjen te (1783- ) ..................................... 2:VIIIa.3
[2100]Roller, Hendricus te .............................................. 2:{VIIIa}
[2105]Roller, Hendrik te (1786- ) ....................................... 2:VIIIa.4
[2103]Roller, Henrica Berendina te (1780- ) ............................. 2:VIIIa.2
[2101]Roller, Jan Hendrik te (1777- ) ................................... 2:VIIIa.1
[2918]Rooks, Jan Hendrik ................................................ 2:{Xh(1).1}
[2917]Rooks, Johanna Gerritdina (1825- ) ................................ 2:{Xh(1).1}
[2400]Rooseboom, Jan Piet (1929- ) ...................................... 2:XIVj.1
[2399]Rooseboom, Klaas (1899-1956) ...................................... 2:{XIVj}
[2609]Roosinck, later Koesveld, Arend ................................... 2:{Va.4}
[2157]Roosing, Maria (Marijke) .......................................... 1:{I.5}
[4879]Roselaar, Sara (1879- ) ........................................... 2:{XIIIy}
[2257]Rothman, Erik (1957- ) ............................................ 2:XIVm.3
[1990]Rothman, Gerhard Marinus (1929- ) ................................. 2:{XIVm}
[2256]Rothman, Hanny (1954- ) ........................................... 2:XIVm.2
[2255]Rothman, Harry (1953- ) ........................................... 2:XIVm.1
[3094]Rouwenhorst, Anna Maria ........................................... 2:{XIIIa.2}
[5153]Rouwenhorst, Marianne (1980- ) .................................... 2:{XIVv.1}
[4881]Rozenbroek, Jacob Adriaan Marie (1902-1996) ....................... 2:{XIIIy.1}
[2669]Rumathe, Johanna Theodora (1868- ) ................................ 2:XIq.1
[2668]Rumathe, Johannes (1332- ) ........................................ 2:{XIq}
[2670]Rumathe, Maria Aleida (1870- ) .................................... 2:XIq.2
                                   - S -
[2036]Saalmink, Gerharda (1915- ) ....................................... 2:XIIIq.1
[2035]Saalmink, Gerrit (1884-1968) ...................................... 2:{XIIIq}
[2042]Saalmink, Gerrit (1922- ) ......................................... 2:XIIIq.4
[3044]Saalmink, Herman .................................................. 2:{XIIIq}
[2038]Saalmink, Herman (1917- ) ......................................... 2:XIIIq.2
[2040]Saalmink, Johan (1918- ) .......................................... 2:XIIIq.3
[2970]Sangers, Aaltjen .................................................. 2:{XIf(1).2}
[4336]Santos Dias, Rute Helena dos ...................................... 2:{XVa}
[2073]Schaarenborg, Derk ................................................ 2:{IXg}
[2072]Scharenborg, Geertje (Joanna Gertrudis) (1770-1859) ............... 2:{IXg}
[1780]Scheggetman, Derk (1720-1780) ..................................... 2:{IXb}
[1743]Scheggetman (ook: ter Schegget), Jenneken (1766-1840) ............. 2:{IXb}
[4893]Schepers, Hindrika ................................................ 2:{XIIb.2}
[2568]Schepers, Irma (1981- ) ........................................... 2:XVp.2
[2020]Schepers, Jan Willem Antonia (1952- ) ............................. 2:{XVp}
[2569]Schepers, Marco (1984- ) .......................................... 2:XVp.3
[2567]Schepers, Remco (1978- ) .......................................... 2:XVp.1
[3071]Schilderink, Hendrina Maria ....................................... 2:{XIr.1}
[4904]Schipdam, Gezina .................................................. 2:{XIIIe}
[2891]Scholten, Albert .................................................. 2:{VIIIa.5}
[4920]Scholten, Gerhard (1898- ) ........................................ 2:{XIIIk.1}
[4921]Scholten, Jan ..................................................... 2:{XIIIk.1}
[2155]Scholten, Lambert ................................................. 1:{I.3}
[2890]Scholten, Siene (1793- ) .......................................... 2:{VIIIa.5}
[2311]Schoneveld, Henk Jan (1970- ) ..................................... 2:{XIVu.1}
[2542]Schoonhoven, Johanna Hendrica (1900- ) ............................ 2:{XIIIr.1}
[3076]Schoppers, Garritjen .............................................. 2:{Xe}
[4838]Schortemeier, Jan ................................................. 2:{XIVab}
[4839]Schortemeier, Johannes Cornelis (John) (1957- ) ................... 2:XIVab(2).1
