Bijlage bij

 

“Van Anthony tot Toontje”

 

Kroniek van het geslacht GRUPPING

 

(laatst herzien 17 januari 2009)

 

 

Het in 1996 ter gelegenheid van de 4e familiereünie uitgegeven boek "Van Anthony tot Toontje", kroniek van het geslacht Grupping, bevat naast verhalen over de verschillende familietakken ook een eerste poging tot een genealogie van de Grupping familie. Beginnend met de in 1747 in Wietmarschen (Duitsland) geboren Anthony Grupping (Gruppen). We wisten toen nog maar weinig van onze eigen voorouders. Door nieuw onderzoek en een dosis puur geluk is de kennis over zowel onze (Duitse) Gruppen voorouders als het (Nederlandse) Grupping nageslacht inmiddels aanzienlijk uitgebreid.


Dat puur geluk bestond in het feit dat door de abten van het klooster bij Wietmarschen een registratie was bijgehouden van 1450 tot 1575, de z.g. "Urbar van Wietmarschen". En dat die Urbar reeds door Duitse wetenschappers was geanalyseerd en "vertaald" naar o.a. de genealogische inhoud. Die weer verder is bewerkt tot concreet bruikbare informatie door mijn Duitse collega amateur-genealogen
Rolf Süwolto uit Salzkotten bij Paderborn,
Reinhard Cloppenburg uit Meppen en Theodor Davina uit Nordhorn. Voor hun analysewerk, waarvan zij de resultaten vrijwillig aan ons ter beschikking hebben gesteld, past ons alleen lof en dank.

 

Die nieuwe kennis is opgenomen in de nieuwe genealogie van de Grupping familie. Verderop in dit Addendum is dat weergegeven in de vorm van een nieuw genealogisch overzicht, bestaande uit een parenteel van de nu oudst bekende voorouder "Vater" Lining (of Lyndemann of tor Lynden), geboren ca. 1430 !!! in het Duitse kloosterplaatsje Wietmarschen in het graafschap Bentheim (een paar km boven Nordholt).

 

 

 


Het vervolg daarop is de parenteel van Henricus Gruppen (geboren ca. 1650), eveneens wonend in Wietmarschen. Henricus is de eerste Grupping, die voorkomt in de kerkeboeken uit Wietmarschen, die beginnen rond 1650. In de aansluiting op de parenteel van "Vater Lining" ontbreken helaas een paar generaties uit de tijd (1575-1650) waarin geen registratie werd bijgehouden. Die generaties zijn zichtbaar gemaakt door in plaats van de parenteel van Henricus die van zijn "waarschijnlijke" overgrootvader (en achterkleinzoon van Vater Lining) Hermann Gruppen weer te geven.

Verderop in deze parenteel vindt u ook de in 1775 van Wietmarschen naar Amsterdam gekomen Joan Anton Henrich Gruppen (geboren 1747), die zich daar later Anthony Grupping gaat noemen en daar trouwt met het meisje Dina Smink uit Delden. D.m.v. een kwartierstaat van de rond 1900 geboren generatie van onze ouders, inmiddels allen overleden, wordt een overzicht gegeven van onze gemeenschappelijke voorouders.

Nogmals namens de hele fmailie onze grote dank aan mijn Duitse college genealogen Theodor Davina uit Nordhorn, Rolf Süwolto uit Salzkotten (bij Paderborn) en Reinhard Cloppenburg uit Meppen, die het grootste deel van het werk voor mij al hadden verricht!

N.B. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het in principe niet toegestaan om gegevens over nog levende personen openbaar te maken, tenzij met hun toestemming. In het contact met vele familieleden uit de verschillende families die op deze website worden gepresenteerd is mij gebleken dat het grootste deel persoonlijk echter geen bezwaar tegen vermelding hebben. Door het niet vermelden is de relatie met de voorouders niet meer herkenbaar en wordt dus de zin van de presentatie van die voorouders aanzienlijk minder.

Indien u echter voor uzelf en/of uw nageslacht prefereert dat de namen hier niet worden vermeld, dan zal ik uiteraard aan uw verzoek voldoen. Daarvoor verzoek ik u contact met mij op te nemen, bij voorkeur via e-mail: Jos Grupping

Jos Grupping, Overasselt, NederlandInformatie over Wietmarschen:

Boeken over Wietmarschen, het klooster en de Urbar:

 • Heinrich Specht, Wietmarschen - eine Siedlung am Südrand des Bourtanger Moores,
  Nordhorn 1951
 • Clemens Honnigfort, Wietmarschen, Kloster, Stift und Dorf, Heimatverein Wietmarschen,
  Bad
  Bentheim 1994

 

Enige instructies voor het hanteren van dit document:

 • in de onderstaande inhoud kunt u door te klikken rechtstreeks naar het betreffende hoofdstuk springen. Met de "terug" knop van de browser springt u weer hier terug.

 • zoekt u een bepaald persoon, dan kunt u de ingebouwde zoekfunctie van Internet Explorer of andere browser gebruiken. U vundt deze functie "Zoeken (op deze pagina)" onder het menu-kopje "Bewerken" in de menubalk. Vul bij zoeken naar: de gewenste naam of tekst in en klik op "opnieuw zoeken".


Veel plezier bij het napluizen van uw
Grupping familie.

 


 

Inhoud

 

·         Inleiding

 

·         Het parenteel van “vater” Lining

 

·         Het vervolg

 

·         Het parenteel van Hermann Gruppen

 

·         Anthony Gruppen/Grupping

 

·         Alle gemeenschappelijke voorouders

 

·         De Kwartierstaat van de “kinderen” Grupping (Onze ouders)

  

De GRUPPING Genealogie, inleiding

 

Dit geschrift bevat de genealogie van het geslacht Grupping in de vorm van de parenteel van de oudst bekende voorvader, niet noodzakelijkerwijze ook van die naam. Een parenteel bevat alle nakomelingen van de betreffende persoon via zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijn. De betreffende voorvader is Henricus Grüppen, geboren ca 1650 in Wietmarschen in Duitsland. Aan deze parenteel gaat nog een andere parenteel vooraf, hetgeen wel enige toelichting behoeft.

 

Dat de Grupping-familie oorspronkelijk uit Wietmarschen komt, was al enige tijd bekend. Toen ik, samen met een aantal neven en nichten, het boek “Van Anthony tot Toontje”, Kroniek van het geslacht GRUPPING, samenstelde, kenden we als oudst bekende voorvader Anthony Grupping (of Gruppen). Die trouwde in 1776 in Amsterdam met Berendina Smink of Schmeink uit Delden. Volgens de ondertrouw-akte  was Anthony geboren in Witmarsen in 1747. Van zijn voorouders wist ik toen niets, ik wist zelfs niet waar Witmarsen lag!

 

Dat bleek dus Wietmarschen te zijn, een klein klooster-dorpje in het Graafschap Bentheim in Duitsland, net over de grens imet Drente. Intussen ben ik, vooral dankzij contacten met een aantal genealogen uit Duitsland, weer ongeveer een eeuw verder terug met mijn naspeuringen. De oudst bekende voorvader met de Gruppen-naam, die met zekerheid bekend is, is Anthony’s overgrootvader  Henricus Grüppen, geboren rond 1650 in Wietmarschen. Ook weten we nu dat Anthony zelf gedoopt is in Wietmarschen op 19 juni 1747 als Joan Anton Henrich Grüppen. Het klooster speelde daarbij een grote rol.

 

Verderop volgt de parenteel van Henricus Grüppen met bijgevoegd commentaar, maar zoals gezegd vindt u daarvóór eerst een ander parenteel , namelijk dat van “Vater” Lining, geboren ca 1430! Dat over die persoon en zijn nageslacht überhaupt gegevens bekend zijn, is zeldzaam, want in die tijd waren er nog geen ordelijke doop-, trouw- en begraafboeken, laat staan overheidsregistraties zoals de burgerlijke stand die we nu kennen. Maar ook die DTB-boeken stammen meestal pas van na 1650 en als er verder wat opgeschreven is, was dat genealogisch vaak niet erg interessant en is er meestal ook weinig van bewaard gebleven.

 

Zo echter niet in Wietmarschen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat Wietmarschen een katholieke enclave was het verder overwegend protestante Grafschaft Bentheim. Kennelijk had het daarom behoefte aan het vastleggen van die eigen identiteit. En dat Wietmarschen katholiek was gebleven, heeft weer te maken met het feit dat de Benedictijners er in 1152 een (gecombineerd) mannen- en vrouwen klooster stichtten. Later (ca 1250) wordt dat alleen nonnenklooster, nog weer later (1480) een “Damen-Stift”, waar adellijke en niet-adellijke (begijnen) vrouwen zich in een kloosterachtige gemeenschap konden terugtrekken. En tenslottte is dit in die tijd één van de weinige omgevingen, waar men mensen, vaak geestelijken, vindt die kunnen lezen en schrijven!

 

 

 

Het klooster (Stift) bezat vrijwel alle grond in de omgeving, bestaande uit deels zandgrond, deels moerassen/veen. Min of meer vergelijkbaar met de grond aan de andere kant van de grens in Drente. De taal die gesproken werd was een soort Platt-Deutsch, een mengeling van Duits en Nederlands. De mensen die er woonden, voornamelijk boeren, boerenknechten en enkele handwerkslieden, waren “horig”aan het klooster, resp. de abt, later abdis. Jaarlijks moesten ze een deel van hun oogst en inkomsten afstaan aan het klooster en/of hand- en spandiensten verlenen. In principe kon men zich daarvan vrijkopen, mar veel vrije boeren waren er in die tijd in Wietmarschen niet. Het totaal aantal boerderijen (Erben, Kotten) in Wietmarschen rond 1600 was ongeveer 30, waarvan 10 grotere, z.g. “Vollerben.

 

Tijdens de Reformatie (16e eeuw) wordt het grootste deel van de grensstreek, zowel Groningen, Drente en Overijssel als het Duitse Grafschaft Bentheim protestants. Maar dank zij de aanwezigheid van het klooster en de steun van de Bisschop van Munster blijft Wietmarschen en omgeving een katholieke enclave. Die aanwezigheid van dat toen reeds eeuwenoude klooster met zijn monniken en later adellijke dames bracht met zich mee dat er in Wietmarschen ook reeds heel vroeg ontwikkelde mensen aanwezig waren die konden lezen en schrijven. Dus zijn er vanaf kort na het ontstaan van het klooster al geschriften bekend, die, zoals te verwachten as, vooral gaan over de rechten en vooral plichten van de horigen en de door hen te leveren goederen en diensten.

 

Vaak staan daartussen ook gegevens over huwelijken, geboorten en sterfgevallen, ook al omdat die meestal financiële consequenties hadden zoals betalingen bij erfrecht en opvolgingsrecht. En elk nieuw kind was een potentiële toekomstige werkkracht. Maar toch was het een weinig samenhangende verzameling van documenten, totdat rond 1570 de toenmalige pastoor van het klooster Johan vom Stein het plan opvatte daar één consistente geschiedenis van te maken. In wat later de naam “Urbar” van Wietmarschen is genoemd, vatte hij per familie of erf min of meer chronologisch alle bestaande geschriften samen, vanaf ca. 1250, aangevuld met getuigenissen en herinneringen van nog levende personen. Een ook in genealogisch opzicht uniek geschrift, want Johan vom Stein deed ook veel moeite om alle familierelaties uit de doeken te doen.

 

Achternamen van personen konden in die tijd (en nog lang daarna) op meerdere manieren tot stand komen. Zo worden sommigen genaamd naar hun bezigheden (b.v. Herman Gruppen), anderen met een patroniem (naar de vader: Bernsen, zoon van Bernard), weer anderen naar de plek waar ze woonden of werkten. In agrarische streken werden personen vaak genoemd naar het erf of de boerderij waar ze boerden of woonden. Soms werd de boerderij geërfd door de oudste dochter. Als die dochter dan trouwde, trok haar nieuwe man bij haar in en nam dan meestal haar achternaam, of liever de naam van het erf of de boerderij aan.

 

Deze “geslachtsverwisseling”, waarvan de naam van de mannelijke op de vrouwelijke lijn overging, kwam o.a. veel voor in de Achterhoek (b.v. bij de Borkink’s) en ook hier in Wietmarschen. Zo erft Gesina, de dochter van Herman Gruppen, de “Kotten” (boerderij) van haar vader, trouwt met Lukas (Lueken) Gildehuiß, die zich daarna Lueken Gruppen noemt. Hun kinderen krijgen de achternaam Gruppen en niet Gildehuiß. In de tweede parenteel zullen we hetzelfde rond 1700 nog een keer zien voorkomen bij Walburgis, de dochter van Hinricus Grüppen.

 

Helaas eindigt de Urbar omstreeks 1575 en is er dus een flink gat tussen 1575 en de eerste DTB-boeken uit ca 1650. Als je echter de laatste lijsten met boerenerven en familienamen uit de Urbar vergelijkt met de eerste DTB-boeken, dan kun je constateren dat er in de tussenliggende jaren weinig of niets is veranderd: nog steeds dezelfde familienamen. Dat is niet zo verwonderlijk als je in aanmerking neemt dat Wietmarschen een katholieke enclave was in het protestantse Grafschaft Bentheim en dus wat betreft huwelijken waarschijnlijk ook een geïsoleerde positie innam.

 

Ook na 1650 vind je nog steeds maar 1 of 2 families Gruppen of Grüppen, die vrijwel zeker afstammen van de Gruppen’s, die in de Urbar vernoemd zijn. Ik prijs me dan ook gelukkig, dat ik in contact ben gekomen met Rolf Süwolto uit Salzkotten (bij Paderborn), die uit de voor mij toch nog vaak minder begrijpelijke teksten van de Urbar (en andere bronnen) al eerder een begrijpelijk parenteel had samengesteld van de Gruppen familie in Wietmarschen tussen 1480 en 1580, inclusief uitvoerige bronvermelding. Dat parenteel heb ik hieronder in de oorspronkelijke vorm en taal overgenomen, voor zover relevant voor onze Gruppen/Grupping familie.

 

En als ik goed ben ingelicht, ligt ongeveer op de plaats waar vroeger het Kotter (de keuterboerderij) Gruppen stond, nog steeds een boerenhofstede, die nog steeds bewoond wordt door ene Alfons Grüppen. Intussen waarschijnlijk een aantal malen vernieuwd en misschien niet meer in gebruik als boerenbedrijf, maar wel opmerkelijk. Helaas heb ik nog niet kunnen vaststellen op welke wijze deze Alfons Grüppen aan de familie is gerelateerd, maar mijn Duitse collega’s/familieleden zijn daar nog mee bezig.

 

Rond 1780 “ontstaat”, zoals in de tweede parenteel van Herman Gruppen (of Grüppen) te lezen is, de naam Grupping. Maar oorspronkelijk heette de familie dus Gruppen. Aardig om te vermelden is dat de Urbar ook het ontstaan van die naam Gruppen vermeldt: “Anno 1480 ungeferlich, ist einer, genant Herman, to Cloister gewesen, de dechlichs Gruppen upgroiff unde derhalven Gruppen Herman genant wort, waß des olden Johans tor Linden Broder, ………”. De vader van Herman met de achternaam Lining \9of \Lybdemann of tor Lynden), geboren rond 1430, is dus waarschijnlijk onze oudst bekende voorvader!

 

N.B.   Wat er precies bedoeld werd met de “Gruppen”, die Gruppen Herman dagelijks op het klooster “upgroiff” is niet helemaal duidelijk, maar in associatie tot het Nederlandse woord “Grupstal” vermoed ik dat het grup was (stront, ofwel stalmest). Herman Gruppen was dus waarschijnlijk stalknecht op het klooster.

 

Terug naar de Inhoudsopgave

 

 Het parenteel van “Vater” Lining, vader van
Herman Lining, Alias "Gruppen Herman".

 

 

De volgende parenteel is door mijn Duitse collega genealogen geëxtraheerd uit de z.g. “Urbar van Wietmarschen” en heb ik vanwege de authenticiteit ongewijzigd en in de oorspronkelijke Duitse taaal overgenomen, nclusief uitvoerige bronvermelding. De “rode lijn” (rood geprinte namen) geven de naam-opvolging aan, hetgeen niet noodzakelijk ook de bloedverwantschapslijn is.

 

Op verschillende plaatsen wordt de naam namelijk overgegeven via de oudste dochter, die dan de erfopvolgster op het Gruppeen-Kotten (keuterboerderij) is. Zoals ook vaak in het (verwante) Nederlandes Drents/Overijsselse/Achterhoekse gebied geschiedt, neemt dan vaak de bij de vrouw ingetrokken echtgenoot de naam over van de vrouw, c.q. de boerderij.  Zie bijvoorbeeld bij Gesina Gruppen (III.1), de oudste dochter van Herman Gruppen.I.1    Vater Lining (tor Lynde und Lyndemann), Vollerbe Lining oder Lyndeman zu Wietmarschen, geboren ca. 1430 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.).
Verbindung.
Aus dieser Verbindung:

   1.

 Johann Lining (und tor Lynden und Lyndemann).

   2.

 Hermann Lining (tor Lynden und Lyndemann und Gruppen) (siehe II.1).

   3.

 Walburga (Wobbe) Lining (tor Lynde und Lyndemann und Lagemann und tor Lage).


II.1    Hermann Lining (tor Lynden und Lyndemann und Gruppen), Kötter Gruppen zu Wietmarschen, geboren ca. 1460 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.).

 

“Anno 1480, ungeferlich, ist einer, genant Herman, to Cloister gewesen, de dechlichs Gruppen upgroiff unde derhalven Gruppen Herman genant wort, waß des olden Johans tor Linden Broder, nam Swennen van der Wunne, begunden desn vorgem. Kotten (Gruppen)”.

Sohn von Vater Lining (tor Lynden und Lyndemann) (I.1).

Kirchliche Trauung um 1490 in Wietmarschen. Hermann Gruppen ... Johan to Lynden Broder, nam Swennen van der Wunne. Ehefrau ist Susanna (Swenne) Wunnemann (ter Wunne und Gruppen), geboren ca. 1465 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.). Swenne, to Gruppenhüß. Tochter von Gerhard (Gerd) Wunnemann (ter Wunne), Dreiviertelerbe Wünnemann zu Wietmarschen, und Susanna (Swenne) Bram (ter Bram und Wunnemann und ter Wunne).
Aus dieser Ehe stammen:

   1.

Gesina (Gese) Gruppen (siehe III.2).

   2.

Anton (Tonyß) Gruppen (Almering) (siehe III.3).

   3.

Talle Gruppen (Hageborn) (siehe III.6).

   4.

Hermann Gruppen (Koep), geboren um 1507 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.). Herman, wont to Velthusen to Koeps Huiß, ys vry.

   5.

Jakob Gruppen, geboren um 1510 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.), gestorben vor 1578 in Groninger Land/NL (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen). Jacob, starf in Groninger Landt.

   6.

Anna Gruppen (siehe III.10).


III.2    Gesina (Gese) Gruppen, Erbfolgerin Gruppen zu Wietmarschen, geboren um 1495 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.). Gese, behelt den Kotten. Tochter von Hermann Lining (tor Lynden und Lyndemann und Gruppen) (siehe II.1) und Susanna (Swenne) Wunnemann (ter Wunne und Gruppen).
Kirchliche Trauung um 1520 in Wietmarschen. Gese, nam Lueken van den Gildehuiß. Ehemann ist Lukas (Lueken) Gildehuiß (Gruppen), Kötter Gruppen zu Wietmarschen, geboren um 1490 in ??? (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.), gestorben am 06.01.1574 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen).
Aus dieser Ehe stammen:

   1.

Lukas (Lueke) Gruppen (siehe IV.1).

   2.

Johann Gruppen, geboren um 1525 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.), gestorben vor 1578 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen). Johan (dodt 1578).

   3.

Susanna (Swenne) Gruppen (Beckmann) (siehe IV.5).

   4.

Gese Gruppen, geboren um 1530 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.), gestorben in Schoonebeek/NL (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen). Gese, up Schonebecke (vry gekofft).

   5.

Hermann Gruppen, geboren um 1532 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.), gestorben vor 1578 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen). Herman, dodt (1578).

   6.

Bernhard (Berndt) Gruppen, geboren um 1532 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.).

   7.

Maria Gruppen, geboren um 1535 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.).

   8.

Heinrich (Hinrich) Gruppen (Geitink), geboren um 1537 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.), gestorben ca. 1597 in Wietmarschen oder Hesepe-Dalum (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen).  Hinrich, dodt 97 (1597). An Adam van Langen gewechselt: Overgelaten Gruppen Luekens des olden Sone ym Wythmerschen, genant Hinrich, gefaren up Geitiynck to Dalmen.


IV.1    Lukas (Lueke) Gruppen, Kötter Gruppen zu Wietmarschen, geboren um 1522 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.). Lueke, de Erfflinck. Sohn von Lukas (Lueken) Gildehuiß (Gruppen), Kötter Gruppen zu Wietmarschen, und Gesina (Gese) Gruppen (siehe III.2).
Kirchliche Trauung um 1570 in Wietmarschen (kath.). Lueke, de jonge, nam Greten van Elshove. (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) mit Margarethe (Grete) Elshoff (ten Elshove und Gruppen), geboren um 1535 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.). Grete, quam to Gruppenhuiß. Tochter von Hermann Elshoff (ten Elshove), Dreiviertelerbe Elshoff zu Wietmarschen, und Susanna (Swenne) Berling (ten Elshove).
Aus dieser Ehe stammen:

   1.

Hermann Gruppen, geboren um 1570 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.). Leider wird hier die Gruppen Genealogie abgebrochen, weil die Urbar nicht weiter führt und die Kirchebücher nur rund 1650 wieder anfangen. Vom Anfang an kommen darin gleich wieder Personen mit den Namen Gruppen oder Grüppen vor. Weiter auf diese Pagina’s wird erklärt wie Man das interpretieren soll. ABer es fehlen sicherlich 2 oder 3 Generationen!

   2.

Johann Gruppen, geboren um 1573 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.).

   3.

Teelke Gruppen, geboren 10.1576 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.).


IV.5    Susanna (Swenne) Gruppen (Beckmann), geboren um 1527 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.). Jutte starff unde Johan nam wedder Gruppen Lueken Dochter, Swennen, unde brachte Mette int Cloister, do se ein Jr und tein Maent olt waß.
Swenne, Becke Wichbolds Frauwe. Tochter von Lukas (Lueken) Gildehuiß (Gruppen), Kötter Gruppen zu Wietmarschen, und Gesina (Gese) Gruppen (siehe III.2).
Kirchliche Trauung (1) ca. 1560 in Wietmarschen (kath.) (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) mit Johann Elfert (Elferinck und Schojohann und Beckmann), Kötter Beckmann zu Wietmarschen, geboren um 1520 in Emsbüren-Gleesen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.), gestorben um 1561 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen). Schojohann van Elferinck to Glesen versellede sick mitt Jutten Almerinck unde kofften sich beyde vry und wonden ein tidtlanck to Lanck to Loene. Danach quemen se wedder unde geven sich wedder egen, Anno 1558. Hebben overst dre kinder, alse Gerdt, Teben unde Greten in erem Frydom gehatt, blyven vry und iß nen ein Platz Landes gedaen up der Becke by den Burmeden und dar ein Huisken upgerichtett unde van den Susteren geklemmett. Dar teelden se Metten, de egen ys.
Kirchliche Trauung (2) ca. 1561 in Wietmarschen (kath.) (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) mit Wigbold Wigbels (Beckmann), Kötter Beckmann zu Wietmarschen, geboren um 1530 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.). Darna starff Johan unde Swenne nam wedder Wichbolde van Wichbolds Huese.
Aus der zweiten Ehe stammen:

   1.

Susanna (Swenne) Beckmann, geboren um 1565 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.).

   2.

Talle Beckmann, geboren um 1568 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.).

   3.

Hermann Beckmann, geboren um 1570 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.), gestorben 1572 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen).

   4.

Hermann Beckmann, geboren am 15.02.1573 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.).


III.3    Anton (Tonyß) Gruppen (Almering), geboren um 1500 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.). Tonyß (quam) to Almerinck. Sohn von Hermann Lining (tor Lynden und Lyndemann und Gruppen) (siehe II.1) und Susanna (Swenne) Wunnemann (ter Wunne und Gruppen).
Kirchliche Trauung um 1530 in Wietmarschen (kath.) (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) mit Tele Almering, Erbfolgerin Almering zu Wietmarschen, geboren um 1505 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.). Teele, bleeff by der Wonynge. Tele nam Gruppen Tonyse. Tochter von Johann Almering und Mechthild (Mette) Almering.
Aus dieser Ehe stammen:

   1.