[3092]Schouten, Hubertus (1887- ) ....................................... 2:{XIIIa.2}
[3093]Schouten, Johan ................................................... 2:{XIIIa.2}
[2440]Schreurs, Geesken ................................................. 2:{XIIId}
[2527]Schulz, Odetta Lynn (1906- ) ...................................... 2:{XIVi}
[5611]Schurinck, Berend Willem .......................................... 2:{Xi}
[5614]Schurink, Johanna Berendina Gesina (1841- ) ....................... 2:Xi(1).2
[2086]Schurink, Johanna Wilhelmina (1781- ) ............................. 2:{IXe}
[2894]Schurink, Johanna Wilhelmina (1815- ) ............................. 2:{IXf.4}
[2531]Schurink, Johannis (1805-1848) .................................... 2:{Xi}
[5613]Schurink, Johnnes Bernardus (1839- ) .............................. 2:Xi(1).1
[2877]Schurink, Theodora Wilhelmina (1843-1881) ......................... 2:Xi(1).3
[2372]Schut, Everdina Maria Johanna (1895- ) ............................ 2:{XIIIh}
[3107]Schut, Jan Willem ................................................. 2:{XIIIh}
[3120]Schutten, Hendrika ................................................ 2:{XIu(2).1}
[2348]Schuurhuis, W.G. .................................................. 2:{XIVc.1}
[2895]Schuurink, Jan Derk ............................................... 2:{IXf.4}
[2338]Seinen, Willem .................................................... 2:{XIVb.1}
[3032]Slagman, Harmina .................................................. 2:{XIIh}
[4910]Slange, Roelofje .................................................. 2:{XIIe.6}
[2004]Smallegoor, Albertus (Bertus) (1926-1980) ......................... 2:{XIVs}
[2299]Smallegoor, André (1959- ) ........................................ 2:XIVs.5
[2296]Smallegoor, Antonia (Tonny) (1953- ) .............................. 2:XIVs.2
[2300]Smallegoor, Carla (1961- ) ........................................ 2:XIVs.6
[2295]Smallegoor, Gerard (1951- ) ....................................... 2:XIVs.1
[2297]Smallegoor, Harry (1955- ) ........................................ 2:XIVs.3
[2298]Smallegoor, Maria Geertruida (Marja) (1957- ) ..................... 2:XIVs.4
[2901]Smeenk, Wander .................................................... 2:{IXf.1}
[2900]Smeenk (op Smeenk in Mistel), Margaretha (1785- ) ................. 2:{IXf.1}
[2887]Smijs, Elsken (1785- ) ............................................ 2:{VIIIa.4}
[2888]Smijs, Gooze ...................................................... 2:{VIIIa.4}
[4851]Smit, Cornelia .................................................... 2:{XIIq.1}
[4899]Snuiverink, Hendrina .............................................. 2:{XIIIk}
[2198]Soetenhorst, Derksken ............................................. 2:{VIIIa.1}
[4903]Somberg, Diederich ................................................ 2:{XIIIe}
[2315]Somberg, Gerrit (1870- ) .......................................... 2:{XIIIe}
[4913]Somberg, Gezina Catharina (1899- ) ................................ 2:XIIIe.1
[2992]Spekschoor, Antonia (1851- ) ...................................... 2:{Xg.1}
[3006]Spekschoor, Dina .................................................. 2:{Xg.4}
[2993]Spekschoor, Jan Berend ............................................ 2:{Xg.1}
[2565]Spieker, Dennis (1977- ) .......................................... 2:XVo.1
[1986]Spieker, Hendrika Aleida (Hentje) (1895-1988) ..................... 2:{XIIi.2}
[2566]Spieker, Marcel (1979- ) .......................................... 2:XVo.2
[2018]Spieker, Willem (1951- ) .......................................... 2:{XVo}
[2334]Stam, B.G. ........................................................ 2:{XIVa.2}
[2064]Stammers (Stammes) (op Koenderink in Hupsel), Berendtken B. (1734-1810) 2:{VIIId}
[2196]Stammes (ten Paske), Jan .......................................... 2:{VIIId}
[2167]Steege, Derk (1929- ) ............................................. 2:XIIIo.2
[1907]Steege, Garrit Jan (1894-1955) .................................... 2:{XIIIo}
[2049]Steege, Hendrika Catherina (1934- ) ............................... 2:XIIIo.3, XIVl
[2443]Steege, levenloos kind (1925- ) ................................... 2:XIIIo.1
[3095]Steenblik, Derk ................................................... 2:{XIIIn}
[2435]Steenblik, G. ..................................................... 2:{XIIIm.1}
[1793]Steenblik, Reindina Hendrika (1888-1965) .......................... 2:{XIIIn}
[4778]Steijn, Jacob ..................................................... 2:{XIIr}
[4777]Steijn, Klaas (1883- ) ............................................ 2:{XIIr}
[4847]Steijn, Roelof .................................................... 2:XIIr.1
[3045]Stemerdink, Aleida Hendrika ....................................... 2:{XIIIq}
[4869]Stierman, Klaas ................................................... 2:{Xf(2).5}
[4766]Stierman, Maria Pieternella (1851- ) .............................. 2:{Xf(2).5}
[1876]Stomps, Johanna Aleida (1901- ) ................................... 2:{XIIl.1}
[3066]Stortelder, Jan Berend (1830- ) ................................... 2:{XIr}
[3082]Stortelder, Jan Hendrik ........................................... 2:{XIr}
[3067]Stortelder, Johanna (1871- ) ...................................... 2:XIr.1
[3068]Stortelder, Maria (1875- ) ........................................ 2:XIr.2
[2432]Stoverink, M.G.B. ................................................. 2:{XIIIac.3}
[2448]Straatman, Anja (1960- ) .......................................... 2:XIVl.1
[2446]Straatman, Arend .................................................. 2:{XIVl}
[2050]Straatman, Gerrit (1929-1993) ..................................... 2:{XIVl}
[2449]Straatman, Heidi (1967- ) ......................................... 2:XIVl.2
[4870]Streefland, Maartje ............................................... 2:{Xf(2).5}
[3844]Struthers, Gale (1942- ) .......................................... 2:{XVab}
                                   - T -
[2209]Tankink, Anna Maria (1809-1874) ................................... 2:{Xj}
[2210]Tankink, Joannes Albertus ......................................... 2:{Xj}
[4883]Terbraak, Berendina Elizabeth (1801- ) ............................ 2:{IXe.1}
[4884]Terbraak, Gerardus ................................................ 2:{IXe.1}
[2179]Terink, Wander .................................................... 2:{VIIb.4}
[2586]Teunissen, Hermen ................................................. 3:{IVa.1}, {IVc}
[2451]Teunissen, Jenneken ( -1680) ...................................... 3:{II}
[2590]Theunissen, Marritjen ............................................. 3:{II}
[4906]Tieman, Fennigje .................................................. 2:{XIIIg}
[2178]Til, Wolterina van ( -1802) ....................................... 2:{VIIb.4}
[2260]Timmerij, Jan Hendrik (1929- ) .................................... 2:{XIVn}
[4919]Timmers, Geertruida Catharina (1900- ) ............................ 2:XIIIk.1
[2402]Timmers, Herman (1876- ) .......................................... 2:{XIIIk}
[4898]Timmers, Jan Hendrik .............................................. 2:{XIIIk}
[2644]Toelle, Catherine (Teena) (1926-2004) ............................. 2:{XVc}
[3085]Top, Willemken .................................................... 2:{Xc.1}
[2490]Tuinte, Goslig ter ................................................ 1:{I.6}
[2491]Tuinte (uit Avest), Lambert ter ................................... 1:{I.6}
                                   - U -
[2293]Uenk, Gerard Johan Cornelis (1962- ) .............................. 2:{XVx}
[2294]Uenk, Niels (1992- ) .............................................. 2:XVx.1
[1834]Unen, Elsjen van .................................................. 2:{Xa}
[1835]Urbaan, Jan Peter ................................................. 2:{Xa}, {XIa}
[1836]Urbaan, Johanna Diderica (1796-1881) .............................. 2:{XIa}
                                   - V -
[4761]Vaartjes, Catharina (1843-1923) ................................... 2:{XIn}
[4821]Vaartjes, Johannes ................................................ 2:{XIn}
[1789]vader onbekend .................................................... 2:{Xe}
[2056]vader onbekend .................................................... 2:{XId}
[2415]vader onbekend .................................................... 2:{XIIv}
[4900]Valk, Jan Willem .................................................. 2:{XIIe.2}