Susanna (Swenne) Almering, geboren um 1535 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.), gestorben nach 1573 in Borne/NL? (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen). Swenne bestadet to Borne, verwesselt Anno 1573.
Kirchliche Trauung 1573 (kath.) (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen).

   2.

Margaretha (Grete) Almering, geboren um 1537 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.).

   3.

Gebbe Almering, geboren um 1540 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.).

   4.

Johanna (Jenne) Almering, geboren um 1545 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath-), gestorben in Groningen/NL? (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen). Jenne, quam to Groningen ten Geistlichen Magden (Jenne frygelaten anno 72, sofern se ym Closter verharret).

   5.

Lucie (Cye) Almering, geboren um 1547 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.).

   6.

Hermann Almering, geboren um 1550 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.).


III.6    Talle Gruppen (Hageborn), geboren um 1505 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.). Talle, quam ten Hageborn. Tochter von Hermann Lining (tor Lynden und Lyndemann und Gruppen) (siehe II.1) und Susanna (Swenne) Wunnemann (ter Wunne und Gruppen).
Kirchliche Trauung um 1530 in Wietmarschen (kath.) (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) mit Heinrich Hageborn, Kötter Hageborn zu Wietmarschen, geboren um 1505 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.). Hageborn - 1 Molt Roggen, III Mudde Gersten, up Palmen VI Deute, up Thome van einem Garden - IIII St. Noch van ein Stück Landes, em gedaen ao. 1556, so groet alse dat Lugerings II st. - Item 1 Hon to Vatavende. Sohn von Hermann Stevens (Hageborn), Kötter Hageborn zu Wietmarschen, und Jutta (Jutte) Hageborn.
Aus dieser Ehe stammen:

   1.

Hermann Hageborn (siehe IV.18).

   2.

Theodor (Dirick) Hageborn, geboren um 1532 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.).

   3.

Johann Hageborn (Fresen), geboren um 1535 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.), gestorben in Hemsel? (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen), 1561 Overgelaten Johan ten Hageborn, gevaren to des Vresen Huiss to Hemsel.
Kirchliche Trauung 1561 (kath.) (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen).

   4.

Gerhard (Gerd) Hageborn, geboren um 1537 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.), gestorben in Hesepe-Dalum? (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen). Gert, mit Rockers Temmeken vrigelaten, wont to Dalmen.
Kirchliche Trauung um 1565 in Wietmarschen (kath.) (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) mit Temme (Tebbe) Röckers (Hageborn), geboren um 1540 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.). Is fry. Tochter von Hermann Leescher (Röckers), Brinksitzer Röckers zu Wietmarschen, und Talle Röckers, Erbin Röckers in Wietmarschen.

   5.

Johann Hageborn (Becker), geboren um 1540 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.), gestorben in Veldhausen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen). Johann 2 nam Naelen van der Hustede, wonet to Velthaußen in Beckers Kotten, sint beide uns egen.
Kirchliche Trauung 1565 in Wietmarschen (kath.) (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) mit Naele Huesteden (Becker), geboren um 1534 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.), gestorben in Veldhausen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen), Tochter von Lubert (Lubbert) Tungerloe (Huesteden), Halberbe Huesteden zu Wietmarschen, und Gesina (Gese) Lügering (Hustedde).


IV.18    Hermann Hageborn, Kötter Hageborn zu Wietmarschen, geboren um 1530 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.). De Errflinck.
Ao. 1575 - Hageborn Pacht II Mudde Roggen, III Mudde Gersten, 1 Mudde Haveren, 1 Hon und de VI St. vant Land als vorgem. - Winkop 1 Schepel Roevesats, II Daler. Sohn von Heinrich Hageborn, Kötter Hageborn zu Wietmarschen, und Talle Gruppen (Hageborn) (siehe III.6).
Kirchliche Trauung (1) um 1565 in Wietmarschen (kath.) (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) mit Susanna (Swenne) Huesteden (Hageborn), geboren um 1537 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.), gestorben ca. 1570 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen). Hermann, Hinrichs und Tallen eldeste Sone, nam Swennen van der Hustede, starff im vyften ungelucklichen Kraem, doch sunder Lyffs Erven. Tochter von Hermann Heydemann (Neue Hustedde) und Gesina (Gese) Lügering (Hustedde).
Kirchliche Trauung (2) ca. 1570 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) mit Susanna (Swenne) Lagemann (tor Lage und Hageborn), geboren um 1534 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.). Nach Swennen van der Hustede dode nam Herman Swennen van der Lage. Tochter von Gerhard (Gerdt) Lagemann (tor Lage), Halberbe tor Lage zu Wietmarschen, und Gese (Lagemann und tor Lage).
Aus der zweiten Ehe stammen:

   1.

Talle Hageborn, geboren am 16.05.1571 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.).

   2.

Geseke Hageborn, geboren 1574 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.).

   3.

Sohn oder Tochter Hageborn, Kötter oder Halberbe Hageborn oder Hangbers zu Wietmarschen, geboren um 1575 in Wietmarschen (Religion: kath.). Annahme:
Der
alte Name Hageborn hat sich hin zu Hangbers verändert.

   4.

Catharina (Trine) Hageborn, getauft (kath.) am 13.05.1577 in Wietmarschen, St. Johannes Apostel (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen).


III.10    Anna Gruppen, geboren um 1515 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.). Anno 1555 hefft Anna van Gruppenhuiß durch Vergunnung der w. Frauwen und Convents ein Husken gesett an Lindemans Hoff, nach erem Leven salt neddergelacht werden. Erh ist ein Ordeken Landes van der Marke gedaen to einen Garden. Darvan gyfft se - III st., 1 Hon van der Hustede.
I. - Se hefft einen Son van Gebben Johan, genant Johan, iß ein Snyder.

Anna, de Gebben Johan besleip und hadde by er einen Sone: Johan, iß ein Snyder. Tochter von Hermann Lining (tor Lynden und Lyndemann und Gruppen) (siehe II.1) und Susanna (Swenne) Wunnemann (ter Wunne und Gruppen).
Lebensgemeinschaft ca. 1555 in Wietmarschen mit Johann Gebbe, geboren um 1520 in Wietmarschen? (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.).
Aus dieser Verbindung:

   1.

Johann Schnieders (siehe IV.27).


IV.27    Johann Schnieders, Schneider zu Wietmarschen, geboren ca. 1555 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.). Johan nam Ao. 1573 Fennen van Assinck uth der Borch. Der beiden Dochter Swenne, gebaren Ao. 74, im Begin Martij.

- Anno 1575 int Garven Jar gesat up 1 Hon, gaf to vorn und noch van einen Garden IIII st. Heft noch ein Strepelken an Garden nommen. - Te Winkop y Ridergulden. Sohn von Johann Gebbe und Anna Gruppen (siehe III.10).
Kirchliche Trauung 1573 in Wietmarschen? (kath.) (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) mit Euphemia (Fenne) Assing (Schnieders), geboren um 1555 in Neuenhaus-Hilten (Borch) (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.).
Aus dieser Ehe stammen:

   1.

Susanna (Swenne) Schnieders, geboren 03.1574 in Wietmarschen (Quelle: Staatsarchiv Osnabrück, Urbar des Klosters Wietmarschen) (Religion: kath.).

 

Rolf Süwolto,

Salzkotten, Paderborn,

18 Dezember 2001.

 

N.B. De cursieve teksten zijn voornamelijk citaten uit de Urbar van Wietmarschen of toevoegingen van de Duitse genealoog en schreeuwen waarschijnlijk om extra uitleg. Helaas moet de lezer het nog zonder doen, omdat ik daar nog niet aan toe ben!

 

      Wat wel op valt is dat een aantal van de Gruppen nakomelingen uit Wietmarschen zich vrijkopen en dan vaak naar over de grens in Nederland verhuizen (veiliger?). Mogelijk zijn dat de stamvaders van de Nederlandse Gruppen familie(s), die in relatief grote getale in de aanpalende provincies Drente, Groningen en Overijssel te vinden zijn? Hoe zouden die anders aan die speciale naam gekomen zijn? Zie figuur.

 

 

 

 

 

Terug naar de Inhoudsopgave

 


 

Het vervolg

 

 

Vanaf 1575 volgt dus een gat van ongeveer 75 jaar, maar zoals al eerder beargumenteerd, mag gevoeglijk worden aangenomen dat door de isolatie van Wietmarschen er een grote continuïteit is in de families, c.q. dat de latere Grüppen’s uit de DTB-boeken rechtstreeks afstammen van de eerdere Gruppen’s uit de Urbar.  Ook de boerderij “Gruppen Kotten” blijkt nog te bestaan en dan vrijwel zeker ook nog op dezelfde plaats. Al is de boerderij waarschijnlijk al meerdere malen herbouwd. De huidige moderne boerderij/woonhuis is uit de vorige eeuw.

 

In ieder geval is vrijwel zeker dat de als eerste in de DTB (Kirchebücher) voorkomende Henricus Grüppen, geboren ca 1650, een van onze voorouders is. Alleen hoort daarbij wel een aantekening. Als je goed kijkt, zie je dat in de genealogie ook hier een z.g. geslachts-verwisseling plaats vindt. De naam Grüppen erft namelijk over via de vrouwelijke lijn: via Henricus’ dochter Walburgis! Als oudste dochter erft zij de “Grüppen Kotten”, het boerderijtje van de familie van haar vader. Ze trouwt met Hermann Holt (of Holtel of Holthaus) uit het nabijgelegen Emsbüren, die bij haar intrekt, de noieuwe boer wordt op erve Grüppen en de naam Gruppen of Grüppen aanneemt. Ook de kinderen krijgen de achternaam Grüppen, dus worden eigenlijk genaamd naar de boerderij! De geschiedenis herhaalt zich dus, want ook in de urbar koemen we dit at tegen!

 

Hieronder volgt het parenteel van Henricus Grüppen, tot en met de jongste generatie. Dit parenteel bevat alle mij bekende afstammelingen van deze met redelijke zekerheid bekende oudste voorvader in de Grupping-lijn. Alleen die afstammelingen zijn vermeld, die behoren tot “onze” Grupping-familietak en alle tussenliggende voorouders. N.B. Het zou mij overigens niet verwonderen als één of meer van de Gruppen families dicht over de grens in Drente of Groningen, ook blijken af te stammen van diezelfde Gruppen’s uit Wietmarschen, misschien wel van onze “Gruppen Hermann”.

 

Als je de genealogie terug wilt volgen via de mannelijk lijn, moet je niet de familie Grüppen, maar de familie Holt (of Holtel) uit Emsbüren volgen. Helaas heeft Emsbüren geen Urbar en ontbreken dus alle gegevens van vóór 1650. Maar via de mannelijke lijn is dus de oudst bekende voorvader Johann Holt uit Emsbüren, geboren rond 1650, vader van Hermann Holt (zie de kwartierstaat verderop). Voor het parenteel heeft dat, voor zover het de Grupping’s betreft, echter geen invloed. Dat is wat “ons” betreft, gelijk aan dat van Henricus Grüppen, de vader van Hermann’s vrouw Walburgis.

 

N.B.1.     In plaats van de parenteel van Henricus Grüppen heb ik, om de continuïteit in de relatie duidelijk te maken, een parenteel opgenomen van Hermann Gruppen, geboren ca 1570. Hij is de oudste zoon uit de laatste bekende Gruppen familie uit de Urbar en waarschijnlijk de overgrootvader van Henricus. Een alternatief is zijn jongere broer Johann. Tussen Hermann of Johann en Henricus zouden dan drie (of twee?) onbekende generaties zitten vanwege het gat in de geschriften tussen de Urbar uit 1570 en de eerste doop- en trouwboeken uit 1650. Vanaf generatie IV (Henricus Grúppen zelf) is de parenteel echter identiek, behalve de generatienummering, die drie generaties is opgeschoven. Daarbij mag je dan weer de drie generaties vanaf “Vater Lining” uit de Urnbar optellen, waarmee de huidige jongste generatie (onze kleinkinderen) de 17e (XVII) generatie vormt.

 

N.B.2.     Ook de gegevens uit Wietmarschen en Emsbüren in het onderstaande parenteel had ik niet en zeker niet zo mooi op een rij kunnen krijgen zonder de zeer gewaarde hulp en kennis van zaken van de Duitse genealogen Theodor Davina uit Nordhorn.  Ook Reinhard Cloppenburg uit Meppen en Rolf Süwolto uit Salzkotten bij Paderborn hebben mij hierbij bijgestaan. Daarvoor namens de hele familie mijn zeer hartelijke dank. Ik hoop daarop later nog in detail te kunnen ingaan in een uitgebreidere verantwoording.

  

Terug naar de Inhoudsopgave

 

 PARENTEEL van Hermann GRUPPEN (ca 1570) uit Wietmarschen

 

De eigenlijke parenteel begint dus hieronder bij generatie IV: Henricus “GRÜPPEN (CA 1570). Voor het overzicht wordt echter begonnen met de laatst bekende (Hermann) Gruppen uit de Urbar en zijn de door mij vermoede, maar niet geregistreerde generaties tussengevoegd. Waarschijnlijk een gruwel in de ogen van een orthodox genealoog, maar volgens mij redelijk beargumenteerbaar en dus verdedigbaar.

 

Verderop in deze parenteel vindt u dus ook de wijziging van de naam in Grupping en de gerechtelijke bevestiging daarvan.

  

naar personen-index
 


   I. Hermann (Hermann) GRUPPEN [3622], geboren te Wietmarschen (Dld) ca. 1570, gedoopt (ka), zoon van Lukas (Lueke) GRUPPEN [3586], Kötter Gruppen zu Wietmarschen, en Margarethe (Grete) ELSHOFF ALIAS: ten ELSHOVE und GRUPPEN [3587], trouwt met N.N.

     Uit deze relatie:
  1. ?? [4704], geboren te Wietmarschen (Dld) ca. 1600, volgt II.


   II. (van I) ?? GRUPPEN [4704], geboren te Wietmarschen (Dld) ca. 1600, Kötter Gruppen, trouwt met N.N.
     Uit deze relatie:
  1. ?? [4705], geboren te Wietmarschen (Dld) ca. 1625, volgt III.


   III. (van II) ?? GRUPPEN [4705], geboren te Wietmarschen (Dld) ca. 1625, Kötter Gruppen, trouwt met N.N.
     Uit deze relatie:
  1. Henricus GRÜPPEN [2679], geboren te Wietmarschen (Dld) ca. 1650, volgt IV.


   IV. (van III) Henricus GRÜPPEN [2679], geboren te Wietmarschen (Dld) ca. 1650, trouwt (1) aldaar op 2 juni 1680 met Maria IMHORST [2709], geboren aldaar in 1655, overleden te Wietmarschen (Dld) op 4 december 1688, trouwt (2) aldaar op 24 mei 1690 met Hille (Hilda) HEIDEMANN [2710], gedoopt aldaar op 7 augustus 1660, overleden te Wietmarschen (Dld) op 18 maart 1695, dochter van Lucas tor (ter) HEY [2773] en Svenne ?? [2774], trouwt (3) aldaar op 23 november 1696 met Tallia SCHRÄER [2711], geboren aldaar ca. 1671, gedoopt (rk).
     Uit de eerste relatie:
  1. Walburgis (of Genoveva) GRÜPPEN [2673], geboren te Wietmarschen (Dld) ca. 1674, volgt Va.
  2. kind GRÜPPEN [2712], geboren te Wietmarschen (Dld) in juli 1681, overleden aldaar in juli 1681.
  3. Anna Maria GRÜPPEN [2713], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 10 augustus 1682.
  4. Genoveva  GRÜPPEN [2714], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 4 oktober 1684.
  5. Elisabetha Agnes GRÜPPEN [2715], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 14 juli 1686.
  6. Anna Maria GRÜPPEN [2716], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 15 juli 1687.
     Uit de tweede relatie:
  1. Sybilla Margaretha GRÜPPEN [2680], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 25 februari 1691.
  2. Henricus GRÜPPEN [2681], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 4 oktober 1693, volgt Vb.
     Uit de derde relatie:
  1. Joannes GRÜPPEN [2718], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 5 augustus 1701.
  2. Susanna  GRÜPPEN [2719], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 14 maart 1705.
  3. Gerd Henrich GRÜPPEN [2720], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 13 augustus 1706.
  4. Lucas GRÜPPEN [2721], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 9 november 1710.


   Va. (van IV) Walburgis (of Genoveva) GRÜPPEN [2673], geboren te Wietmarschen (Dld) ca. 1674, overleden aldaar op 8 mei 1754 (bij overlijden 80 jaar), trouwt (1) aldaar op 23 mei 1703 met Joannes WIGBELS [2696], geboren te Wietmarschen (Dld) in 1671, overleden aldaar op 13 november 1711, trouwt (2) aldaar op 6 juni 1713 met Hermannus HOLTHAUS [2672], geboren te Listrup (Dld), gedoopt te Emsbüren (Dld) op 17 april 1681, zoon van Johann HOLT (of HOLTEL) [2676], Zeller (boer), en Gisberta Genoveva ?? [2677].

Of Walburgis (Genoveva?) de dochter is van Hinricus Grüppen (geb. ca 1650 in Wietmarschen) en zijn eerste vrouw Maria Imhorst (geb. ca 1655 in Wietmarschen?), is nog niet zeker. Walburgis is geboren ca 1674 (In haar overlijdensakte in 1754 staat vermeld dat ze 80 jaar oud was) en Hinricus en Maria zijn pas in 1680 getrouwd. Bovendien was er in dezelfde tijd nog een andere, ca 20 jaar oudere Henricus Grüppen, die ook tweemaal getrouwd is geweest.
 

 Er doet zich nog een ander opmerkelijk feit voor, genoemd "geslachtslijnverwisseling. Walburgis trouwt met ene Hermannus Holthaus (ook wel genoemd Holt of Holtel) uit het nabijgelegen Listrup. De kinderen krijgen echter niet de achternaam Holthaus of Holt, maar de naam Grüppen. Zo ook Walburgis' zoon (en onze voorvader) Joes Henricus, geboren in 1719.
 

De verklaring is dat Walburgis blijft wonen op de "Hof Grüppen" en Hermannus bij haar intrekt. De kinderen worden aldus naar de boerderij genaamd en niet naar de vader!. Als Grupping's stammen we dus wel af van een Grüppen, maar dan in de vrouwelijke lijn. Overigens komt dit ook voor bij andere Grüppen-dochters, zie de genealogie. Maar in puur genealogische zin zouden de Grupping's dus eigenlijk Holt, Holtel of Holthaus moeten heten.
 

 Hof of Erbe Grüppen was in 1650 reeds een bekende boerderij, staat nog steeds op dezelfde plaats in Wietmarschen en moet dus inmiddels ruim drie en een halve eeuw oud zijn. In de "Urbar" (het oude geschrift uit 1575 over Wietmarschen) komt rond 1500 al een "Kotten" (boerderij) Gruppen voor. Als waar is dat er een directe relatie bestaat tussen Hinricus Grüppen en de rond 1480 in de Urbar vermelde Herman Gruppen, zou de boerderij dus meer dan 5 eeuwen oud zijn!
 

     Uit de eerste relatie:
  1. Anna Maria WIGBELS [2697], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 6 april 1704.
  2. Suzanna WIGBELS [2698], gedoopt (rk) te Wietmarschen (Dld) op 14 juni 1705, volgt VIa.
  3. Euphemia Maria WIGBELS [2704], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 16 januari 1707.
  4. Anna WIGBELS [2705], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 13 februari 1709.
  5. Sophia Maria WIGBELS [2706], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 24 februari 1711.
     Uit de tweede relatie:
  1. Maria [2707], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 17 september 1717.
  2. Sophia [2708], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 17 september 1717.
  3. Joannes (Joes) Hinricus [1265], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 16 juni 1719, volgt VIb.


   Vb. (van IV) Henricus GRÜPPEN [2681], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 4 oktober 1693, tr. kerkel. aldaar op 28 november 1719 met Euphemia BICKERS [2717], geboren ca. 1694.
     Uit deze relatie:
  1. Swenne Gertrud GRÜPPEN [2745], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 3 september 1714.
  2. Susanna GRÜPPEN [2746], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 18 december 1719.


   VIa. (van Va) Suzanna GRÜPPEN [2698], gedoopt (rk) te Wietmarschen (Dld) op 14 juni 1705, trouwt aldaar op 15 november 1730 met Casparus BERLING [2699], gedoopt aldaar op 22 september 1696, zoon van Joan BERLING [2700] en Richtmodis MÖLLER [2701].
     Uit deze relatie:
  1. Euphemia Margaretha BERLING [2702], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 4 april 1734.
  2. Sophia Elisabeth BERLING [2703], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 28 december 1737, volgt VIIa.


   VIb. (van Va) Joannes (Joes) Hinricus GRÜPPEN [1265], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 16 juni 1719, trouwt aldaar op 19 april 1746 met Anna Alheidis WILMES (of EFEN?) [1266], gedoopt aldaar op 17 augustus 1714, eerder gehuwd met N.N.
     Uit deze relatie:
  1. Joan Anton Henrich GRUPPEN [260], geboren te Wietmarschen (Dld), gedoopt aldaar op 29 juni 1747, volgt VIIb.


   VIIa. (van VIa) Sophia Elisabeth GRÜPPEN [2703], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 28 december 1737, trouwt aldaar op 16 november 1758 met Bernardus Hermannus BECKMANN [2722], gedoopt aldaar op 22 maart 1735, zoon van Joannes Eilardus BECKMANN [2723] en Maria Adelheidis MERSMANN [2724].
     Uit deze relatie:
  1. Euphemia Maria BECKMANN [2725], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 10 januari 1759.
  2. Maria Elisabeth BECKMANN [2726], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 27 juli 1761.
  3. Joannes Bernardus BECKMANN [2727], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 21 februari 1763, overleden aldaar vóór 1774.
  4. Joannes Wilhelmus BECKMANN [2728], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 12 november 1764.
  5. Maria Adelheidis BECKMANN [2729], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 3 april 1767.
  6. Sophia Adelheidis BECKMANN [2730], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 3 juli 1771.
  7. Joannes Bernardus BECKMANN [2731], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 17 februari 1774.
  8. Anna Maria BECKMANN [2732], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 9 februari 1776.
  9. Suzanna Adelheidis BECKMANN [2733], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 29 augustus 1778.
  10. Venna Adelheidis BECKMANN [2734], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 24 februari 1781, volgt VIIIa.


   VIIb. (van VIb) Joan Anton Henrich GRUPPEN [260] Anthony Grupping, geboren te Wietmarschen (Dld), gedoopt aldaar op 29 juni 1747, overleden te Amsterdam op 17 juni 1799, ondertrouw aldaar op 18 april 1776 met Berendine (Dina) SMINK [261], alias Diena Smiering, gedoopt (ned.herv.) te Delden op 11 januari 1756, overleden te Amsterdam op 7 mei 1820, dochter van Gerrardus (Gerrit) SMEINK (of SMIENK) [1430] en Geertruijdt NIJLANDT [729].

Op 18 april 1776 wordt in Amsterdam de ondertrouw geregistreerd van Anthony Gruppen, geboren te Witmarsen (Wietmarschen, Duitsland) en Diena Smink, geboren te Delden. In de daaropvolgende jaren worden in de Posthoorn 4 kinderen van Anthony en Dina gedoopt met de achternaam Gruppen.

In dezelfde periode wordt in de doopboeken van de Posthoorn ook de doop geregistreerd van Hermanus
Grupping, zoon van Anthonie Grupping en Diena Smiering. Later blijkt dat het hier dezelfde ouders betreft, o.a. als Hermanus Gruppen/Grupping (!) het overlijden aangeeft van zijn moeder Diena Smink! (zie verder bij Hermanus).


     Uit deze relatie:
  1. Joanna Maria GRUPPEN       [402], gedoopt (r.k.) te Amsterdam op 13 juni 1778 (get: Jan Gruppen (vader Anthony), Maria Huyskens (moeder Dina)), begraven aldaar op 14 juli 1811, ondertrouw aldaar op 10 augustus 1804 met Frans Bartholomeus FOKKE [730].
  2. Johannes Henricus GRUPPEN [403], gedoopt (r.k.) te Amsterdam op 19 februari 1780 (get: Jan Hendrik Velting, Maria Aleida Even).
  3. Antonius GRUPPEN [404], gedoopt (r.k.) te Amsterdam op 11 februari 1782 (get: Lambertus Veltink, Maria Alida Eeven).
  4. Herman(n)us GRUPPING (GRUPPEN) [2], gedoopt (r.k.) te Amsterdam op 11 november 1783, volgt VIIIb.
  5. Jan Hendrik GRUPPEN [262], gedoopt (r.k.) te Amsterdam op 7 oktober 1786 (get: Jan Hendrik Busschers, Alida Feltink), sergeant 1e compagnie, overleden te Leiden (Rijkshospitaal) op 11 januari 1820.


   VIIIa. (van VIIa) Venna Adelheidis BECKMANN [2734], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 24 februari 1781, overleden te Rühlertwist (Dld) op 25 mei 1849, tr. kerkel. (rk) te Wietmarschen (Dld) op 16 juli 1811 met Albertus Hermannus BOLLMER [2735], gedoopt aldaar op 22 april 1788, overleden te Rühlertwist (Dld) op 9 april 1857, zoon van Joan Henrich LÜTKE BOLMER [2736] en Anna Maria WOLTERS [2737].
     Uit deze relatie:
  1. Bernardus Henricus BOLLMER [2738], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 21 juli 1811, colonist, overleden te Rühlertwist (Dld) op 13 april 1860, trouwt te Twist (Dld) op 23 november 1841 met Maria Elisabeth RAKERS [2739], gedoopt te Rühlertwist (Dld) op 7 oktober 1811, overleden aldaar op 11 november 1871, dochter van Gerhard Hermann RAKERS [2740] en Margaretha OTTEN [2741].
  2. Albertus Hermannus BOLLMER [2742], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 26 januari 1814.
  3. Joannes Bernardus BOLLMER [2743], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 15 januari 1817.
  4. Joan Hermannus Stephanus BOLLMER [2744], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 26 december 1820.
  5. Joannes Henricus BOLLMER [2747], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 18 september 1823.
  6. Joannes Bernardus BOLLMER [2748], gedoopt te Wietmarschen (Dld) op 18 november 1825.


   VIIIb. (van VIIb) Herman(n)us GRUPPING (GRUPPEN) [2], gedoopt (r.k.) te Amsterdam op 11 november 1783 (get: Hermannus Tim, Marg. Alida Eeven), diamantsnijder, overleden aldaar op 19 maart 1851, trouwt aldaar op 29 april 1818 met Elisabeth van den HEUVEL [270], gedoopt (ned.herv.) te Amsterdam op 12 september 1788 (get: Jan v.d. Heuvel, ELisabeth Gertener), overleden te Abcoude op 17 juli 1856, dochter van Jan van den HEUVEL [731], diamantsnijder, en Maria Catharina BUYS [732].
 

Hermanus Grupping wordt gedoopt in kerk De Posthoorn als zoon van Anthony Grupping en Diena Smiering, maar gebruikt zelf afwisselend de achternamen GRUPPING en GRUPPEN (zie o.a. zijn trouwacte, waar zijn achternaam geschreven wordt als GRUPPING, maar hij zelf ondertekent met GRUPPEN). 
 

Zijn oudste nog in leven zijnde zoon Johannes, waar "onze" familietak van afstamt, wordt bij de geboorte ingeschreven met de achternaam GRUPPING, maar de jongere tweeling Hermanus en Theodorus krijgt weer de achternaam GRUPPEN (zie de geboorteacten van 10 juli 1826). 
 

Hermanus overlijdt jong. Zijn tweelingbroer Theodorus dient in 1850 een officieel verzoek in om ook zijn achternaam te laten wijzigen van GRUPPEN in GRUPPING. Bij uitspraak van de Arrondissementsrechtbank d.d. 10 september 1850 wordt dit toegestaan (zie ook de aantekening in de marge bij de geboorteacte van Theodorus).
 

     Uit deze relatie:
  1. Antonius GRUPPING [271], geboren te Amsterdam op 14 september 1819, overleden aldaar op 24 april 1821.
  2. Johannes GRUPPING [25], geboren te Amsterdam op 18 februari 1821, volgt IXa.
  3. Antonius GRUPPING [272], geboren te Amsterdam op 27 april 1824, overleden aldaar op 13 januari 1827.
  4. Hermanus GRUPPEN [733], geboren te Amsterdam op 9 juli 1826, overleden aldaar op 23 november 1826.
  5. Theodorus [734], geboren te Amsterdam op 9 juli 1826, volgt IXb.
  6. Antonius GRUPPING [273], geboren te Amsterdam op 3 februari 1830, overleden aldaar op 27 november 1833.


   IXa. (van VIIIb) Johannes GRUPPING [25], geboren te Amsterdam op 18 februari 1821, diamantsnijder, overleden aldaar op 12 april 1895, trouwt (1) aldaar op 31 oktober 1844 met Anna Maria LONING [26], geboren te Amsterdam op 18 juni 1820, naaister, overleden aldaar op 27 december 1860, dochter van Johannis LÖNING [4341] en Johanna de VOIJS [4342], trouwt (2) aldaar op 15 februari 1865 met Anna Maria Christina MEYNTE [24], geboren te Amsterdam op 22 februari 1831, dienstbaar, overleden aldaar op 29 november 1908, dochter van Adrianus MEYNTE [9], passementwerker, en Joanna OOSTERBRINK [14], naaister.
     Uit de eerste relatie:
  1. Anna Maria Elisabeth GRUPPING [274], geboren te Amsterdam op 22 juni 1846, overleden aldaar op 25 september 1867.
  2. Johanna Maria Gerarda GRUPPING [275], geboren te Amsterdam op 3 april 1848, overleden aldaar op 20 maart 1882, trouwt aldaar op 21 oktober 1872 met Joannes Franciscus RUDOLPHE [395], geboren in 1845.
  3. Maria Elisabeth Theresia GRUPPING [276], geboren te Amsterdam op 13 april 1850, overleden aldaar op 21 januari 1866.
  4. Catharina Alijda Maria GRUPPING [277], geboren te Amsterdam op 22 juni 1852, volgt Xa.
  5. Joannes Theodorus Hermanus GRUPPING [27], geboren te Amsterdam op 22 maart 1854, overleden aldaar op 30 maart 1880.
  6. Louisa Antonia Maria GRUPPING [278], geboren te Amsterdam op 5 maart 1856, overleden aldaar op 15 december 1906, trouwt aldaar op 17 april 1877 met Carolus Johannes van den BERG [397], geboren in 1853, overleden te Amsterdam op 7 april 1919.
  7. Paulus Andreas GRUPPING [28], geboren te Amsterdam op 21 maart 1858, overleden aldaar op 21 februari 1881.
  8. Elisabeth Maria GRUPPING [279], geboren te Amsterdam op 21 december 1860, overleden aldaar op 5 september 1933.
     Uit de tweede relatie:
  1. zoon GRUPPING [263], geboren te Amsterdam ca. 8 juni 1866, overleden aldaar op 8 juni 1866 (levenloos geboren).
  2. Theodorus Ignatius GRUPPING [29], geboren te Amsterdam op 2 maart 1868, volgt Xb.


   IXb. (van VIIIb) Theodorus GRUPPING (GRUPPEN) [734], geboren te Amsterdam op 9 juli 1826, diamantslijper, overleden aldaar op 23 februari 1862, trouwt aldaar op 27 mei 1852 met Louisa Antonia MEIJMAN [264], geboren ca. 1825, dochter van Franciscus MEYMAN [793], koekbakker, en Maria Catharina Carolina EBBELEN [794].
     Uit deze relatie:
  1. Hermanus Johannes Theodorus GRUPPING [265], geboren te Amsterdam op 16 juli 1854, volgt Xc.
  2. Carolina Francisca Maria GRUPPING [266], geboren te Amsterdam op 12 december 1855, overleden aldaar vóór 23 februari 1862.
  3. Josepha Geertruida Maria GRUPPING [267], geboren te Amsterdam op 25 november 1857, volgt Xd.
  4. Alida Dorothea Juliana GRUPPING [268], geboren te Amsterdam op 20 oktober 1859, overleden aldaar op 5 augustus 1930.
  5. Maria Louisa Theodora GRUPPING [269], geboren te Amsterdam op 20 januari 1862, overleden aldaar op 20 september 1862.


   Xa. (van IXa) Catharina Alijda Maria GRUPPING [277], geboren te Amsterdam op 22 juni 1852, overleden aldaar op 20 maart 1917, trouwt aldaar op 1 mei 1877 met Henricus Aegidius ROBIJNS [396], geboren te Amsterdam op 16 juni 1849, overleden aldaar op 27 april 1928.
     Uit deze relatie:
  1. dochter ROBIJNS [595], geboren te Amsterdam op 16 september 1879.
  2. zoon ROBIJNS [596], geboren te Amsterdam op 26 november 1882.


   Xb. (van IXa) Theodorus Ignatius GRUPPING [29], geboren te Amsterdam op 2 maart 1868, diamanthandelaar, overleden aldaar op 26 december 1943, trouwt aldaar op 30 april 1891 met Elisabeth Maria Johanna THEUNISSEN [30], geboren te Amsterdam op 14 maart 1866, overleden aldaar op 7 november 1932, dochter van Gerardus Bernardus THEUNISSEN [17], klerenmaker, en Geertruyda Margaretha van 't ROOT [23].
     Uit deze relatie:
  1. Anna Maria Gertruda Elisabeth (Annie) GRUPPING [31], geboren te Amsterdam op 4 februari 1892, volgt XIa.
  2. Theodorus Jacobus Maria (Theo) Josephus GRUPPING [32], geboren te Amsterdam op 10 oktober 1893, volgt XIb.
  3. Carolus Aloysius Josephus (Karel) GRUPPING [33], geboren te Amsterdam op 9 juli 1895, volgt XIc.
  4. Albertus Josephus (Bep) GRUPPING [34], geboren te Amsterdam op 2 mei 1897, volgt XId.
  5. Bernardina Elisabeth Maria Johanna (Dien) GRUPPING [35], geboren te Amsterdam op 27 juni 1899, overleden aldaar op 12 juni 1978.
  6. Antonius Josephus (Ton) GRUPPING [36], geboren te Amsterdam op 1 juli 1901, volgt XIe.
  7. Elisabeth Johanna Maria (Bela) GRUPPING [37], geboren te Amsterdam op 14 juli 1903, volgt XIf.
  8. Geertruida Anna Theodora Margaretha (Truus) GRUPPING [38], geboren te Amsterdam op 30 mei 1905, volgt XIg.
  9. Maria Anna Theodora (Mies) GRUPPING [39], geboren te Amsterdam op 27 augustus 1906, volgt XIh.
  10. Carolina Bernardina Maria (Lien) GRUPPING [40], geboren te Amsterdam op 23 januari 1911, lerares, overleden te Doorn op 25 april 1990.


   Xc. (van IXb) Hermanus Johannes Theodorus GRUPPING [265], geboren te Amsterdam op 16 juli 1854, overleden aldaar op 16 juni 1917, trouwt aldaar op 2 oktober 1879 met Gertruda Johanna Cornelia van INGEN [298], geboren te Amsterdam op 19 december 1848.
     Uit deze relatie:
  1. Theodorus Antonius Henricus GRUPPING [598], geboren te Amsterdam op 4 maart 1881, overleden aldaar op 28 februari 1886.
  2. Cornelia Henriette Maria GRUPPING [299], geboren te Amsterdam op 20 maart 1883, volgt XIi.
  3. Bertha Margaretha Louisa GRUPPING [300], geboren te Amsterdam op 9 november 1885, overleden te Bussum op 2 april 1964, trouwt te Amsterdam op 10 juli 1918 met Hubertus Nicolaas van KAN [308], geboren te Maastricht op 15 december 1868, overleden te Bussum op 26 april 1941.
  4. Betsy Theodora Antonia GRUPPING [301], geboren te Amsterdam op 29 januari 1889, overleden te Bussum op 30 april 1965, trouwt te Amsterdam op 11 april 1928 met Johan Franciscus CORNELISSE [309], geboren aldaar op 3 december 1880, overleden aldaar op 18 juni 1948.


   Xd. (van IXb) Josepha Geertruida Maria GRUPPING [267], geboren te Amsterdam op 25 november 1857, overleden aldaar op 12 oktober 1948, trouwt (1) aldaar op 20 april 1882 met Josef GIEB [297], geboren te Wellnitz (Tsj) op 15 augustus 1847, overleden te Amsterdam op 21 januari 1883, trouwt (2) aldaar op 20 november 1884 met Arnoldus van KOOT [292], geboren te Amersfoort op 31 oktober 1853, overleden te Amsterdam op 18 december 1911.
     Uit de eerste relatie:
  1. Anna Antonia Theresia J. GIEB [293], geboren te Amsterdam op 19 februari 1883.
     Uit de tweede relatie:
  1. Johannes Arnoldus van KOOT [294], geboren te Amsterdam op 5 oktober 1886.
  2. Louisa Antonia Alida van KOOT [295], geboren te Amsterdam op 29 juni 1888, overleden op 1 januari 1964.
  3. Maria Johanna van KOOT [296], geboren op 25 augustus 1891.

N.B. Nadere informatie bij H.Gieb, Almere: hgieb@flevonet.nl


   XIa. (van Xb) Anna Maria Gertruda Elisabeth (Annie) GRUPPING [31], geboren te Amsterdam op 4 februari 1892, overleden te Bussum op 12 november 1971, trouwt te Amsterdam op 15 juli 1920 met Johannes Everardus Hendricus TERLINGEN [41], geboren aldaar op 14 april 1893, overleden te Bussum op 5 september 1975, zoon van Gijsbertus Hendricus TERLINGEN [316] en Bernardina Elisabeth CHRISTOFFELS [317].

     Uit deze relatie:
  1. Gijsbertus Hendricus Maria (Boebie) TERLINGEN [42], geboren te Amsterdam op 23 september 1921, volgt XIIa.
  2. Elisabeth Anna Maria (Elly) TERLINGEN [43], geboren te Amsterdam op 18 februari 1923, volgt XIIb.
  3. Antonius Franciscus Maria TERLINGEN [44], geboren te Amsterdam op 19 mei 1924, overleden ca. 1944.
  4. Theodorus Bernardus Maria TERLINGEN [45], geboren te Amsterdam op 2 oktober 1925, volgt XIIc.


Op 19-jarige leeftijd heeft Ton het ouderlijk huis verlaten. Daarna is geen verblijfplaats meer van hem bekend. Vermoedelijk is hij tijdens oorlogshandelingen omgekomen. Officieel is hij als vermist opgegeven.


  5. Rudolf Johannes Maria TERLINGEN [46], geboren te Amsterdam op 26 oktober 1926, volgt XIId.
  6. Anna Elisabeth Maria Carolina (Ankie) TERLINGEN [47], geboren te Bussum op 27 december 1927, volgt XIIe.
  7. Eleonora Cornelia Maria (Noor) TERLINGEN [48], geboren te Bussum op 1 juni 1929, overleden te Heel op 8 september 1987.
  8. Maria Barbara Catharina (Pim) TERLINGEN [49], geboren te Bussum op 6 september 1930, volgt XIIf.
  9. Johanna Gerarda Maria (Hans) TERLINGEN [50], geboren te Bussum op 15 augustus 1931, volgt XIIg.
  10. Clara Elisabeth Maria (Claar) TERLINGEN [51], geboren te Bussum op 18 december 1936, trouwt te Soest op 30 december 1992 met Jan Hendrik WIJN [291], geboren te Amsterdam op 19 april 1934, zoon van Hendrik Meiert Ary WIJN [345] en Margaretha Anna Yda BEEMSTERBOER [346].   XIb. (van Xb) Theodorus Jacobus Maria (Theo) Josephus GRUPPING [32], geboren te Amsterdam op 10 oktober 1893, overleden te Bloemendaal op 30 november 1971, trouwt te Amsterdam op 14 juli 1926 met Francina Johanna Hendrika TOLHUIJS [52], geboren aldaar op 5 februari 1899, overleden te Haarlem op 29 september 1991, dochter van Jan TOLHUIJS [243] en Arnolda Wilhelmina SMIDT [244].
     Uit deze relatie:
  1. Theodorus Ignatius Franciscus GRUPPING [53], geboren te Amsterdam op 4 juni 1927, volgt XIIh.
  2. Arnold Willem Josephus (Nol) GRUPPING [54], geboren te Amsterdam op 12 maart 1929, volgt XIIi.
  3. Anton Marie (Ton) GRUPPING [55], geboren te Kimberley (ZA) op 28 juli 1930, overleden te Dordrecht op 15 december 1951.


   XIc. (van Xb) Carolus Aloysius Josephus (Karel) GRUPPING [33], geboren te Amsterdam op 9 juli 1895, overleden te Amstelveen op 7 november 1981, trouwt te Amsterdam op 22 september 1937 met Louise Josine Hermine (Loes) VERHOEVEN [56], geboren aldaar op 30 november 1903 (get: Dorothea Verhoeven en Lutse Bosma), overleden te Amstelveen op 18 juni 1991, dochter van Hermanus Josua Ludovicus VERHOEVEN [310], reiziger, kantoorbediende, en Margaretha Jacoba Louise van den PUTTELAAR [311], onderwijzeres.
     Uit deze relatie:
  1. Josephus Cornelis Marie (Jos) GRUPPING [57], geboren te Amsterdam op 1 juli 1938, volgt XIIj.
  2. Theresia Rudolfina Johanna (Trees) GRUPPING [58], geboren te Nieuwer-Amstel op 3 juni 1941, volgt XIIk.
  3. Margaretha Elisabeth (Marlies) GRUPPING [59], geboren te Nieuwer-Amstel op 8 juni 1943, volgt XIIl.
  4. Anna Maria (Annemiek) GRUPPING [60], geboren te Nieuwer-Amstel op 31 maart 1947, volgt XIIm.


   XId. (van Xb) Albertus Josephus (Bep) GRUPPING [34], geboren te Amsterdam op 2 mei 1897, overleden te Schoten (B) op 13 januari 1978, trouwt te Amsterdam op 29 juli 1924 met Barbara (Bertha) van ROYEN [61], geboren te Bussum op 28 februari 1898, overleden te Schoten (B) op 7 mei 1985, dochter van Gerardus van ROYEN [228] en Maria van LAMMEREN [229].
     Uit deze relatie:
  1. Theodora (Thea) GRUPPING [62], geboren te Amsterdam op 21 augustus 1925, volgt XIIn.
  2. Antonius (Toon) GRUPPING [63], geboren te Amsterdam op 5 oktober 1926, volgt XIIo.
  3. Johannes (Hans) GRUPPING [597], geboren te Amsterdam op 15 maart 1928, overleden aldaar op 26 juni 1928.
  4. Wilhelmus (Wim) GRUPPING [64], geboren te Bloemendaal op 26 januari 1931.
  5. Francina (Francine) GRUPPING [65], geboren te Bloemendaal op 19 april 1932, volgt XIIp.
  6. Beatrice (Bea) GRUPPING [66], geboren te Bloemendaal op 1 december 1933, samenwonend met met Suzanne WILLEMS [400], geboren op 31 oktober 1926.
  7. Carolus (Karel) GRUPPING [67], geboren te Bloemendaal op 12 maart 1935, volgt XIIq.
  8. Albertus Antonius GRUPPING [1938], geboren te Schoten (B) op 27 februari 1936, overleden aldaar op 14 april 1936.
  9. Robertus (Robby) GRUPPING [68], geboren te Schoten (B) op 27 juni 1937, volgt XIIr.
  10. Albertus (Bart) GRUPPING [69], geboren te Schoten (B) op 27 augustus 1939, volgt XIIs.
  11. Johan (Jappie) GRUPPING [70], geboren te Schoten (B) op 25 november 1940, volgt XIIt.
  12. Hendricus (Hans) GRUPPING [71], geboren te Schoten (B) op 19 december 1942, volgt XIIu.


   XIe. (van Xb) Antonius Josephus (Ton) GRUPPING [36], geboren te Amsterdam op 1 juli 1901, overleden te Johannesburg (ZA) op 4 augustus 1982, trouwt te Kimberley (ZA) op 3 mei 1934 met Valerie Constance VERHEYEN [72], geboren op 17 januari 1913, overleden te Johannesburg (ZA) op 4 juni 1984.
     Uit deze relatie:
  1. Anthony (Tony) GRUPPING [73], geboren te Kimberley (ZA) op 18 april 1936, volgt XIIv.
  2. Elizabeth Emma GRUPPING [405], geboren te Kimberley (ZA) op 23 maart 1939, volgt XIIw.


   XIf. (van Xb) Elisabeth Johanna Maria (Bela) GRUPPING [37], geboren te Amsterdam op 14 juli 1903, overleden te Hilversum op 14 december 1992, trouwt te Amsterdam op 20 juni 1934 met Cornelis Johannes TULLEKEN [74], geboren aldaar op 21 september 1902, overleden te Den Haag op 4 augustus 1984, zoon van Henricus Petrus Wilhelmus TULLEKEN [875] en Martina JOL [874].
     Uit deze relatie:
  1. Elisabeth Geertruida Martina TULLEKEN [75], geboren te Amsterdam op 16 februari 1936, volgt XIIx.
  2. Cornelis Antonius Franciscus TULLEKEN [76], geboren te Amsterdam op 4 november 1940, volgt XIIy.


   XIg. (van Xb) Geertruida Anna Theodora Margaretha (Truus) GRUPPING [38], geboren te Amsterdam op 30 mei 1905, overleden aldaar op 6 februari 1987, trouwt aldaar op 18 mei 1938 met Johannes Gerardus van WARMERDAM [77], geboren te Amsterdam op 8 november 1902, loodgietersbedrijf, overleden aldaar op 30 juni 1962, zoon van Joannes Cornelis Gerardus van WARMERDAM [281], loodgietersbedrijf, en Sara Elisabeth van den BERG [282].
     Uit deze relatie:
  1. Joannes Antonius van WARMERDAM [78], geboren te Amsterdam op 12 april 1939, volgt XIIz.
  2. Nicolaas Cornelis van WARMERDAM [79], geboren te Amsterdam op 17 april 1940, volgt XIIaa.
  3. Henricus Johannes (Hein) van WARMERDAM [80], geboren te Amsterdam op 20 oktober 1941, overleden aldaar op 17 mei 1998.
  4. Margaretha Josina Elisabeth van WARMERDAM [81], geboren te Amsterdam op 19 oktober 1944, volgt XIIab.
  5. Geertruida Bernardina Josepha van WARMERDAM [82], geboren te Amsterdam op 5 december 1948, trouwt te Maassluis op 24 mei 1984 met Adrianus Arend (Ad) MAYER [182], geboren te Den Haag op 24 november 1942, zoon van Adrianus MAIJER [283] en Arendje RIETDIJK [284].


   XIh. (van Xb) Maria Anna Theodora (Mies) GRUPPING [39], geboren te Amsterdam op 27 augustus 1906, overleden te Huis ter Heide op 8 september 1995, trouwt te Amsterdam op 20 december 1933 met Cornelis Nicolaas Jozef BOTTELIER [83], geboren te Haarlemmerliede op 30 september 1901, overleden te Amsterdam op 14 oktober 1962, zoon van Petrus Paulus Jacobus BOTTELIER [220], bovenmeester in Halfweg, en Klazina Maria TIJBURG [221].
     Uit deze relatie:
  1. Petrus Paulus Carolus BOTTELIER [84], geboren te Amsterdam op 16 februari 1937, volgt XIIac.
  2. Thomas Johannes Gerardus BOTTELIER [85], geboren te Amsterdam op 10 februari 1940, leraar.
  3. Elisabeth Theodora Johanna BOTTELIER [86], geboren te Amsterdam op 20 december 1941, volgt XIIad.
  4. Steven Cornelis Beda BOTTELIER [87], geboren te Amsterdam op 8 juni 1944, volgt XIIae.
  5. Judith Barbara Maria BOTTELIER [88], geboren te Amsterdam op 26 mei 1946, volgt XIIaf.
  6. Mathilde Albertina Elisabeth BOTTELIER [89], geboren te Amsterdam op 8 februari 1949, volgt XIIag.


   XIi. (van Xc) Cornelia Henriette Maria GRUPPING [299], geboren te Amsterdam op 20 maart 1883, overleden aldaar op 27 mei 1962, trouwt te Abcoude op 1 juli 1913 met Johan Frederik HOVIUS [302], geboren te Amsterdam op 16 maart 1883, overleden aldaar op 3 april 1954, zoon van Gerardus Nicolaas HOVIUS [489] en Johanna Elisabeth MUHLENSCHMIDT [487].
     Uit deze relatie:
  1. Johanna Cornelia Maria HOVIUS [303], geboren te Rijswijk op 20 juni 1914, Verpleegster.
  2. Geertruda Johanna HOVIUS [483], geboren te Nieuw Helvoet op 27 oktober 1915.
  3. Maria Gerarda HOVIUS [304], geboren te Amsterdam op 19 januari 1918, trouwt te Haarlem op 16 augustus 1956 met Petrus DANKELMAN [407].
  4. Bertha Maria HOVIUS [305], geboren te Breukelen op 10 februari 1920.
  5. Johannes Marinus HOVIUS [484], geboren te Amsterdam op 30 november 1922.
  6. Elisabeth Johanna HOVIUS [306], geboren te Amsterdam op 16 januari 1924.
  7. Elisabeth Antonia HOVIUS [485], geboren te Amsterdam op 16 januari 1924, overleden aldaar op 25 januari 1924.
  8. Martinus Philippus Jozephus HOVIUS [307], geboren te Amsterdam op 1 maart 1925, trouwt aldaar op 20 april 1954 met M.A. BRANDJES [406].
  9. Joannes Theodorus Marie HOVIUS [486], geboren te Amsterdam op 27 mei 1926, overleden te Wonokerto (Indo) op 19 juni 1949.