[2506]Valk, Jan Willem (1854- ) ......................................... 2:{XIIe.2}
[4850]Veen, Hendrik ..................................................... 2:{XIIq.1}
[4849]Veen, Trijntje (1900- ) ........................................... 2:{XIIq.1}
[4779]Veldhuis, Marijtje ................................................ 2:{XIIr}
[2982]Veldkamp, Aeltjen ................................................. 2:{IXg.6}
[2525]Velthuis, Gosen te ( -1823) ....................................... 1:{IVa.2}
[2302]Veltmeijer, Frederika Theodora (Frieda) (1961- ) .................. 2:{XVy}
[2377]Verbeek, Catharina (1841- ) ....................................... 2:{XIIe}
  [56]Verhoeven, Louise Josine Hermine (Loes) (1903-1991) ............... 2:{XIVw}
[4841]Vermast, August (1914-1990) ....................................... 2:{XIIIx.1}
[4875]Vermeulen, Jan .................................................... 2:{XIIt.4}
[2984]Verpoorten, Maria Catrina (1816- ) ................................ 2:{Xb.2}
[2985]Verpoorten, Pieter ................................................ 2:{Xb.2}
[1984]Verwey, Catharina Geertrude (Tiny) (1932- ) ....................... 2:{XIIIr.3}
[2353]Vinke, Hendrika (1918- ) .......................................... 2:{XIVd}
[4802]Vis, Trijntje ..................................................... 2:{XIn.6}
[1898]Visschers, Jan (1948- ) ........................................... 2:{XVg}
[1900]Visschers, Kasper (1978- ) ........................................ 2:XVg.2
[1899]Visschers, Sandra (1975- ) ........................................ 2:XVg.1
[4774]Visser, Aafje ..................................................... 2:{XIo}
[4675]Visser, Antje (1933- ) ............................................ 2:{XVb}
[4676]Visser, Dijderik .................................................. 2:{XVb}
[4745]Visser, Margaretha Johanna de (1860-1952) ......................... 2:{XIIt}
[2477]Vlugt, Klaaske van der (1816-1888) ................................ 3:{VIa}
[2307]Volkerink, Johanna Berendina (Jolanda) (1965- ) ................... 2:{XVz}
[1764]Vorkink (Forkink), Reintjen ( -1826) .............................. 2:{IXa}
[2393]Vos, A. de ........................................................ 2:{XIVh.1}
[2094]Vos(s), Engele .................................................... 2:{IXf}
[3017]Voskamp, Hendrika Johanna ......................................... 2:{XIIg.3}
[2321]Vredeveld, Berend Jan (1864-1942) ................................. 2:{XIIIf}
[4917]Vredeveld, Gerrit Jan ............................................. 2:{XIIIf}
[3101]Vries, Gerrit Jan de .............................................. 2:{XIIIa.1}
[3100]Vries, Gerrit Willem de (1875- ) .................................. 2:{XIIIa.1}
[2140]Vunderink, Jenneken ............................................... 1:{III}
[2526]Vunderink, Jenneken ............................................... 1:{IVa.3}
                                   - W -
[3037]Wagendorp, Hendrika ............................................... 2:{XIIi}
[5609]Waijerdink, Fenne Euphemia ........................................ 2:{IXf.4}
[2481]Wal, Hiltje Everts van der ( -1919) ............................... 3:{VIa(2).2}
[2361]Wassing, Gerhard (1904- ) ......................................... 2:{XIIIh(1).1}
[2061]Wassink, Gerrit Jan (1817- ) ...................................... 2:{Xd.3}
[3078]Wassink, Reind .................................................... 2:{Xd.3}
[2946]Weeme, Engelina ter (1866- ) ...................................... 2:{XIi.2}
[2947]Weeme, Evert Jan ter .............................................. 2:{XIi.2}
[2593]Weeme, Willemken Berntsen op de (1634- ) .......................... 2:{Va}
[2594]Weeme (uit Almen), Berent Jans op de (1604-1666) .................. 2:{Va}
[2912]Weenink, Hendrika ................................................. 2:{XIe}
[2881]Weernekes, Fenneken (1783- ) ...................................... 2:{VIIIc.4}
[2882]Weernekes, Jan .................................................... 2:{VIIIc.4}
[1957]Weldam, Cornelia Maria (1877-1949) ................................ 2:{XId(2).2}
[2974]Wennes, Catharina ................................................. 2:{XIe.2}
[1960]Wennink, Hendrik Jan (1889- ) ..................................... 2:{XIVy}