   XIIa. (van XIa) Gijsbertus Hendricus Maria (Boebie) TERLINGEN [42], geboren te Amsterdam op 23 september 1921, overleden te Johannesburg (ZA) op 5 oktober 1993, trouwt te Pretoria (ZA) op 26 november 1949 met Wilhelmina Maria (Willy) NANNINGA [90], geboren te Amsterdam op 7 augustus 1925, dochter van Barend Ultert NANNINGA [380] en Marie BAART [381].
     Uit deze relatie:
  1. Robert Johannes Barend TERLINGEN [91], geboren te Pretoria (ZA) op 27 november 1950, volgt XIIIa.
  2. Ellen Marie Anna (Elly) TERLINGEN [92], geboren te Johannesburg (ZA) op 23 januari 1953, volgt XIIIb.
  3. Peter TERLINGEN [375], geboren te Johannesburg (ZA) op 8 augustus 1958, overleden aldaar op 10 augustus 1958.
  4. Paul TERLINGEN [376], geboren te Johannesburg (ZA) op 8 augustus 1958, overleden aldaar op 10 augustus 1958.


   XIIb. (van XIa) Elisabeth Anna Maria (Elly) TERLINGEN [43], geboren te Amsterdam op 18 februari 1923, trouwt te Cambridge (USA) op 7 oktober 1971 met Robert Frank (Bob) MERKLE [96], geboren te Blue Island-IL (USA) op 12 juni 1921, overleden te Concord MA (USA) op 14 december 1981, zoon van Joseph MERKLE [358] en Clara BUELOW [359], weduwnaar van N.N. ???? [360].
     Uit deze relatie:
  1. Joan MERKLE [361], geboren te Belmont (USA) op 31 december 1956, trouwt met Dan RAVINSKI [364].
  2. Ellen MERKLE [362], geboren te Belmont (USA) op 13 september 1958.
  3. Charles Louis MERKLE [363], geboren te Brighton (USA) op 31 januari 1960.


   XIIc. (van XIa) Theodorus Bernardus Maria TERLINGEN [45], geboren te Amsterdam op 2 oktober 1925, overleden te Leidschendam op 30 augustus 1989, trouwt te Den Haag tussen 5 juni 1963 en 3 februari 1969 met Theresia de HAIR [414], geboren te Utrecht op 12 mei 1931, overleden in 1972.
     Uit deze relatie:
  1. Maarten Johannes Henricus TERLINGEN [93], geboren te Den Haag op 8 november 1963, volgt XIIIc.
  2. Floris Boudewijn TERLINGEN [94], geboren te Den Haag op 16 september 1966.


   XIId. (van XIa) Rudolf Johannes Maria TERLINGEN [46], geboren te Amsterdam op 26 oktober 1926, overleden te Bergen op Zoom op 16 januari 2005, trouwt te Bussum op 26 juni 1957 met Alie Antoinette Maria (Aaltje) NIEUWLAND [95], geboren te Den Haag op 1 februari 1935, dochter van Frederik Alexander NIEUWLAND [347] en Jeanne TUMMERS [348].
     Uit deze relatie:
  1. Daan TERLINGEN [98], geboren op 4 mei 1958, volgt XIIId.
  2. Coen TERLINGEN [99], geboren op 10 oktober 1959, volgt XIIIe.
  3. Ruud jr TERLINGEN [100], geboren op 6 augustus 1961.
  4. Bas TERLINGEN [97], geboren op 19 juli 1965, volgt XIIIf.


   XIIe. (van XIa) Anna Elisabeth Maria Carolina (Ankie) TERLINGEN [47], geboren te Bussum op 27 december 1927, overleden te Soest op 23 september 1996, trouwt te Bussum op 14 september 1960 met Henricus Theodorus (Harrie) JACOBS [101], geboren te Tilburg op 7 mei 1926, zoon van Petrus Joannes Josephus Maria JACOBS [322], koopman, en Maria Cornelia SMULDERS [323].
     Uit deze relatie:
  1. Lukas Joseph Frederik Wulfram JACOBS [102], geboren te Bussum op 21 maart 1961, overleden aldaar op 3 december 1985.
  2. Claudia Christina Sylvia JACOBS [103], geboren te Bussum op 23 januari 1964.
  3. Dinah Elisabeth Maria JACOBS [104], geboren te Bussum op 25 april 1965, volgt XIIIg.


   XIIf. (van XIa) Maria Barbara Catharina (Pim) TERLINGEN [49], geboren te Bussum op 6 september 1930, trouwt te Amsterdam op 6 maart 1957 met Theodorus J VERVAAT [105], geboren aldaar op 14 januari 1930, zoon van Gerardus J. VERVAAT [382] en Maria M VERDURMEN [383].
     Uit deze relatie:
  1. Joris J M VERVAAT [106], geboren op 5 februari 1959, volgt XIIIh.
  2. Mattheus G M (Thijs) VERVAAT [107], geboren op 18 januari 1961, volgt XIIIi.
  3. Caroline A M VERVAAT [108], geboren op 27 maart 1963, trouwt op 4 oktober 1995 met Youssef Ahmed ESAM [390].
  4. Petrus R M VERVAAT [109], geboren te Santpoort op 2 april 1965, volgt XIIIj.


   XIIg. (van XIa) Johanna Gerarda Maria (Hans) TERLINGEN [50], geboren te Bussum op 15 augustus 1931, trouwt te Vancouver (Can) op 4 juni 1957 met George Oliver VINCENT [110], geboren te Laurel - DW (USA) in 1924, overleden in 1982, zoon van George Washington VINCENT [424] en Rebecca TICE [425].
     Uit deze relatie:
  1. Stefan Robert VINCENT [111], geboren te Suffern, NY (USA) op 25 augustus 1967, volgt XIIIk.
  2. Jason Hans VINCENT [112], geboren te Suffern, NY (USA) op 4 juli 1971.


   XIIh. (van XIb) Theodorus Ignatius Franciscus GRUPPING [53], geboren te Amsterdam op 4 juni 1927, trouwt te Haarlem op 16 februari 1955 met Maria Engelina Josephina DRESENS [113], geboren te Blerick op 12 mei 1927, dochter van Alfred DRESENS [329] en Theodora Helena AARTS [330].
     Uit deze relatie:
  1. Ingrid Theodora Francina GRUPPING [114], geboren te Prabumulih (Indo) op 13 november 1957, volgt XIIIl.
  2. Lilian Josephine Louise GRUPPING [115], geboren te Prabumulih (Indo) op 20 februari 1960, volgt XIIIm.
  3. Johannes Marie Fr. (Hans) GRUPPING [116], geboren te Haarlem op 21 augustus 1964, volgt XIIIn.


   XIIi. (van XIb) Arnold Willem Josephus (Nol) GRUPPING [54], geboren te Amsterdam op 12 maart 1929, trouwt te Haarlem op 31 januari 1952 met Maria Johanna (Ria) BOOT [117], geboren aldaar op 15 januari 1932, dochter van Jacobus Arnoldus Petrus BOOT [245] en Johanna HOOMANS [246].
     Uit deze relatie:
  1. Maria Johanna Fr (Mariette) GRUPPING [119], geboren te Puerto La Cruz (Ven) op 19 december 1954, volgt XIIIo.
  2. Elisabeth Maria (Ellen) GRUPPING [118], geboren te Maracaibo (Ven) op 11 maart 1956, volgt XIIIp.
  3. Louise Maria (Loes) GRUPPING [120], geboren te Haarlem op 13 november 1957, volgt XIIIq.
  4. Anton Arnold (Ton) GRUPPING [121], geboren te Remedios (Col) op 26 november 1960, overleden te Amsterdam op 29 mei 1968.


   XIIj. (van XIc) Josephus Cornelis Marie (Jos) GRUPPING [57], geboren te Amsterdam op 1 juli 1938, trouwt te Utrecht op 2 april 1963 met Margarethe Hermine Maria (Marga) MOREL [122], geboren te Nijmegen op 28 mei 1939, dochter van Hendrikus Stephanus Antonius (Harry) MOREL [210], behanger, later redacteur, en Cornelia Nicoline Maria (Corrie) CREYGHTON [211].
     Uit deze relatie:
  1. Ivo Marcus Josephus GRUPPING [123], geboren te Den Haag op 8 april 1964, volgt XIIIr.
  2. Alexander Joannes (Sanne) GRUPPING [124], geboren te Nijmegen op 10 augustus 1966, volgt XIIIs.
  3. Maike Louise GRUPPING [125], geboren te Nijmegen op 18 juli 1968, volgt XIIIt.


   XIIk. (van XIc) Theresia Rudolfina Johanna (Trees) GRUPPING [58], geboren te Nieuwer-Amstel op 3 juni 1941, trouwt (gescheiden) te Amstelveen op 20 november 1963 met Cornelis Gerardus (Kees) van OOSTROM [126], geboren te Amsterdam op 13 mei 1937, overleden aldaar op 23 december 2007.
     Uit deze relatie:
  1. Rutger van OOSTROM [127], geboren te Amsterdam op 13 juni 1966, volgt XIIIu.
  2. Louise (Loes) van OOSTROM [128], geboren te Amstelveen op 17 december 1968.


   XIIl. (van XIc) Margaretha Elisabeth (Marlies) GRUPPING [59], geboren te Nieuwer-Amstel op 8 juni 1943, trouwt te Amstelveen op 18 november 1966 met Hendrik Cornelis (Henk) ENSINK [129], geboren te Amsterdam op 14 juni 1939, zoon van Engelbertus Carolus ENSINK [1293], informator, schrijver, en Catharina Petronella (To) van TOL [1294].
     Uit deze relatie:
  1. Martinus Marcus Johannes (Maarten) ENSINK [130], geboren te Papendrecht op 6 juli 1969, volgt XIIIv.
  2. Michiel Johannes ENSINK [131], geboren te Papendrecht op 9 januari 1974, volgt XIIIw.


   XIIm. (van XIc) Anna Maria (Annemiek) GRUPPING [60], geboren te Nieuwer-Amstel op 31 maart 1947, trouwt te Amstelveen op 2 december 1969 met Markus Johannes (Marc) BORKINK [132], geboren te Den Haag op 12 augustus 1948, zoon van Jan Willem Wander Albert BORKINK [1689] en Maria Theresia GUBBELS [1690].
     Uit deze relatie:
  1. Jeroen Alexander (Coen) BORKINK [133], geboren te Amstelveen op 9 januari 1971, volgt XIIIx.
  2. Victorien Maria BORKINK [134], geboren te Amstelveen op 10 november 1973, volgt XIIIy.


   XIIn. (van XId) Theodora (Thea) GRUPPING [62], geboren te Amsterdam op 21 augustus 1925, trouwt met N.N.
     Uit deze relatie:
  1. Michiel GRUPPING [135], geboren te Vlissingen op 28 augustus 1952, volgt XIIIz.


   XIIo. (van XId) Antonius (Toon) GRUPPING [63], geboren te Amsterdam op 5 oktober 1926, trouwt te Schoten (B) op 26 september 1953 met Mouche van CAMP [136], geboren aldaar op 8 december 1925, dochter van Hubert van CAMP [365] en Josiane van OIRBEEK [366].
     Uit deze relatie:
  1. Maryse GRUPPING [137], geboren op 11 september 1954, volgt XIIIaa.
  2. Patricia GRUPPING [138], geboren te Schoten (B) op 27 januari 1956, volgt XIIIab.
  3. Eric GRUPPING [139], geboren op 11 december 1956, volgt XIIIac.
  4. Robert (Robby) GRUPPING  [140], geboren op 30 juli 1959, volgt XIIIad.
  5. Ann GRUPPING [141], geboren op 18 juli 1964.


   XIIp. (van XId) Francina (Francine) GRUPPING [65], geboren te Bloemendaal op 19 april 1932, trouwt te Schoten (B) op 28 december 1958 met Hugo van der PUTT [142], geboren op 20 november 1925.
     Uit deze relatie:
  1. Tanneke van der PUTT [143], geboren op 10 januari 1961, volgt XIIIae.
  2. Heleen van der PUTT [144], geboren op 28 maart 1962.
  3. Gilles van der PUTT [145], geboren op 18 maart 1964, volgt XIIIaf.
  4. Martijn van der PUTT [146], geboren op 7 augustus 1967.


   XIIq. (van XId) Carolus (Karel) GRUPPING [67], geboren te Bloemendaal op 12 maart 1935, trouwt te Brasschaat (B) op 25 juni 1966 met Victoria Anna Maria Margareta Paul CRUTZEN [147], geboren te Borgerhout (B) op 3 maart 1939, dochter van Louis Pierre Gerard Victor CRUTZEN [2098] en Anna Wilhelmina HAMELYNCH [2099].
     Uit deze relatie:
  1. Annick Y. GRUPPING [148], geboren op 4 december 1967, volgt XIIIag.


   XIIr. (van XId) Robertus (Robby) GRUPPING [68], geboren te Schoten (B) op 27 juni 1937, trouwt te Wilrijk (B) op 14 augustus 1963 met Lena van SCHIL [149], geboren te Antwerpen (B) op 22 juli 1938, dochter van August van SCHIL [326] en Julienne KOOYMAN [327].
     Uit deze relatie:
  1. Kristel GRUPPING [150], geboren op 10 juni 1964.
  2. Ingrid GRUPPING [151], geboren op 24 september 1967, volgt XIIIah.


   XIIs. (van XId) Albertus (Bart) GRUPPING [69], geboren te Schoten (B) op 27 augustus 1939, trouwt te Houthalen (B) op 4 juli 1964 met Marie Louise CEYSSENS [152], geboren aldaar op 12 januari 1936, dochter van Hubertus CEYSSENS [342] en Julia HINOUL [343].
     Uit deze relatie:
  1. Anja GRUPPING [153], geboren op 3 mei 1969, trouwt op 21 maart 1992 met Alain BRARENS [344], geboren op 18 maart 1965.
  2. Geert GRUPPING [154], geboren op 29 januari 1971, volgt XIIIai.
  3. Inge GRUPPING [155], geboren op 16 mei 1974, volgt XIIIaj.


   XIIt. (van XId) Johan (Jappie) GRUPPING [70], geboren te Schoten (B) op 25 november 1940, trouwt te Wilrijk (B) op 5 september 1970 met Nadine CORSMIT [156], geboren op 18 december 1940.
     Uit deze relatie:
  1. Chantal GRUPPING [157], geboren te Wilrijk (B) op 1 oktober 1971, volgt XIIIak.


   XIIu. (van XId) Hendricus (Hans) GRUPPING [71], geboren te Schoten (B) op 19 december 1942, trouwt aldaar op 29 juni 1968 met Greta (Greetje) HERREMAN [158], geboren op 16 augustus 1946.
     Uit deze relatie:
  1. Kris GRUPPING [159], geboren op 9 juni 1972.
  2. Veerle GRUPPING [160], geboren op 19 maart 1976.


   XIIv. (van XIe) Anthony (Tony) GRUPPING [73], geboren te Kimberley (ZA) op 18 april 1936, trouwt te Pretoria (ZA) op 28 januari 1962 met Elizabeth Jane HOGG [415], geboren te Durban (ZA) op 16 januari 1938.
     Uit deze relatie:
  1. Mark Thallon GRUPPING [242], geboren te Pretoria (ZA) op 9 april 1964, volgt XIIIal.
  2. Andrew Verhayen GRUPPING [161], geboren te Pretoria (ZA) op 1 maart 1966, volgt XIIIam.
  3. Belinda Jane GRUPPING [162], geboren te Johannesburg (ZA) op 5 juni 1967, volgt XIIIan.


   XIIw. (van XIe) Elizabeth Emma GRUPPING [405], geboren te Kimberley (ZA) op 23 maart 1939, overleden te Pretoria (ZA) op 20 oktober 1976, trouwt aldaar op 31 oktober 1959 met Ivor Stanley Hildebrandt GILSON [418], geboren op 29 september 1936, die hertrouwt met Sheila Iona DOYLE [1917].
     Uit deze relatie:
  1. Susan Ann CLARKE (born GRUPPING) (geboren MARY GRUPPING) [1685], geboren op 14 april 1955, volgt XIIIao.
  2. Rodger John GILSON [419], geboren op 11 mei 1960, trouwt op 18 mei 1996 met Gerda Hendrika TALJAARD [1911], geboren op 14 april 1971.
  3. Gail Jane GILSON [420], geboren op 28 oktober 1961, volgt XIIIap.
  4. James Bastian GILSON [421], geboren op 1 mei 1963.
  5. Alan Anthony GILSON [422], geboren op 19 juni 1966, volgt XIIIaq.
  6. Angela Emma GILSON [423], geboren op 10 oktober 1973, volgt XIIIar.


   XIIx. (van XIf) Elisabeth Geertruida Martina TULLEKEN [75], geboren te Amsterdam op 16 februari 1936, overleden te Bloemendaal op 6 augustus 1993, trouwt te Den Haag op 17 mei 1957 met Henri Johan (Hans) SAVALLE [163], geboren te Malang (Indo) op 7 mei 1929.
     Uit deze relatie:
  1. Milou SAVALLE [164], geboren te Den Haag op 5 april 1958, volgt XIIIas.
  2. Lucas SAVALLE [165], geboren te Leiden op 30 december 1959, volgt XIIIat.
  3. Hans SAVALLE [166], geboren te Oegstgeest op 18 mei 1962, volgt XIIIau.
  4. David SAVALLE [167], geboren op 14 maart 1964, volgt XIIIav.
  5. Daniel SAVALLE [168], geboren op 22 juni 1967, volgt XIIIaw.


   XIIy. (van XIf) Cornelis Antonius Franciscus TULLEKEN [76], geboren te Amsterdam op 4 november 1940, trouwt (1) te Leiden op 16 maart 1960 met Annemarie DUYNDAM [169], geboren te Voorburg op 29 oktober 1941, overleden te Naarden op 22 januari 1999, trouwt (2) aldaar op 6 juli 2001 met Jannetje KOELEWIJN [2692], geboren te Amsterdam op 27 januari 1959.
     Uit de eerste relatie:
  1. Cornelis Joseph Henri (Kees) TULLEKEN [170], geboren te Den Haag op 27 maart 1966, volgt XIIIax.
  2. Rutger Joan Bart TULLEKEN [171], geboren op 31 augustus 1967, volgt XIIIay.
  3. Gijsbert Pieter Paul TULLEKEN [172], geboren op 22 oktober 1968, volgt XIIIaz.


   XIIz. (van XIg) Joannes Antonius van WARMERDAM [78], geboren te Amsterdam op 12 april 1939, trouwt te Zaandam op 25 mei 1966 met Helga Marita de WIT [173], geboren te Gernsbach (Dld) op 28 augustus 1945, dochter van Willem de WIT [289] en Lieselotte EHLERS [290].
     Uit deze relatie:
  1. Caroline van WARMERDAM [174], geboren op 25 september 1968, trouwt met Laurant TIROT.
  2. Paul Jan van WARMERDAM [175], geboren op 9 februari 1972.


   XIIaa. (van XIg) Nicolaas Cornelis van WARMERDAM [79], geboren te Amsterdam op 17 april 1940, trouwt aldaar op 23 maart 1966 met Gertruda M M (Trudi) NIEUWENHUIJSEN [176], geboren aldaar op 19 juni 1941, overleden te Amsterdam op 4 juni 2005, dochter van Carel Cornelis NIEUWENHUIJSEN [288] en Catharina Divera Maria SANDERS [287].
     Uit deze relatie:
  1. Monique van WARMERDAM [177], geboren te Amsterdam op 25 februari 1969.
  2. Nicolette van WARMERDAM [178], geboren te Amsterdam op 25 februari 1969.


   XIIab. (van XIg) Margaretha Josina Elisabeth van WARMERDAM [81], geboren te Amsterdam op 19 oktober 1944, overleden aldaar op 29 april 1995, trouwt aldaar op 20 juni 1968 met Bernardus Theodorus MOONEN [179], geboren te Amsterdam op 24 november 1937, overleden aldaar op 26 januari 1996, zoon van Hendricus J. MOONEN [285] en Theodore G. A. KOCH [286].
     Uit deze relatie:
  1. Annette MOONEN [180], geboren te Amsterdam op 30 maart 1969.
  2. Jeroen MOONEN [181], geboren te Amsterdam op 16 november 1974.


   XIIac. (van XIh) Petrus Paulus Carolus BOTTELIER [84], geboren te Amsterdam op 16 februari 1937, econoom WB, trouwt (1) (gescheiden) te Amsterdam op 14 november 1960 met Beatrix Bernhardina Maria OBERS [183], geboren op 12 mei 1938, trouwt (2) op 14 december 1985 met Grace Elizabeth MCFARLANE [222], geboren op 5 februari 1956.
     Uit de eerste relatie:
  1. Hugo BOTTELIER [184], geboren te Amsterdam op 26 maart 1962, trouwt op 26 juni 1999 met Carolien SCHILLEMANS [1298], geboren op 20 mei 1966.
  2. Eric Jefferson BOTTELIER [185], geboren te Washington DC (USA) op 8 mei 1964, trouwt aldaar op 1 september 1996 met Melissa MCCONNEL [1297], geboren te USA op 9 december 1962.
  3. Marie Juliette (Juleke) BOTTELIER [186], geboren te Lusaka (Zambia) op 21 januari 1967, volgt XIIIba.
  4. Philip Stefan BOTTELIER [187], geboren te Amsterdam op 31 mei 1968.
     Uit de tweede relatie:
  1. Carolyn Rose BOTTELIER [223], geboren te Washington DC (USA) op 24 mei 1991.


   XIIad. (van XIh) Elisabeth Theodora Johanna BOTTELIER [86], geboren te Amsterdam op 20 december 1941, verpleegkundige, trouwt aldaar op 19 mei 1972 met Jaap HEUVINGH [188], geboren te Groningen op 6 juni 1944, zoon van Albert HEUVINGH [224] en Maria WOLTERS [225].
     Uit deze relatie:
  1. Karin HEUVINGH [189], geboren op 29 januari 1978.
  2. Gijs HEUVINGH [190], geboren op 10 februari 1979, trouwt met Eva [6913].


   XIIae. (van XIh) Steven Cornelis Beda BOTTELIER [87], geboren te Amsterdam op 8 juni 1944, accountant, trouwt aldaar op 24 september 1968 met Maria BANK [191], geboren te Culemborg op 30 december 1945, lerares, dochter van Jacques BANK [226] en Everdina van DOORNIK [227].
     Uit deze relatie:
  1. Stefanie BOTTELIER [192], geboren te Amsterdam op 2 april 1970, volgt XIIIbb.
  2. Lodewijk BOTTELIER [193], geboren te Amsterdam op 28 februari 1971, volgt XIIIbc.
  3. Nikolaas BOTTELIER [194], geboren te Haarlem op 23 februari 1973, samenwonend met met Kasia BLICHARZ [1299], geboren te Illinois, USA op 4 november 1978.
  4. Victor BOTTELIER [195], geboren te Haarlem op 15 maart 1976, volgt XIIIbd.


   XIIaf. (van XIh) Judith Barbara Maria BOTTELIER [88], geboren te Amsterdam op 26 mei 1946, trouwt (1) (gescheiden) op 27 februari 1970 met Johannes Petrus Maria KROOK [196], geboren te Den Haag op 27 december 1940, trouwt (2) te Zeist op 5 augustus 1986 met Gérard STORIMANS [199], geboren te Den Haag op 3 oktober 1941.
     Uit de eerste relatie:
  1. Eva Angenietje KROOK [197], geboren te Amsterdam op 3 november 1974.
  2. Roeland Wiebe KROOK [198], geboren te Amsterdam op 5 januari 1980.


   XIIag. (van XIh) Mathilde Albertina Elisabeth BOTTELIER [89], geboren te Amsterdam op 8 februari 1949, lerares, trouwt aldaar op 20 september 1973 met Eelco HESSLING [200], geboren te Hengelo (Ov) op 21 september 1949.
     Uit deze relatie:
  1. Thijs HESSLING [201], geboren te Amsterdam op 17 december 1974, trouwt met Hester [6912].
  2. Floor HESSLING [202], geboren te Amsterdam op 23 mei 1977.


   XIIIa. (van XIIa) Robert Johannes Barend TERLINGEN [91], geboren te Pretoria (ZA) op 27 november 1950, trouwt te Johannesburg (ZA) op 12 september 1981 met Lori PADDON [371].
     Uit deze relatie:
  1. Andrew Robert TERLINGEN [372], geboren te Johannesburg (ZA) op 20 mei 1978.
  2. Kate Leigh TERLINGEN [373], geboren te Johannesburg (ZA) op 26 oktober 1987.
  3. Nicholas James TERLINGEN [374], geboren te Johannesburg (ZA) op 30 oktober 1990.


   XIIIb. (van XIIa) Ellen Marie Anna (Elly) TERLINGEN [92], geboren te Johannesburg (ZA) op 23 januari 1953, trouwt aldaar op 28 december 1984 met Roberto MELA [377].
     Uit deze relatie:
  1. Claudia MELA [378], geboren te Sandton (ZA) op 24 juli 1985.
  2. Mauro Erasmus MELA [379], geboren te Sandton (ZA) op 24 december 1986.


   XIIIc. (van XIIc) Maarten Johannes Henricus TERLINGEN [93], geboren te Den Haag op 8 november 1963, trouwt op 16 oktober 1992 met Véronique van DOORN [339], geboren op 2 september 1962.
     Uit deze relatie:
  1. Oliver Bernard TERLINGEN [340], geboren te Capelle a/d IJssel op 1 februari 1994.
  2. Jurriaan Frederik TERLINGEN [1717], geboren te Capelle a/d IJssel op 10 oktober 1996.
  3. Jeanique Babette TERLINGEN [7560], geboren op 28 april 2002.


   XIIId. (van XIId) Daan TERLINGEN [98], geboren op 4 mei 1958, trouwt met Carla C.M. BARTELS [350], geboren op 11 februari 1954.
     Uit deze relatie:
  1. Boebie TERLINGEN [429], geboren op 25 juni 1995, overleden op 25 juni 1995.


   XIIIe. (van XIId) Coen TERLINGEN [99], geboren op 10 oktober 1959, trouwt op 5 februari 1982 met Elisabeth (Bettie) SLEEUW [349], geboren op 2 september 1963.
     Uit deze relatie:
  1. Rob TERLINGEN [426], geboren te Zeewolde op 23 september 1983.
  2. Marloes TERLINGEN [427], geboren te Zeewolde op 27 december 1985.
  3. Janneke TERLINGEN [428], geboren te Zeewolde op 3 april 1987.


   XIIIf. (van XIId) Bas TERLINGEN [97], geboren op 19 juli 1965, trouwt met Phyllis van SPLUNTER [430], geboren op 12 maart 1965.
     Uit deze relatie:
  1. Puck TERLINGEN [1683], geboren op 27 oktober 1999.
  2. Kas TERLINGEN [5769], geboren in 2002.


   XIIIg. (van XIIe) Dinah Elisabeth Maria JACOBS [104], geboren te Bussum op 25 april 1965, trouwt met Gé van GORP [398], geboren op 1 december 1962.
     Uit deze relatie:
  1. Jolijn Anna van GORP [1688], geboren te Tilburg op 16 december 1999.
  2. Sanne Francisca van GORP [2695], geboren te Tilburg op 18 november 2001.


   XIIIh. (van XIIf) Joris J M VERVAAT [106], geboren op 5 februari 1959, trouwt op 2 oktober 1992 met Joann GOSSE [384].
     Uit deze relatie:
  1. Renee Alexandra VERVAAT [385], geboren op 1 juni 1993.
  2. Robin Michael VERVAAT [386], geboren op 1 juli 1996.


   XIIIi. (van XIIf) Mattheus G M (Thijs) VERVAAT [107], geboren op 18 januari 1961, trouwt op 16 oktober 1985 met Ineke AKKERMAN [387].
     Uit deze relatie:
  1. Tim Martijn VERVAAT [388], geboren op 7 maart 1990.
  2. Niels Matthijs VERVAAT [389], geboren op 13 mei 1992.


   XIIIj. (van XIIf) Petrus R M VERVAAT [109], geboren te Santpoort op 2 april 1965, trouwt op 9 oktober 1987 met Marleen HALENBEEK [391].
     Uit deze relatie:
  1. Jasper Sebastiaan VERVAAT[392], geboren op 24 februari 1989.
  2. Fabienne Elvira VERVAAT [393], geboren op 12 september 1990.
  3. Annelot Laura VERVAAT [394], geboren op 6 augustus 1993.


   XIIIk. (van XIIg) Stefan Robert VINCENT [111], geboren te Suffern, NY (USA) op 25 augustus 1967, trouwt te Torrance, CA USA op 25 april 1998 met Elisabeth Ann (Lissa) SABIA [1684], geboren te California (USA) op 2 augustus 1967, dochter van Bernard John Anthony SABIA [2662] en Helen KOWALZZWK [2663].
     Uit deze relatie:
  1. Jorin Thijs VINCENT [1936], geboren te Gaithersburg, MD (USA) op 9 januari 2000.


   XIIIl. (van XIIh) Ingrid Theodora Francina GRUPPING [114], geboren te Prabumulih (Indo) op 13 november 1957, trouwt (1) (gescheiden) te Zeist op 21 oktober 1983 met Johannes Laban (Hans) JANSEN [214], geboren op 15 juli 1958, trouwt (2) op 11 mei 2000 met Mark John Talbot GRIFFIN [2775], geboren te Penn, Wolverhampton (UK) op 16 maart 1958.
     Uit de eerste relatie:
  1. Daniëlle Pascalle JANSEN [215], geboren te Aberdeen (Scotl) op 29 maart 1985.
  2. Stephanie Laura JANSEN [216], geboren te Hoevelaken op 10 juli 1987.


   XIIIm. (van XIIh) Lilian Josephine Louise GRUPPING [115], geboren te Prabumulih (Indo) op 20 februari 1960, trouwt te Maastricht op 31 december 1992 met Pieter Jacob (Pim) VERSLUIS [331], geboren op 8 maart 1956, zoon van Pieter VERSLUIS [335] en Betty SCHAAP [336].
     Uit deze relatie:
  1. Els Leonoor VERSLUIS [337], geboren te Amsterdam op 10 februari 1993.
  2. Klaartje Laura VERSLUIS [338], geboren te Valkenburg op 30 juni 1994.
  3. Jip Pieter VERSLUIS [479], geboren te Valkenburg op 1 december 1996.


   XIIIn. (van XIIh) Johannes Marie Fr. (Hans) GRUPPING [116], geboren te Haarlem op 21 augustus 1964, trouwt op 30 mei 1987 met Dawn Carol ELRICK [217], geboren te Peterhead (Scotl) op 2 december 1963, dochter van Peter Grant ELRICK [333] en Hazel Adelle BURNETT [334].
     Uit deze relatie:
  1. Heléna Jane GRUPPING [218], geboren te Kingston u.Thames (UK) op 2 februari 1990.
  2. Rachael Louise GRUPPING [219], geboren te Kingston u.Thames (UK) op 24 mei 1991.
  3. Caitlin Nicole GRUPPING [332], geboren te Stirling (Scotl) op 25 augustus 1993.


   XIIIo. (van XIIi) Maria Johanna Fr (Mariette) GRUPPING [119], geboren te Puerto La Cruz (Ven) op 19 december 1954, trouwt (gescheiden) te Overveen op 3 mei 1980 met Boudewijn M. VOSKAMP [204], geboren te Rotterdam op 1 september 1949, zoon van Berend Jan VOSKAMP [354] en Anita OLIEMANS [355].
     Uit deze relatie:
  1. Marieke Elize VOSKAMP [247], geboren op 26 september 1981.
  2. Bart Jan VOSKAMP [248], geboren op 1 augustus 1983.


   XIIIp. (van XIIi) Elisabeth Maria (Ellen) GRUPPING [118], geboren te Maracaibo (Ven) op 11 maart 1956, trouwt (gescheiden) te Montfort op 2 januari 1987 met Maarten G. M. M. WIJDEVELD [249], geboren te Nijmegen op 17 mei 1957, zoon van Paul Gerard Andre Benedictus WIJDEVELD [351] en Carola Maria BRENNINKMEYER [352].
     Uit deze relatie:
  1. Eva Carola Elisabeth WIJDEVELD [250], geboren op 5 januari 1987.
  2. Caspar Arnold Paul WIJDEVELD [251], geboren op 28 maart 1988.
  3. Vincent Gerard Maarten WIJDEVELD [252], geboren op 7 december 1989.
  4. Sophia Anne Maria WIJDEVELD [258], geboren op 22 februari 1992.
  5. Anna Maria Magdalena WIJDEVELD [353], geboren op 9 december 1993.


   XIIIq. (van XIIi) Louise Maria (Loes) GRUPPING [120], geboren te Haarlem op 13 november 1957, trouwt te Overveen op 31 augustus 1984 met Jacob van ZIJVERDEN [253], geboren te Aalsmeerderdijk op 12 februari 1955, zoon van Hendrik Jacob van ZIJVERDEN [356] en Hendrika Johanna KNOOP [357].
     Uit deze relatie:
  1. Robbert Jacob Hendrik Arnold van ZIJVERDEN [254], geboren op 26 september 1985.
  2. Carolien Hendrika Maria van ZIJVERDEN [255], geboren op 6 januari 1987.
  3. Coen Jacobus Johan Corstiaan van ZIJVERDEN [256], geboren op 9 april 1989.
  4. Marjolein Louise Annemarie van ZIJVERDEN [257], geboren op 3 oktober 1990.


   XIIIr. (van XIIj) Ivo Marcus Josephus GRUPPING [123], geboren te Den Haag op 8 april 1964, trouwt te Amsterdam op 30 juni 1995 met Marlène Francina Bathseba HUWAË [259], geboren te Woerden op 27 maart 1964, styliste, dochter van Willem Wempie HUWAË [2682], electricien, en Wilhelmina Margaretha TAHAPARIJ [2683].
     Uit deze relatie:
  1. Jeanne Malou GRUPPING [436], geboren te Amsterdam op 1 november 1997.
  2. Flore Ray GRUPPING [7331], geboren te Bussum op 25 september 2006.


   XIIIs. (van XIIj) Alexander Joannes (Sanne) GRUPPING (alias SONNY GRIFFIN) [124], geboren te Nijmegen op 10 augustus 1966, singer/songwriter, woont samen met Mink de BACK [6914], geboren te Seoul (ZK) op 1 maart 1975, dochter van Eduard (Ed) de BACK [7329] en Petronella Jacqueline (Nan) van VEELEN [7330].
     Uit deze relatie:
  1. Sooni Alizarin GRUPPING [7333], geboren te Amsterdam op 7 november 2006.


   XIIIt. (van XIIj) Maike Louise GRUPPING [125], geboren te Nijmegen op 18 juli 1968, trouwt te Driebergen op 28 augustus 1999 met Niels KOSTER [478], geboren te Singapore (Mal) op 12 december 1966, zoon van Hans KOSTER [1118] en Mauritia Francina (Miets) WESTER [1119].
     Uit deze relatie:
  1. Marit KOSTER [1291], geboren te Utrecht op 18 mei 1999.
  2. Camiel KOSTER [2688], geboren te Utrecht op 2 augustus 2001.


   XIIIu. (van XIIk) Rutger van OOSTROM [127], geboren te Amsterdam op 13 juni 1966, trouwt aldaar in augustus 1994 met Yvonne de JAGER [280], geboren op 17 juli 1967.
     Uit deze relatie:
  1. Sophie Elfriede Theresia van OOSTROM[3124], geboren te Utrecht op 12 maart 2002.
  2. Olivier Cornelis Hendrikus van OOSTROM[3125], geboren te Utrecht op 12 maart 2002.


   XIIIv. (van XIIl) Martinus Marcus Johannes (Maarten) ENSINK [130], geboren te Papendrecht op 6 juli 1969, trouwt te Amsterdam op 24 januari 2003 met Hennie (Helen) PAKES [1292], geboren te Peize op 31 maart 1972, dochter van Roelof Albert (Roel) PAKES [5899] en Jenny Tineke Corry VRIELING [5900].
     Uit deze relatie:
  1. Laura Maureen ENSINK [6033], geboren te Amsterdam op 16 april 2006.
  2. Robin Jesper ENSINK [7515], geboren te Hoofddorp op 21 juli 2008.


   XIIIw. (van XIIl) Michiel Johannes ENSINK [131], geboren te Papendrecht op 9 januari 1974, woont samen met Marije Marchiena LEUNING [7524], geboren te Hooghalen (Beilen) op 2 maart 1945.
     Uit deze relatie:
  1. Madelief Marchiena ENSINK [7525], geboren te Curacao op 9 september 2008.


   XIIIx. (van XIIm) Jeroen Alexander (Coen) BORKINK [133], geboren te Amstelveen op 9 januari 1971, trouwt te Rhoon op 28 augustus 2004 met Philippine Babette (Pien) HENGEVELD [4931], geboren op 17 juni 1970, dochter van Willem Jan HENGEVELD [5976] en Carla VENKER [5977].
     Uit deze relatie:
  1. Thijs Hidde BORKINK [5315], geboren te Haarlem op 20 maart 2004.
  2. Youp Sanne BORKINK [7499], geboren te Haarlem op 12 juli 2007.


   XIIIy. (van XIIm) Victorien Maria BORKINK [134], geboren te Amstelveen op 10 november 1973, trouwt/tr. kerkel. te New York (USA)/Amsterdam op 12 maart/27 juli 2002 met Christen Kevin MADSEN [3842], geboren te Taastrup, Denmark op 23 mei 1968, zoon van Svend Anker MADSEN [3843] en Gale STRUTHERS [3844].
     Uit deze relatie:
  1. Eva Louise MADSEN [4930], geboren/gedoopt te Hellerup (Den) op 6 november 2003/25 april 2004.
  2. Svend Alexander MADSEN [6219], geboren/gedoopt te Hellerup (Den) op 9 december 2005/16 april 2006.


   XIIIz. (van XIIn) Michiel GRUPPING [135], geboren te Vlissingen op 28 augustus 1952, trouwt (1) (gescheiden) in 1977 met Ine GOETHALS [205], trouwt (2) te Schoten (B) op 13 juli 1996 met Sylvie BEENAERTS [432], geboren te Wilrijk (B) op 23 september 1966, dochter van Eddy BEENAERTS [434] en Ely DIERCKX [435].
     Uit de eerste relatie:
  1. Steven GRUPPING [206], geboren te Kapellen (B) op 19 oktober 1978.
     Uit de tweede relatie:
  1. Anthony GRUPPING [433], geboren te Wilrijk (B) op 25 december 1996.
  2. Nicolas GRUPPING [480], geboren te Wilrijk (B) op 6 juli 1998.


   XIIIaa. (van XIIo) Maryse GRUPPING [137], geboren op 11 september 1954, trouwt (gescheiden) op 24 maart 1979 met Marc ROELS [207], geboren op 28 december 1955.
     Uit deze relatie:
  1. Wouter ROELS [231], geboren op 14 januari 1980.
  2. Michiel ROELS [232], geboren op 26 juni 1982.
  3. Pieter ROELS [233], geboren op 27 november 1983.
  4. Tom ROELS [234], geboren op 13 juli 1986.


   XIIIab. (van XIIo) Patricia GRUPPING [138], geboren te Schoten (B) op 27 januari 1956, trouwt op 11 augustus 1979 met Johan SCHILLEBEECKX [208], geboren op 17 september 1955.
     Uit deze relatie:
  1. Sophie SCHILLEBEECKX [209], geboren op 3 december 1980.
  2. Pim SCHILLEBEECKX [235], geboren op 12 juli 1983.


   XIIIac. (van XIIo) Eric GRUPPING [139], geboren op 11 december 1956, trouwt (gescheiden) op 6 maart 1981 met Bernadette GIJSELS [230], geboren op 9 november 1961.
     Uit deze relatie:
  1. Katrijn GRUPPING [238], geboren op 19 december 1982.
  2. Liesbeth GRUPPING [239], geboren op 16 juli 1984.
  3. Stijn GRUPPING [240], geboren op 28 februari 1986.


   XIIIad. (van XIIo) Robert (Robby) GRUPPING [140], geboren op 30 juli 1959, trouwt op 31 maart 1990 met Danielle FLEMINGS [236], geboren op 6 maart 1962.
     Uit deze relatie:
  1. Toontje GRUPPING [241], geboren op 7 oktober 1990.


   XIIIae. (van XIIp) Tanneke van der PUTT [143], geboren op 10 januari 1961, trouwt met N.N.
     Uit deze relatie:
  1. Michiel van der PUTT [237], geboren op 13 juli 1988.


   XIIIaf. (van XIIp) Gilles van der PUTT [145], geboren op 18 maart 1964, samenwonend met met Marlies KOCK [473].
     Uit deze relatie:
  1. Gijs van der PUTT [474], geboren te Amsterdam op 15 mei 1998.
  2. Olivier van der PUTT [5778], geboren te Amsterdam op 10 januari 2005.


   XIIIag. (van XIIq) Annick Y. GRUPPING [148], geboren op 4 december 1967, trouwt op 11 januari 1992 met Hugo LIEFOOGHE [341], geboren op 30 mei 1963.
     Uit deze relatie:
  1. Sarah LIEFOOGHE [475], geboren op 2 september 1996.
  2. Thomas LIEFOOGHE [481], geboren op 22 september 1998.
  3. Jo-Anne LIEFOOGHE [4952], geboren op 15 juli 2003.


   XIIIah. (van XIIr) Ingrid GRUPPING [151], geboren op 24 september 1967, trouwt te Wilrijk (B) op 24 juni 1995 met Jean-Louis MOENS [328], geboren op 29 april 1963.
     Uit deze relatie:
  1. Nathalie MOENS [476], geboren op 14 februari 1997.
  2. Stephanie MOENS [482], geboren te Ekeren (B) op 10 januari 1999.


   XIIIai. (van XIIs) Geert GRUPPING [154], geboren op 29 januari 1971, trouwt met Roosje TIMMERMANS [2776], geboren te Gent (B) op 5 oktober 1974.
     Uit deze relatie:
  1. Jef GRUPPING [2777], geboren te Wilrijk (B) op 31 juli 2000.
  2. Kato GRUPPING [2778], geboren te Wilrijk (B) op 11 februari 2002.
  3. Daan Bart Geert GRUPPING [6799], geboren te Wilrijk (B) op 1 december 2005.


   XIIIaj. (van XIIs) Inge GRUPPING [155], geboren op 16 mei 1974, trouwt te Deurne (Be) op 8 februari 2003 met Graeme KELLY [5861], geboren te Dumfries (Sco) op 9 december 1974.
     Uit deze relatie:
  1. Skye KELLY [5862], geboren te Deurne (Be) op 25 oktober 2004.


   XIIIak. (van XIIt) Chantal GRUPPING [157], geboren te Wilrijk (B) op 1 oktober 1971, trouwt op 22 augustus 1998 met Marc VLAMINCKX [401], geboren op 28 december 1970.
     Uit deze relatie:
  1. Marie VLAMINCKX [1937], geboren te Brasschaat (B) op 20 juli 1999.
  2. Dries VLAMINCKX [2779], geboren op 20 maart 2002.


   XIIIal. (van XIIv) Mark Thallon GRUPPING [242], geboren te Pretoria (ZA) op 9 april 1964, trouwt te Johannesburg (ZA) op 28 mei 1993 met Alison MOLE [416], geboren op 18 mei 1966.
     Uit deze relatie:
  1. Candice Jean GRUPPING[417], geboren op 3 maart 1996.
  2. Shaun Anthony GRUPPING[470], geboren op 14 augustus 1997.


   XIIIam. (van XIIv) Andrew Verhayen GRUPPING [161], geboren te Pretoria (ZA) op 1 maart 1966, trouwt op 12 november 1996 met Elke KUPPER [468].
     Uit deze relatie:
  1. Ashley Taylor GRUPPING [469], geboren te Johannesburg (ZA) op 4 november 1997.
  2. Ross Anthony GRUPPING [2665], geboren te Johannesburg (ZA) op 1 september 2000.


   XIIIan. (van XIIv) Belinda Jane GRUPPING [162], geboren te Johannesburg (ZA) op 5 juni 1967, trouwt aldaar op 14 maart 1998 met Trevor van STADEN [472].
     Uit deze relatie:
  1. Daniel Phillip van STADEN [1682], geboren te Johannesburg (ZA) op 2 september 1999.
  2. Jessica van STADEN [4726], geboren te Johannesburg (ZA) op 9 juni 2003.


   XIIIao. (van XIIw) Susan Ann CLARKE (born GRUPPING) (geboren MARY GRUPPING) [1685], geboren op 14 april 1955, trouwt op 28 september 1974 met Jonathan Henry SHARROCK [1908], geboren op 3 januari 1949.
     Uit deze relatie:
  1. Christopher Jon SHARROCK [1909], geboren op 3 februari 1978.
  2. Catherine Ann SHARROCK [1910], geboren op 15 juli 1980.


   XIIIap. (van XIIw) Gail Jane GILSON [420], geboren op 28 oktober 1961, trouwt op 6 oktober 1984 met Malcolm KINNEAR [1912], geboren op 23 november 1960.
     Uit deze relatie:
  1. Keenan KINNEAR [1913], geboren op 19 juni 1986.
  2. Cadi KINNEAR [1935], geboren op 7 mei 1989.


   XIIIaq. (van XIIw) Alan Anthony GILSON [422], geboren op 19 juni 1966, trouwt op 14 september 1996 met Angela Marie GOOD [1914], geboren op 24 maart 1967.
     Uit deze relatie:
  1. Cuan Michael GILSON [1915], geboren op 11 juni 1998.
  2. Ryan Ivor GILSON [2666], geboren op 28 augustus 2000.
  3. Connor James GILSON [2667], geboren op 28 augustus 2000.


   XIIIar. (van XIIw) Angela Emma GILSON [423], geboren op 10 oktober 1973, trouwt op 5 december 1998 met Kyle UYTENBOGAARDT [1916], geboren op 29 januari 1971.
     Uit deze relatie:
  1. Leala Emma UYTENBOGAARDT [4725], geboren te Carnegie (Aus) op 15 mei 2003.
  2. Julia Theresa UYTENBOGAARDT [5878], geboren te Carnegie (Aus) op 19 juli 2005.


   XIIIas. (van XIIx) Milou SAVALLE [164], geboren te Den Haag op 5 april 1958, trouwt op 28 september 1984 met Lout LAPIDAIRE [324], geboren te Roosendaal en Nispen op 14 januari 1956, zoon van L.G.M. LAPIDAIRE [1098] en Paula van ARENDONK [1099].
     Uit deze relatie:
  1. Caroline Elisabeth Maria LAPIDAIRE [367], geboren op 15 mei 1988.
  2. Robert Louis Maria LAPIDAIRE [368], geboren op 22 augustus 1992.


   XIIIat. (van XIIx) Lucas SAVALLE [165], geboren te Leiden op 30 december 1959, trouwt te Utrecht op 31 mei 1996 met Anne Marieke van BREUKELEN [369], geboren aldaar op 1 juni 1964.
     Uit deze relatie:
  1. Thomas Anton (Tom) SAVALLE [431], geboren te Den Haag op 17 september 1996.
  2. Bart Henri Willem SAVALLE [1095], geboren op 2 april 1999.
  3. Marie SAVALLE [2689], geboren op 14 maart 2001.


   XIIIau. (van XIIx) Hans SAVALLE [166], geboren te Oegstgeest op 18 mei 1962, trouwt op 29 juli 1991 met Charlotte de JONG [325], geboren te Nijmegen op 21 augustus 1963.
     Uit deze relatie:
  1. Bastiaan SAVALLE [370], geboren te Haarlem op 28 september 1994.
  2. Josephine SAVALLE [2694], geboren te Zwolle op 25 september 1997.
  3. Evelyn SAVALLE [1096], geboren op 23 maart 1999.


   XIIIav. (van XIIx) David SAVALLE [167], geboren op 14 maart 1964, samenwonend met met Helen C. DEFARES [1094], geboren te San Francisco (USA) op 7 augustus 1964.
     Uit deze relatie:
  1. Zoë Pearl SAVALLE [2691], geboren op 26 juni 2001.


   XIIIaw. (van XIIx) Daniel SAVALLE [168], geboren op 22 juni 1967, trouwt te Rotterdam op 16 oktober 1999 met Jolien van BOCKEL [1097].
     Uit deze relatie:
  1 . Thijs SAVALLE [2690], geboren op 24 maart 2001.