[1728]Wennink, Hendrika (1916-1984) ..................................... 2:{XIVy}
[1962]Wensink, Gerrit Hendrik Derk (1865-1945) .......................... 2:{XIIj}
[4908]Werkman, Ebeltje .................................................. 2:{XIIIh}
[1872]Wesselink, Garrit ( -1886) ........................................ 2:{XIIIa}
[3099]Wesselink, Gerhardina Hermina (1886- ) ............................ 2:XIIIa.1
[3091]Wesselink, Grada Johanna Arendina (1888- ) ........................ 2:XIIIa.2
[1871]Wesselink, Johan (1859- ) ......................................... 2:{XIIIa}
[3103]Wesselink, Johan (1893- ) ......................................... 2:XIIIa.3
[1895]Wesselink, Reintje (1924- ) ....................................... 2:{XIVk}
[2600]Wesselshuijs, Fenneken te (1685- ) ................................ 2:{VIa}
[3706]Wesselshuijs, Jenneken te ......................................... 2:{VIa}
[2601]Wesselshuijs , ook NEERLAER, Henrik te ............................ 2:{Va.6}, {VIa}
[2391]Wesselson, Hendrikje (1900- ) ..................................... 2:{XIVh}
[2039]Westerholt, A. .................................................... 2:{XIIIq.2}
[2016]Wilbrink, Albert (Ap) (1921-1997) ................................. 2:{XIVo}
[2261]Wilbrink, Antonia Maria (1947- ) .................................. 2:XIVo.1, XVj
[3046]Wilbrink, Evert ................................................... 2:{XIIIr}
[2262]Wilbrink, Gerrit Jan (1950- ) ..................................... 2:XIVo.2, XVk
[1979]Wilbrink, Gerritje (1896-1986) .................................... 2:{XIIIr}
[2263]Wilbrink, Hendrika Johanna (Hennie) (1951-1952) ................... 2:XIVo.3
[2564]Wilbrink, Sirkka (1976- ) ......................................... 2:XVk.2
[2563]Wilbrink, Tjarda (1973- ) ......................................... 2:XVk.1
[1881]Wildschut, Johannes Antonius (1944- ) ............................. 2:{XVac}
[1882]Wildschut, Robin (1973- ) ......................................... 2:XVac.1
[2381]Willems, Berend (1895-1960) ....................................... 2:{XIVf}
[2623]Willems, Bernt ( -1668) ........................................... 2:{IV.3}
[2382]Willems, Bruno (1924- ) ........................................... 2:XIVf.1
[2384]Willems, Jan Jans (1925- ) ........................................ 2:XIVf.2
[2582]Willems (d.v. Borgink in Vierakker), Maria ........................ 3:{IVa}
[2928]Willemsen, Grietjen ............................................... 2:{Xe(2).2}
[2584]Willemsen, Tonis (1706-1720) ...................................... 3:IIIb.5
[2948]Winkel, Stiene te ................................................. 2:{XIi.2}
[2346]Witwerts, Hinderika (1917-1982) ................................... 2:{XIVc}
[2636]Woesten Enk, Aelbert Willems ...................................... 3:{IIIa}
[2640]Woesten Enk, Anna Maria (Anneken) (1720- ) ........................ 3:IIIa(2).3, {IIIb.10}
[2641]Woesten Enk, Stijntien (1723- ) ................................... 3:IIIa(2).4
[2639]Woesten Enk, Tonis (1718- ) ....................................... 3:IIIa(2).2
[2638]Woesten Enk, Willem (1716- ) ...................................... 3:IIIa(2).1
[2637]Woesten Enk, Willem Derksen ....................................... 3:{IIIa}
[2572]Wolters, Frederik Hendrik (Frits) (1977- ) ........................ 2:XVq.2
[2570]Wolters, Frederik Theodorus (Frits) (1946- ) ...................... 2:{XVq}
[3025]Wolters, Maria .................................................... 2:{Xe(2).1}
[2571]Wolters, Monique (1973- ) ......................................... 2:XVq.1
[2433]Wolters, S.M. ..................................................... 2:{XIIIac.6}
[4922]Wooldrik, Johanna ................................................. 2:{XIIIk.1}
                                   - Z -
[3047]Zegers, Willemina ................................................. 2:{XIIIr}
[2027]Zwaan, Jan ........................................................ 2:{XIIc.2}
[1746]Zwaan, Pieternella (1879-1964) .................................... 2:{XIIc.2}
[2462]Zweverink, Berend (1819- ) ........................................ 3:{VIb.2}
[1702]Zwolsman, Grietje (1846-1913) ..................................... 2:{XIIj}


Overasselt, 6 juni 2007.