   XIIIax. (van XIIy) Cornelis Joseph Henri (Kees) TULLEKEN [170], geboren te Den Haag op 27 maart 1966, heeft niet-huwelijkse relatie met Karin Ariadne VENETIS [464], geboren te Marlow (UK) op 23 april 1968, dochter van Christos VENETIS [5680] en Catharina van der STEEN [5681].
     Uit deze relatie:
  1. Anna Katharina (Kiki) TULLEKEN [4730], geboren te Amsterdam op 17 juni 2003.
  2. Anthony Aris TULLEKEN [5876], geboren te Amsterdam op 9 mei 2005.
  3. Tristan Cornelis Christian TULLEKEN [7604], geboren te Amsterdam op 9 januari 2009.


   XIIIay. (van XIIy) Rutger Joan Bart TULLEKEN [171], geboren op 31 augustus 1967, trouwt met Anouk STAALSTRA [465].
     Uit deze relatie:
  1. Anne Lara TULLEKEN [4709], geboren op 19 februari 2003.


   XIIIaz. (van XIIy) Gijsbert Pieter Paul TULLEKEN [172], geboren op 22 oktober 1968, trouwt met Marieke van de REST [466].
     Uit deze relatie:
  1. Anne Berber (Berber) TULLEKEN [5863], geboren op 5 oktober 1999.
  2. Mikki Catootje TULLEKEN [2693], geboren in 2001.


   XIIIba. (van XIIac) Marie Juliette (Juleke) BOTTELIER [186], geboren te Lusaka (Zambia) op 21 januari 1967, trouwt met Peter [6910].
     Uit deze relatie:
  1. Thomas BOTTELIER [6911].


   XIIIbb. (van XIIae) Stefanie BOTTELIER [192], geboren te Amsterdam op 2 april 1970, trouwt met Ton de NIJS [1300], geboren te Oostzaan op 7 oktober 1965.
     Uit deze relatie:
  1. Pippi de NIJS [1686], geboren te Amsterdam op 8 december 1999.
  2. Puck de NIJS [4296], geboren te Amsterdam op 24 juli 2002.


   XIIIbc. (van XIIae) Lodewijk BOTTELIER [193], geboren te Amsterdam op 28 februari 1971, trouwt (gescheiden) met Myra GUNNING [707], geboren te Paramaribo (Sur) op 23 juni 1969.
     Uit deze relatie:
  1. Tyrone BOTTELIER [708], geboren te Amsterdam op 10 mei 1989.
  2. Deion James BOTTELIER [709], geboren te Amsterdam op 6 februari 1997.
  3. Keyshawn Byron [1687], geboren te Amsterdam op 7 september 1999.


   XIIIbd. (van XIIae) Victor BOTTELIER [195], geboren te Haarlem op 15 maart 1976, trouwt met Maaike van ROOIJEN [6908], geboren te Heteren op 19 juli 1977.
     Uit deze relatie:
  1. Vera van ROOIJEN [6909], geboren te Amsterdam op 24 september 2005.

Opgemaakt met het programma GENKWA,versie 2.1

Jos Grupping
Prinses Irenestraat 60
6611 BK Overasselt, Nederland
tel. (31)-24-6221771
e-mail: joscmg@xs4all.nl


Overasselt, 17 januari 2009.Personen index bij de

PARENTEEL van Hermann GRUPPEN   
|?|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|U|V|W|Z|

                                   - ? -
??, Gisberta Genoveva (1645- ) .......................................... {Va}
??, Svenne .............................................................. {IV}
????, N.N. (1920-1965) .................................................. {XIIb}
                                   - A -
Aarts, Theodora Helena (1901-1989) ...................................... {XIIh}
Akkerman, Ineke ......................................................... {XIIIi}
Arendonk, Paula van ..................................................... {XIIIas}
                                   - B -
Baart, Marie (1894-1960) ................................................ {XIIa}
Back, Eduard (Ed) de (1946- ) ........................................... {XIIIs}
Back, Mink de (1975- ) .................................................. {XIIIs}
Bank, Jacques ........................................................... {XIIae}
Bank, Maria (1945- ) .................................................... {XIIae}
Bartels, Carla C.M. (1954- ) ............................................ {XIIId}
Beckmann, Anna Maria (1776- ) ........................................... VIIa.8
Beckmann, Bernardus Hermannus (1735- ) .................................. {VIIa}
Beckmann, Euphemia Maria (1759- ) ....................................... VIIa.1
Beckmann, Joannes Bernardus (1763-1774) ................................. VIIa.3
Beckmann, Joannes Bernardus (1774- ) .................................... VIIa.7
Beckmann, Joannes Eilardus .............................................. {VIIa}
Beckmann, Joannes Wilhelmus (1764- ) .................................... VIIa.4
Beckmann, Maria Adelheidis (1767- ) ..................................... VIIa.5
Beckmann, Maria Elisabeth (1761- ) ...................................... VIIa.2
Beckmann, Sophia Adelheidis (1771- ) .................................... VIIa.6
Beckmann, Suzanna Adelheidis (1778- ) ................................... VIIa.9
Beckmann, Venna Adelheidis (1781-1849) .................................. VIIa.10, VIIIa
Beemsterboer, Margaretha Anna Yda (1898-1987) ........................... {XIa.10}
Beenaerts, Eddy (1941-1969) ............................................. {XIIIz}
Beenaerts, Sylvie (1966- ) .............................................. {XIIIz}
Berg, Carolus Johannes van den (1853-1919) .............................. {IXa(1).6}
Berg, Sara Elisabeth van den (1879-1953) ................................ {XIg}
Berling, Casparus (1696- ) .............................................. {VIa}
Berling, Joan ........................................................... {VIa}
Bickers, Euphemia (1694- ) .............................................. {Vb}
Blicharz, Kasia (1978- ) ................................................ {XIIae.3}
Bockel, Jolien van ...................................................... {XIIIaw}
Bollmer, Albertus Hermannus (1788-1857) ................................. {VIIIa}
Bollmer, Albertus Hermannus (1814- ) .................................... VIIIa.2
Bollmer, Bernardus Henricus (1811-1860) ................................. VIIIa.1
Bollmer, Joan Hermannus Stephanus (1820- ) .............................. VIIIa.4
Bollmer, Joannes Bernardus (1817- ) ..................................... VIIIa.3
Bollmer, Joannes Bernardus (1825- ) ..................................... VIIIa.6
Bollmer, Joannes Henricus (1823- ) ...................................... VIIIa.5
Boot, Jacobus Arnoldus Petrus (1904-1982) ............................... {XIIi}
Boot, Maria Johanna (Ria) (1932- ) ...................................... {XIIi}
Borkink, Jan Willem Wander Albert (1908-1984) ........................... {XIIm}
Borkink, Jeroen Alexander (Coen) (1971- ) ............................... XIIm.1, XIIIx
Borkink, Markus Johannes (Marc) (1948- ) ................................ {XIIm}
Borkink, Thijs Hidde (2004- ) ........................................... XIIIx.1
Borkink, Victorien Maria (1973- ) ....................................... XIIm.2, XIIIy
Borkink, Youp Sanne (2007- ) ............................................ XIIIx.2
Bottelier, Carolyn Rose (1991- ) ........................................ XIIac(2).1
Bottelier, Cornelis Nicolaas Jozef (1901-1962) .......................... {XIh}
Bottelier, Deion James (1997- ) ......................................... XIIIbc.2
Bottelier, Elisabeth Theodora Johanna (1941- ) .......................... XIh.3, XIIad
Bottelier, Eric Jefferson (1964- ) ...................................... XIIac(1).2
Bottelier, Hugo (1962- ) ................................................ XIIac(1).1
Bottelier, Judith Barbara Maria (1946- ) ................................ XIh.5, XIIaf
Bottelier, Keyshawn Byron (1999- ) ...................................... XIIIbc.3
Bottelier, Lodewijk (1971- ) ............................................ XIIae.2, XIIIbc
Bottelier, Marie Juliette (Juleke) (1967- ) ............................. XIIac(1).3, XIIIba
Bottelier, Mathilde Albertina Elisabeth (1949- ) ........................ XIh.6, XIIag
Bottelier, Nikolaas (1973- ) ............................................ XIIae.3
Bottelier, Petrus Paulus Carolus (1937- ) ............................... XIh.1, XIIac
Bottelier, Petrus Paulus Jacobus (1868-1954) ............................ {XIh}
Bottelier, Philip Stefan (1968- ) ....................................... XIIac(1).4
Bottelier, Stefanie (1970- ) ............................................ XIIae.1, XIIIbb
Bottelier, Steven Cornelis Beda (1944- ) ................................ XIh.4, XIIae
Bottelier, Thomas Johannes Gerardus (1940- ) ............................ XIh.2
Bottelier, Tyrone (1989- ) .............................................. XIIIbc.1
Bottelier, Victor (1976- ) .............................................. XIIae.4, XIIIbd
Brandjes, M.A. .......................................................... {XIi.8}
Brarens, Alain (1965- ) ................................................. {XIIs.1}
Brenninkmeyer, Carola Maria (1931- ) .................................... {XIIIp}
Breukelen, Anne Marieke van (1964- ) .................................... {XIIIat}
Buelow, Clara (1897-1984) ............................................... {XIIb}
Burnett, Hazel Adelle (1939- ) .......................................... {XIIIn}
Buys, Maria Catharina (1767- ) .......................................... {VIIIb}
                                   - C -
Camp, Hubert van ........................................................ {XIIo}
Camp, Mouche van (1925- ) ............................................... {XIIo}
Ceyssens, Hubertus (1902-1986) .......................................... {XIIs}
Ceyssens, Marie Louise (1936- ) ......................................... {XIIs}
Christoffels, Bernardina Elisabeth (1862-1944) .......................... {XIa}
Clarke (born Grupping) (geboren Mary Grupping), Susan Ann (1955- ) ...... XIIw.1, XIIIao
Cornelisse, Johan Franciscus (1880-1948) ................................ {Xc.4}
Corsmit, Nadine (1940- ) ................................................ {XIIt}
Creyghton, Cornelia Nicoline Maria (Corrie) (1903-1974) ................. {XIIj}
Crutzen, Louis Pierre Gerard Victor ..................................... {XIIq}
Crutzen, Victoria Anna Maria Margareta Paul (1939- ) .................... {XIIq}
                                   - D -
Dankelman, Petrus ....................................................... {XIi.3}
Defares, Helen C. (1964- ) .............................................. {XIIIav}
Dierckx, Ely (1940- ) ................................................... {XIIIz}
Doorn, Véronique van (1962- ) ........................................... {XIIIc}
Doornik, Everdina van ................................................... {XIIae}
Doyle, Sheila Iona (1941- ) ............................................. {XIIw}
Dresens, Alfred (1902-1994) ............................................. {XIIh}
Dresens, Maria Engelina Josephina (1927- ) .............................. {XIIh}
Duyndam, Annemarie (1941-1999) .......................................... {XIIy}
                                   - E -
Ebbelen, Maria Catharina Carolina ....................................... {IXb}
Ehlers, Lieselotte (1922- ) ............................................. {XIIz}
Elrick, Dawn Carol (1963- ) ............................................. {XIIIn}
Elrick, Peter Grant (1933- ) ............................................ {XIIIn}
Elshoff Alias: ten Elshove und Gruppen, Margarethe (1535- ) ............. {I}
Ensink, Engelbertus Carolus (1896-1984) ................................. {XIIl}
Ensink, Hendrik Cornelis (Henk) (1939- ) ................................ {XIIl}
Ensink, Laura Maureen (2006- ) .......................................... XIIIv.1
Ensink, Madelief Marchiena (2008- ) ..................................... XIIIw.1
Ensink, Martinus Marcus Johannes (Maarten) (1969- ) ..................... XIIl.1, XIIIv
Ensink, Michiel Johannes (1974- ) ....................................... XIIl.2, XIIIw
Ensink, Robin Jesper (2008- ) ........................................... XIIIv.2
Esam, Youssef Ahmed ..................................................... {XIIf.3}
Eva ..................................................................... {XIIad.2}
                                   - F -
Flemings, Danielle (1962- ) ............................................. {XIIIad}
Fokke, Frans Bartholomeus ............................................... {VIIb.1}
                                   - G -
Gieb, Anna Antonia Theresia J. (1883- ) ................................. Xd(1).1
Gieb, Josef (1847-1883) ................................................. {Xd}
Gijsels, Bernadette (1961- ) ............................................ {XIIIac}
Gilson, Alan Anthony (1966- ) ........................................... XIIw.5, XIIIaq
Gilson, Angela Emma (1973- ) ............................................ XIIw.6, XIIIar
Gilson, Connor James (2000- ) ........................................... XIIIaq.3
Gilson, Cuan Michael (1998- ) ........................................... XIIIaq.1
Gilson, Gail Jane (1961- ) .............................................. XIIw.3, XIIIap
Gilson, Ivor Stanley Hildebrandt (1936- ) ............................... {XIIw}
Gilson, James Bastian (1963- ) .......................................... XIIw.4
Gilson, Rodger John (1960- ) ............................................ XIIw.2
Gilson, Ryan Ivor (2000- ) .............................................. XIIIaq.2
Goethals, Ine ........................................................... {XIIIz}
Good, Angela Marie (1967- ) ............................................. {XIIIaq}
Gorp, Gé van (1962- ) ................................................... {XIIIg}
Gorp, Jolijn Anna van (1999- ) .......................................... XIIIg.1
Gorp, Sanne Francisca van (2001- ) ...................................... XIIIg.2
Gosse, Joann ............................................................ {XIIIh}
Griffin, Mark John Talbot (1958- ) ...................................... {XIIIl}
Gruppen, ?? (1600- ) .................................................... I.1, II
Gruppen, ?? (1625- ) .................................................... II.1, III
Grüppen, Anna (1709- ) .................................................. Va(1).4
Grüppen, Anna Maria (1682- ) ............................................ IV(1).3
Grüppen, Anna Maria (1687- ) ............................................ IV(1).6
Grüppen, Anna Maria (1704- ) ............................................ Va(1).1
Gruppen, Antonius (1782- ) .............................................. VIIb.3
Grüppen, Elisabetha Agnes (1686- ) ...................................... IV(1).5
Grüppen, Euphemia Margaretha (1734- ) ................................... VIa.1
Grüppen, Euphemia Maria (1707- ) ........................................ Va(1).3
Grüppen, Genoveva (1684- ) .............................................. IV(1).4
Grüppen, Gerd Henrich (1706- ) .......................................... IV(3).3
Grüppen, Henricus (1650- ) .............................................. III.1, IV
Grüppen, Henricus (1693- ) .............................................. IV(2).2, Vb
Gruppen, Hermann (1570- ) ............................................... I
Gruppen, Hermanus (1826-1826) ........................................... VIIIb.4
Gruppen, Jan Hendrik (1786-1820) ........................................ VIIb.5
Gruppen, Joan Anton Henrich (1747-1799) ................................. VIb.1, VIIb
Gruppen, Joanna Maria (1778-1811) ....................................... VIIb.1
Grüppen, Joannes (1701- ) ............................................... IV(3).1
Grüppen, Joannes (Joes) Hinricus (1719- ) ............................... Va(2).3, VIb
Gruppen, Johannes Henricus (1780- ) ..................................... VIIb.2
Grüppen, kind (1681-1681) ............................................... IV(1).2
Grüppen, Lucas (1710- ) ................................................. IV(3).4
Gruppen, Lukas (1522- ) ................................................. {I}
Grüppen, Maria (1717- ) ................................................. Va(2).1
Grüppen, Sophia (1717- ) ................................................ Va(2).2
Grüppen, Sophia Elisabeth (1737- ) ...................................... VIa.2, VIIa
Grüppen, Susanna (1705- ) ............................................... IV(3).2
Grüppen, Susanna (1719- ) ............................................... Vb.2
Grüppen, Suzanna (1705- ) ............................................... Va(1).2, VIa
Grüppen, Swenne Gertrud (1714- ) ........................................ Vb.1
Grüppen, Sybilla Margaretha (1691- ) .................................... IV(2).1
Grüppen, Walburgis (of Genoveva) (1674-1754) ............................ IV(1).1, Va
Grupping, Albertus (Bart) (1939- ) ...................................... XId.10, XIIs
Grupping, Albertus Antonius (1936-1936) ................................. XId.8
Grupping, Albertus Josephus (Bep) (1897-1978) ........................... Xb.4, XId
Grupping, Alida Dorothea Juliana (1859-1930) ............................ IXb.4
Grupping, Andrew Verhayen (1966- ) ...................................... XIIv.2, XIIIam
Grupping, Anja (1969- ) ................................................. XIIs.1
Grupping, Ann (1964- ) .................................................. XIIo.5
Grupping, Anna Maria (Annemiek) (1947- ) ................................ XIc.4, XIIm
Grupping, Anna Maria Elisabeth (1846-1867) .............................. IXa(1).1
Grupping, Anna Maria Gertruda Elisabeth (Annie) (1892-1971) ............. Xb.1, XIa
Grupping, Annick Y. (1967- ) ............................................ XIIq.1, XIIIag
Grupping, Anthony (1996- ) .............................................. XIIIz(2).1
Grupping, Anthony (Tony) (1936- ) ....................................... XIe.1, XIIv
Grupping, Anton Arnold (Ton) (1960-1968) ................................ XIIi.4
Grupping, Anton Marie (Ton) (1930-1951) ................................. XIb.3
Grupping, Antonius (1819-1821) .......................................... VIIIb.1
Grupping, Antonius (1824-1827) .......................................... VIIIb.3
Grupping, Antonius (1830-1833) .......................................... VIIIb.6
Grupping, Antonius (Toon) (1926- ) ...................................... XId.2, XIIo
Grupping, Antonius Josephus (Ton) (1901-1982) ........................... Xb.6, XIe
Grupping, Arnold Willem Josephus (Nol) (1929- ) ......................... XIb.2, XIIi
Grupping, Ashley Taylor (1997- ) ........................................ XIIIam.1
Grupping, Beatrice (Bea) (1933- ) ....................................... XId.6
Grupping, Belinda Jane (1967- ) ......................................... XIIv.3, XIIIan
Grupping, Bernardina Elisabeth Maria Johanna (Dien) (1899-1978) ......... Xb.5
Grupping, Bertha Margaretha Louisa (1885-1964) .......................... Xc.3
Grupping, Betsy Theodora Antonia (1889-1965) ............................ Xc.4
Grupping, Caitlin Nicole (1993- ) ....................................... XIIIn.3
Grupping, Candice Jean (1996- ) ......................................... XIIIal.1
Grupping, Carolina Bernardina Maria (Lien) (1911-1990) .................. Xb.10
Grupping, Carolina Francisca Maria (1855-1862) .......................... IXb.2
Grupping, Carolus (Karel) (1935- ) ...................................... XId.7, XIIq
Grupping, Carolus Aloysius Josephus (Karel) (1895-1981) ................. Xb.3, XIc
Grupping, Catharina Alijda Maria (1852-1917) ............................ IXa(1).4, Xa
Grupping, Chantal (1971- ) .............................................. XIIt.1, XIIIak
Grupping, Cornelia Henriette Maria (1883-1962) .......................... Xc.2, XIi
Grupping, Daan Bart Geert (2005- ) ...................................... XIIIai.3
Grupping, Elisabeth Johanna Maria (Bela) (1903-1992) .................... Xb.7, XIf
Grupping, Elisabeth Maria (1860-1933) ................................... IXa(1).8
Grupping, Elisabeth Maria (Ellen) (1956- ) .............................. XIIi.2, XIIIp
Grupping, Elizabeth Emma (1939-1976) .................................... XIe.2, XIIw
Grupping, Eric (1956- ) ................................................. XIIo.3, XIIIac
Grupping, Flore Ray (2006- ) ............................................ XIIIr.2
Grupping, Francina (Francine) (1932- ) .................................. XId.5, XIIp
Grupping, Geert (1971- ) ................................................ XIIs.2, XIIIai
Grupping, Geertruida Anna Theodora Margaretha (Truus) (1905-1987) ....... Xb.8, XIg
Grupping, Heléna Jane (1990- ) .......................................... XIIIn.1
Grupping, Hendricus (Hans) (1942- ) ..................................... XId.12, XIIu
Grupping, Hermanus Johannes Theodorus (1854-1917) ....................... IXb.1, Xc
Grupping, Inge (1974- ) ................................................. XIIs.3, XIIIaj
Grupping, Ingrid (1967- ) ............................................... XIIr.2, XIIIah
Grupping, Ingrid Theodora Francina (1957- ) ............................. XIIh.1, XIIIl
Grupping, Ivo Marcus Josephus (1964- ) .................................. XIIj.1, XIIIr
Grupping, Jeanne Malou (1997- ) ......................................... XIIIr.1
Grupping, Jef (2000- ) .................................................. XIIIai.1
Grupping, Joannes Theodorus Hermanus (1854-1880) ........................ IXa(1).5
Grupping, Johan (Jappie) (1940- ) ....................................... XId.11, XIIt
Grupping, Johanna Maria Gerarda (1848-1882) ............................. IXa(1).2
Grupping, Johannes (1821-1895) .......................................... VIIIb.2, IXa
Grupping, Johannes (Hans) (1928-1928) ................................... XId.3
Grupping, Johannes Marie Fr. (Hans) (1964- ) ............................ XIIh.3, XIIIn
Grupping, Josepha Geertruida Maria (1857-1948) .......................... IXb.3, Xd
Grupping, Josephus Cornelis Marie (Jos) (1938- ) ........................ XIc.1, XIIj
Grupping, Kato (2002- ) ................................................. XIIIai.2
Grupping, Katrijn (1982- ) .............................................. XIIIac.1
Grupping, Kris (1972- ) ................................................. XIIu.1
Grupping, Kristel (1964- ) .............................................. XIIr.1
Grupping, Liesbeth (1984- ) ............................................. XIIIac.2
Grupping, Lilian Josephine Louise (1960- ) .............................. XIIh.2, XIIIm
Grupping, Louisa Antonia Maria (1856-1906) .............................. IXa(1).6
Grupping, Louise Maria (Loes) (1957- ) .................................. XIIi.3, XIIIq
Grupping, Maike Louise (1968- ) ......................................... XIIj.3, XIIIt
Grupping, Margaretha Elisabeth (Marlies) (1943- ) ....................... XIc.3, XIIl
Grupping, Maria Anna Theodora (Mies) (1906-1995) ........................ Xb.9, XIh
Grupping, Maria Elisabeth Theresia (1850-1866) .......................... IXa(1).3
Grupping, Maria Johanna Fr (Mariette) (1954- ) .......................... XIIi.1, XIIIo
Grupping, Maria Louisa Theodora (1862-1862) ............................. IXb.5
Grupping, Mark Thallon (1964- ) ......................................... XIIv.1, XIIIal
Grupping, Maryse (1954- ) ............................................... XIIo.1, XIIIaa
Grupping, Michiel (1952- ) .............................................. XIIn.1, XIIIz
Grupping, Nicolas (1998- ) .............................................. XIIIz(2).2
Grupping, Patricia (1956- ) ............................................. XIIo.2, XIIIab
Grupping, Paulus Andreas (1858-1881) .................................... IXa(1).7
Grupping, Rachael Louise (1991- ) ....................................... XIIIn.2
Grupping, Robert (Robby) (1959- ) ....................................... XIIo.4, XIIIad
Grupping, Robertus (Robby) (1937- ) ..................................... XId.9, XIIr
Grupping, Ross Anthony (2000- ) ......................................... XIIIam.2
Grupping, Shaun Anthony (1997- ) ........................................ XIIIal.2
Grupping, Sooni Alizarin (2006- ) ....................................... XIIIs.1
Grupping, Steven (1978- ) ............................................... XIIIz(1).1
Grupping, Stijn (1986- ) ................................................ XIIIac.3
Grupping, Theodora (Thea) (1925- ) ...................................... XId.1, XIIn
Grupping, Theodorus Antonius Henricus (1881-1886) ....................... Xc.1
Grupping, Theodorus Ignatius (1868-1943) ................................ IXa(2).2, Xb
Grupping, Theodorus Ignatius Franciscus (1927- ) ........................ XIb.1, XIIh
Grupping, Theodorus Jacobus Maria (Theo) Josephus (1893-1971) ........... Xb.2, XIb
Grupping, Theresia Rudolfina Johanna (Trees) (1941- ) ................... XIc.2, XIIk
Grupping, Toontje (1990- ) .............................................. XIIIad.1
Grupping, Veerle (1976- ) ............................................... XIIu.2
Grupping, Wilhelmus (Wim) (1931- ) ...................................... XId.4
Grupping, zoon (1866-1866) .............................................. IXa(2).1
Grupping (alias Sonny Griffin), Alexander Joannes (Sanne) (1966- ) ...... XIIj.2, XIIIs
Grupping (Gruppen), Herman(n)us (1783-1851) ............................. VIIb.4, VIIIb
Grupping (Gruppen), Theodorus (1826-1862) ............................... VIIIb.5, IXb
Gubbels, Maria Theresia (1906-1988) ..................................... {XIIm}
Gunning, Myra (1969- ) .................................................. {XIIIbc}
                                   - H -
Hair, Theresia de (1931-1972) ........................................... {XIIc}
Halenbeek, Marleen ...................................................... {XIIIj}
Hamelynch, Anna Wilhelmina .............................................. {XIIq}
Heidemann, Hille (Hilda) (1660-1695) .................................... {IV}
Hengeveld, Philippine Babette (Pien) (1970- ) ........................... {XIIIx}
Hengeveld, Willem Jan ................................................... {XIIIx}
Herreman, Greta (Greetje) (1946- ) ...................................... {XIIu}
Hessling, Eelco (1949- ) ................................................ {XIIag}
Hessling, Floor (1977- ) ................................................ XIIag.2
Hessling, Thijs (1974- ) ................................................ XIIag.1
Hester .................................................................. {XIIag.1}
Heuvel, Elisabeth van den (1788-1856) ................................... {VIIIb}
Heuvel, Jan van den (1761- ) ............................................ {VIIIb}
Heuvingh, Albert (1914- ) ............................................... {XIIad}
Heuvingh, Gijs (1979- ) ................................................. XIIad.2
Heuvingh, Jaap (1944- ) ................................................. {XIIad}
Heuvingh, Karin (1978- ) ................................................ XIIad.1
Hey, Lucas tor (ter) .................................................... {IV}
Hinoul, Julia (1912-1989) ............................................... {XIIs}
Hogg, Elizabeth Jane (1938- ) ........................................... {XIIv}
Holt (of Holtel), Johann (1640- ) ....................................... {Va}
Holthaus, Hermannus (1681- ) ............................................ {Va}
Hoomans, Johanna (1905-1981) ............................................ {XIIi}
Hovius, Bertha Maria (1920- ) ........................................... XIi.4
Hovius, Elisabeth Antonia (1924-1924) ................................... XIi.7
Hovius, Elisabeth Johanna (1924- ) ...................................... XIi.6
Hovius, Geertruda Johanna (1915- ) ...................................... XIi.2
Hovius, Gerardus Nicolaas (1859-1910) ................................... {XIi}
Hovius, Joannes Theodorus Marie (1926-1949) ............................. XIi.9
Hovius, Johan Frederik (1883-1954) ...................................... {XIi}
Hovius, Johanna Cornelia Maria (1914- ) ................................. XIi.1
Hovius, Johannes Marinus (1922- ) ....................................... XIi.5
Hovius, Maria Gerarda (1918- ) .......................................... XIi.3
Hovius, Martinus Philippus Jozephus (1925- ) ............................ XIi.8
Huwaë, Marlène Francina Bathseba (1964- ) ............................... {XIIIr}
Huwaë, Willem Wempie (1931- ) ........................................... {XIIIr}
                                   - I -
Imhorst, Maria (1655-1688) .............................................. {IV}
Ingen, Gertruda Johanna Cornelia van (1848- ) ........................... {Xc}
                                   - J -
Jacobs, Claudia Christina Sylvia (1964- ) ............................... XIIe.2
Jacobs, Dinah Elisabeth Maria (1965- ) .................................. XIIe.3, XIIIg
Jacobs, Henricus Theodorus (Harrie) (1926- ) ............................ {XIIe}
Jacobs, Lukas Joseph Frederik Wulfram (1961-1985) ....................... XIIe.1
Jacobs, Petrus Joannes Josephus Maria (1894-1964) ....................... {XIIe}
Jager, Yvonne de (1967- ) ............................................... {XIIIu}
Jansen, Daniëlle Pascalle (1985- ) ...................................... XIIIl(1).1
Jansen, Johannes Laban (Hans) (1958- ) .................................. {XIIIl}
Jansen, Stephanie Laura (1987- ) ........................................ XIIIl(1).2
Jol, Martina ............................................................ {XIf}
Jong, Charlotte de (1963- ) ............................................. {XIIIau}
                                   - K -
Kan, Hubertus Nicolaas van (1868-1941) .................................. {Xc.3}
Kelly, Graeme (1974- ) .................................................. {XIIIaj}
Kelly, Skye (2004- ) .................................................... XIIIaj.1
Kinnear, Cadi (1989- ) .................................................. XIIIap.2
Kinnear, Keenan (1986- ) ................................................ XIIIap.1
Kinnear, Malcolm (1960- ) ............................................... {XIIIap}
Knoop, Hendrika Johanna (1919- ) ........................................ {XIIIq}
Koch, Theodore G. A. (1906-1984) ........................................ {XIIab}
Kock, Marlies ........................................................... {XIIIaf}
Koelewijn, Jannetje (1959- ) ............................................ {XIIy}
Koot, Arnoldus van (1853-1911) .......................................... {Xd}
Koot, Johannes Arnoldus van (1886- ) .................................... Xd(2).1
Koot, Louisa Antonia Alida van (1888-1964) .............................. Xd(2).2
Koot, Maria Johanna van (1891- ) ........................................ Xd(2).3
Kooyman, Julienne (1914-1979) ........................................... {XIIr}
Koster, Camiel (2001- ) ................................................. XIIIt.2
Koster, Hans (1936-2006) ................................................ {XIIIt}
Koster, Marit (1999- ) .................................................. XIIIt.1
Koster, Niels (1966- ) .................................................. {XIIIt}
Kowalzzwk, Helen (1937- ) ............................................... {XIIIk}
Krook, Eva Angenietje (1974- ) .......................................... XIIaf(1).1
Krook, Johannes Petrus Maria (1940- ) ................................... {XIIaf}
Krook, Roeland Wiebe (1980- ) ........................................... XIIaf(1).2
Kupper, Elke ............................................................ {XIIIam}
                                   - L -
Lammeren, Maria van ..................................................... {XId}
Lapidaire, Caroline Elisabeth Maria (1988- ) ............................ XIIIas.1
Lapidaire, L.G.M. ....................................................... {XIIIas}
Lapidaire, Lout (1956- ) ................................................ {XIIIas}
Lapidaire, Robert Louis Maria (1992- ) .................................. XIIIas.2
Leuning, Marije Marchiena (1945- ) ...................................... {XIIIw}
Liefooghe, Hugo (1963- ) ................................................ {XIIIag}
Liefooghe, Jo-Anne (2003- ) ............................................. XIIIag.3
Liefooghe, Sarah (1996- ) ............................................... XIIIag.1
Liefooghe, Thomas (1998- ) .............................................. XIIIag.2
Loning, Anna Maria (1820-1860) .......................................... {IXa}
Löning, Johannis ........................................................ {IXa}
Lütke Bolmer, Joan Henrich .............................................. {VIIIa}
                                   - M -
Madsen, Christen Kevin (1968- ) ......................................... {XIIIy}
Madsen, Eva Louise (2003- ) ............................................. XIIIy.1
Madsen, Svend Alexander (2005- ) ........................................ XIIIy.2
Madsen, Svend Anker (1936- ) ............................................ {XIIIy}
Maijer, Adrianus (1898-1986) ............................................ {XIg.5}
Mayer, Adrianus Arend (Ad) (1942- ) ..................................... {XIg.5}
McConnel, Melissa (1962- ) .............................................. {XIIac(1).2}
McFarlane, Grace Elizabeth (1956- ) ..................................... {XIIac}
Meijman, Louisa Antonia (1825- ) ........................................ {IXb}
Mela, Claudia (1985- ) .................................................. XIIIb.1
Mela, Mauro Erasmus (1986- ) ............................................ XIIIb.2
Mela, Roberto ........................................................... {XIIIb}
Merkle, Charles Louis (1960- ) .......................................... XIIb.3
Merkle, Ellen (1958- ) .................................................. XIIb.2
Merkle, Joan (1956- ) ................................................... XIIb.1
Merkle, Joseph (1894- ) ................................................. {XIIb}
Merkle, Robert Frank (Bob) (1921-1981) .................................. {XIIb}
Mersmann, Maria Adelheidis .............................................. {VIIa}
Meyman, Franciscus (1796- ) ............................................. {IXb}
Meynte, Adrianus (1792-1852) ............................................ {IXa}
Meynte, Anna Maria Christina (1831-1908) ................................ {IXa}
Moens, Jean-Louis (1963- ) .............................................. {XIIIah}
Moens, Nathalie (1997- ) ................................................ XIIIah.1
Moens, Stephanie (1999- ) ............................................... XIIIah.2
Mole, Alison (1966- ) ................................................... {XIIIal}
Möller, Richtmodis ...................................................... {VIa}
Moonen, Annette (1969- ) ................................................ XIIab.1
Moonen, Bernardus Theodorus (1937-1996) ................................. {XIIab}
Moonen, Hendricus J. (1901-1978) ........................................ {XIIab}
Moonen, Jeroen (1974- ) ................................................. XIIab.2
Morel, Hendrikus Stephanus Antonius (Harry) (1898-1969) ................. {XIIj}
Morel, Margarethe Hermine Maria (Marga) (1939- ) ........................ {XIIj}
Muhlenschmidt, Johanna Elisabeth (1854-1937) ............................ {XIi}
                                   - N -
Nanninga, Barend Ultert (1888-1952) ..................................... {XIIa}
Nanninga, Wilhelmina Maria (Willy) (1925- ) ............................. {XIIa}
Nieuwenhuijsen, Carel Cornelis (1902-1980) .............................. {XIIaa}
Nieuwenhuijsen, Gertruda M M (Trudi) (1941-2005) ........................ {XIIaa}
Nieuwland, Alie Antoinette Maria (Aaltje) (1935- ) ...................... {XIId}
Nieuwland, Frederik Alexander ........................................... {XIId}
Nijlandt, Geertruijdt (1731- ) .......................................... {VIIb}
Nijs, Pippi de (1999- ) ................................................. XIIIbb.1
Nijs, Puck de (2002- ) .................................................. XIIIbb.2
Nijs, Ton de (1965- ) ................................................... {XIIIbb}
                                   - O -
Obers, Beatrix Bernhardina Maria (1938- ) ............................... {XIIac}
Oirbeek, Josiane van .................................................... {XIIo}
Oliemans, Anita (1925- ) ................................................ {XIIIo}
Oosterbrink, Joanna (1793-1845) ......................................... {IXa}
Oostrom, Cornelis Gerardus (Kees) van (1937-2007) ....................... {XIIk}
Oostrom, Louise (Loes) van (1968- ) ..................................... XIIk.2
Oostrom, Olivier Cornelis Hendrikus van (2002- ) ........................ XIIIu.2
Oostrom, Rutger van (1966- ) ............................................ XIIk.1, XIIIu
Oostrom, Sophie Elfriede Theresia van (2002- ) .......................... XIIIu.1
Otten, Margaretha ....................................................... {VIIIa.1}
                                   - P -
Paddon, Lori ............................................................ {XIIIa}
Pakes, Hennie (Helen) (1972- ) .......................................... {XIIIv}
Pakes, Roelof Albert (Roel) (1946-1998) ................................. {XIIIv}
Peter ................................................................... {XIIIba}
Putt, Gijs van der (1998- ) ............................................. XIIIaf.1
Putt, Gilles van der (1964- ) ........................................... XIIp.3, XIIIaf
Putt, Heleen van der (1962- ) ........................................... XIIp.2
Putt, Hugo van der (1925- ) ............................................. {XIIp}
Putt, Martijn van der (1967- ) .......................................... XIIp.4
Putt, Michiel van der (1988- ) .......................................... XIIIae.1
Putt, Olivier van der (2005- ) .......................................... XIIIaf.2
Putt, Tanneke van der (1961- ) .......................................... XIIp.1, XIIIae
Puttelaar, Margaretha Jacoba Louise van den (1874-1963) ................. {XIc}
                                   - R -
Rakers, Gerhard Hermann ................................................. {VIIIa.1}
Rakers, Maria Elisabeth (1811-1871) ..................................... {VIIIa.1}
Ravinski, Dan ........................................................... {XIIb.1}
Rest, Marieke van de .................................................... {XIIIaz}
Rietdijk, Arendje (1904-1988) ........................................... {XIg.5}
Robijns, dochter (1879- ) ............................................... Xa.1
Robijns, Henricus Aegidius (1849-1928) .................................. {Xa}
Robijns, zoon (1882- ) .................................................. Xa.2
Roels, Marc (1955- ) .................................................... {XIIIaa}
Roels, Michiel (1982- ) ................................................. XIIIaa.2
Roels, Pieter (1983- ) .................................................. XIIIaa.3
Roels, Tom (1986- ) ..................................................... XIIIaa.4
Roels, Wouter (1980- ) .................................................. XIIIaa.1
Rooijen, Maaike van (1977- ) ............................................ {XIIIbd}
Rooijen, Vera van (2005- ) .............................................. XIIIbd.1
Root, Geertruyda Margaretha van 't (1826-1889) .......................... {Xb}
Royen, Barbara (Bertha) van (1898-1985) ................................. {XId}
Royen, Gerardus van ..................................................... {XId}
Rudolphe, Joannes Franciscus (1845- ) ................................... {IXa(1).2}
                                   - S -
Sabia, Bernard John Anthony (1916- ) .................................... {XIIIk}
Sabia, Elisabeth Ann (Lissa) (1967- ) ................................... {XIIIk}
Sanders, Catharina Divera Maria (1908-1975) ............................. {XIIaa}
Savalle, Bart Henri Willem (1999- ) ..................................... XIIIat.2
Savalle, Bastiaan (1994- ) .............................................. XIIIau.1
Savalle, Daniel (1967- ) ................................................ XIIx.5, XIIIaw
Savalle, David (1964- ) ................................................. XIIx.4, XIIIav
Savalle, Evelyn (1999- ) ................................................ XIIIau.3
Savalle, Hans (1962- ) .................................................. XIIx.3, XIIIau
Savalle, Henri Johan (Hans) (1929- ) .................................... {XIIx}
Savalle, Josephine (1997- ) ............................................. XIIIau.2
Savalle, Lucas (1959- ) ................................................. XIIx.2, XIIIat
Savalle, Marie (2001- ) ................................................. XIIIat.3
Savalle, Milou (1958- ) ................................................. XIIx.1, XIIIas
Savalle, Thijs (2001- ) ................................................. XIIIaw.1
Savalle, Thomas Anton (Tom) (1996- ) .................................... XIIIat.1
Savalle, Zoë Pearl (2001- ) ............................................. XIIIav.1
Schaap, Betty (1928- ) .................................................. {XIIIm}
Schil, August van (1912-1987) ........................................... {XIIr}
Schil, Lena van (1938- ) ................................................ {XIIr}
Schillebeeckx, Johan (1955- ) ........................................... {XIIIab}
Schillebeeckx, Pim (1983- ) ............................................. XIIIab.2
Schillebeeckx, Sophie (1980- ) .......................................... XIIIab.1
Schillemans, Carolien (1966- ) .......................................... {XIIac(1).1}
Schräer, Tallia (1671- ) ................................................ {IV}
Sharrock, Catherine Ann (1980- ) ........................................ XIIIao.2
Sharrock, Christopher Jon (1978- ) ...................................... XIIIao.1
Sharrock, Jonathan Henry (1949- ) ....................................... {XIIIao}
Sleeuw, Elisabeth (Bettie) (1963- ) ..................................... {XIIIe}
Smeink (of Smienk), Gerrardus (Gerrit) (1722- ) ......................... {VIIb}
Smidt, Arnolda Wilhelmina (1873-1951) ................................... {XIb}
Smink, Berendine (Dina) (1756-1820) ..................................... {VIIb}
Smulders, Maria Cornelia (1899-1985) .................................... {XIIe}
Splunter, Phyllis van (1965- ) .......................................... {XIIIf}
Staalstra, Anouk ........................................................ {XIIIay}
Staden, Daniel Phillip van (1999- ) ..................................... XIIIan.1
Staden, Jessica van (2003- ) ............................................ XIIIan.2
Staden, Trevor van ...................................................... {XIIIan}
Steen, Catharina van der (1937- ) ....................................... {XIIIax}
Storimans, Gérard (1941- ) .............................................. {XIIaf}
Struthers, Gale (1942- ) ................................................ {XIIIy}
                                   - T -
Tahaparij, Wilhelmina Margaretha (1934- ) ............................... {XIIIr}
Taljaard, Gerda Hendrika (1971- ) ....................................... {XIIw.2}
Terlingen, Andrew Robert (1978- ) ....................................... XIIIa.1
Terlingen, Anna Elisabeth Maria Carolina (Ankie) (1927-1996) ............ XIa.6, XIIe
Terlingen, Antonius Franciscus Maria (1924-1944) ........................ XIa.3
Terlingen, Bas (1965- ) ................................................. XIId.4, XIIIf
Terlingen, Boebie (1995-1995) ........................................... XIIId.1
Terlingen, Clara Elisabeth Maria (Claar) (1936- ) ....................... XIa.10
Terlingen, Coen (1959- ) ................................................ XIId.2, XIIIe
Terlingen, Daan (1958- ) ................................................ XIId.1, XIIId
Terlingen, Eleonora Cornelia Maria (Noor) (1929-1987) ................... XIa.7
Terlingen, Elisabeth Anna Maria (Elly) (1923- ) ......................... XIa.2, XIIb
Terlingen, Ellen Marie Anna (Elly) (1953- ) ............................. XIIa.2, XIIIb
Terlingen, Floris Boudewijn (1966- ) .................................... XIIc.2
Terlingen, Gijsbertus Hendricus (1863-1927) ............................. {XIa}
Terlingen, Gijsbertus Hendricus Maria (Boebie) (1921-1993) .............. XIa.1, XIIa
Terlingen, Janneke (1987- ) ............................................. XIIIe.3
Terlingen, Jeanique Babette (2002- ) .................................... XIIIc.3
Terlingen, Johanna Gerarda Maria (Hans) (1931- ) ........................ XIa.9, XIIg
Terlingen, Johannes Everardus Hendricus (1893-1975) ..................... {XIa}
Terlingen, Jurriaan Frederik (1996- ) ................................... XIIIc.2
Terlingen, Kas (2002- ) ................................................. XIIIf.2
Terlingen, Kate Leigh (1987- ) .......................................... XIIIa.2
Terlingen, Maarten Johannes Henricus (1963- ) ........................... XIIc.1, XIIIc
Terlingen, Maria Barbara Catharina (Pim) (1930- ) ....................... XIa.8, XIIf
Terlingen, Marloes (1985- ) ............................................. XIIIe.2
Terlingen, Nicholas James (1990- ) ...................................... XIIIa.3
Terlingen, Oliver Bernard (1994- ) ...................................... XIIIc.1
Terlingen, Paul (1958-1958) ............................................. XIIa.4
Terlingen, Peter (1958-1958) ............................................ XIIa.3
Terlingen, Puck (1999- ) ................................................ XIIIf.1
Terlingen, Rob (1983- ) ................................................. XIIIe.1
Terlingen, Robert Johannes Barend (1950- ) .............................. XIIa.1, XIIIa
Terlingen, Rudolf Johannes Maria (1926-2005) ............................ XIa.5, XIId
Terlingen, Ruud jr (1961- ) ............................................. XIId.3
Terlingen, Theodorus Bernardus Maria (1925-1989) ........................ XIa.4, XIIc
Theunissen, Elisabeth Maria Johanna (1866-1932) ......................... {Xb}
Theunissen, Gerardus Bernardus (1825-1887) .............................. {Xb}
Thomas .................................................................. XIIIba.1
Tice, Rebecca (1891-1980) ............................................... {XIIg}
Tijburg, Klazina Maria (1878-1922) ...................................... {XIh}
Timmermans, Roosje (1974- ) ............................................. {XIIIai}
Tol, Catharina Petronella (To) van (1902-1970) .......................... {XIIl}
Tolhuijs, Francina Johanna Hendrika (1899-1991) ......................... {XIb}
Tolhuijs, Jan (1869-1934) ............................................... {XIb}
Tulleken, Anna Katharina (Kiki) (2003- ) ................................ XIIIax.1
Tulleken, Anne Berber (Berber) (1999- ) ................................. XIIIaz.1
Tulleken, Anne Lara (2003- ) ............................................ XIIIay.1
Tulleken, Anthony Aris (2005- ) ......................................... XIIIax.2
Tulleken, Cornelis Antonius Franciscus (1940- ) ......................... XIf.2, XIIy
Tulleken, Cornelis Johannes (1902-1984) ................................. {XIf}
Tulleken, Cornelis Joseph Henri (Kees) (1966- ) ......................... XIIy(1).1, XIIIax
Tulleken, Elisabeth Geertruida Martina (1936-1993) ...................... XIf.1, XIIx
Tulleken, Gijsbert Pieter Paul (1968- ) ................................. XIIy(1).3, XIIIaz
Tulleken, Henricus Petrus Wilhelmus (1876- ) ............................ {XIf}
Tulleken, Mikki Catootje (2001- ) ....................................... XIIIaz.2
Tulleken, Rutger Joan Bart (1967- ) ..................................... XIIy(1).2, XIIIay
Tulleken, Tristan Cornelis Christian (2009- ) ........................... XIIIax.3
Tummers, Jeanne (1919-1984) ............................................. {XIId}
                                   - U -
Uytenbogaardt, Julia Theresa (2005- ) ................................... XIIIar.2
Uytenbogaardt, Kyle (1971- ) ............................................ {XIIIar}
Uytenbogaardt, Leala Emma (2003- ) ...................................... XIIIar.1
                                   - V -
Veelen, Petronella Jacqueline (Nan) van (1946- ) ........................ {XIIIs}
Venetis, Christos (1935-1991) ........................................... {XIIIax}
Venetis, Karin Ariadne (1968- ) ......................................... {XIIIax}
Venker, Carla ........................................................... {XIIIx}
Verdurmen, Maria M (1902-1992) .......................................... {XIIf}
Verheyen, Valerie Constance (1913-1984) ................................. {XIe}
Verhoeven, Hermanus Josua Ludovicus (1873-1945) ......................... {XIc}
Verhoeven, Louise Josine Hermine (Loes) (1903-1991) ..................... {XIc}
Versluis, Els Leonoor (1993- ) .......................................... XIIIm.1
Versluis, Jip Pieter (1996- ) ........................................... XIIIm.3
Versluis, Klaartje Laura (1994- ) ....................................... XIIIm.2
Versluis, Pieter (1919-1992) ............................................ {XIIIm}
Versluis, Pieter Jacob (Pim) (1956- ) ................................... {XIIIm}
Vervaat, Annelot Laura (1993- ) ......................................... XIIIj.3
Vervaat, Caroline A M (1963- ) .......................................... XIIf.3
Vervaat, Fabienne Elvira (1990- ) ....................................... XIIIj.2
Vervaat, Gerardus J. (1897-1972) ........................................ {XIIf}
Vervaat, Jasper Sebastiaan (1989- ) ..................................... XIIIj.1
Vervaat, Joris J M (1959- ) ............................................. XIIf.1, XIIIh
Vervaat, Mattheus G M (Thijs) (1961- ) .................................. XIIf.2, XIIIi
Vervaat, Niels Matthijs (1992- ) ........................................ XIIIi.2
Vervaat, Petrus R M (1965- ) ............................................ XIIf.4, XIIIj
Vervaat, Renee Alexandra (1993- ) ....................................... XIIIh.1
Vervaat, Robin Michael (1996- ) ......................................... XIIIh.2
Vervaat, Theodorus J (1930- ) ........................................... {XIIf}
Vervaat, Tim Martijn (1990- ) ........................................... XIIIi.1
Vincent, George Oliver (1924-1982) ...................................... {XIIg}
Vincent, George Washington (1891-1934) .................................. {XIIg}
Vincent, Jason Hans (1971- ) ............................................ XIIg.2
Vincent, Jorin Thijs (2000- ) ........................................... XIIIk.1
Vincent, Stefan Robert (1967- ) ......................................... XIIg.1, XIIIk
Vlaminckx, Dries (2002- ) ............................................... XIIIak.2
Vlaminckx, Marc (1970- ) ................................................ {XIIIak}
Vlaminckx, Marie (1999- ) ............................................... XIIIak.1
Voijs, Johanna de ....................................................... {IXa}
Voskamp, Bart Jan (1983- ) .............................................. XIIIo.2
Voskamp, Berend Jan (1920-1963) ......................................... {XIIIo}
Voskamp, Boudewijn M. (1949- ) .......................................... {XIIIo}
Voskamp, Marieke Elize (1981- ) ......................................... XIIIo.1
Vrieling, Jenny Tineke Corry (1950- ) ................................... {XIIIv}
                                   - W -
Warmerdam, Caroline van (1968- ) ........................................ XIIz.1
Warmerdam, Geertruida Bernardina Josepha van (1948- ) ................... XIg.5
Warmerdam, Henricus Johannes (Hein) van (1941-1998) ..................... XIg.3
Warmerdam, Joannes Antonius van (1939- ) ................................ XIg.1, XIIz
Warmerdam, Joannes Cornelis Gerardus van (1874-1974) .................... {XIg}
Warmerdam, Johannes Gerardus van (1902-1962) ............................ {XIg}
Warmerdam, Margaretha Josina Elisabeth van (1944-1995) .................. XIg.4, XIIab
Warmerdam, Monique van (1969- ) ......................................... XIIaa.1
Warmerdam, Nicolaas Cornelis van (1940- ) ............................... XIg.2, XIIaa
Warmerdam, Nicolette van (1969- ) ....................................... XIIaa.2
Warmerdam, Paul Jan van (1972- ) ........................................ XIIz.2
Wester, Mauritia Francina (Miets) (1935- ) .............................. {XIIIt}
Wigbels, Joannes (1671-1711) ............................................ {Va}
Wigbels, Sophia Maria (1711- ) .......................................... Va(1).5
Wijdeveld, Anna Maria Magdalena (1993- ) ................................ XIIIp.5
Wijdeveld, Caspar Arnold Paul (1988- ) .................................. XIIIp.2
Wijdeveld, Eva Carola Elisabeth (1987- ) ................................ XIIIp.1
Wijdeveld, Maarten G. M. M. (1957- ) .................................... {XIIIp}
Wijdeveld, Paul Gerard Andre Benedictus (1928-1982) ..................... {XIIIp}
Wijdeveld, Sophia Anne Maria (1992- ) ................................... XIIIp.4
Wijdeveld, Vincent Gerard Maarten (1989- ) .............................. XIIIp.3
Wijn, Hendrik Meiert Ary (1896-1944) .................................... {XIa.10}
Wijn, Jan Hendrik (1934- ) .............................................. {XIa.10}
Willems, Suzanne (1926- ) ............................................... {XId.6}
Wilmes (of Efen?), Anna Alheidis (1714- ) ............................... {VIb}
Wit, Helga Marita de (1945- ) ........................................... {XIIz}
Wit, Willem de (1919- ) ................................................. {XIIz}
Wolters, Anna Maria ..................................................... {VIIIa}
Wolters, Maria (1917- ) ................................................. {XIIad}
                                   - Z -
Zijverden, Carolien Hendrika Maria van (1987- ) ......................... XIIIq.2
Zijverden, Coen Jacobus Johan Corstiaan van (1989- ) .................... XIIIq.3
Zijverden, Hendrik Jacob van (1919- ) ................................... {XIIIq}
Zijverden, Jacob van (1955- ) ........................................... {XIIIq}
Zijverden, Marjolein Louise Annemarie van (1990- ) ...................... XIIIq.4
Zijverden, Robbert Jacob Hendrik Arnold van (1985- ) .................... XIIIq.1


Overasselt, 17 januari 2009.


Terug naar het begin

 

Terug naar de Inhoudsopgave


 Alle gemeenschappelijke voorouders

 

 

In het voorgaande komen reeds een groot aantal voorouders voorbij, maar dat zijn dan alleen de voorouders in de “genealogische” rechte lijn. Soms misschien meer een kromme lijn, omdat de naam overspringt van de mannelijke op de vrouwelijke lijn. Maar in principe dus alleen de voorouders in de mannelijke Grupping-lijn. Indereen heeft natuurlijk veel meer voorouders, wanneer je ook die in de vrouwelijke lijnen meeneemt.  Een dergelijk overzicht heet een kwartierstaat.

 

In het Grüppen/Gruppen/Grupping parenteel hiervoor kun je lezen dat de Grupping-familie vanaf  Hermanus Grupping (geboren in 1783), uit twee takken bestond. De tak van zijn zoon Joannes, waar wij toe behoren en de tak van diens jongere broer Theodorus. Die heb ik ook pas in 1995 “ontdekt”. Beide takken hadden kennelijk weinig of geen contact met elkaar, hoewel in eerste instantie beide takken zich in Amsterdam ontwikkelden en zogezegd bij elkaar “om de hoek” woonden. Inmiddels is in die andere tak de familienaam Grupping helemaal uitgestorven.

 

Onderstaande kwartierstaat concentreert zich op “onze” familietak. De centrale persoon daarin is Theodorus Ignatius Grupping  (geboren in 1868), mijn opa dus, getrouwd met Elisabeth Maria Johanna Theunissen (geboren 1866). In de “Kroniek van het geslacht GRUPPING” is een hoofdstuk aan hem gewijd onder de titel “De kei van Amsterdam”. Theodorus Ignatius was de enige (levende) zoon van Joannes Grupping.

 

“Opa” Grupping had 10 kinderen, die samen 44 kleinkinderen hadden, die voor 97 achterkleinkinderen zorgden. Inmiddels telt de daaropvolgende (de huidige jongste) generatie ruim 90 achterachterkleinkinderen., waarvan de oudste al 23 jaar en de jongste een maand oud is! Verwacht mag worden dat dat aantal nog wel tot ruim boven de 100 zal uitgroeien.

 

Onderstaande kwartierstaat is die van de (10) kinderen van opa Theodorus en oma Elisabeth en bevat dus in feite alle voorouders, die wij allemaal gemeen hebben. Die kwartierstaat vermeldt helaas niet de voorouders van de “niet-Grupping”-kant, die natuurlijk voor ons allemaal weer verschillend zijn. Niet opgenomen zijn de personen uit de “Urbar” van Wietmarschen, die hiervoor geciteerd wordt, omdat daarmee de (bloed)relatie niet eenduidig vaststaat.

 

Terug naar de Inhoudsopgave

 

 KWARTIERSTAAT van
de “Kinderen GRUPPING" (onze ouders)

 

Generatie I

 

1a Anna Maria Gertruda Elisabeth GRUPPING [31], geboren Amsterdam 4 febr. 1892, overleden Bussum 12 nov. 1971,

trouwt Amsterdam 15 juli 1920 Johannes Everardus Hendricus TERLINGEN [41], geboren aldaar 14 april 1893, overleden Bussum 5 sept. 1975, zoon van Gijsbertus Hendricus TERLINGEN [316] en Bernardina Elisabeth CHRISTOFFELS [317].

1b Theodorus Jacobus Maria Josephus GRUPPING [32], geboren Amsterdam 10 okt. 1893, overleden Bloemendaal 30 nov. 1971,

trouwt Amsterdam 14 juli 1926 Francina Johanna Hendrika TOLHUIJS [52], geboren aldaar 5 febr. 1899, overleden Haarlem 29 sept. 1991, dochter van Jan TOLHUIJS [243] en Arnolda Wilhelmina SMIDT [244].

1c Carolus Aloysius Josephus GRUPPING [33], geboren Amsterdam 9 juli 1895, overleden Amstelveen 7 nov. 1981,

trouwt Amsterdam 22 sept. 1937 Louise Josine Hermine VERHOEVEN [56], geboren aldaar 30 nov. 1903, overleden Amstelveen 18 juni 1991, dochter van Hermanus Josua Ludovicus VERHOEVEN [310], kantoorbediende, en Margaretha Jacoba Louise van den PUTTELAAR [311], onderwijzeres.

1d Albertus Josephus GRUPPING [34], geboren Amsterdam 2 mei 1897, overleden Schoten (B) 13 jan. 1978,

trouwt Amsterdam 29 juli 1924 Barbara (Bertha) van ROYEN [61], geboren Bussum 28 febr. 1898, overleden Schoten (B) 7 mei 1985, dochter van Gerardus van ROYEN [228] en Maria van LAMMEREN [229].

1e Bernardina Elisabeth Maria J. GRUPPING [35], geboren Amsterdam 27 juni 1899, overleden aldaar 12 juni 1978.

1f Antonius Josephus GRUPPING [36], geboren Amsterdam 1 juli 1901, overleden Johannesburg (ZA) 4 aug. 1982,

trouwt Kimberley (ZA) 3 mei 1934 Valerie Constance VERHEYEN [72], geboren 17 jan. 1913, overleden Johannesburg (ZA) 4 juni 1984.

Geemigreerd naar Zuid-Afrika in 1932.

1g Elisabeth Johanna Maria GRUPPING [37], geboren Amsterdam 14 juli 1903, overleden Hilversum 14 dec. 1992,

trouwt Amsterdam 20 juni 1934 Cornelis Johannes TULLEKEN [74], geboren aldaar 21 sept. 1902, overleden Den Haag 4 aug. 1984, zoon van Henricus Petrus Wilhelmus TULLEKEN [875] en Martina JOL [874].

1h Geertruida Anna Theodora M. GRUPPING [38], geboren Amsterdam 30 mei 1905, overleden aldaar 6 febr. 1987,

trouwt Amsterdam 18 mei 1938 Johannes Gerardus van WARMERDAM [77], geboren aldaar 8 nov. 1902, overleden aldaar 30 juni 1962, zoon van Joannes Cornelis Gerardus van WARMERDAM [281] en Sara Elisabeth v.d. BERG [282].

1i Maria Anna Theodora (Mies) GRUPPING [39], geboren Amsterdam 27 aug. 1906, overleden Huis ter Heide 8 sept. 1995,

trouwt Amsterdam 20 dec. 1933 Cornelis Nicolaas Jozef BOTTELIER [83], geboren Haarlemmerliede 30 sept. 1901, overleden Amsterdam 14 okt. 1962, zoon van Petrus Paulus Jacobus BOTTELIER [220], bovenmeester in Halfweg, en Klazina Maria TYBURG [221].

1j Carolina Bernardina Maria GRUPPING [40], geboren Amsterdam 23 jan. 1911, lerares, overleden Doorn 25 april 1990.

 

Generatie II

 

2. Theodorus Ignatius GRUPPING [29], geboren Amsterdam 2 maart 1868, diamanthandelaar, overleden aldaar 26 dec. 1943,

trouwt Amsterdam 30 april 1891

3. Elisabeth Maria Johanna THEUNISSEN [30], geboren Amsterdam 14 maart 1866, overleden aldaar 7 nov. 1932.

 

Generatie III

 

4. Johannes GRUPPING [25], geboren Amsterdam 18 febr. 1821, diamantsnijder, overleden aldaar 12 april 1895,

trouwt (1) Amsterdam 31 okt. 1844 Anna Maria LONING [26], geboren 1820, overleden aldaar 27 dec. 1860,

trouwt (2) aldaar 15 febr. 1865

5. Anna Maria Christina MEYNTE [24], geboren Amsterdam 22 febr. 1831, dienstbaar, overleden aldaar 29 nov. 1908.

Vader Hermanus Grupping komt in BR niet voor. Woont t.t.v. geboorte zoon Joannes: Tuinstraat 168.

6. Gerardus Bernardus THEUNISSEN [17], geboren Amsterdam 13 maart 1825, klerenmaker, overleden aldaar 28 april 1887,

trouwt Amsterdam 29 juni 1853

7. Geertruyda Margaretha van 't ROOT [23], geboren Amsterdam 31 aug. 1826, overleden aldaar 16 sept. 1889.

 

Generatie IV

 

8. Hermanus GRUPPING (GRUPPEN) [2], gedoopt Amsterdam 11 nov. 1783, diamantsnijder, overleden aldaar 19 maart 1851,

trouwt Amsterdam 29 april 1818

9. Elisabeth van den HEUVEL [270], geboren Amsterdam ca. 1788, overleden Abcoude t. 1852 en 1865.

 

Hermanus Grupping wordt gedoopt in kerk De Posthoorn als zoon van Anthony Grupping en Diena Smiering, maar gebruikt zelf afwisselend de achternamen GRUPPING en GRUPPEN (zie o.a. zijn trouwakte, waar zijn achternaam geschreven wordt als GRUPPING, maar hij zelf ondertekent met GRUPPEN).

 

Zijn oudste nog in leven zijnde zoon Johannes, waar "onze" familietak van afstamt, wordt bij de geboorte ingeschreven met de achternaam GRUPPING, maar de jongere tweeling Hermanus en Theodorus krijgt weer de achternaam GRUPPEN (zie de geboorteaktes van 10 juli 1826).
 

Hermanus overlijdt jong. Zijn tweelingbroer Theodorus dient in 1850 een officieel verzoek in om ook zijn achternaam te laten wijzigen van GRUPPEN in GRUPPING. Bij uitspraak van de Arrondissementsrechtbank d.d. 10 september 1850 wordt dit toegestaan (zie ook de aantekening in de marge bij de geboorteakte van Theodorus).

 

10. Adrianus MEYNTE [9], geboren Amsterdam 3 maart 1792, passementwerker, overleden aldaar 19 maart 1852,

ondertrouw Amsterdam 11 dec. 1822

11. Joanna OOSTERBRINK [14], geboren Amsterdam 29 juli 1793, naaister, overleden aldaar 23 jan. 1845.

Adrianus Meynte komt in BR niet voor, woont t.t.v. geboorte dochter Anna Maria Christina: 2e Leliedwarsstraat 21.

12. Rutgerus THEUNISSEN [15], gedoopt (r.k.) Doesburg 30 mei 1785, kleermaker, overleden Amsterdam in/vóór 1854,

trouwt Amsterdam 23 okt. 1816

13. Hendrika Willemina Berndina BUITING [16], gedoopt (r.k.) Doesburg 2 dec. 1786, dienstbaar, overleden Amsterdam.

Rutgerus Theunissen komt in BR niet voor, woont t.t.v. van geboorte zoon Gerardus Bernardus: Bezijden de hal 14.

14. Matthijs van 't ROOT [18], geboren Beverwijk ca. 1782, winkelier, overleden Amsterdam in/vóór 1836,

trouwt (1) Amsterdam in/vóór 1823 Geertruijda POOL [1342], overleden aldaar in/vóór 1823,

trouwt (2) aldaar 15 okt. 1823 Margaretha Gertrudis BOUMAN [20], geboren Amsterdam ca. 1786, overleden aldaar 1826, dochter van Barend BOUMAN [1343] en Iduna Johanna MULLER [1344],

trouwt (3) aldaar 5 juli 1826

15. Joanna MUL [19], geboren Zijpe ca. 1803, overleden Amsterdam 23 aug. 1871,

trouwt (2) na dec. 1836 Martinus van LOOCK [22].

Matthijs van 't Root komt in BR niet voor, woont t.t.v. geboorte dochter Geertruyda Margaretha: Haarlemmerdijk 305.

 

Generatie V

 

16. Anthony (Joan Anton Henrich) GRUPPEN [260] Grupping, geboren Wietmarschen (Dld), gedoopt aldaar 29 juni 1747, overleden Amsterdam 17 juni 1799,

ondertrouw Amsterdam 18 april 1776

17. Berendine (Dina) SMINK [261], alias Diena Smiering, gedoopt (ned.herv.) Delden 11 jan. 1756, overleden Amsterdam 7 mei 1820.

 

Op 18 april 1776 wordt in Amsterdam de ondertrouw geregistreerd van Anthony Gruppen, geboren te Witmarsen (Wietmarschen, Duitsland) en Diena Smink, geboren te Delden. In de daaropvolgende jaren worden in de Posthoorn 4 kinderen van Anthony en Dina gedoopt met de achternaam Gruppen.

In dezelfde periode wordt in de doopboeken van de Posthoorn ook de doop geregistreerd van Hermanus
Grupping, zoon van Anthonie Grupping en Diena Smiering. Later blijkt dat het hier dezelfde ouders betreft, o.a. als Hermanus Gruppen/Grupping  het overlijden aangeeft van zijn moeder Diena Smink! (zie verder bij Hermanus).

 

18. Jan van den HEUVEL [731], geboren Amsterdam ca. 1764, diamantsnijder,

ondertrouw Amsterdam 15 aug. 1788

19. Maria Catriena BUYS [732], geboren Amsterdam ca. 1766.

20. Henricus MEYNTE [5], gedoopt Amsterdam 14 aug. 1743, overleden aldaar 5 dec. 1823,

ondertrouw Amsterdam 10 juni 1785

21. Hermina Catharina NA(C)K [8], gedoopt Amsterdam 15 mei 1758, overleden aldaar 16 febr. 1808.

22. Gerrit OOSTERBRINK [13], geboren Stadt Hagen (Dld) ca. 1746, overleden Amsterdam 10 aug. 1796,

ondertrouw Amsterdam 21 maart 1783

23. (Joanna) Christina GEERS [12], gedoopt Amsterdam 5 sept. 1763, overleden aldaar 12 juli 1800.

24. Gerardus TEUNISSEN [1350], gedoopt Doesburg 22 juni 1752, overleden in/vóór 1816,

ondertrouw 18 april 1783, trouwt (r.k.) Doesburg 10 mei 1783

25. Theodora (Dorothea/Dora) GRAS [1351], gedoopt Silvolde (Terborg) 9 nov. 1751, arbeidster, overleden Doesburg 24 maart 1839.

26. Gosseling (Gonsuinus) BUITING [1352], geboren Angerlo (Doesburg) ca. 1737, overleden Doesburg 6 jan. 1806,

trouwt (1) Doesburg 23 juni 1769 Johanna BONGERS [1406], geboren aldaar ca. 1727, overleden aldaar 28 okt. 1783,

trouwt (2) Doesburg 2 mei 1784

27. Berndina LUCASSEN [1353], geboren ca. 1760, herbergierster te Doesburg.

28. Matthijs van 't ROOT [1345], geboren ca. 1750,

trouwt Beverwijk

29. Marijtje KRENTEBOL [1346], geboren ca. 1755.

30. Jan MUL [1347], geboren ca. 1775,

trouwt Zijpe

31. Wilhelmina de MUNK [1348], geboren ca. 1775.

 

Generatie VI

 

32. Joannes (Joes) Hinricus GRÜPPEN [1265], gedoopt Wietmarschen (Dld) 16 juni 1719,

trouwt Wietmarschen (Dld) 19 april 1746

33. Anna Alheidis WILMES (of EFEN?) [1266], gedoopt Wietmarschen (Dld) 17 aug. 1714,

trouwt (1) N.N.

34. Gerrardus (Gerrit) SMEINK (of SMIENK) [1430], gedoopt (r.k.) Delden 1722,

trouwt (2) Delden 11 febr. 1760 Johanna (Janna) KOLHOFF [1440], gedoopt Deldenerbroek,

trouwt (1) Delden 25 maart 1753

35. Geertruijdt NIJLANDT [729], gedoopt (ned.herv.) Delden jan. 1731.

36. Jan van den HEUVEL [1354], geboren Amsterdam ca. 1736,

ondertrouw Amsterdam 31 aug. 1759

37. Elisabeth GERNER [1355], geboren Amsterdam ca. 1736.

38. Otto Henrich BUIJS [1358], geboren Quarnheim (Dld/Polen) ca. 1728, overleden in/vóór 1788,

ondertrouw Amsterdam 24 april 1761

39. (Anna) Dorothea OLEMERS [1359], geboren Hannover (Dld) ca. 1734.

40. Frans MEYNTE [3], geboren ca. 1715,

trouwt

41. Christina SMIT [4], geboren ca. 1715.

42. Jan NA(C)K [6], geboren Alsteyn, Dld (Allenstein. Oost Pruissen, nu Olsztyn, Polen?) ca. 1725,

trouwt (1) in/vóór 1753 Anna Maria Catarina KROES [1360],

ondertrouw (2) Amsterdam 7 sept. 1753

43. Maria REBEL [7], geboren Amsterdam ca. 1733.

46. Hendrik GEERS [10], geboren Amsterdam ca. 1735, overleden aldaar in/vóór 1783,

ondertrouw Amsterdam 3 april 1761

47. Maria FRENEGO (ook: VRENAGO) [11], geboren Vreden (Dld) ca. 1730, begraven Amsterdam 19 juli 1800.

48. Rutgerus TEUNISSEN [1393],

trouwt

49. Henderica VISSERS [1394].

50. Joannes Henricus GRAS [1391],

trouwt

51. Anna SCHOLTEN [1392].

 

Generatie VII

 

64. Hermannus HOLTHAUS [2672], geboren Listrup (Dld), gedoopt Emsbüren (Dld) 17 april 1681,

trouwt Wietmarschen (Dld) 6 juni 1713

65. Walburgis (of Genoveva) GRÜPPEN [2673], geboren Wietmarschen (Dld) ca. 1674, overleden aldaar 8 mei 1754 (bij overlijden 80 jaar),

trouwt (1) Wietmarschen (Dld) 23 mei 1703 Joannes WIGBELS [2696], geboren aldaar 1671, overleden aldaar 13 nov. 1711.

 

Of Walburgis (Genoveva?) de dochter is van Hinricus Grüppen (geb. ca 1650 in Wietmarschen) en zijn eerste vrouw Maria Imhorst (geb. ca 1655 in Wietmarschen?), is nog niet zeker. Walburgis is geboren ca 1674 (In haar overlijdensakte in 1754 staat vermeld dat ze 80 jaar oud was) en Hinricus en Maria zijn pas in 1680 getrouwd. Bovendien was er in dezelfde tijd nog een andere, ca 20 jaar oudere Henricus Grüppen, die ook tweemaal getrouwd is geweest.

 

Er doet zich nog een ander opmerkelijk feit voor, genoemd "geslachtslijnverwisseling. Walburgis trouwt met ene Hermannus Holthaus (ook wel genoemd Holt of Holtel) uit het nabijgelegen Listrup. De kinderen krijgen echter niet de achternaam Holthaus of Holt, maar de naam Grüppen. Zo ook Walburgis' zoon (en onze voorvader) Joes Henricus, geboren in 1719.

 

De verklaring is dat Walburgis blijft wonen op de "Hof Grüppen" en Hermannus bij haar intrekt. De kinderen worden aldus naar de boerderij genaamd en niet naar de vader!. Als Grupping's stammen we dus wel af van een Grüppen, maar dan in de vrouwelijke lijn. Overigens komt dit ook voor bij andere Grüppen-dochters, zie de genealogie. Maar in puur genealogische zin zouden de Grupping's dus eigenlijk Holt, Holtel of Holthaus moeten heten.

 

Hof of Erbe Grüppen was in 1650 reeds een bekende boerderij, staat nog steeds op dezelfde plaats in Wietmarschen en moet dus inmiddels ruim drie en een halve eeuw oud zijn. In de "Urbar" (het oude geschrift uit 1575 over Wietmarschen) komt rond 1500 al een "Kotten" (boerderij) Gruppen voor. Als waar is dat er een directe relatie bestaat tussen Hinricus Grüppen en de rond 1480 in de Urbar vermelde Herman Gruppen, zou de boerderij dus meer dan 5 eeuwen oud zijn!

 

68. Hendricus SMEINCK [1431],

trouwt

69. Margreta (Grietie) OOINCK [1432].

70. Wolter NILAND [1434],

trouwt

71. Fenne? [1435].

72. Jan van den HEUVEL [1357], geboren ca. 1705.

74. Hendrick GERNER [1356], geboren ca. 1705.

87. Elizabeth NIEZING [1361], geboren ca. 1705.

92. Pieter GEERS [1362], geboren ca. 1705.

 

Generatie VIII

 

128. Johann HOLT (of HOLTEL) [2676], geboren Listrup (Dld) ca. 1640, Zeller (boer),

trouwt Emsbüren (Dld) ca. 1668

129. Gisberta Genoveva?? [2677], geboren Emsbüren (Dld) ca. 1645.

130. Henricus GRÜPPEN [2679], geboren Wietmarschen (Dld) ca. 1650,

trouwt (2) Wietmarschen (Dld) 24 mei 1690 Hille (Hilda) HEIDEMANN [2710], gedoopt aldaar 7 aug. 1660, overleden aldaar 18 maart 1695, dochter van Lucas tor (ter) HEY [2773] en Svenne [2774],

trouwt (3) Wietmarschen (Dld) 23 nov. 1696 Tallia SCHRÄER [2711], geboren aldaar ca. 1671, gedoopt (rk),

trouwt (1) aldaar 2 juni 1680

131. Maria IMHORST [2709], geboren Wietmarschen (Dld) 1655, overleden aldaar 4 dec. 1688.

 

 

Terug naar de Inhoudsopgave

 

 

Opgemaakt met het programma WINKWAST

 

Jos Grupping

Prinses Irenestraat 60

6611 BK Overasselt, Nederland

tel. (31)-24-6221771

e-mail: joscmg@xs4all.nl

 

 

Overasselt, 1 september 2004, Laatst aangepast op 28 april 2005.